Elektroniskās reģistrācijas sistēmas nolikums

16.04.2018 15:09
Izdrukāt:

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares

attīstības nacionālās stratēģijas

2018–2022.gadam

Pielikums Nr.5

Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas

 Izdota pamatojoties uz Elektronisko

plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pantu

 

 I.   Retranslācijas atļaujas izsniegšana

1. Programmu retranslācijai publiskajos elektroniskajos sakaru tīklos nepieciešams saņemt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk arī – Padome) izsniegtu retranslācijas atļauju.

2. Retranslācijas atļaujas saņemšanai Padomē iesniedz:

2.1. Iesniegumu brīvā formā, valsts valodā, norādot - komersanta nosaukumu; juridisko un faktisko adresi; kontaktinformāciju ar komersantu (tālruņa numuru, e-pastu, kontaktpersonu); reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā; PVN maksātāja numuru (ja tāds ir piešķirts) vai norāda iemeslu, ja šāda numura nav; programmu izplatīšanas vietu; paredzamo abonentu skaitu; vispārējās atļaujas reģistrācijas numuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā;

2.2. Dokumentu, par valsts nodevas samaksu;

2.3. Dokumenti noformējami saskaņā ar šīs Kārtības 9.punktā noteikto.

3. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, Padome pieņem lēmumu par retranslācijas atļaujas izsniegšanu, ievērojot šīs Kārtības 8.punktā noteikto.

4. Izsniegtā retranslācijas atļauja dod tiesības uzsākt audio un audiovizuālo programmu retranslāciju.

4.1. Retranslācijas atļauja nav nepieciešama tādu elektronisko plašsaziņas līdzekļu (turpmāk arī – EPL) televīzijas programmu retranslācijai, kas noteiktas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta 6. un 6.1 daļā.

5. Informācija par izsniegto retranslācijas atļauju tiek ievietota Padomes mājas lapā www.neplpadome.lv.

 

II.  Programmas pievienošana retranslējamo programmu sarakstam

6. Ja programmas īpašnieks vai īpašnieka pārstāvis vēlas pievienot programmu, kas nav iekļauta Padomes sagatavotajā Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā (turpmāk arī – Programmu saraksts), tad programmas īpašnieks, programmas īpašnieka pārstāvis vai EPL iesniedz Padomē:

6.1. Iesniegumu brīvā formā, valsts valodā, norādot - programmas nosaukumu; programmas īpašnieku, programmas īpašnieka pārstāvi Latvijas Republikā (ja tāds ir), licences izsniedzēja valsti un iestādi, programmas tematisko ievirzi, programmas valodu/as, programmas izšķirtspējas standartu (standarta izšķirtspēja – SD, augsta izšķirtspēja – HD u.c.); programmas aktuālo logotipu.

6.2. Papildus iesniegumam pievieno programmas apraides atļauju (licenci), dokumentus, kas apliecina programmas īpašnieka un programmas īpašnieka pārstāvja (ja tāds ir)/vai EPL vienošanos par programmas izplatīšanu Latvijas Republikā (līguma izraksts); dokumentus, kas apliecina tiesības veikt programmas retranslāciju Latvijas Republikā.

7. Pēc dokumentu saņemšanas, Padome tos izskata Padomes sēdē, un par pieņemto lēmumu informē programmas īpašnieku vai īpašnieka pārstāvi.

8. Gadījumā, ja, izskatot šīs Kārtības 2. un 6.punktā norādītos dokumentus, ir nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, Padome var pagarināt administratīvā akta izdošanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma nosacījumiem, par to informējot komersantu, programmas īpašnieku vai īpašnieka pārstāvi.

9. Šīs Kārtības 2. un 6.punktā noteiktie dokumenti jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.916). Svešvalodā sagatavotie dokumenti jāiesniedz valsts valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

9.1. Ja dokuments svešvalodā sagatavots ārpus Latvijas Republikas teritorijas, jāiesniedz svešvalodā sagatavotā dokumenta oriģināls vai notariāli apliecināts dokumenta atvasinājums un šādam dokumentam pievienojams apliecināts tulkojums valsts valodā;

9.2. Ja dokuments svešvalodā sagatavots Latvijas Republikas teritorijā, šāda dokumenta atvasinājumam nav nepieciešams notariāls apliecinājums, bet tas jāsagatavo saskaņā ar MK noteikumiem Nr.916, kam pievienojams apliecināts tulkojums valsts valodā;

9.3. Ņemot vērā līgumos ietverto konfidenciālo informāciju, komersants var iesniegt dokumenta izrakstu līguma oriģinālajā valodā, tajā norādot šādu informāciju – līguma slēdzēja puses, līguma termiņš, līguma slēdzēja pušu tiesības, tajā skaitā tiesību nodošana trešajām personām, līguma darbības teritorija, programmas izplatīšanas veids (platforma), apliecinājums, ka programmā ir ievērotas autortiesības un blakustiesības. Šāda dokumenta izraksta tulkojums apliecināms saskaņā ar šīs Kārtības 9.1. un 9.2. punktā noteikto.

 

III. Elektroniskā reģistrācijas sistēma

10. Padome izveido un uztur elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas, elektronisko reģistrācijas sistēmu (turpmāk – Reģistrācijas sistēma).

11. Reģistrācijas sistēmas ietvaros, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pantu, tiek noteiktas tiesības EPL retranslēt audio un audiovizuālās programmas, ciktāl to neparedz Kārtības 4.punkts.

12. Sistēma nodrošina vienlīdzīgus un nediskriminējošus audio un audiovizuālo programmu retranslācijas noteikumus visiem EPL.

13.  Reģistrācijas sistēma sastāv no divām daļām:

13.1. EPL reģistrs, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas (turpmāk – Reģistrs), kurā tiek ievadīta (norādīta) sekojoša informācija:

13.1.1. EPL nosaukums;

13.1.2. Reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, PVN maksātāja numurs;

13.1.3. EPL kontaktinformācija (juridiskā un faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersona);

13.1.4. Informācija par pakalpojuma sniegšanas vietu/ām;

13.1.5. Retranslācijas atļaujas numurs;

13.1.6. Aptuvenais abonentu skaits;

13.1.7. Konkrētā EPL retranslējamo programmu saraksts, norādot aktuālo programmas logotipu;

13.1.8. Katras retranslējamās programmas pārstāvis vai īpašnieks, ar kuru ir noslēgts līgums par tiesībām retranslēt programmu (elektroniskais plašsaziņas līdzeklis izvēlas no piedāvātās izvēlnes);

13.1.9. Noslēgtā līguma termiņš starp EPL un retranslējamās programmas pārstāvi vai īpašnieku, par tiesībām retranslēt programmu;

13.1.10. Valoda/as, kurā/ās programma ir pieejama;

13.1.11. Cita informācija (piemēram, tiek norādīti komersanti, kuru elektronisko sakaru tīkli tiek izmantoti retranslācijas pakalpojuma sniegšanai).

13.2. Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts, kurā tiek ievadīta sekojoša informācija:

13.2.1. Audio vai audiovizuālās programmas nosaukums (programmas nosaukums norādāms latīņu burtiem. Gadījumā, ja oriģinālais nosaukums nav veidots no latīņu burtiem, tad Programmu sarakstā tiek iekļauts arī nosaukums oriģinālvalodā) un aktuālais programmas logotips;

13.2.2. Licences (atļaujas) izsniedzējs un izsniegšanas valsts;

13.2.3. Licences (atļaujas) saņēmējs;

13.2.4. Audio vai audiovizuālās programmas tematiskā ievirze;

13.2.5. Audio vai audiovizuālās programmas valoda/as.

 

 IV.  Informācijas ievietošana un izmaiņu veikšana elektroniskajā reģistrēšanas sistēmā

14. Šīs kārtības 14.1.1., 14.1.2., 14.1.5., 14.2.1., 14.2.2., 14.2.3., 14.2.4. un 14.2.5.punktā norādīto informāciju Reģistrācijas sistēmā ievieto un attiecīgi, pēc EPL, kurš retranslē audio un audiovizuālās programmas, lūguma, veic Padome.

15. Šīs kārtības 14.1.3., 14.1.4., 14.1.6., 14.1.7., 14.1.8., 14.1.9., 14.1.10, 14.1.11.punktā norādīto informāciju Reģistrācijas sistēmā ievieto un nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas EPL.

16. Izsniedzot retranslācijas atļauju, Padome piešķir EPL paroli piekļuvei Reģistrācijas sistēmas sadaļai – Reģistrs.

17. Paroli piešķir katram EPL individuālai lietošanai. Parole nodrošina piekļuvi informācijai par konkrēto EPL.

18. Saņemot paroli, EPL to nomaina, izveidojot sarežģītu burtu un/vai ciparu kombināciju. EPL ir pienākums nodrošināt lietotāja noteiktās paroles saglabāšanu un slepenību. Ja lietotāja parole ir kļuvusi zināma trešajai personai, EPL nekavējoties jāpieslēdzas Reģistrācijas sistēmai un jānomaina parole.

19. Pēc paroles nomainīšanas, EPL sadaļā Reģistrs ievieto šīs kārtības 14.1.3., 14.1.4., 14.1.6., 14.1.7., 14.1.8., 14.1.9., 14.1.10., 14.1.11 punktā norādīto informāciju.

20. Iesniegtā informācija dod tiesības retranslēt tikai tās programmas, kas ir atzīmētas Programmu sarakstā.

21. Ja EPL vēlas izdarīt grozījumus Programmu sarakstā:

21.1. Pievienojot jaunas programmas no esošā Programmu saraksta;

21.2. Izslēdzot programmas no esošā Programmu saraksta;

21.3. Izdarot izmaiņas attiecībā uz retranslējamās programmas īpašnieka pārstāvi;

21.4. Izdarot izmaiņas attiecībā uz programmas valodu;

21.5. Mainot EPL nosaukumu, adresi, tālruņa numuru vai e-pastu, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, izmantojot tam piešķirto lietotāja paroli, EPL izdara izmaiņas sadaļā Reģistrs. Informācija par EPL veiktajām izmaiņām reģistrācijas sistēmā tiek saņemta vienu reizi dienā uz Padomes e-pasta adresi: registrs@neplpadome.lv. Iesniegtās izmaiņas stājas spēkā ar nākamo dienu pēc tās iesniegšanas Reģistrācijas sistēmā.

22. Regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā līdz nākošā gada 1.janvārim, EPL iesniedz sadaļā Reģistrācijas sistēma šīs kārtības 14.1.punktā noteikto aktuālo informāciju. Padomes atbildīgais darbinieks laicīgi paziņo EPL par nepieciešamību aktualizēt informāciju.
23. Visas EPL iesniegtās izmaiņas Reģistrācijas sistēmā tiek izdrukātas un reģistrētas Padomes lietvedībā.

 

V. Noslēguma noteikumi

24. EPL atbild par Padomei sniegtās informācijas patiesumu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta septītajā daļā noteikto. Padome, veicot EPL monitoringu vai citas nepieciešamās darbības to uzraudzības nolūkā, vadās pēc EPL iesniegtās informācijas Reģistrācijas sistēmā.

25. EPL ir pienākums paziņot Padomei par problēmām, kas radušās Reģistrācijas sistēmā tās izmantošanas gaitā, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi – neplpadome@neplpadome.lv vai zvanot uz tālruņa numuru – 67221848.

26. Padome nosaka, ka tiem EPL, kuriem līdz 2016.gada 23.novembrim ir izsniegtas retranslācijas atļaujas, pēc piekļuves paroles saņemšanas, līdz 2016.gada 31.decembrim ir jāuzsāk darbība un jāveic aktuālās informācijas ievietošana sadaļā Reģistrācijas sistēma un turpmāk nepieciešamie grozījumi jāveic atbilstoši šīs Kārtības nosacījumiem.

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri Padome uzskata par aktuālu un vadās pēc EPL iesniegtās informācijas Reģistrācijas sistēmā.

 

Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un  elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas .PDF formātā.