Mediju lietotprasme

10.02.2014 12:48
Izdrukāt:

Mediju lietotprasme nozīmē prasmi patstāvīgi, atbildīgi lietot dažādus medijus, saprast un kritiski izvērtēt dažādus mediju aspektus un to saturu, kā arī spēt sazināties visdažādākajās situācijās, veidot un izplatīt informāciju medijos. Papildus pedagoģiskajiem aspektiem būtiska loma ir arī tehniskajam nodrošinājumam un pieejai jaunākajām tehnoloģijām. Tāpēc mediju lietotprasmi plašākā izpratnē var skaidrot kā pieeju jaunajām informācijas tehnoloģijām un kritisku pieeju to satura izmantošanā.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir izveidojusi mediju lietotprasmes darba grupu, kuras mērķis ir rosināt skolotāju tālākizglītības projektu mediju lietotprasmes jomā, iesaistot Latvijas augstskolas un nevalstiskās organizācijas, kā arī piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Darba grupā darbojas NEPLP, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas "Turība", Vidzemes Augstskolas, biedrības "Ētikas Tilts Latvijā", kā arī "Iespējamās misijas" pārstāvji.

Kadri Ugur, Institute of Social Studies, University of Tartu: "Media education in Estonia: reasons of a failure and success" (prezentācija Mediju lietotprasmes darba grupai; 07.02.2014.)

Noderīga informācija:

Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (2011) - http://unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf

http://ec.europa.eu/culture/media/media-literacy/index_en.htm

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Themes/Education_en.asp

http://www.eavi.eu/

http://medialitlessons.wikispaces.com/

http://www.medialit.org/lesson-plans-and-activity-archive

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/OKM13.pdf?lang=en

http://milunesco.unaoc.org/

http://www.ithaca.edu/looksharp/?action=webresources_organizations

http://www.mediataitokoulu.fi/etusivu-3/