ES direktīvas

19.06.2012 12:52
Izdrukāt:

Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva

Ar Direktīvu 2007/65/EK tika grozīta direktīva par televīziju bez robežām (TBR direktīva), un to pārdēvēja par „Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu” (AVMP direktīva). Šīs direktīvas (2010/13/ES) kodificēto redakciju, kurā galvenokārt tika mainīta pantu un apsvērumu numerācija, pieņēma 2010.gada 10.martā, un tā stājās spēkā 2010.gada maijā.

Direktīva tika grozīta ar mērķi modernizēt, vienkāršot un padarīt elastīgāku ietvaru apraidei jeb lineārajiem (plānotajiem) audiovizuālajiem mediju pakalpojumiem, kā arī ieviest minimālo noteikumu kopumu nelineārajiem (pēc pieprasījuma) audiovizuālajiem mediju pakalpojumiem, lai tajā paredzētais regulējums atbilstu mūsdienu situācijai, kurā strauji attīstās tehnoloģijas, paplašinās tirgus, un tajā ienāk jauni spēlētāji.

AVMP direktīva, kuras mērķis ir nodrošināt audiovizuālo mediju pakalpojumu brīvu apriti, ir iekšējā tirgus instruments, kas atspoguļo Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11.pantā paredzētās tiesības uz vārda un informācijas brīvību, vienlaikus nodrošinot nozīmīgu sabiedriskās kārtības mērķu aizsardzību. AVMP direktīvā ir izklāstīts prasību minimums, kas jāizpilda, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un audiovizuālo mediju pakalpojumu brīvu apriti visā Eiropā.

AVMP direktīva paplašināja audiovizuālās jomas regulējumu un ietvēra visas tehnoloģiskās platformas, tādējādi nodrošinot tehnoloģisko neitralitāti. Tika ieviesta audiovizuālo mediju pakalpojumu definīcija, izslēdzot jebkura veida privātu korespondenci. Arī uz nelineārajiem audiovizuālo mediju pakalpojumiem tika attiecinātas minimālās prasības saistībā ar nepilngadīgu personu un cilvēka cieņas aizsardzību, naida kurināšanu, pakalpojuma sniedzēja un reklāmas identifikāciju.

AVMP direktīvas pamatā tika saglabāts izcelsmes valsts princips. Tas nozīmē, ka audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem jāievēro tās dalībvalsts noteikumi, kurā tie ir reģistrēti un kurā tiek pieņemti svarīgākie redakcionālie lēmumi.

Atšķirībā no TBR direktīvas AVMP direktīvas darbības joma tika paplašināta, ietverot tajā pakalpojumus pēc pieprasījuma (t.i., nelineārus audiovizuālo mediju pakalpojumus, kurus sniedz „brīdī, ko izvēlējies lietotājs, un pēc lietotāja individuāla lūguma, pamatojoties uz mediju pakalpojumu sniedzēja piedāvātu raidījumu katalogu”).

AVMP direktīvā ir saglabāti TBR direktīvas pamatprincipi, tomēr tajā ir arī izdarīti grozījumi, iekļaujot arī šādus jaunus noteikumus.

  • Produktu izvietošana – tā ir aizliegta ziņu raidījumos, bērniem paredzētajās programmās, kā arī dokumentālo filmu laikā. Atļautajos produktu izvietošanas gadījumos (piemēram, filmās, seriālos, sporta pārraidēs un vieglas izklaides raidījumos) tiek piemēroti stingri nosacījumi.
  • Reklāma – uz visiem audiovizuālo mediju pakalpojumiem attiecina „kvalitatīvu” noteikumu kopumu par audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem. Televīzijas filmu, kinematogrāfijas darbu un ziņu raidījumu pārraidi var pārtraukt ar komercreklāmu ne biežāk kā ik pēc 30 minūtēm, bet bērniem paredzētu raidījumu laikā ir aizliegts pārraidīt komercreklāmas, ja programma ilgst ne vairāk kā 30 minūtes. Televīzijas reklāmas un televeikala kopapjoms vienā stundā nedrīkst pārsniegt 12 minūtes. Dalībvalstīm tiek arī prasīts, lai tās mudinātu mediju pakalpojumu sniedzējus izstrādāt rīcības kodeksus attiecībā uz bērniem, piemēram, lai bērnu raidījumos netiktu iekļautas neveselīgas pārtikas reklāma.
  • Nepilngadīgu personu aizsardzība audiovizuālo mediju pakalpojumos pēc pieprasījuma – raidījumus, kas varētu nopietni kaitēt nepilngadīgu personu fiziskajai, garīgajai vai morālajai attīstībai, vajadzētu darīt pieejamus vienīgi tā, lai nodrošinātu, ka nepilngadīgie parastos apstākļos nedzird un neredz šādus audiovizuālo mediju pakalpojumus pēc pieprasījuma.

Avots: www.europarl.europa.eu

Komisijas pirmais ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Direktīvas 2010/13/ES (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas) piemērošanu. Audiovizuālo mediju pakalpojumi un internetam pieslēdzamas ierīces: līdzšinējie sasniegumi un turpmākās perspektīvas