NEPLP sveic Latvijas Televīziju dzimšanas dienā

06.11.2018 11:13

Caur Latvijas Televīziju valsts simtgades notikumi ienākuši katrā mājā, katrā ģimenē. Paldies visiem darbiniekiem par paveikto! Lepojamies un suminām Gunāru Dūzi un Aigaru Kovaļevski, kuri saņems Triju zvaigžņu ordeni! Lai Latvijas simtgade iedvesmo jaunām idejām un 2018. gada nogali visi varam sagaidīt gaišā noskaņojumā!

 

NEPLP sveic Latvijas Radio dzimšanas dienā

01.11.2018 14:23

Pirms 93 gadiem ēterā sāka skanēt Latvijas Radio. Kopš tā brīža Latvijas Radio ir kļuvis par ikdienas līdzgaitnieku Latvijas iedzīvotājiem. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sveic Latvijas Radio un tā darbiniekus dzimšanas dienā un novēl vienmēr būt uz viļņa!

Informācija par NEPLP sēdi 29.oktobrī

29.10.2018 16:31

Izsniedz apraides atļaujas

NEPLP sēdē pieņēma lēmumu izsniegt pārrobežu apraides atļaujas elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „MSC Media“ izklaidējošu televīzijas programmu “UKRAINE 1“, ”UKRAINE 2“, “NLO TV 1” un “NLO TV 2” raidīšanai. Minētās programmas gan pagaidām nebūs pieejamas skatītājiem Latvijā.

Groza izsniegtās apraides atļaujas, apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos

NEPLP sēdē apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzeklim AS „Radio SWH“ izsniegtajā apraides atļaujā Nr.AA-016/5-1. Pēc grozījumu izdarīšanas elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidotā radio programma “SWH Rock” ieguvusi reģionālās radio programmas statusu. Balstoties uz SIA ražošanas komercfirma “Pikal un partneri” iesniegumu, nolēma neapstiprināt izmaiņas elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim izsniegtajā apraides atļaujā Nr.AA-055/1.

Sēdē tika apstiprināta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Latgales Reģionālā Televīzija” nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpilde 2018.gada trešajā ceturksnī. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros SIA “Latgales Reģionālā Televīzija” sagatavojusi 6 raidījumus “Sūpluok Latgolai” jeb “Tuvāk Latgalei”, un tie pārraidīti televīzijas programmu Re:TV un RīgaTV24 ēterā. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, realizētie darbi kopumā tiks kompensēti 14 368,75 eiro apmērā.

 

Informācija par NEPLP sēdi 18.oktobrī

19.10.2018 09:11

Atver konkursa pieteikumus 

NEPLP konkursā „Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu nacionālajam komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, raidījumu veidošanai par aktīvu dzīvesveidu 2019.gadā” saņēmusi vienu – SIA “4.vara” pieteikumu. Iesniegtā pieteikuma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiks ne vēlāk kā līdz šā gada 30.novembrim. Sabiedriskā pasūtījuma raidījumi tiks veidoti pārraidīšanai nacionālā komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmā, kas tiks raidīta bezmaksas zemes apraidē ciparu formātā visā Latvijas teritorijā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim. 

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos 

Sēdē tik apstiprināta sabiedriskā pasūtījuma izpilde 2018.gada trešajā ceturksnī komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos AS “TV Latvija” (RīgaTV 24), SIA “4.vara” (Sportacentrs.com TV), SIA “Vidzemes televīzija” (Re:TV) un SIA “Dautkom TV”. 

Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros RīgaTV 24 ēterā pārraidīti 36 raidījumi “Preses klubs”, 13 raidījumi “Globuss”, un sagatavotas 3 dokumentālās filmas “Mārtiņš Zauers”, “Simbolisms Latvijas mākslā” un “Cēsu mākslas festivāls”. 

Sportacentrs.com TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros ēterā pārraidītas 38 mazās un 15 lielās tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem Latvijā. 

Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros Re:TV sagatavojusi 13 raidījumus “Nedēļa Latvijā”, 27 raidījumus “Latvijas stāsti. Personības”, 6 raidījumus “100 recepšu Latvijas simtgadei”, 4 raidījumus “Aiz simtā kilometra” un 3 raidījumus “Vidzemnieki”, 1 raidījums “Leišmalītes ceļš” un 6 raidījumi “Vēlēšanu aizkulises”. Re:TV ēterā atspoguļoti arī Latvijas Republikas simtgades pasākumi. 

SIA “Dautkom TV” sagatavojis un Re:TV ēterā pārraidīts 1 raidījums “Latviešu Millenium paaudze diasporā - kādai jābūt Latvijai un Latgalei, kurā atgriezties?”. 

Apskata citus nozares jautājumus 

Izskatot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “Media 360” iesniegumu, NEPLP pieņēma lēmumu veikt grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim izsniegtajās apraides atļaujās, aizstājot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukumu SIA “Media 360” ar jauno nosaukumu SIA “Helio Media”. 

NEPLP lēma par izmaiņām NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sastāvā. Pamatojoties uz SKP pārstāvētās Latvijas Elektronisko komunikācijas asociācijas (LEKA) iesniegumu, turpmāk LEKA pārstāvis SKP būs asociācijas valdes loceklis Aleksandrs Bērzkalns.

Izskata sabiedrisko mediju vidēja termiņa darbības stratēģiju projektus

19.10.2018 09:09

18.oktobra NEPLP sēdē Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzija (LTV) prezentēja iesniegtos vidēja termiņa stratēģiju projektus. 

LR valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne savā prezentācijā uzsvēra kolektīva iesaisti jaunās stratēģijas izstrādē, norādot, ka stratēģija ir izstrādāta, sadarbojoties LR struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, organizējot diskusiju seminārus un pasākumus problēmu identifikācijai un atsevišķu stratēģijas sadaļu izstrādei. LR stratēģijā paredzēti seši rīcības virzieni, paredzot virkni uzdevumu, piemēram, inovāciju laboratorijas izveidi, jauniešu auditorijai paredzētā satura attīstību, izstrādāt koncepciju LR satura integrācijai un komunikācijai citās platformās, LR arhīva digitalizācijas pabeigšanu un pielāgošanu, tehniskā un IT nodrošinājuma attīstību, finanšu vadības sistēmas pilnveidi. Jaunā stratēģija paredz  jaunu biznesa virzienu un produktu attīstību, ņemot vērā prognozēto LR iziešanu no reklāmas tirgus. 

LTV vidēja termiņa stratēģijas projekts nosaka LTV darbības mērķus, būtiskos rādītājus, prioritāros attīstības uzdevumus un to sasniegšanai nepieciešamos rīcības virzienus un resursus stratēģijas darbības termiņā. Stratēģijā noteikti galvenie attīstības uzdevumi skar auditorijas, satura, infrastruktūras un personāla attīstību. Arī LTV, tāpat kā LR savā vidēja termiņa darbības stratēģijas projektā norāda uz nepieciešamību modernizēt novecojušo infrastruktūru, tai skaitā uzsverot ēkas rekonstrukcijas nepieciešamību un plānotās darbības šajā sakarā. Jāņem vērā, ka tie ir ļoti lieli kapitālieguldījumi un šo mērķu realizācijai būs nepieciešams ievērojams valsts budžeta līdzekļu palielinājums LR un LTV. 

Kā noteikts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumā, vidēja termiņa darbības stratēģija ir kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz triju gadu periodam, uz kura pamata tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa un kapitālsabiedrības budžets. Kapitālsabiedrība stratēģiju izstrādā, pamatojoties uz kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem un plānotajiem resursiem un rūpīgu kapitālsabiedrības darbības un attiecīgā tirgus izvērtējumu, izvirzot stratēģijas ietvaros sasniedzamos mērķus un uzdevumus un nosakot rezultatīvos rādītājus to novērtēšanai. 

NEPLP nolēma apstiprināt LR iesniegto vidēja termiņa stratēģijas projektu un virzīt to iesniegšanai Pārresoru koordinācijas centrā (PKC) atzinuma saņemšanai, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajai kārtībai. Attiecībā uz LTV vidēja termiņa stratēģiju, NEPLP uzdeva līdz 16.novembrim papildināt iesniegto stratēģijas projektu, kā arī, sadarbojoties abiem sabiedriskajiem medijiem, kopīgi izstrādāt portāla LSM.lv attīstības vīziju, kuru pievienot LTV vidēja termiņa attīstības stratēģijas projektam. Pēc LTV stratēģijas papildināšanas, NEPLP izvērtēs dokumentu un lems par tā iesniegšanu PKC atzinuma saņemšanai. 

Pēc atzinumu saņemšanas NEPLP lems par iesniegto LR un LTV, kurā iekļauta LSM.lv attīstības stratēģija, vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprināšanu. Par stratēģijas ieviešanu un izpildi kapitālsabiedrībā ir atbildīga kapitālsabiedrības valde.

Izvērtē sabiedrisko mediju valžu darbu 2017.gadā

12.10.2018 10:13

NEPLP, kā VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) kapitāla daļu turētāja, izvērtēja valdes locekļu amata pienākumu izpildi 2017.gadā.

NEPLP pozitīvi novērtējusi jaunās LR valdes darbu pie sponsorēšanas jautājumu sakārtošanas, pārdošanas un mārketinga daļas reorganizācijas, LR5 programmas satura uzlabošanas. Atzinīgi novērtēta arī augstā motivācija amata pienākumu īstenošanā, mērķtiecīga un sistemātiska jautājumu risināšana un kolektīva iesaiste, vienlaikus norādot, ka 2017.gadā uzsāktā atalgojuma reforma jāturpina 2018.gadā. LR valde aizvadītā gada nogalē darbojās divu cilvēku sastāvā, un valdei bija jārisina jautājumi, kas skar ne tikai kapitālsabiedrības pārvaldību, bet arī programmas attīstību, jo valdes loceklis programmu attīstības jautājumos uzsāka darbu tikai 2018.gadā. Novērtējot LR valdes locekļu Unas Klapkalnes un Mārītes Tukišas darbu 2017.gadā, NEPLP ņēma vērā arī valdes locekļu spēju ļoti ierobežotā termiņā sekmīgi adaptēties un īstenot valsts kapitļsabiedrības pārvaldības mērķus.

Kopumā NEPLP novērtēja LR valdes darbu 2017.gadā kā ļoti labu un nolēma piešķirt prēmiju 75% apmērā no Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likumā noteiktā prēmijas apmēra, proporcionāli nostrādātajam laikam 2017.gadā. 

Izvērtējot LTV valdes locekļu Ivara Beltes, Ivara Priedes un Sergeja Ņesterova darbības rezultātus 2017.gadā, NEPLP uzteica LTV satura kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanu, uzsākto stratēģijas izstrādi satura veidošanai digitālajā vidē, iegūtās vērtīgās tiesības uz sporta pārraižu licencēm, LSM.lv attīstību iekļūstot populārāko interneta portālu desmitniekā Latvijā, uzsākto darbu pie LTV atalgojuma sistēmas reformas, kā arī valdes darbu pie atzinuma sagatavošanas par LTV nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem iziešanai no reklāmas tirgus.  Vienlaikus NEPLP norāda, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp valdes locekļiem stratēģiskās attīstības jautājumos, piemēram, LTV7 programmas attīstībā, sabiedriskā pasūtījuma plānošanas un izpildes gaitā, kā arī pilnvērtīgas informācijas apmaiņas nodrošināšanā ar kolektīvu par notiekošo medijā, valdes mērķiem, uzdevumiem un paveikto.

Kopumā LTV valdes darbs 2017.gadā novērtēts kā labs. Ņemot vērā, ka šobrīd LTV rīcībā nav pietiekošu finanšu līdzekļu, NEPLP nolēma LTV valdes locekļiem prēmijas nepiešķirt.

Informācija par NEPLP sēdi 11.oktobrī

12.10.2018 10:08

Anulē  apraides atļaujas, piešķir valsts atbalstu de minimis procedūras ietvaros, pievieno jaunu programmu retranslējamo programmu sarakstam 

11.oktobra sēdē NEPLP nolēma anulēt elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA “SEA TV” (televīzijas programma “SEA TV”), SIA “STAR TV Group” (televīzijas programma “Star Family”), SIA “TOP Film TV” (televīzijas programma “TopFilm TV”), SIA “NOVINI – TV” (televīzijas programmu “espreso tv”) un SIA “Cold Office BBS Limited” (televīzijas programmas “K1”, “K2” un “K1 HD”) izsniegtās komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraides atļaujas. Apraides atļaujas anulētas, jo elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nav veikuši Ministru kabineta noteikumos noteiktās valsts nodevas par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību apmaksu. Apraides atļaujas anulētas ar 2018.gada 11.oktobri. 

NEPLP pieņēma lēmumu par de minimis valsts atbalsta piešķiršanu SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” atbilstoši Ministru Kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.24, samazinot valsts nodevas samaksu par 50 procentiem. Minētie noteikumi paredz, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem Latvijas Republikā izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, katru gadu ir jāmaksā valsts nodeva par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību. Atbilstoši noteikumu 9.2.punktam valsts nodevu samazina par 50 procentiem, ja vismaz 90 procenti no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas diennakts raidlaika ir valsts valodā (ieskaitot programmas daļu, kas dublēta vai ieskaņota latviešu valodā). 

NEPLP nolēma iekļaut Latvijā retranslējamo programmu sarakstā televīzijas programmu “Nebesa TV7” (“НЕБЕСА ТВ7”) – televīzijas programmu ar reliģisku ievirzi, kura veidota Somijā. 

Apstiprina grozījumus nolikumos 

NEPLP apstiprināja grozījumus nolikumos par revīzijas komisiju un sabiedriskā pasūtījuma veidošanas un vērtēšanas kārtību, atbilstoši jaunajā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam noteiktajam.Ar nolikumiem iespējams iepazīties NEPLP mājas lapā. 

Groza sabiedriskā pasūtījuma daļu, kuru īsteno elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS “TV Latvija” 

Raidījums “Rampas ugunis” vairs netiek iekļauts sabiedriskā pasūtījuma daļā par Latvijas simtgades satura veidošanu, izplatīšanu un arhivēšanu, kuru īsteno elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS “TV Latvija”, šodienas sēdē lēma NEPLP. Lai nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma uzlikto saistību izpildi, turpmāk raidījumā “Tete-a-Tete ar Rīgu” tiks iekļauti, kopskaitā 14 sižeti (katrs līdz 5 minūtēm), lai informētu par Latvijas simtgades pasākumiem. Minētie grozījumi nav pretrunā ar konkursa nolikumā minēto mērķi - izveidot, pārraidīt un arhivēt raidījumus par Latvijas valsts simtgades būtiskāko notikumu norisēm. Grozījumi saistīti ar raidījuma “Rampas Ugunis” vadītāja Andra Kiviča negaidīto paziņojumu par kandidēšanu Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanās, kā rezultātā bija nepieciešams veikt izmaiņas televīzijas programmas “Rīga TV24” saturā.

Baltijas Mediju izcilības centrs un Internews sāk Baltijas reģionālo mediju attīstības programmu

09.10.2018 15:44

Informāciju sagatavoja Signe Valtiņa, Mediju apmācību programmas vadītāja.

Baltijas Mediju izcilības centrs un pasaules vadošo mediju attīstības organizācija Internews sāk jaunu, iedvesmojošu apmācību programmu Baltijas reģionālajiem medijiem. Tās mērķis ir stiprināt un veicināt kvalitatīvas žurnālistikas ilgtspēju reģionos. Programmā varēs piedalīties 9 neatkarīgie mediji no Baltijas valstīm (3 no katras), kas būs gatavi un ieinteresēti savā darbā iekļaut jaunas pieejas, formātus un vizuālos risinājumus satura radīšanai un komunicēšanai, kā arī kritiski domājošas un izglītotas auditorijas veidošanai. Mediji aicināti pieteikties konkursam līdz šā gada 1. novembrim.

Konkursā var piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas reģionālie mediji, kas darbojas ārpus galvaspilsētām. Pretendentiem jābūt neatkarīgiem no politisko partiju, pašvaldību un politekonomisko grupu ietekmes, kā arī neatkarīgiem no lieliem mediju koncerniem. Programmas īstenotāji no medijiem gaidīs vēlmi mācīties, mainīties un iekļaut jaunas pieejas un paradumus ikdienas darbā, gatavību veltīt laiku un resursus apmācībām un pārmaiņu īstenošanai.

Programmas dalībniekiem būs pieejamas regulāras meistarklases un individuālas konsultācijas, kā arī iespēja dalīties pieredzē un stiprināt saikni ar kolēģiem no citām Baltijas valstīm. Tie, kuri būs augsti motivēti īstenot padziļinātas iekšējo redakcijas procesu reformas, varēs izmantot ilgtermiņa konsultanta pakalpojumus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 1. novembris. Pieteikumus vērtēs Baltijas Mediju izcilības centra un Internews ekspertu grupa.

Vairāk par piedalīšanos konkursā, kā arī pieteikuma formu skatīt šeit.

Baltijas mediju izcilības centrs ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir gudras un atbildīgas žurnālistikas attīstība Baltijā, Austrumu partnerības valstīs un citos reģionos. Centrs apkopo un rada zināšanas par Baltijas un citu reģionu mediju vidēm un auditorijām, veic pētījumus par mediju tirgu, nodrošina apmācību programmas neatkarīgajiem medijiem. Centra dibinātāju vidū ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sabiedriskie mediji, žurnālistikas augstskolas un mediju NVO. Centra dalībnieku vidū ir arī “DW Akademie” — viena no Eiropas vadošajām organizācijām mediju profesionālās pilnveides jomā.

Internews ir pasaules vadošo mediju attīstības organizācija, kas pastāv jau 35 gadus. Kopā ar partneriem – gan universitātēm, gan vietējām mediju organizācijām – tā īsteno dažādus mediju projektus, atbalsta cilvēktiesību aktīvistus, žurnālistus un neatkarīgos medijus visā pasaulē vairāk nekā 100 valstīs. To vidū ir radio un televīzijas, laikraksti, mobilo lietotņu ziņu servisi un tiešsaistes ziņu portāli.

Papildu informācija:

Signe Valtiņa

Mediju apmācību programmas vadītāja

Baltijas Mediju izcilības centrs

signe.valtina@baltic.media

baltic.media

Tālr. +371 29735732

Priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi pēdējās priekšvēlēšanu aģitācijas perioda dienās

04.10.2018 12:25

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atgādina par Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma noteiktajiem ierobežojumiem, kas stājas spēkā pēdējās priekšvēlēšanu aģitācijas perioda dienās, papildu jau spēkā esošajiem aizliegumiem.

Atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 7. panta pirmajai daļai, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās ar 4. oktobri deputātu kandidātiem ir aizliegts izmantot valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku aģitācijas veikšanai.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 12. panta ceturtā daļa noteic, ka vēlēšanu dienā (vēlēšanu norises laikā) elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko partiju, to apvienību, vēlētāju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.

NEPLP vērš to elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri veido radio programmas, uzmanību uz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32. panta pirmo daļu, kas vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanu dienas aizliedz radio programmās izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu.

NEPLP atgādina, ka atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32. panta trešajai daļai, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidoti diskusiju raidījumi nav uzskatāmi par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

Izsludina konkursu EPL, kas veido televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē

20.09.2018 17:38

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 20. septembra sēdē apstiprināja konkursa nolikumu un izsludināja konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas veido televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē.

Saskaņā ar apstiprināto konkursa nolikumu TV programmai jābūt orientētai uz aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Konkurss tiek izsludināts uz laika posmu no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Paredzētais finansējums 2019. gadam ir 348 603 eiro.

Konkursā tiek pieņemti pieteikumi no juridiskām personām – komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas reģistrēti Latvijā. Pieteikumi konkursa dalībniekiem jāiesniedz līdz šā gada 18.oktobrim plkst.10.00, bet pieteikumu izvērtēšana tiks veikta līdz 30.novembrim.

Lēmums Nr.143

Nolikums [WORD]

Nolikums [PDF]

Paziņojums par SIA "KTV Universs" retranslācijas atļaujas NR.RR-38 anulēšanu

20.09.2018 14:22

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka, pamatojoties uz elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “KTV Universs” 25.07.2018. un 06.09.2018. iesniegumiem un 20.09.2019. Padomes lēmumu Nr.144, sākot ar 01.10.2018. tiek anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “KTV Universs” izsniegtā retranslācijas atļauja Nr.RR-38.

Informācija par NEPLP sēdi 20.septembrī

20.09.2018 13:51

Apstiprina Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022.gadam ieviešanas plānu

NEPLP 20.septembra sēdē apstiprināja šī gada 12.aprīlī pieņemtās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022.gadam ieviešanas plānu.  Ieviešanas plāna mērķis ir noteikt pasākumus stratēģijas mērķu sasniegšanai un nodrošināt pārskatāmību par tās īstenošanas gaitu. Ieviešanas plāns ir sadalīts atbilstoši stratēģijas četriem prioritārajiem virzieniem, kopā veidojot 31 uzdevumu un 160 pasākumus. Plānu izstrādā stratēģijas darbības laika posmam un aktualizē to pēc nepieciešamības.

Apstiprina revīzijas komisiju ziņojumus

NEPLP apstiprināja revīzijas komisiju ziņojumus par VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) un VSIA “Latvijas Radio” 2018.gada pirmā pusgada sabiedriskā pasūtījuma izpildi, finansiālajiem rādītājiem, saimniecisko darbību un citiem kapitālsabiedrības raksturojošajiem rādītājiem.

NEPLP apstiprināja revīzijas komisijas ziņojumu par SIA “Vidzemes televīzija” (programma Re:TV) sabiedriskā pasūtījuma izpildi šī gada augustā. 2018.gada augustā SIA Vidzemes televīzija” sagatavoja astoņus raidījumus ciklā “Latvijas stāsti. Personības”, četrus raidījumus “Nedēļa Latvijā” un divus raidījumus ciklā “100 recepšu Latvijas simtgadei”.

Kā arī NEPLP apstiprināja revīzijas komisijas ziņojumus par SIA “DMCS” un SIA “Kultūras iniciatīvu un realizācijas apvienība” raidījumu veidošanu latviešu un mazākumtautību valodās 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas. SIA “DMCS” maijā un jūnijā sagatavoja astoņus raidījumus ciklā “Ir Latgale mūsu”. Savukārt SIA “Kultūras iniciatīvu un realizācijas apvienība” jūlijā un augustā sagatavoja deviņus raidījumus ciklā “Interesnije vstreči” (Interesantās tikšanās).

Anulē un izsniedz retranslācijas atļaujas

Pamatojoties uz kabeļoperatora SIA “KTV Universs” iesniegumu, NEPLP apstiprināja šim uzņēmumam izsniegtās retranslācijas atļaujas Nr.RR-38 anulēšanu no šī gada 1.oktobra.

Padome ārvalstu komersantu filiālei “AS TV Play Baltics Latvijas filiāle” izsniedza retranslācija atļauju programmu izplatīšanai Viaplay platformā.

Paziņojums par SIA "AACE TV" apraides atļaujas Nr.AA-025/1 anulēšanu

17.09.2018 10:57

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka, pamatojoties uz elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “AACE TV” 31.08.2018. iesniegumu un  12.09.2019. Padomes lēmumu Nr.138, sākot ar 12.09.2018. tiek anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “AACE TV” izsniegtā apraides atļauja Nr.AA-025/1, kas izsniegta programmas “ARTV” apraidei.

Informācija par NEPLP 2018.gada 12.septembra sēdi

12.09.2018 16:21

12.septembra sēdē NEPLP uzklausīja SIA “MSC Media” pārstāvjus saistībā ar pārrobežu apraides atļauju izsniegšanu četrām izklaides satura komerciālajām televīzijas programmām. Sēdes laikā uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja NEPLP ar programmu koncepciju un informēja par attīstības plāniem. NEPLP izvērtēs iesniegtos dokumentus un drīzumā lems par apraides atļauju izsniegšanu.

Sēdes turpinājumā NEPLP izskatīja SIA “AACE TV” iesniegumu ar lūgumu anulēt komercsabiedrībai izsniegto apraides atļauju televīzijas programmai “ARTV”. Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktajam, Padome pieņēma lēmumu anulēt minēto apraides atļauju ar 12.septembri.

Sēdē NEPLP lēma par izmaiņām Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sastāvā. Atsaucoties uz SKP pārstāvēto nevalstisko organizāciju iesniegumiem, turpmāk biedrību “Rīgas aktīvo senioru alianse” SKP pārstāvēs pazīstamā žurnāliste Velta Puriņa, savukārt biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” jaunais pārstāvis SKP būs apvienības priekšsēdētājs Kristaps Grasis.

Stājies spēkā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas aizliegums televīzijā

07.09.2018 11:42

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atgādina, ka saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32.pantu no 6. septembra spēkā stājies priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas aizliegums televīzijā.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums nosaka, ka vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās un raidījumos ir aizliegta, izņemot gadījumu, kad tiek izmantotas tiesības uz valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku vai tiek nodrošināta līdzdalība priekšvēlēšanu raidījumos elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu nav uzskatāmi elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidoti diskusiju raidījumi, ja no aģitācijas veicēja par šo raidījumu veidošanu un izplatīšanu netiek saņemta samaksa.

Radio SWH Rock uzvar konkursā par apraides zonas palielināšanu Gulbenē FM 98,6 MHz

30.08.2018 16:41

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar 2018.gada 30.augusta lēmumu Nr.135 par uzvarētāju konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 98,6 MHz frekvencē” atzina AS “Radio SWH” ar radio programmu “Radio SWH Rock”.

Izbeidz bez rezultātiem konkursu par radio apraides zonas palielināšanu Rucavā FM 98,6MHz

30.08.2018 16:29

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar 2018.gada 30.augusta lēmumu Nr.134 nolēma konkursu “Apraides tiesību piešķiršana radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rucavā 98,6 MHz frekvencē” izbeigt bez rezultātiem, jo konkursā nebija pieteicies neviens pretendents.

Informācija par NEPLP 30.augusta sēdi

30.08.2018 16:16

NEPLP šī gada pavasarī nosūtīja paziņojumu Eiropas Komisijai, Zviedrijas Preses un audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoram un televīzijas programmas “Rossija RTR” pārstāvjiem NCP “RUSMEDIACOM”, lai informētu par konstatētajiem naida runas gadījumiem Zviedrijas jurisdikcijā esošās televīzijas programmas “Rossija RTR” saturā un iespējamajām sankcijām atkārtota pārkāpuma gadījumā, atbilstoši kārtībai ko nosaka Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva.

Televīzijas programmas “Rossija RTR” 22.maija raidījumā “Vakars ar Vladimiru Solovjovu” NEPLP konstatēja atkārtotu naida runas gadījumu. Lai nodrošinātu tiesības tikt uzklausītiem, uz 30.augusta padomes sēdi tika uzaicināti televīzijas programmas “Rossija RTR” pārstāvji skaidrojumu sniegšanai par konstatētajiem pārkāpumiem televīzijas programmā “Rossija RTR”. Uzklausot programmas pārstāvju viedokļus, NEPLP uzdeva NCP “RUSMEDIACOM” līdz 10.septembrim sniegt rakstisku skaidrojumu par konstatētajiem pārkāpumiem.

Pēc skaidrojuma saņemšanas NEPLP izvērtēs sniegto informāciju un lems par minētās televīzijas programmas retranslācijas ierobežošanu Latvijā.

Sēdes turpinājumā NEPLP lēma par rezultātiem konkursos par apraides tiesību piešķiršanu radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē, 98,6 MHz frekvencē un Rucavā, 98,6 MHz frekvencē. Konkursa rezultātā apraides tiesības radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē, 98,6 MHz frekvencē tika piešķirtas elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS “Radio SWH” ar programmu “Radio SWH Rock”. AS ”Radio SWH” bija vienīgais pretendents, kurš pieteicies minētajā konkursā.

Konkursam par apraides tiesību piešķiršanu radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rucavā 98,6 MHz frekvencē netika saņemts neviens pieteikums, tādēļ NEPLP lēma izbeigt konkursu bez rezultātiem.

 

Paziņojums par SIA “Content hub” izsniegtās apraides atļaujas Nr.AA-122/1 anulēšanu

27.08.2018 13:00

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka, pamatojoties uz elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “Content hub” 25.07.2018. iesniegumu un  23.08.2018. Padomes lēmumu Nr.132, sākot ar 24.08.2018. tiek anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Content hub” izsniegtā apraides atļauja Nr.AA-122/1, kas izsniegta programmas “TRICK” apraidei.

Informācija par NEPLP 2018.gada 23.augusta sēdi

23.08.2018 16:38

 Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23.augusta sēdē izskatīja un pieņēma lēmumus ar nozari saistītos jautājumos.

NEPLP izvērtēja VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem 2017.gadā, atbilstoši 2016.gada 9.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.95 (“Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”). Balstoties uz šiem noteikumiem LR un LTV darbība 2017.gadā tika novērtēta ar “labi”.

NEPLP sēdē tika diskutēts par LTV satura kvalitātes izvērtējumu 2018.gada 1.pusgadā un satura kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanu. LTV valdes loceklis Sergejs Ņesterovs iepazīstināja NEPLP ar sabiedriskā pasūtījuma satura kvalitātes izvērtējumu par 2018.gada pirmo pusgadu. Vērtēšanas sistēmas modelis tapis vairāku gadu garumā. Satura kvalitātes izvērtēšana notiek raidījumu vērtēšanas sēdē (LTV satura vērtēšanas padomē), kas sastāv no LTV atbildīgajiem darbiniekiem un ekspertiem. Lai nodrošinātu satura atbilstību sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem un kvalitātes standartiem, izvērtējumā tiek ņemts vērā arī ikgadējais LTV zīmola pētījums, ietverot sabiedriskā labuma testa kritērijus, NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes rekomendācijas un LTV redakciju ikmēneša vērtējums. Ņemot vērā arī izvērtējuma rezultātus, tiek pieņemts lēmums par LTV1 un LTV7 programmu saturu.

Pamatojoties uz elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “Content hub” iesniegumu, NEPLP anulēja minētā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidotās televīzijas programmas “TRICK” apraides atļauju Nr.AA-122/1. Padome arī lēma par valsts nodevas par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību samaksas apmēra samazināšanu, nosakot to proporcionāli faktiskajam apraides atļaujas spēkā esamības laikam (dienu skaitam).

Sēdē tika uzklausīts ziņojums par SIA “Vidzemes televīzija” darbību. 2018.gada jūlijā skatītāji varēja vērot deviņus raidījumus ciklā “Latvijas stāsti. Personības”, četrus raidījumus “Nedēļa Latvijā”, un divus raidījumus ciklā “100 recepšu Latvijas simtgadei”. NEPLP lēma, ka SIA “Vidzemes televīzija” noteiktie sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi un mērķi ir sasniegti un sabiedriskais pasūtījums š.g. jūlija mēnesī ir izpildīts.

Padomes sēdē tika izskatīts jautājums par AS “Radio SWH” izdarīto pārkāpumu - slēptas reklāmas izplatīšanu raidījumā “Braucamlaiks”, par ko administratīvā lieta uzsākta š.g.14.jūnijā. Padomes locekļi pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli AS “Radio SWH”, nosakot soda naudu 1000 EUR apmērā.

Sēdes noslēgumā NEPLP apstiprināja informatīvi izklaidējošās televīzijas programmas “TV-21M” (TB-21M) iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā. Līdz ar šo lēmumu pie skatītājiem jaunā veidolā atgriežas iecienītā filmu televīzijas programma, kura agrāk bija pazīstama ar nosaukumu “TV-21”, kurai apraides atļauju pēc programmas īpašnieka SIA “TV-21R” lūguma NEPLP anulēja 26.jūlija sēdē.

NEPLP atgādina par slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegumu

08.08.2018 15:10

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atgādina, ka saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 3.panta pirmo daļu slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, pieļaujot politisko partiju pārstāvju dalību raidījumos, ir jānodrošina atbilstība augstiem žurnālistikas standartiem, tāpat raidījuma vadītājiem jāspēj profesionāli vadīt raidījumus, neradot uzaicinātajiem politiķiem iespēju tieši vai netieši aģitēt par vai pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izdevis “Informatīvo materiālu par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem”, kurā formulētas šādas slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas pazīmes:

 1. jebkura darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši publiski popularizēt kādu politisko partiju vai to apvienību un deputāta kandidātu, aicinot par to balsot, vai arī paužot negatīva rakstura informāciju, aicinot balsot pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu;
 2. par priekšvēlēšanu aģitāciju ir saņemta samaksa, taču tās apmaksātājs (atlīdzības devējs) pretēji Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajam nav norādīts. Jāuzsver, ka par samaksu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu ir uzskatāma arī atsvabināšana no priekšvēlēšanu aģitācijas apmaksas;
 3. partijas logo vai citi vizuāli elementi tiek iekļauti elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījumā, vai atspoguļo ar konkrētu partiju saistītu notikumu, kam nav tiešas saistības ar raidījuma saturu un tas nepārprotami veidots kādas partijas popularizēšanai;
 4. partija vai deputāta kandidāts parādās ēterā bez pamatota iemesla, piemēram, deputāta kandidāts tiek izmantots kā kāda notikuma galvenais komentētājs;
 5. tiek atspoguļoti sabiedrībai nenozīmīgi deputāta kandidāta privātās dzīves notikumi, lai palielinātu konkrētā kandidāta publicitāti;
 6. raidījums ir vienpusīgs, tajā nav sabalansēti atspoguļoti iesaistīto pušu viedokļi un nav mēģināts noskaidrot ekspertu viedokli;
 7. žurnālists, neuzdodot konkrētus jautājumus, ļauj deputāta kandidātam netraucēti izteikties, izvēlēties sarunas tēmu un virzību, vai uzdod jautājumus, lai izceltu deputāta kandidāta personības pozitīvās iezīmes;
 8. ēst gatavošanas, sporta vai tamlīdzīgs raidījums ar deputātu kandidāta parādīšanos saturā (gatavojot ēst vai runājot par sportu).

NEPLP informē, ka savas kompetences robežās turpinās uzraudzīt elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības atbilstību Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajam, un atgādina, ka elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim par priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanas noteikumu pārkāpšanu paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.2 panta astotajā daļā.

NEPLP Informācijas centrs

67221848

Informācija par NEPLP 2.augusta sēdi

03.08.2018 15:44

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2.augusta sēdē izskatīja vairākus nozarei svarīgus jautājumus un noteica uzvarētājus iepriekš izsludinātajos konkursos.

Ņemot vērā grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 12.jūlijā NEPLP apstiprināja grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022. gadam, apstiprinot anketu, kas ir jāiesniedz raidorganizācijām par patiesā labuma guvējiem, kā arī grozījumus attiecībā uz televīziju darbības pamatnosacījumu veidlapu.

Sēdes turpinājumā tika apstiprinātas Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijas 2019.–2021.gadam un uzdevumi 2019.gadam. Sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijas trīs gadu periodam veidotas ar mērķi, lai sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi stratēģiski plānotu un attīstītu saturu un attīstību ilgtermiņā. NEPLP locekle Aurēlija Ieva Druviete skaidro, ka: “Vadlīnijas nosaka uzdevumus Latvijas Televīzijai, Latvijas Radio un sabiedrisko mediju vienotajam ziņu portālam LSM.LV, pirmkārt, trīs gadu periodam saskaņā ar sabiedriskā labuma radīšanas mērķiem. Otrkārt, uzdevumus, kas konkrēti medijiem ir jāsasniedz nākamajā gadā. Sabiedriskā pasūtījuma veidošanas uzdevumi tiek skatīti kontekstā ar satura pārvaldības mērķiem un uzdevumiem, kas ikgadēji tiek noteikti valdēm – tie ir jāīsteno, lai mediji pasūtījumu spētu īstenot profesionāli, kvalitatīvi, atbilstoši sabiedriskajam labumam, kā arī nodrošinātu ērtu satura lietojamību, pieejamību.”

Sabiedriskajiem medijiem nākamajā gadā ir jāturpina attīstība digitālajā vidē, stratēģiski plānojot satura veidošanu un izplatīšanu. NEPLP uzsver LSM.LV kā satura platformas attīstības nozīmi, paplašinot satura apjomu, daudzveidību un pieejamību gan ziņu portālā, gan citās LSM.LV satura platformās, kas vieno sabiedrisko mediju kanālus interneta vidē. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu auditorijām, kā arī diasporai.  Latvijas Televīzijai (LTV) ir uzdots uzdevums attīstīt LTV7 kā aktīva dzīvesveida un sporta kanālu. Sabiedriskajiem medijiem ir jāattīsta saturs mazākumtautībām.

Sabiedriskie mediji nākamajā gadā palielinās saturu apjomu par notiekošo Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. LR (Latvijas Radio) ir noteikts uzdevums izveidot Baltijas korespondenta štata vietu. Medijiem ir uzdevums arī izzināt un integrēt saturā Latvijas uzņēmējdarbības, radošo industriju un inovāciju attīstības tematiku, kā arī ar diasporu un remigrāciju saistītu tematiku. LTV palielinās satura apjomu, kas ataino nemateriālā kultūras mantojuma zināšanu pārnesi un tradīciju pratību šodienā. LR ir jānodrošina Latvijas Radioteātra darbību un ilgtermiņa attīstība. Jāatzīmē, ka sabiedriskie mediji arī nākamgad turpinās atainot Latvijas valsts simtgades notikumus un aktivitātes.

Savukārt LSM.LV noteikti  uzdevumi, starp kuriem uzdots attīstīt Latvijas sabiedrisko mediju multimediju platformu mazākumtautību auditorijai sadarbojoties LTV un LR, palielināt satura apjomu, atainojot sabiedriski nozīmīgu pasākumu, forumu, diskusiju video tiešraides un turpināt attīstīt LSM.lv sadaļu bērnu auditorijai u. c. uzdevumi.

Plānots, ka sabiedriskie mediji un sabiedrisko mediju vienotais ziņu portāls LSM.LV 2019.gada sabiedriskā pasūtījuma plānu NEPLP iesniegs ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.oktobrim. Ar Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijām 2019.–2021.gadam un uzdevumiem 2019.gadam tuvākajā laikā varēs iepazīties NEPLP mājaslapā.

NEPLP sēdē uzklausīja vienīgo pretendentu SIA “DAUTKOM TV” atkārtotā konkursā “Par raidījumu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas”. SIA “DAUTKOM TV” arī tika atzīta par konkursa uzvarētāju iegūstot tiesības veidot 5 raidījumus par kopējo finansējumu 8154 EUR.

Sēdes turpinājumā NEPLP uzklausīja pretendentus un noteica rezultātus konkursā “Par 2018.gada Saeimas priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas”. Tika uzklausīti AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”, SIA Politiskās konsultācijas prakse “Image-case”, SIA “Latgales reģionālā televīzija” un SIA “Riga Pictures company” pārstāvji. Izvērtējot saņemtos pieteikumus un uzklausot pretendentu prezentācijas, NEPLP pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt  AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”, kas Saeimas priekšvēlēšanu raidījumus veidos televīzijas programmā LNT, sadarbībā ar televīzijas programmu Re:TV.

NEPLP atgādina elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par aizliegumu deputātu kandidātiem vadīt raidījumus

02.08.2018 09:31

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atgādina elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto aizliegumu vēlēšanu dienā un 60 dienas pirms vēlēšanu dienas (t.i sākot no 2018. gada 6.augusta) izplatīt to personu vadītus raidījumus, sagatavotus komentārus, intervijas un reportāžas, kuras ir pieteiktas par deputātu kandidātiem vai pirms vēlēšanām publiski paziņojušas par savu līdzdalību kādas politiskās partijas, politisko partiju apvienības vai vēlētāju apvienības darbībā. Šīs personas var norīkot tādu pienākumu veikšanai, kuri nav saistīti ar tiešu piedalīšanos elektronisko plašsaziņas līdzekļu izplatītajās programmās. Ja tas nav iespējams, attiecīgajām personām var piešķirt atvaļinājumu.

Paziņojums par SIA “TV-21R” izsniegtās apraides atļaujas Nr.AA-108/1 anulēšanu

31.07.2018 10:37

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka, pamatojoties uz 26.07.2018. Padomes lēmumu Nr.118, sākot ar 01.08.2018. tiek anulēta elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “TV-21R” izsniegtā apraides atļauja Nr.AA-108/1, kas izsniegta programmas “TV-21” apraidei.

Informācija par NEPLP 26.jūlija sēdi

26.07.2018 15:36

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 26. jūlija sēdē debatēja un pieņēma lēmumus saistībā ar vairākiem nozares jautājumiem.

NEPLP nolēma piešķirt de minimis valsts atbalstu virknei elektronisko plašsaziņas līdzekļu (SIA “Riga Pictures Company”, SIA “Mūzikas Video Kanāls”, AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”, AS “TV Latvija” un SIA “4.vara”), atbrīvojot no valsts nodevas samaksas par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību, kas noteikta ar 09.01.2018. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.24. Noteikumi paredz, ka elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem Latvijas Republikā izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību. 100% atbrīvojumam no valsts nodevas samaksas var pieteikties tie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuru programmās vismaz 51% diennakts raidlaika ir valsts valodā un vienlaikus vismaz 20% no nedēļas raidlaika ir valsts valodā veidoti raidījumi.

Tāpat arī NEPLP nolēma anulēt (sākot ar š.g.1.augustu) elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “TV-21R” iepriekš izsniegto apraides atļauju un samazināt valsts nodevas apmēru apraides tiesību īstenošanas uzraudzību 2018.gadā proporcionāli faktiskajam apraides atļaujas spēkā esības laikam (dienās).

Sēdes turpinājumā tika atvērti pieteikumi konkursam “Par 2018. gada Saeimas priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas”. Kopumā saņemti četri pieteikumi no SIA “Rīga Pictures Company”, SIA “Latgales reģionālā televīzija”, SIA “Politiskas konsultācijas prakse “Image-case” un AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”. Lēmums par konkursa uzvarētāju NEPLP jāpieņem ne vēlāk kā līdz 3.augustam.

NEPLP sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju izsludinātajā konkursā “Televīzijas un/vai radio sižetu/vai raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2018.gadā” tika uzklausīts un par uzvarētāju atzīts vienīgais pretendents AS “Radio SWH”.

NEPLP uzklausīja AS “Radio SWH” piedāvājumu NEPLP izsludinātajam konkursam par apraides tiesībām aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 98,6 Mhz frekvencē. NEPLP lēmums par AS “Radio SWH” programmas “SWH Rock” raidīšanu Gulbenē jāpieņem līdz 6.septembrim.

Tika pagarināts izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas termiņš konkursā “Par raidījumu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” līdz 2.augustam.

Eiropas Komisija ir izsludinājusi pieteikšanos projektu konkursam "Naida runas tiešsaistē uzraudzība, novēršana un apkarošana"

25.07.2018 15:07

Informējam, ka Eiropas Komisija programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" ietvaros ir izsludinājusi pieteikšanos projektu konkursam "Naida runas tiešsaistē uzraudzība, novēršana un apkarošana" (REC-RRAC-ONLINE-AG-2018). Projektu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. oktobris. Detalizētāka informācija pieejama ŠEIT.

 

Stājas spēkā jaunie grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

23.07.2018 09:44

2018.gada 12.jūlijā ir stājušies spēkā grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Jaunie likuma grozījumi stiprina Latvijas mediju telpu un iezīmē ceļa karti sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus.

Likuma grozījumi paredz sabiedrisko mediju finansēšanas modeļa izmaiņas, paredzot to iziešanu no reklāmas tirgus 2021.gadā un nodrošinot sabiedriskajiem medijiem atbilstošu finansējumu, kas saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem veido aptuveni 14 miljonus eiro gadā. Likuma grozījumos ir noteikts, ka ar NEPLP atļauju sabiedriskā pasūtījuma ietvaros sabiedriskie mediji ir tiesīgi sniegt jaunus papildu pakalpojumus neatkarīgi no to piegādes un finansējuma veida, tostarp interneta vidē.

Lai apzinātu informāciju par elektronisko plašsaziņas līdzekļu patiesajiem īpašniekiem, jaunie likuma grozījumi elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nosaka pienākumu atklāt savus patiesos labuma guvējus. Šā pienākuma izpilde veicama apraides un retranslācijas atļaujas saņemšanas, un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanas ietvaros. Gadījumos, ja mainās elektroniskā plašsaziņas līdzekļa, kuram izsniegta apraides, retranslācijas atļauja vai kurš paziņojis par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu, patiesais labuma guvējs, elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas dienas iesniedz NEPLP informāciju par patiesā labuma guvēja maiņu. Savukārt tiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas jau ir saņēmuši apraides atļauju, retranslācijas atļauju vai paziņojuši par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu ir noteikts pienākums līdz 2018.gada 31.decembrim iesniegt NEPLP informāciju par tā patieso labuma guvēju.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz arī izmaiņas programmu veidošanas vispārīgajos noteikumos nosakot, ka fakti un notikumi raidījumos jāatspoguļo ar pienācīgu precizitāti un neitralitāti un informatīvi dokumentālajos un ziņu raidījumos fakti jāatspoguļo tā, lai apzināti nemaldinātu auditoriju.

Tiek precizēti arī programmas valodas jautājumi. Likuma grozījumi definē programmas pamata audiovalodu un valodas celiņa jēdzienu. Likuma grozījumi nosaka, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu pamata audiovaloda un programmas formāts nav maināma apraides atļaujas darbības pamatnosacījumu sastāvdaļa izsniegtās apraides atļaujas darbības termiņā, savukārt valodas celiņš apraides atļaujas darbības laikā ir maināms.

Jaunie likuma grozījumu arī nosaka tiesības NEPLP pieņemt lēmumu, ar kuru tiek ierobežota piekļuve tām Latvijā pieejamām mājaslapām internetā, kuras retranslē audiovizuālās programmas bez retranslācijas atļaujas, liedzot to domēna vārdu izmantošanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Papildus tam, NEPLP savā mājaslapā internetā uzturēs un aktualizēs šo domēna vārdu sarakstu. Šī likuma grozījumu daļa stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī, nodrošinot to īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

Likuma grozījumi arī nosaka galalietotājiem bez maksas pieejamo programmu retranslācijas pienākumu (must carry princips) dažādās platformās. Likuma grozījumi paredz, ka pienākums nodrošināt sabiedrisko un komerciālo nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas, kuras galalietotājiem ir pieejamas bez maksas, attieksies ne vien uz elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri retranslē televīzijas programmas, izmantojot kabeļtelevīziju, bet uz visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma sniedzējiem. Savukārt satelīta pakalpojuma sniedzējiem ir paredzēta atvieglota kārtība, paredzot, ka programmu izplatīšanas sniedzējam nav pienākums nodrošināt attiecīgās programmas izplatīšanu, ja izmaksu gadījumā komerciālais nacionālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nesedz satelīta signāla nodrošināšanas izmaksas.

Plašāk ar grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā iespējams iepazīties ŠEIT.

Informācija par NEPLP 2018.gada 19.jūlija sēdi

20.07.2018 13:37

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 19.jūlija sēdē apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2018.gada II ceturksnī komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos AS “TV Latvija” (Rīga TV24), SIA “4.vara” (Sportacentrs.com TV), SIA “Vidzemes televīzija” (Re:TV).

Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros Rīga TV24 ēterā pārraidīti 36 raidījumi “Preses klubs”, 12 raidījumi “Globuss”, 13 raidījumi “Rampas ugunis”, nodrošinātas kopumā 5 tiešraides no Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas svētku programmas un sagatavotas 4 dokumentālās filmas “Latvijas simbolisti Parīzē, Orsē”, “Rūdolfs Pērle”, “Jānis Rozentāls” un “Vilhelms Purvītis”.

Sportacentrs.com TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros ēterā pārraidījis 46 mazās un 15 lielās tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem Latvijā.

Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros Re:TV sagatavojusi 18 raidījumus “Nedēļa Latvijā”, 25 raidījumus “Latvijas stāsti. Personības”, 2 raidījumus “100 recepšu Latvijas simtgadei”, 4 raidījumus “Aiz simtā kilometra” un 3 raidījumus “Vidzemnieki” un ēterā atspoguļoti arī Latvijas Republikas simtgades pasākumi.

Informācija par NEPLP 12.jūlija sēdi

12.07.2018 16:34

NEPLP 12.jūlija sēdē atvēra pieteikumus diviem konkursiem, ko NEPLP organizē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Konkursā par televīzijas raidījumu veidošanu latviešu valodā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos saņemts viens pieteikums no SIA “Dautkom TV”, savukārt konkursā par televīzijas un/vai radio sižetu un/vai raidījumu veidošanu par diasporas tematiku, kuru NEPLP organizē sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, saņemts viens pieteikums no AS “Radio SWH”.

Tāpat arī sēdē tika atvērts vienīgais pieteikums konkursam par radio apraides aptveršanas zonas palielināšanu Gulbenē 98,6 Mhz frekvencē, kuru iesniedzis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS “Radio SWH”. Savukārt konkursā par apraides aptveršanas zonas palielināšanu Rucavā diemžēl nav saņemts neviens pieteikums.

NEPLP sēdē turpināja izskatīt 8.maijā uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu pret elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA “Sport Media Group”. Pēc visu apstākļu noskaidrošanas, NEPLP nolēma SIA “Sport Media Group” uzlikt naudas sodu 2500 eiro apmērā par elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktajiem programmas veidošanas vispārīgo noteikumu pārkāpumiem.

NEPLP arī apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Valkas Elektrons” izsniegtajā retranslācijas atļaujā sakarā ar programmu izplatīšanas teritorijas paplašināšanos.

Sēdes turpinājumā tika pieņemts lēmums par SIA “Olaines KTV” izsniegtās retranslācijas atļaujas anulēšanu sakarā ar to, ka komersanta darbība ir neregulāra, tādejādi nepildot retranslācijas atļaujas pamatnosacījumus.

Informācija par NEPLP 2018.gada 28.jūnija sēdi

28.06.2018 16:22

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 28.jūnija sēdē izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu, kas saistīta ar pārkāpumiem par sponsoru norāžu izvietošanu televīzijas raidījumā “Sporta studija”. NEPLP pieņēma lēmumu VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) izteikt aizrādījumu par izdarīto pārkāpumu.

Sēdes turpinājumā NEPLP uzklausīja LTV pārstāvjus par redakcionālo politiku sporta satura veidošanā, šī satura atbilstību sabiedriskā pasūtījuma mērķiem un satura kvalitātes standartiem, kā arī nākotnes plāniem attiecībā uz sporta satura pārraidēm LTV. Tuvākajos gados Latvijas sabiedriskā medija skatītājiem savos ekrānos būs iespēja vērot augstākā līmeņa sacensības gan Latvijas mērogā, gan starptautiski. Skatītājiem būs iespēja sekot līdzi dažādiem sporta veidiem, kā piemēram hokejam, bobslejam, skeletonam, biatlonam, pludmales volejbolam, florbolam un veselai virknei citu sporta veidu un notikumu, kā arī Latvijas sportistu sasniegumiem.

Tāpat arī sēdes ietvaros NEPLP nolēma papildināt VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) valdes un VSIA “Latvijas Radio” (LR) 2018.gada valdes mērķus un uzdevumus attiecībā uz sporta tematikas raidījumu veidošanu, ņemot vērā sporta žurnālistikas eksperta Iļjas Poļakova sabiedrisko mediju sporta satura izvērtējumā iekļautos ieteikumus.

Ņemot vērā AS “RADIO SWH” uzvaru NEPLP iepriekš izsludinātajā konkursā par radio programmas veidošanu Liepājā 94,6 MHz frekvencē, Padome nolēma izsniegt apraides atļauju radio programmas “SPIN FM” raidīšanai.

Sēdes turpinājumā NEPLP pieņēma lēmumu apstiprināt grozījumus SIA “SOLERGO” (programma “Radio CAPITAL FM”) izsniegtajā apraides atļaujā.

NEPLP 28.jūnija sēdē arī lēma par finansējuma pieprasījumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, par kopējo summu 589 137 eiro. Minētā summa paredzēta, lai LR 2018.gadā varētu veikt aparātu centrāles nomaiņu 175 000 eiro apmērā, savukārt LTV varētu novērst ziņu dienesta režijas kompleksa darbības apdraudējumu un nodrošinātu nepārtrauktību vienotā televīzijas integrētā ētera sistēmā, par summu 414 137 eiro.

NEPLP izsludina vairākus konkursus TV un radio satura veidošanai elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

29.06.2018 12:00

NEPLP 28.jūnija sēdes ietvaros tika apstiprināts nolikums un izsludināts konkurss par televīzijas raidījumu veidošanu pirms Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanām. Konkursa mērķis ir veidot informatīvi analītiskus televīzijas priekšvēlēšanu raidījumus, atspoguļojot vēlēšanām pieteiktos kandidātu saraktus un to priekšvēlēšanu programmas, lai veicinātu pēc iespējas lielāku iedzīvotāju aktivitāti 13. Saeimas vēlēšanās, kas notiks 2018.gada 6.oktobrī. Pretendenti konkursā var pieteikties līdz 25.jūlijam, savukārt lēmuma pieņemšana pēc visu saņemto pieteikumu izvērtēšanasparedzēta ne vēlāk kā līdz 3.augustam.

Lēmums Nr.100 (28.06.2018) Par konkursa “Par 2018.gada Saeimas priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu

 

Ņemot vērā neapgūto konkursu finansējumu, NEPLP nolēma atkārtoti izsludināt divus konkursus: par televīzijas radījumu veidošanu latviešu valodā Latgalē (kopējais finansējums 8154 EUR) un par televīzijas un/vai radio sižetu un/vai raidījumu veidošanu par diasporas tematiku (kopējais finansējums 5410 EUR). Abos konkursos pretendenti var pieteikties līdz š.g.11.jūlijam.

Lēmums Nr.103 (28.06.2018) Par konkursa “Par raidījumu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” nolikuma apstiprināšanu un atkārtota konkursa izsludināšanu

Lēmums Nr.104 (28.06.2018) Par nolikuma apstiprināšanu un konkursa “Televīzijas un/vai radio sižetu un/vai raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2018.gadā” izsludināšanu

 

Tāpat arī NEPLP nolēma izsludināt divus konkursus par apraides tiesību piešķiršanu radio apraides aptveršanas zonas paplašināšanai 98,6 MHz frekvencē Gulbenē un 98,6 MHz frekvencē Rucavā. Abos konkursos pretendenti var pieteikties līdz š.g. 11.jūlijam. Konkursā aicināti piedalīties gan komerciālie, gan nekomerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi.

Lēmums Nr.101 (28.06.2018) Par konkursa “Apraides tiesību piešķiršana radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 98,6 MHz frekvencē” nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu

Lēmums Nr.102 (28.06.2018) Par konkursa “Apraides tiesību piešķiršana radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai Rucavā 98,6 MHz frekvencē” nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu

Informācija par NEPLP 2018.gada 14.jūnija sēdi

14.06.2018 14:25

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14.jūnijā sēdē lēma par izsludināto konkursu rezultātiem, kā arī apsprieda citus jautājumus, kas saistīti ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozari.

NEPLP noteica rezultātus konkursā "Par ziņu sižetu/reportāžu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas”.  Konkursam bija pieteikušies divi pretendenti - SIA “Latgales Reģionālā Televīzija” un SIA “Dautkom TV”. Ņemot vērā NEPLP locekļu individuālo vērtējumu atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, tika nolemts nepiešķirt uzvaru šajā konkursā nevienam no pretendentiem. Vērtējot konkursa pretendentus, iesniegtie pieteikumi tika novērtēti kā nepietiekami izstrādāti kvalitatīvai sabiedriskā pasūtījuma izpildei konkursa mērķa un finansējuma ietvaros. NEPLP nolēma izsludināt jaunu konkursu līdz 1.jūlijam.

Sēdē tika izvērtēti arī pretendentu pieteikumi konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai Liepājā 94.6 MHz frekvencē” un par konkursa uzvarētāju NEPLP atzina AS “Radio SWH” ar programmu Spin FM. Konkursam bija pieteikušies divi pretendenti - AS “Radio SWH” un SIA “Solergo”.

Ņemot vērā izmaiņas SIA “Solergo” īpašnieku struktūrā, sēdē arī tika apstiprināti grozījumi elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Solergo” izsniegtās apraides atļaujas darbības pamatnosacījumos.

Pēc “Radio SWH” iesnieguma atļaut izmantot īstermiņa mazjaudas frekvenci AS “Radio SWH” radio programmas “SWH Pop-Up” veidošanai mūzikas festivāla “Positivus” norises laikā no 2018. gada 19. līdz 22.jūlijam Salacgrīvā, 94,1 MHz frekvencē, NEPLP sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt īstermiņa mazjaudas frekvences piešķīrumu AS “Radio SWH”.

Brīdinājums kabeļu operatoriem par priekšvēlēšanu aģitācijas periodu

05.06.2018 16:03

Tā kā 2018.gada 9.jūnijā sāksies priekšvēlēšanu aģitācijas periods, NEPLP vērš uzmanību, ka Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 13.pants noteic: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri nodrošina ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu retranslāciju Latvijā, līgumā ar attiecīgo ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekli paredz noteikumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Latvijā retranslējamās programmās nedrīkst iekļaut aģitācijas materiālus par politiskajām partijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām.” Tādējādi televīzijas pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot likumā noteiktās prasības.

Izsludināts atklāts projektu konkurss programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā"

01.06.2018 15:25

Latvijas valsts budžeta finansētā mērķprogramma "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā"

2018.gada projektu iesniegumu konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina atklātu projektu konkursu 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši programmai piešķirtajam finansējumam.

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata Latvijas valsts simtgadē.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti 11 (vienpadsmit) kategorijās:

Speciālās kategorijas:
1. Melu dekonstrukcija un medijpratība;
2. Mediju kritika;
3. Mazākumtautības;
4. Diasporas mediji;
5. Latvijas mediji diasporai;
6. Personas ar invaliditāti;
7. Jaunie satura veidotāji

Vispārējās kategorijas:
1. Pētnieciskā un analītiskā žurnālistika;
2. Sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze;
3. Simtgade;
4. Konstruktīvā žurnālistika

Kopējais programmas finansējums projektiem – EUR 742 659.

Programmas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 2.jūlijs.

Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz š.g.2.jūlija plkst. 17:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 2.jūlija plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: mediji@sif.gov.lv.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Dokumenti

 

Informāciju sagatavoja Sabiedrības integrācijas fonds

Izsludināts pieteikšanās termiņš atbalsta programmai mazākumtautību mediju izaugsmei Baltijas valstīs

01.06.2018 14:55

Ziemeļvalstu Ministru padome aicina plašsaziņas līdzekļus un ārštata žurnālistus no Baltijas valstīm pieteikties grantu programmai, kas atbalsta sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanu un atspoguļošanu mazākumtautību valodās.

Grantu programma dos iespēju žurnālistiem no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu, uzturēšanās un komunikāciju izmaksu segšanai, kā arī nelielu honorāru.

Gan ārštata žurnālisti un gan vadošie mediji, kas darbojas vienā no trim Baltijas valstīm, var pieteikties uz grantu līdz 10,000 eiro. Maksimālais granta izmantošanas laiks – 1 gads.

Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 19. jūlijs.

Kopējā grantu programmai piešķirtā summa 2018.-2019.gadā, ir 1,600,000 DKK (vai 212.000 EUR).

Grantu programmas mērķis ir paaugstināt vietējo, reģionālo un nacionālo plašsaziņas līdzekļu kvalitāti un izaugsmi Baltijas valstīs. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz iekļaujoša mediju satura veidošanu minoritāšu valodās un etniski daudzveidīgajiem reģioniem.

Visiem atbalstītajiem projektiem ir jābūt brīvi pieejamiem valsts vai globālās tiešsaistes kanālos bez piekļuves šķēršļiem, piemēram, dalības maksas vai reģistrācijas. Stipendija paredz pilnīgu redakcionālo neatkarību un Ziemeļvalstu Ministru padome nedrīkst ietekmēt redakcionālo lēmumu pieņemšanu mediju ražošanas procesā.

Pašreizējā programma ir turpinājums veiksmīgai mazākumtautību mediju grantu programmai, kas tika relizēta 2017. gadā, kad tika atbalstīti 5 projekti Igaunijā, 9 projekti Latvijā un 8 projekti Lietuvā - kopumā 22 projekti par kopējo summu 150 000 eiro.

Atbalstītie projekti pārstāv labi zināmus un populārus mediju kanālus krievu un poļu valodā, kā arī mazāka mēroga reģionālos medijus un nesen dibinātus tīmekļa portālus. Atbalstīto mediju starpā ir Delfi, ETV+, Radio 4, Radio Znad Wilii, Novaja Gazeta Baltics, Rigas laiks un daudzi citi.

Plašāku informāciju par grantu programmu medijiem meklējiet www.nordicmediagrants.org.

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Puriņa, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā informācijas padomniece

inga@norden.lv / +371 26651841

Apstiprina LTV un LR 2017. gada pārskatus

31.05.2018 17:19

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 31. maija sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) un VSIA „Latvijas Televīzija" (LTV) 2017. gada pārskatus. Abiem sabiedriskajiem medijiem 2017. gadā kopumā ir izdevies izpildīt tiem izvirzītos uzdevumus.

Latvijas Radio

Latvijas Radio 2017.gadā turpināja pildīt sabiedriskā medija uzdevumu – stiprināt Latvijas informatīvo telpu, akcentējot demokrātiskās vērtības, nacionālo identitāti, saliedētību un sabiedrības uzrunāšanu ar LR piedāvāto saturu.

LR neto apgrozījums 2017.gadā bija 9,17 miljonu eiro. Salīdzinot ar 2016.gadu kopējie ieņēmumi palielinājušies par 404 599 eiro. LR 2017. gadu noslēdza ar zaudējumiem 174 301 eiro, kurus lielā mērā ietekmēja uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem un debitoru parādi.

“Izvērtējot gada pārskatā sniegto informāciju, Padome uzdeva LR papildus izvērtēt starp LR un darbinieku arodbiedrību noslēgtā darba koplīguma atbilstību Darba likumam, kā arī izveidot komisiju, kuras uzdevums būtu izvērtēt neizmantotā atvaļinājuma uzkrājuma izveidošanos LR un tā radītās sekas” skaidroja atbildīgais par LR, Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš.

2018.gadā LR turpinās attīstību ar mērķi palielināt piesaistīto auditoriju, realizējot plašu Latvijas simtgades programmu gan veidojot jaunus raidījumus, gan organizējot ārpus studijas pasākumus, pievēršot īpašu uzmanību Dziesmu un deju svētku procesa un svētku norises atspoguļojumam, gan veidojot oriģinālsaturu pirms svētkiem un svētku laikā, gan arī nodrošinot tiešraides no svētku koncertiem. LR arī aktīvi plāno pilnveidot darbību daudzplatformu formātā, lai palielinātu auditorijas skaitu digitālajā vidē.

Latvijas Televīzija

Kā liecina LTV skatītāju apmierinātības pētījums (Civitta) ar LTV piedāvāto saturu 2017.gadā bija apmierināti 73% pastāvīgo skatītāju. LTV1 2017. gadā ir bijis otrs skatītākais kanāls Latvijā,  auditoriju turpināja palielināt arī sabiedrisko mediju interneta portāls Lsm.lv. LTV galvenā prioritāte ir un paliek satura ražošana, pastiprinātu uzmanību 2017.gadā veltot informatīvi analītiskā un dokumentālā žanra attīstībai, kā arī komunikācijas stiprināšanai ar jaunāku auditoriju interneta platformās. LTV un Lsm.lv 2017.gadā aktīvi strādājis pie multimediālā satura un auditorijas iesaistes iespēju attīstības.

LTV neto apgrozījums 2017. gadā bija 18,32 miljoni eiro. LTV reklāmas ieņēmumi 2017. gadā ir 2,7 miljonu eiro. Kopumā LTV 2017. gadu ir noslēgusi ar 233 056 eiro zaudējumiem, ko radīja 2017.gadā pieņemtās izmaiņas uzņēmuma ienākumu nodokļa likumā.  

LTV būtiskus nākotnes izaicinājumus saskata saistībā ar novecojošu ražošanas tehnoloģiju nomaiņu, pāriešanu uz augstas izšķirtspējas (HD) apraidi, kā arī nekustamā īpašuma un ar to saistīto infrastruktūru uzturošo tehnoloģiju aizvietošana ar modernākiem risinājumiem.

Informācija par NEPLP sēdi 31. maijā

31.05.2018 16:44

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 31.maijā sēdē izskatīja virkni jautājumu, kas skar elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozari.

NEPLP sēdē apstiprināja VSIA “Latvijas Televīzijas” (LTV) un VSIA “Latvijas Radio” (LR) revīzijas komisijas ziņojumu par 2018.gada pirmā ceturkšņa saimniecisko darbību.

NEPLP lēma par finansējuma pieprasījumu LR izdevumu segšanai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” LR aparātu centrāles nomaiņas realizācijai 175 000 eiro apmērā.

Sēdes turpinājumā notika diskusija starp NEPLP, LTV, LR un LSM.lv pārstāvjiem par sporta tematiku sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Diskusijas ietvaros I.Poļakovs prezentēja recenziju par sabiedrisko mediju veidotajiem sporta tematikas raidījumiem. I.Poļakovs norādīja, ka gan LR, gan LTV kopumā labi īstenojuši savu misiju sporta tematikas raidījumos. Recenzents uzsvēra, ka pozitīvi vērtējams LR ierakstu arhīvs, taču nepieciešams aktīvāks darbs pie LR kontiem sociālajos medijos. Tāpat viņš norādīja uz LTV veiksmīgu darbību sociālajos medijos, tomēr norāda, ka nepieciešams piestrādāt pie satura pieejamības vairākās platformās. Recenzents atzīst, ka LTV un LR veidotie sporta raidījumi kopumā atbilst sabiedriskā pasūtījuma mērķiem un uzdevumiem.

Sēdes ietvaros NEPLP uzklausīja SIA “Solergo” piedāvājumu NEPLP izsludinātajā konkursā radio programmas veidošanai Liepājā 94,6 MhZ frekvencē. Otra pretendeta AS “Radio SWH” piedāvājums tika uzklausīts NEPLP 24.maija sēdē. NEPLP konkursa uzvarētāju izvērtēšana ir jāveic līdz 14.jūnijam.  

NEPLP izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu pret SIA “Lattelecom” par trīs audiovizuālo televīzijas programmu pārraidīšanu, kas nav iekļautas retranslējamo programmu sarakstā. SIA “Lattelecom” tas ir otrais šāda veida pārkāpums pēdējā pusgada laikā. NEPLP SIA “Lattelecom” piemēroja administratīvo sodu 8000 eiro apmērā.

NEPLP apstiprināja televīzijas programmas “MusicBox” iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā.

Informācija par NEPLP 17.maija sēdi

17.05.2018 17:21

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 17.maija sēdē apsprieda VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) finansējuma pieprasījumu izdevumu segšanai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Pēc pārstāvju uzklausīšanas, padome nolēma lūgt līdz š.g. 23. maijam iesniegt detalizētāku, ar dokumentiem pamatotu skaidrojumu finansējuma nepieciešamībai.

Sēdes turpinājumā notika diskusija starp LTV ziņu dienesta vadību un reģionālo ziņu sižetu veidotājiem no “Re:TV”, Latgales reģionālās televīzijas un Kurzemes televīzijas. Diskusijas ietvaros tika apspriesti recenzentu Renātes Ābelītes un Jāņa Gavara vērtējumi par veidotajiem novadu ziņu sižetiem 2018. gada 1.ceturksnī. Recenzents J.Gavars norāda, ka reģionālās televīzijas reaģē uz notiekošo, cenšoties operatīvi atspoguļot notikumus savos reģionos, taču tikai reizēm pašas veido sabiedrisko domu. Novadu ziņu sižeti kopumā ataino divas galvenās funkcijas – informēšanu un izglītošanu – atzīst J.Gavars.

NEPLP iepazinās arī ar R.Ābelītes recenziju par SIA “Vidzemes televīzijas” (Re:TV) veidotajiem raidījumiem “Latvijas stāsti” un “100 recepšu Latvijas simtgadei”, kas tika veidoti sabiedriskā pasūtījuma ietvaros 2018.gada 1. ceturksnī. Kā secinājusi recenzente, raidījumi sniedz iespēju iepazīties ar pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem, kuri gatavi strādāt un dzīvot Latvijā un ar savu darbu pierāda ticību valsts nākotnei, tā motivējot skatītājus. Televīzijas ziņu raidījumi par notikumiem visā Latvijā atklāj mūsu valsti kā darbīgu un pozitīvu zemi. Var droši teikt, ka Re:TV veidotie raidījumi ir atraduši savu vietu programmā un ieguvuši savu skatītāju, uzskata R.Ābelīte.

NEPLP uzklausīja Latvijas Universitātes Matemātikas nodaļas Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorijas (SPDAL) vadītāja Dr.sc.math. Jāņa Valeiņa, doktoranta Mg. Arta Luguža un Facebook aptauju eksperta Vadima Pavloviča veiktā pētījuma “Millenials (iedzīvotāju vecumā 16-40 gadi) radio klausīšanās paradumi Latvijā 2018.gada aprīlī” prezentāciju. NEPLP atzinīgi novērtēja gan pētījuma tēmu, gan arī izvēlēto metodoloģiju. NEPLP un pētījuma autori vienojās turpināt dialogu par iespējām nākotnē veikt šādus pētījumus regulāri.

NEPLP ar Eiropas Komisiju apspriež “Rossija RTR” ierobežošanu

17.05.2018 17:21

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) trešdien, 16.maijā ar Eiropas Komisiju apsprieda televīzijas programmas “Rossija RTR” uztveršanas brīvības ierobežošanu Latvijas teritorijā. Eiropas Komisija norādīja, ka NEPLP darbības līdz šim ir veiktas atbilstoši Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā noteiktajai kārtībai.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 10.marta “Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva” nosaka kārtību, kādā ierobežojama naidu kurinoša satura izplatīšana ES valstu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. NEPLP, izpildot Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, ir sniegusi paziņojumu Eiropas Komisijai, TV programmas “Rossija RTR” veidotājiem un Zviedrijas mediju regulatoram, kurā brīdina par iespēju ierobežot “Rossija RTR” retranslāciju Latvijā, ja programmā tiks pieļauti atkārtoti pārkāpumi.

Veicot retranslācijas ierobežošanas pasākumus, jāņem vērā Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva. Tajā noteikts, ka dalībvalsts var uz laiku pārtraukt televīzijas retranslāciju no citām valstīm, ja raidorganizācija gada laikā vismaz divas reizes ir pārkāpusi Direktīvas nosacījumus (ierobežot retranslāciju var pēc atkārtota pārkāpuma). Līdz ar to NEPLP turpinās uzraudzīt programmas “Rossija RTR” satura atbilstību normatīvo aktu prasībām. “Konstatējot atkārotu naida runas gadījumu, tiks lemts par programmas “Rossija RTR” ierobežošanu Latvijas teritorijā”, teica NEPL Padomes priekšsēdētāja D.Ķezbere.

Informācija par NEPLP sēdi 14.maijā

14.05.2018 11:39

NEPLP 14.maijā sēdē apstiprināja vairākus grozījumus elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “M.L. Grupa” apraides atļaujā, tai skaitā nomainot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukumu uz SIA “Zemgales Reģionālā televīzija” un programmas nosaukumu uz Zemgales TV.

NEPLP sēdē lēma par valsts atbalsta piešķiršanu (de minimis procedūras ietvaros) SIA “All Media Latvia”, atbilstoši MK 2018.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.24. Jaunie noteikumi paredz, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem Latvijas Republikā izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību.

13. Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas izcenojumi 2018

10.05.2018 12:11

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir iesnieguši 13. Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas izcenojumus.

Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto šie izcenojumi pēc to publiskošanas NEPLP mājas lapā nav grozāmi. Ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajā termiņā (2018.gada. 9.maijs) nav nosūtījis NEPLP priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, šim plašsaziņas līdzeklim priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

Sabiedriskie mediji

Latvijas Radio

Latvijas Televīzija

 

Televīzijas

AS "TV Latvija" (Riga TV24)

All Media Baltics" (LNT, TV3, TV6, Kanāls 2)

SIA "DAUTKOM TV" (Dautkom)

SIA "Latgales reģionālā televīzija" (Latgales reģionālā televīzija (LRT))

SIA "Media 360" piedāvātie TV kanāli: STV! Pirmā!, 360TV, Rīga TV24, Best4Sport

SIA "Riga Pictures Company" (iTV "Īstas izklaides televīzija)

SIA "TV Kurzeme" (TV Kurzeme)

SIA "Vidzemes Televīzija (Re:TV)

 

Radio

AS "Kurzemes Radio" (Kurzemes Radio)

AS "Radio SWH" (Radio SWH, Radio SWH Plus, Radio SWH ROCK, Radio SWH Gold)

SIA "AD Serviss" (Radio 88,6 FM)

SIA "Alise Plus" (Alise Plus)

SIA "Baltkom Radio" (Baltkom Radio, Balkom Radio Ventspils)

SIA "City Holding" (Retro FM)

SIA "Divu krastu radio" (Divu krastu radio)

SIA "Ef-Ei" (Radio "Ef-Ei")

SIA "EHR Mediju grupa"

SIA "Latviešu Radio" (EHR Superhits)

AS "Super FM" (Eiropas Hitu Radio)

SIA "Krievu Hītu Radio" (EHR Russkije Hiti)

SIA "FIT FM" (Lounge FM)

SIA "Mans Radio" (Radio Tev)

SIA "MG Latgolas Bolss" (Latgolas radio)

SIA "Pikal un Partneri" (Radio Pik)

SIA "Radio 1" (Radio 1)

SIA "Radio Enterprise" (Top Radio)

SIA "Radio Jūrmala" (Radio Jūrmala)

SIA "Radio Rēzekne" (Radio Rēzekne)

SIA "Radio Skonto" (Radio Skonto 107,2)

SIA "Radio Skonto Kurzeme" (Radio Skonto)

SIA "Radio Skonto Vidzeme" (Radio Skonto Plus)

SIA "Radio Vidzeme" (Radio Skonto Latvija)

SIA "Rietumu Radio" (Rietumu Radio)

SIA "RNI Radio" (Radio Merkurs)

SIA "RNR Ltd" (Radio MIX FM)

SIA "Solergo" (Capital FM)

SIA "Star FM" (Star FM)

 

Informācija par NEPLP 2018.gada 3.maija sēdi

03.05.2018 14:55

Kā jau iepriekš ziņots, š.g. 19.aprīļa Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – NEPLP) sēdē divu konkursu ietvaros netika apgūts viss konkursiem paredzētais finansējums, tādēļ NEPLP izsludināja divus jaunus konkursus.

Konkurss “Televīzijas ziņu sižetu veidošana par diasporas tematiku 2018.gadā”, paredz televīzijas ziņu sižetu veidošanu par diasporas un remigrācijas, tostarp atgriešanās Latvijā, tematiku, izplatīšanai Latvijas un ārvalstu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī citās raidīšanas platformās laika posmā no š.g.20.jūnija līdz 20.novembrim. Minēto konkursu NEPLP organizē sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 23.maijam un konkursa finansējums ir 5410 EUR.

Konkurss "Par ziņu sižetu/reportāžu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas", paredz televīzijas ziņu sižetu/reportāžu veidošanu par Latgales reģiona aktivitātēm sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanās pasākumu īstenošanas ietvaros laika posmā no 2018.gada 20.jūnija līdz 31.decembrim. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.maijam un konkursa finansējums ir 8154 EUR.

NEPLP atvēra arī saņemtos pieteikumus konkursam “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai Liepājā 94,6 MHz frekvencē”. Konkursā pieteikušies divi pretendenti - SIA “Solergo” un AS “Radio SWH”.

NEPLP anulēja apraides atļauju SIA “MPE Nets”, kā arī nolēma atstāt bez tālākas virzības SIA “LIVAS KTV” iesniegumus faktu trūkuma dēļ.

 

Lēmums Nr.73 (03.05.2018) Par nolikuma apstiprināšanu un konkursa “Televīzijas ziņu sižetu veidošana par diasporas tematiku 2018.gadā” izsludināšanu

Lēmums Nr.74 (03.05.2018) Par konkursa “Par ziņu sižetu/reportāžu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu

Apsveicam! Velta Puriņa, Maija Streiča, Mirdza Tupiņa un Edvīns Dāvidsons saņem Triju Zvaigžņu ordeni

03.05.2018 13:58

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) sveic žurnālisti Veltu Puriņu un ilggadējos Latvijas Televīzijas (LTV) žurnālistus Maiju Streiču, Mirdzu Tupiņu un Edvīnu Dāvidsonu ar Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanu.

Veltas Puriņas darbs televīzijas studijā Augusta puča laikā, kad omonieši centās ieņemt Latvijas Televīziju, ir viena no spilgtākajām Atmodas laika atmiņām televīzijas skatītājiem. Tagad viņa ik dienu redzama Rīga TV24, vadot raidījumu „Dienas personība”.  Starp daudzām citām spožām televīzijas personībām viņa spilgti izceļas ar savu šarmu un profesionalitāti.

Maija Streiča (Maija Migla) ir viena no pazīstamākajām un skatītāju iemīļotākajām televīzijas personībām, kuras reportāžas no Latvijas laukiem ik vakaru gaida „LTV Panorāmas” skatītāji jau daudzu gadu garumā.

LTV leģenda Mirdza Tupiņa jau sākot no 1966. gada savu mūžu ir veltījusi televīzijas žurnālistikai. Vairāk nekā 30 gadus Mirdza Tupiņa ir vēstījusi skatītājiem par sadzīviskām aktualitātēm. Darīt labi un darīt labu – tie ir noteikumi, pret kuriem viņa nekad nav pieļāvusi kompromisus.

Edvīns Dāvidsons Latvijas Televīzijā ir nostrādājis vairākas desmitgades. Un, lai gan lielai skatītāju daļai viņš saistās ar sporta ziņām, iesākumā žurnālists veidoja arī sižetus par rūpniecību. Dāvidsons ir bijis liecinieks dažādu tehnoloģiju nomaiņai, bet arvien saglabājis patiesu interesi par sportu un tā nepārtraukto dažādību. Viņa veidotās reportāžas no sporta „karstajiem punktiem” vienmēr bija skatītāju gaidītas.

Latvijas valsts augstāko apbalvojumu Veltai Puriņai, Maijai Streičai, Mirdzai Tupiņai un Edvīnam Dāvidsonam dienu pirms Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas – 3. maijā – pasniegs Latvijas Republikas prezidents Raimonds Vējonis.

Informācija par NEPLP 2018.gada 19.aprīļa sēdi

20.04.2018 12:53

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 19.aprīļa sēdē apstiprināja iepriekš izsludināto konkursu rezultātus.

Par uzvarētāju konkursā “Televīzijas sižetu un raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2018.gadā“, kuru NEPLP organizē sadarbībā ar Ārlietu ministriju, atzīta biedrība “Mēs-latvieši pasaulē”. Konkursa kopējais finansējums ir 23 000Eur. Konkursa uzvarētājs iesniegtā piedāvājuma īstenošanai norādījis mazāku summu, tādēļ par atlikušo finansējumu 5410Eur apmērā Padome 3.maijā plāno izsludināt jaunu konkursu.

Par uzvarētāju konkursā “Par raidījumu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas" ir atzīta SIA “Latgales Reģionālā Televīzija”. Konkursa kopējais finansējums ir 31 144Eur. Arī šajā konkursā uzvarētājs iesniegtā piedāvājuma īstenošanai norādījis mazāku summu, tādēļ par atlikušo finansējumu 8154Eur apmērā Padome 3.maijā plāno izsludināt jaunu konkursu.

Savukārt konkursā "Par raidījumu veidošanu latviešu un mazākumtautību valodās 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas" kura kopējais finansējums ir 40 000Eur, I daļā par raidījumu veidošana latviešu valodā, uzvarējusi SIA “DMCS”, savukārt konkursa II daļā par raidījumu veidošana mazākumtautību valodās apstiprināti divi uzvarētāji - biedrība “Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība” un SIA “Ef-Ei”. Šajā konkursā apgūts viss konkursam paredzētais finansējums.

Sēdē tika lemts arī par sabiedriskā pasūtījuma izpildi. NEPLP apstiprināja komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “Vidzemes televīzija” 2018.gada marta mēneša sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros Re:TV ēterā pārraidīti 5 raidījumi “Nedēļa Latvijā, 9 raidījumi “Latvijas stāsti. Personībs” un 2 raidījumi “100 recepšu Latvijas simtgadei”.

Tāpat arī komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi AS “TV Latvija” un SIA “4.vara” ir īstenojusi sabiedrisko pasūtījumu 2018.gada I ceturksnī.

Rīga TV24 ēterā pārraidīti 36 raidījumi “Preses klubs”, 12 raidījumi “Globuss” un filmu cikla “Kas te tik laikmetīgs?” ietvaros sagatavotas 3 videofilmas “MVT Vasaras Māja. Ārup. Andris.Grīnbergs” (Aktuālā izstāde), “Eduards Lindbergs” un “Jānis Tīdemanis”.

Sportacentrs.com TV ēterā pārraidījusi 55 mazās un 15 lielās tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem.

NEPLP sēdē lēma par valsts atbalsta piešķiršanu (de minimis procedūras ietvaros) SIA “Vidzemes televīzija”, atbilstoši MK 2018.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.24. Jaunie noteikumi paredz, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem Latvijas Republikā izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību.

NEPLP nolēma iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā televīzijas programmu “Folx TV”. “Folx TV” ir muzikāla televīzijas programma, kas pamatā aptver tautas mūzikas žanru. Televīzijas programmas apraides licence izsniegta Slovēnijas Republikā.

NEPLP atgādina elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par pienākumu iesniegt reklāmas izcenojumus periodā pirms Saeimas vēlēšanām

17.04.2018 09:57

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atgādina elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto pienākumu vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas (t.i. līdz 2018. gada 9.maijam) nosūtīt NEPLP priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam.

Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto šie izcenojumi pēc to publiskošanas NEPLP mājas lapā nav grozāmi. Ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajos termiņos nav nosūtījis NEPLP priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, šim plašsaziņas līdzeklim priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

 

Izsludina konkursu par radio programmas veidošanu Liepājā 94,6 MHz frekvencē

16.04.2018 16:43

NEPLP pieņēma lēmumu izsludināt konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciālas vai nekomerciālas radio programmas veidošanai jauniešu auditorijai Liepājā 94,6 MHz frekvencē latviešu valodā. Pretendentiem pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz šā gada 2.maijam (ieskaitot), to izvērtēšanu NEPLP veiks līdz 14.jūnijam.

Lēmums Nr.64 (16.04.2018) Par konkursa “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai Liepājā 94,6 MHz frekvencē” nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu

Apstiprina Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2018.-2022.gadam

13.04.2018 12:45

12.aprīļa sēdē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) vienbalsīgi pieņēma Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2018.-2022.gadam, tādejādi noslēdzot darbu pie jaunās stratēģijas izstrādes.

Jaunā stratēģija ietver nozares raksturojumu, nākotnes prognozes, kā arī nosaka nozares attīstības prioritātes, mērķus, sasniedzamos uzdevumus un rezultatīvos rādītājus. Stratēģija paredz vienota sabiedriskā medija izveidi un priekšnoteikumu radīšanu tam, lai parlaments varētu pieņemt lēmumu par sabiedriskā medija iziešanu no reklāmas tirgus. Tāpat stratēģija paredz atbalstīt elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda izveidi, veicināt viedokļu un ziņu plurālismu, ziņu objektivitāti, precizitāti un neitralitāti, kā arī virkni citu uzdevumu un mērķu.

Jaunajā stratēģijā noteikti četri prioritārie virzieni  - daudzveidīgs, kvalitatīvs nacionālais mediju saturs Latvijas iedzīvotājam un latviešiem pasaulē; konkurētspējīga, ilgtspējīga elektronisko mediju uzņēmējdarbības vide; dinamiski, uz attīstību un inovācijām vērsti mediji; atbildīgi mediji, zinoša, iesaistīta un ieinteresēta auditorija.

Stratēģijas izstrādes gaitā NEPLP uzklausīja un ņēma vērā mediju nozares organizāciju ieteikumus, stratēģijas izstrādē iesaistīja Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļus, sabiedrisko mediju pārstāvjus u.c. nozares ekspertus.

Padomes priekšsēdētāja Dace Ķezbere akcentēja, ka šis ir nozīmīgs nozares dokuments, kas iezīmē ceļa karti nākamajiem pieciem gadiem, kuros būs jāpieņem virkne nozarei svarīgu lēmumu ne tikai NEPLP, bet arī citām valsts institūcijām un likumdevējam.

Stratēģija ir pieejama šeit.

Informācija par NEPLP sēdi 12.aprīlī

13.04.2018 09:55

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 12. aprīļa sēdē tika uzklausīti pretendenti konkursā par diasporas tematikas televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu 2018.gadā. Ar mediju konkursam iesniegtajiem piedāvājumiem iepazīstināja SIA “HANSA MEDIA”, “Biedrība MĒS-LATVIEŠI PASAULĒ”, “IMLO-LAT” Ltd. Diasporas mediju konkursu par diasporas un remigrācijas tematiku Latvijas diasporas mediju atbalstam, NEPLP organizē sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Mediju konkursa organizēšanai Ārlietu ministrija NEPLP piešķīrusi 23 000 EUR, pamatojoties uz šogad 19.februārī noslēgto sadarbības līgumu. Kā jau iepriekš ziņots, konkursā saņemto pieteikumu izvērtēšanas termiņš noteikts š.g. 19.aprīlis.

Ekspertu diskusijā apspriež Latvijas mediju saprašanos ar krievvalodīgo auditoriju

12.04.2018 16:57

11.aprīlī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) organizēja nu jau kārtējo diskusiju, kurai šoreiz tika dots nosaukums “R.U.S. – Runāt.Uzrunāt.Saprast”. Atklājot diskusiju NEPLP locekle Gunta Līdaka ieskicēja šīs diskusijas tēmu, tās  sensitīvo pusi un iezīmēja galvenos diskusijas jautājumus – kā mediji runā, uzrunā un saprot krievvalodīgo auditoriju un kā Latvijas medijiem darboties apstākļos, kad blakus ir lielvara ar milzīgām satura ražošanas iespējām. Diskusijas ietvaros eksperti sprieda par krievvalodīgās auditorijas uzrunāšanu un mediju lomu Latvijas demokrātijas stiprināšanā.

Diskusijas ievadā Kantar TNS mediju pētījumu vecākais klientu vadītājs Oskars Rumpēters informēja klātesošos par auditorijas datiem saistībā ar radio un televīzijas patēriņu Latvijā dzīvojošo cittautiešu vidū. Rumpēters norādīja, ka arvien lielāka auditorijas daļa priekšroku dod mediju satura patēriņam internetā, nevis izvēlas tradicionālos mediju kanālus. Internetā ik dienas sasniegtās auditorijas ziņā Latvija 2017. gadā  apsteidza gan Lietuvu, gan Igauniju.

Radio un televīzijas sasniegtās cittautiešu auditorijas (Reach%) rādītāji ir stabili, ar nelielu radio auditorijas samazinājumu 2017. gadā, bet šobrīd tas neliecina par būtisku radio klausītāju auditorijas samazināšanos cittautiešu vidū. 2017. gadā radio staciju topa līderis (Share%) starp cittautiešiem Latvijā bija Latvijas Radio 4, savukārt skatītākais televīzijas kanāls bija Pirmais Baltijas Kanāls (PBK). Jāņem vērā, ka dažādās vecuma grupās rādītāji atšķīrās. Cittautiešu auditorijā vecumā no 12-24 gadiem skatītākais TV kanāls bija 3+, savukārt klausītākais radio bija Eiropas Hitu Radio (EHR). Auditorijas pētījumi liecina arī par atšķirīgu patērēto mediju satura izvēli cittautiešu vidū. Ja gados vecāki cilvēki vairāk izvēlas dažādus informatīva satura raidījumus, tad jauniešu auditorija (12-24 gadi) vairāk patērē izklaides saturu un sporta pārraides. Televīzijas auditorijas pētījuma dati atspoguļo arī to, ka jauniešu auditorija labprātāk patērē saturu arī latviešu valodā, savukārt gados vecāko auditorijas daļu vairāk interesē saturs krievu valodā. Rumpēters uzsvēra mediju radītā satura nozīmību, ar to daļēji skaidrojot interneta patēriņa pieaugumu, jo internetā ir pieejams daudzveidīgs un interesants saturs visām mērķauditorijām, un šobrīd tas ir izaicinājums tradicionālajiem medijiem.

Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece Ieva Bērziņa iepazīstināja auditoriju ar esošās situācijas analīzi nacionālās drošības kontekstā. Bērziņa norādīja, ka politisko un militāro mērķu sasniegšanai tiek izmantots integrēts militāro un nemilitāro paņēmienu lietojums. Lai risinātu mūsdienu drošības jautājumus, vajadzīga visaptveroša iesaiste un sabiedrības saliedētība. Dzīvojot dažādās informācijas telpās, atsevišķos jautājumos sabiedrība polarizējas, tajā pašā laikā sabiedrībā ir arī daudz saskarsmes punktu, kurus varam akcentēt un veidot saprašanos. Pētniece norādīja, ka ir jautājumi, kuros krievvvalodīgā auditorija ir “citādi domājoša”, bet atšķirības uzskatos nedrīkst interpretēt kā nelojalitāti Latvijai. Ņemot vērā, ka cittautieši ir salīdzinoši liela sabiedrības daļa, ir svarīgi saprast kā uzrunāt šos cilvēkus. Jāmeklē dažādas platformas, kurās mēs varam mijiedarboties, ne tikai mediju sektorā, bet arī citviet. Pētniece aicināja neakcentēt tēmas, kuras polarizē sabiedrību, bet gan risināt aktuālās problēmas par kurām sabiedrība spēj vienoties. Polarizēta sabiedrība rada ilgtermiņa problēmas Latvijas attīstībā un riskus nacionālajai drošībai. Lai veicinātu sabiedrības saliedētību, svarīgi ir pētīt ne tikai krievvalodīgo mediju auditoriju, bet arī  auditoriju, kas patērē medijus latviešu valodā, jo ir gadījumi, kad šīm auditorijām veidojas nepareizi priekšstati vienai par otru un tas arī var būt pamats saspīlējuma veicināšanai. Jāņem vērā, ka atsevišķi viedokļi ir ļoti nostiprināti un ir praktiski neiespējami pārliecināt auditoriju par pretējo, bet, neraugoties uz atšķirībām pasaules notikumu interpretācijā, pastāv iespējas atrast vienojošo saistībā ar Latvijas attīstību. Ar krievvalodīgo auditoriju ir jārunā, ja vēlamies risināt šos jautājumus, vairāk fokusējoties uz tēmām, kas ir saistītas ar Latviju, un šeit Bērziņa saredz iespēju uzrunāt un iesaistīt krievvalodīgo auditoriju.

Eksperti paneļdiskusijā apmainījās ar viedokļiem, saistībā ar krievvalodīgās auditorijas uzrunāšanu Latvijas mediju telpā. Latvijas Radio 4 kanāla direktore Ilona Madesova norādīja, ka izpratne par kvalitatīva satura standartiem sabiedrībā ir ļoti dažāda, un pauda prieku par LR4 auditorijas divkāršošanos Latgales reģionā pēc LR Latgales studijas izveides. Madesova piekrita iepriekš paustajam, ka mediji nav informācijas kara dalībnieki, bet gan nodarbojas ar žurnālistiku un mediju vienīgais karš ir par žurnālistikas objektivitāti un vārda brīvību, kā arī norādīja, ka nepiekrīt apgalvojumam, par divām dažādām informācijas telpām, norādot, ka šeit var runāt par izvēlētajiem akcentiem.

Radio Baltkom un “Vesti Segodnja” žurnālists Abiks Elkins akcentēja, ka veidojot raidījumus novērojama tendence, ka arī krievvalodīgo starpā pastāv atšķirīgi viedokļi un bieži vien rodas asas diskusijas radio klausītāju starpā. Elkins arī uzsvēra, ka, veidojot programmu, medijam ir svarīgi sekot līdzi tam, kas sabiedrībā notiek un kas tai ir svarīgs, piemēram, sociālā nevienlīdzība, medicīna u.c. tēmas pārklājas gan latviešu, gan Latvijā veidotajos krievu medijos un kopumā izvēlētie temati ir līdzīgi. Jautājumi, kas mūs vieno, ir krietni vien vairāk, nekā jautājumi, kas mūs šķeļ.

Portāla Rus.lsm.lv galvenais redaktors Aleksandrs Krasņitskis norādīja, ka auditorija ir ļoti fragmentēta arī ģeogrāfiski, to interneta medijā var ērti saskatīt. Auditorijas intereses Latvijā atšķiras – reģioni ļoti alkst, lai galvaspilsētā viņi tiktu pamanīti, un lielo mediju dienas kārtībā apskatīti konkrētajam reģionam svarīgi jautājumi.

Dautkom TV pārstāve Jeļena Pankeviča, savukārt, uzskata, ka ar krievu auditoriju jārunā valodā, kuru viņi saprot, taču tam jānotiek caur Latvijas medijiem. Viņa arī atzina, ka medijiem vairāk jāieklausās sabiedrībā, jo, viņasprāt, cilvēki gaida, ka mediji nāks talkā iedzīvotājiem, sapratīs viņus un viņu problēmas, bet ikdienā mediji no šī skatupunkta runā reti. Pankeviča arī norādīja, ka jāveicina latviešu valodas lietošana, par piemēru minot Daugavpili, kurā dzīvo ļoti liels krievvalodīgo iedzīvotāju skaits un ikdienā saziņai izmanto sev ērtāko krievu valodu, tādejādi neveicinot latviešu valodas zināšanas, kas protam ietekmē arī mediju lietošanas paradumus.

Pētniece un NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekle Oksana Žabko akcentēja medijpratības jautājumu, norādot, ka ar dažādu diskusiju palīdzību ir svarīgi veicināt kritisko domāšanu. viņasprāt, Latvijā trūkst šādu diskusiju un zināšanu, lai ilgtermiņā veicinātu Latvijas sabiedrības saliedēšanu, norādīja Žabko.

Anatolijs Golubovs, portāla Rus.delfi.lv galvenais redaktors, norādīja, ka Krievijas mediju loma dažbrīd tiek pārspīlēta un arī Krievijas medijiem, tāpat kā Latvijas medijiem, ir savas problēmas. Golubovs informēja, ka apskatot portāla Rus.delfi.lv  statistiku, ir skaidri redzams, ka krievu sadaļā cilvēki lasa informāciju un viņiem interesē informācija, par notiekošajiem procesiem Latvijā. Mēs nevaram šeit runāt par to, ka krievvalodīgā auditorija nav sasniedzama, es uzskatu, ka mēs varam viņus uzrunāt!

NEPLP ekspertu diskusiju ciklu aizsāka 2017.gadā ar mērķi veidot un stiprināt kvalitatīvu žurnālistiku, un pievērst sabiedrības uzmanību medijpratības jautājumiem.

Informācija par NEPLP 5. aprīļa sēdi

05.04.2018 12:42

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 5.aprīļa sēdē izskatīja SIA “Media 360” reklāmas pārkāpuma lietu un nolēma piemērot administratīvo sodu 1000 euro apmērā. Pārkāpuma būtība – SIA “Media 360” veidotajā televīzijas programmā 360TV, raidījumā “Hattrick” tika atspoguļota azartspēļu reklāma, kas saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, Latvijas Republikā reģistrētu televīzijas programmu saturā ir aizliegta.

NEPLP sēdē uzklausīja SIA "Latgales Reģionālā Televīzija" pārstāvju redzējumu par turpmāko elektroniskā plašsaziņas līdzekļa tehnoloģisko un saturisko attīstību un plānotajām izmaiņām darbības pamatnosacījumos.

NEPLP 5.aprīļa sēdē, piedaloties AS “TV Latvija" pārstāvjiem, kuri veido televīzijas programmu Rīga TV 24, izskatīja Aigara Graubas recenziju par televīzijas raidījumu “Rampas ugunis”. NEPLP iepazinās ar recenzenta viedokli par īstenotā sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017.gadā, nosakot,  ka mērķi ir sasniegti un uzdevumi izpildīti.

NEPLP anulēja SIA “Livas KTV” izsniegto apraides atļauju, kā arī apstiprināja grozījumus apraides atļaujās elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA “Autoradio Rīga” un SIA “City Holding”, tādejādi noslēdzot SIA “XO Media Group” īpašumā esošo elektronisko plašsaziņas līdzekļu reorganizācijas procesu, kura rezultātā, šobrīd klausītājiem Latvijā ir pieejamas divas radio programmas, iepriekšējo sešu radio programmu vietā.

NEPLP nolēma iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā televīzijas programmas “Nick Toons (Nordics)” Igaunijas, Latvijas un Lietuvas programmas versiju (“Nick Toons (Nordics)” editie Estland, Letland en Litouwen). Televīzijas kanāls paredzēts bērnu un jauniešu auditorijai.

Ņemot vērā lielo pretendentu interesi, NEPLP vienojās pagarināt izsludināto mediju konkursu par diasporas tematiku un par televīzijas un radio raidījumu veidošanu Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, pieteikumu izvērtēšanas termiņu līdz š.g. 19.aprīlim.

Informācija par NEPLP 2018.gada 4.aprīļa sēdi

04.04.2018 14:45

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 4.aprīļa sēdē vienojās par komentāriem pie Latvijas Televīzijas pārskata par sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017.gadā.

Padomes sēdē tika uzklausīti izsludināto konkursu pretendenti par radio un televīzijas raidījumu veidošanu 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos.

Savu piedāvājumu konkursā par radio raidījumu veidošanu latviešu un mazākumtautību valodās prezentēja SIA "Divu krastu radio", SIA "Ef-Ei", SIA "DMCS" un biedrības “Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība” pārstāvji.

Savukārt konkursā par televīzijas raidījumu veidošanu latviešu valodā savu piedāvājumu prezentēja SIA "Studija 3KM", SIA "Dautkom TV", biedrība "Latgolys entuziastu grupa "Biļdis"" un SIA “Latgales reģionālā televīzija” pārstāvji.

NEPLP uzskata, ka “Sputnik” satura izmantošana sabiedriskajos medijos nav pieļaujama

04.04.2018 11:25

2013.gada 9.decembrī ar Krievijas Federācijas prezidenta Vladimira Putina rīkojumu Nr.894 tika izveidota ziņu aģentūra “Россия Сегодня”, kuras sastāvā ir informācijas aģentūra “Sputnik”. Kopš 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 14.martam sabiedrisko mediju vienotajā ziņu portālā LSM.LV 393 reizes ir izmantotas dažādu avotu piedāvātas “Sputnik” fotogrāfijas. Tāpat “Sputnik” fotogrāfijas regulāri izmantotas VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV), kā arī VSIA “Latvijas Radio” (LR) sociālajos kontos.

Līdz ar to NEPLP ir konstatējusi, ka Latvijas sabiedriskie mediji ikdienā izlieto sabiedriskā pasūtījuma naudu, lai iegādātos “Sputnik” materiālus. “Latvijas nodokļu maksātāju naudas izlietošana “Sputnik” stiprināšanai un tā zīmola popularizēšanai nav Latvijas sabiedrības interesēs,” teica padomes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš.
Padome uzskata, ka turpmāka “Sputnik” satura izmantošana sabiedriskajos medijos nav pieļaujama. Respektējot redakcionālās neatkarības principu, NEPLP uzskata, ka jāizvērtē uzticamu informācijas avotu izmantošanu satura veidošanā atbilstoši sabiedrisko mediju mērķiem, kvalitatīvas žurnālistikas standartiem, iestājoties par sabiedriskā medija kā neatkarīga un uzticama satura veidotāja vērtībām. 

Informācija par NEPLP 29. marta sēdi

29.03.2018 15:37

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 29. marta sēdē apstiprināja grozījumus apraides atļaujās, kas izsniegtas elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA “Solergo” un SIA “Radio Enterprise”, kā arī izsniedza apraides atļaujas SIA “BEST4SPORT” televīzijas programmām “BEST4SPORT TV-2” un “BEST4SPORT TV-EXTRA”.

NEPLP sēdē atvēra iesniegtos pieteikumus konkursam par diasporas un remigrācijas tematiku. Dalībai konkursā „Televīzijas sižetu un raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2018.gadā” pieteikušies kopumā četri pretendenti. Pēc pieteikumu atvēršanas tika konstatēts, ka konkursa nolikumam atbilst trīs pretendentu pieteikumi - SIA “HANSA MEDIA”, “Biedrība MĒS-LATVIEŠI PASAULĒ”, “IMLO-LAT” Ltd.

Konkursos par radio un TV raidījumu veidošanu Latgalē saņemti 10 pieteikumi

26.03.2018 13:29

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 26. marta sēdē atvēra pieteikumus, kas saņemti konkursos par radio un TV raidījumu veidošanu 2018. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Konkursā par radio raidījumu veidošanu saņemti seši pieteikumi. Raidījumu veidošanai latviešu valodā pieteikušies SIA “DMCS, biedrība “Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība” un SIA “Divu krastu radio”, bet radio raidījumu veidošanai mazākumtautību valodās – SIA “DMCS, biedrība “Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība” un SIA “Ef-Ei.

Savukārt konkursā par TV raidījumu veidošanu pieteikušies četri pretendenti – SIA “Studija 3KM”, SIA “Dautkom TV”, biedrība “Latgales entuziastu biedrība” un SIA “Latgales reģionālā televīzija”.

Abu konkursu kopējais finansējums ir 71 144 EUR, attiecīgi konkursam par radio raidījumu veidošanu paredzēti 40 000 EUR (raidījumiem latviešu valodā – 20 000 EUR un raidījumiem mazākumtautību valodās – 20 000 EUR), savukārt par televīzijas raidījumu veidošanu paredzēti 31 144 EUR. Konkursa finansējumu veido līdzekļi, kas NEPLP piešķirti sabiedrības saliedēšanas nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu ietvaros.

NEPLP apstiprina Latvijas Radio 2017.gada darbības pārskatu

22.03.2018 15:39

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. marta sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) 2017. gada darbības pārskatu. Sabiedriskajam medijam atskaites periodā ir izdevies izpildīt tam izvirzītos uzdevumus un mērķus, sabiedriskais pasūtījums ir izpildīts.

“Ar gandarījumu varu teikt, ka kopumā Latvijas Radio sabiedrisko pasūtījumu pērn ir pildījis godam, un šeit īpaši jāuzsver gan valdes locekļu Unas Klapkalnes un Mārītes Tukišas, gan satura veidotāju nopelns. Latvijas Radio ir labākā valde, kāda bijusi mūsu sabiedrisko mediju vēsturē, kā arī profesionāli spēcīgākā žurnālistu komanda. Un, ja organizatoriskā un pārvaldības jomā līdz jaunās valdes iecelšanai oktobrī bija ļoti daudz problēmu, kuras netika risinātas, tad satura ziņā sabiedriskais medijs strādāja kopumā labi. Vienlaikus jāvērš uzmanība uz uzlabojamajām lietām – kopējas LR muzikālās koncepcijas izstrādi, izvērtējot katra kanāla specifiku, kā arī satura audita veikšanu. Tāpat nepieciešama ciešāka sadarbība ar Latvijas Televīziju kopprojektu, tostarp vienotā ziņu portāla LSM.LV, darbības ietvaros.  Izvērtējams arī pašu līdzekļu izmantošanas plāns, jo šobrīd notiek neproporcionāli liela to novirzīšana satura veidošanai, neveicinot uzņēmuma tehnisko attīstību un izanalizējama nepieciešamība pastāvīgi uzturēt divus LR korespondentus Briselē, ņemot vērā korespondentu trūkumu Baltijas valstīs,” teica NEPLP priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš.

Būtiski paplašinājusies programma

2017.gads LR ir bijis pārmaiņu gads gan radio programmu satura attīstībā, gan pārvaldībā. Latvijas Radio programma visos kanālos ir būtiski paplašinājusies, iekļaujot Latvijas simtgadei veltītos raidījumus un tematiku. Uzsākot gatavošanos Latvijas simtgadei, piešķirtā papildu finansējuma ietvaros ir izveidoti vairāk kā divdesmit jauni raidījumi, kas veltīti Latvijas valstiskuma tapšanas vēsturei un visdažādākajiem aktuāliem valsts un sabiedrības dzīves jautājumiem.

Latvijas simtgadei veltīti arī sižeti, kā arī regulāras rubrikas un satura līnijas dažādās programmās, atspoguļojot mūsdienu Latvijas personības un dzimtas saskaņā ar simtgades programmas mērķi - daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus.

Paaugstinājusies raidījumu kvalitāte, atpazīstamība un sasniegtā mērķauditorija

Latvijas Radio 2017.gadā ir izdevies kvalitatīvi un daudzpusīgi atainot kultūras norises, pastāvīgi pievērst vērību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sabiedrības sociālajai un pilsoniskajai atbildībai, kā arī Latvijā nozīmīgu personību portretējumiem, latviešu autoru darbu iestudējumiem un atskaņojumiem. Pērn tika paplašināts pētniecisko un analītisko materiālu apjoms LR programmu saturā. Atbalstot informācijas pieejamību un sapratni cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir grūtības ar valodas uztveri, kā arī nodrošinot ērtu un visā pasaulē pieejamu līdzekli latviešu valodas apguvei, īpaša uzmanība tika pievērsta Ziņām Vieglajā valodā. Tādējādi tika paaugstināta ziņu kvalitāte, atpazīstamība un sasniegtā mērķauditorija.

Latvijas Radio, tāpat kā iepriekš, arī 2017.gadā ir saglabājis nozīmīgu lomu Latvijas informatīvās telpas uzturēšanā un sabiedriskās domas veidošanā. Dati par Latvijas Radio sabiedriskā labuma mērījumiem liecina par stabili augstu klausītāju uzticēšanos – LR uzticas 82% klausītāju. Savukārt apmierinātība ar saturu ir 86% augsta.

Plašāka pieejamība multimediju platformās

Atbilstoši tehnoloģiju raisītajām pārmaiņām mediju industrijā, LR palielinājis satura pieejamību, attīstot darbību interneta platformā. 2017. gads iezīmē izpratnes padziļināšanos par multimedialitāti un virzību uz mūsdienīgu radio formātu, kas saziņā lieto visdažādākās platformas un sociālos tīklus. Sadarbībā ar lsm.lv visu LR kanālu radītais saturs ir arvien plašāk pieejams multimediju platformās. Šo tendenci stiprina arī Latgales Mulitmediju studija, kas startēja 2016.gada vidū un 2017.gadā jau darbojās pilnā apjomā.

Multimedialitātes attīstība ir devusi arī jaunus ētera produktus, piemēram, Ziņu dienesta veidotais „Tēta projekts”, kas jaunā formātā piedāvāja konkrētā dzīves pieredzē balstītu saturu par remigrācijas procesu, apaudzējot to ar plašu internetā un sociālajos medijos pieejamu padziļinātu un analītisku materiālu klāstu, tādējādi sasniedzot daudz plašāku auditoriju. Kā 2017. gada veiksmīgākais multimediju produkts "Tēta projekts" sasniedza 49 538 lapu apmeklējumu.  

2017. gadā ir pieaudzis Latvijas radio mājas lapu apmeklējums par 10.93%. Lielāko procentuālo izaugsmi uzrāda viedierīču lietotāji. Vidēji katru mēnesi kādu no Latvijas radio lapām apmeklēja 19 727 telefona lietotāju, kas ir 27.91% pieaugums salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad šis rādītājs bija 14 177.

Ar VSIA “Latvijas Radio” pārskatu par 2017.gadu var iepazīties ŠEIT.

Informācija par NEPLP 2018.gada 22.marta sēdi

22.03.2018 15:32

Nosaka uzvarētāju konkursā par radio programmas veidošanu vidējos viļņos Rīgā

22.marta sēdē NEPLP iepazinās ar konkursa “Apraides tiesību piešķiršana vietējās radio programmas veidošanai vidējos viļņos Rīgā” pieteikumiem un noteica tā rezultātus. Par konkursa uzvarētāju atzīts Raimonds Kreicbergs. Kā jau iepriekš informēja NEPLP dalībai konkursā tika saņemts viens pieteikums.

NEPLP uzklausa recenzenta viedokli par reģionālo televīziju veidotajiem novada ziņu sižetiem 2017.gada II pusgadā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 22.marta sēdē uzklausīja recenzenta (I.Liepiņš) viedokli par SIA "Valmieras TV", SIA "Skrundas TV", SIA "Latgales Reģionālā Televīzija" un SIA "Televīzijas studija "TV Spektrs"" sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017.gada II pusgadā. Minētie elektronisko plašsaziņas līdzekļi konkursa kārtībā bija ieguvuši tiesības 2017.gadā veidot ziņu sižetus par Latvijas novadiem. Ziņu sižeti tika demonstrēti Latvijas Televīzijas veidoto ziņu raidījumu ietvaros.

“Reģionālo studiju gatavotie materiāli ir kvalitatīvi, varētu teikt, ka, salīdzinot ar LTV Ziņu dienestu ražoto saturu, noteikti līdzvērtīgi un pat pārāki. Piemēram, ja tipiskā LTV Ziņu dienesta sižetā ir viena vai divas “runājošās galvas”, kam pa vidu skan gari tekstu atreferējumi žurnālistu balsīs, tad recenzējamo mazo reģionālo televīziju veidotajos sižetos būs četri, pieci vai pat seši intervējamie. No intervējamo teiktā izgriezti īsi, kodolīgi citāti, kurus savā starpā saista aizkadra balss, kas pavēsta papildu informāciju”, klāstīja Liepiņš.

Recenzents uzsvēra, ka reģionālās studijas nopietni ir ņēmušas vērā 2016. un 2017.gadā recenzentu ieteikto. Šajos apskatos norādītie trūkumi ir novērsti. Piemēram, palielināts intervējamo personu skaits tipiskam vidusmēra sižetam, materiāli izdodas arvien analītiskāki. Rādot konkrētus pagastus un mazpilsētas, tiek atklātas tēmas, kas svarīgas visā Latvijā. Strauji izlīdzsvarots reģionālais pārklājums: sižetu skaits pa reģioniem un pašvaldībām aptuveni sakrīt ar iedzīvotāju skaitu tajos.

Recenzents norādīja arī uz dažām uzlabojamām lietām SIA "Valmieras TV", SIA "Skrundas TV", SIA "Latgales Reģionālā Televīzija" un SIA "Televīzijas studija "TV Spektrs"" ražotajā saturā, piemēram - lielā mērā iztrūkst sižeti no Sēlijas novadiem.

NEPLP nolēma apstiprināt SIA "Valmieras TV", SIA "Skrundas TV", SIA "Latgales Reģionālā Televīzija" un SIA "Televīzijas studija "TV Spektrs"" sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017.gada II pusgadā. 

Latvijā retranslējamo programmu sarakstam pievieno jaunas programmas

NEPLP nolēma iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā šādas televīzijas programmas: “360 tune box”, “FashionBox”, “Fast&FunBox”, “FilmBox ArtHouse”, “FunBoxUHD”, un “Gametoon”.

Informācija par NEPLP 15.marta sēdi

16.03.2018 09:15

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15. marta sēdē uzklausīja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) un VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) sabiedriskā pasūtījuma izpildes atskaiti par 2017. gadu. LR un LTV valdes locekļi iepazīstināja NEPLP ar sabiedrisko mediju 2017.gada sabiedriskā pasūtījuma izpildes rezultātiem, tostarp finansējuma izlietojuma pārskatu.

NEPLP apstiprināja televīzijas Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“) saistību izpildi šā gada februārī. NEPLP iepazinās ar televīzijas iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

NEPLP pieņēma lēmumu iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā televīzijas programmu „Chelsea TV“. „Chelsea TV“ ir sporta programma, kura atspoguļo notikumus Anglijas futbolā.

 

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apsveikums „Panorāmai” 60 gadu jubilejā

09.03.2018 15:40

Latvijas Televīzijas „Panorāma” ir Latvijas elektronisko mediju ilglaicīgākais un mīlētākais zīmols. Daudzās paaudzēs laiks pulksten 20:30 bijis „Panorāmas” laiks, kurš gaidīts gan ar satraukumu, gan prieku par notikumiem mūsmājās un pasaulē.

Vecākā paaudze „Panorāmas” diktorus Laimdotu Roni, Gerdu Sinkēviču, Uldi Deisonu un Valdi Čukuru sagaidīja kā ik vakara viesus, šodien stafeti pārņēmusi Laura Vonda, Sandra Zviedre, Jānis Geste un Uģis Joksts.

Laiki mainās, bet „Panorāmai” ir tās saknes, no kurām izauguši lieliski žurnālisti, politiķi, sabiedrisko attiecību speciālisti, mācību spēki. Aiz kadrā redzamās daļas paliek režisori, operatori, stilisti, skaņas un gaismas meistari, tehnisko darbinieku brigādes.

Novēlam panorāmiešiem godāt un cienīt darbus un tradīcijas, kas ieliktas šajos sešdesmit gados, iepriecināt skatītājus ar kvalitatīvām, konstruktīvām un labām ziņām!

 

Dace Ķezbere

NEPLP priekšsēdētāja

Izsludina divus konkursus par raidījumu veidošanu latviešu un mazākumtautības valodās 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos

08.03.2018 17:28

Lai veicinātu nacionālās identitātes, valsts valodas pozīciju nostiprināšanu un sabiedrības saliedēšanu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 8.marta sēdē apstiprināja nolikumus un nolēma izsludināt divus konkursus"Par raidījumu veidošanu latviešu un mazākumtautības valodās 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos”.

Pirmais konkurss - "Par raidījumu veidošanu latviešu un mazākumtautības valodās 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas" raidījumu veidošanai par Latgales reģiona aktivitātēm, tostarp veiksmes stāstiem, uzņēmējdarbību, jaunradi Latgales reģionā 2018.gadā (latviski/latgaliski) sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu īstenošanas ietvaros.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Otrais konkurss - "Par raidījumu veidošanu latviešu un mazākumtautību valodās 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas".

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Konkursā aicināti piedalīties reģionālie un vietējie elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio un televīzijas), un producentu grupas, kas atrodas un raida Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā.

Pretendentu pieteikumu tiek pieņemti līdz 2018.gada 21.martam, plkst. 16.00. Lēmumu par konkursa rezultātiem NEPLP pieņems ne vēlāk kā līdz š.g. 5.aprīlim. Raidījumus plānots izplatīt sākot no š.g. maija, līdz pat gada beigām.

Abu konkursu kopējais finansējums ir 71 142 EUR, attiecīgi konkursam par televīzijas raidījumu veidošanu paredzēti 31 144 EUR savukārt radio raidījumu veidošanai paredzēti 40 000 EUR. Konkursa finansējumu veido līdzekļi, kas NEPLP piešķirti sabiedrības saliedēšanas nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu ietvaros.

 

Lēmums Nr.33 (08.03.2018) Par konkursa “Par raidījumu veidošanu latviešu un mazākumtautībuvalodās 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas” nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu

Lēmums Nr.34 (08.03.2018) Par konkursa “Par raidījumu veidošanu latviešu valodā 2018.gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas” nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu

Informācija par NEPLP sēdi 8.martā

08.03.2018 16:07

Nacionālā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome (NEPLP) 8.marta sēdē apstiprināja grozījumus divos nolikumos - nolikumā par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem un Sabiedrisko un komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu revīzijas komisiju nolikumā.

NEPLP arī apstiprināja grozījumus izsniegtajā apraides atļaujā elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “MANS RADIO”, nomainot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījumu pēc aptveršanas zonas uz “nacionālais”, kā arī anulēja SIA “Forum Cinemas” izsniegto reģionālās komerciālās televīzijas apraides atļauju.

NEPLP izbeidza administratīvā procesa lietas savstarpējā strīdā starp SIA “Dautkom TV” un SIA “Skaņas atbalss”.

Padomes sēdē tika uzklausīta Ingmāra Jurisona recenzija par sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotajiem raidījumiem 2017.gada IV ceturksnī  televīzijas programmā Sportacentrs.com TV. Recenzents akcentēja televīzijas programmas saturisko un profesionālo izaugsmi, kā arī izcēla atsevišķu sporta notikumu veiksmīgo atspoguļošanu, kā, piemēram, Latvijas kausa izcīņa futbolā un gada nogalē notikušais starptautiskais handbola turnīrs ar Latvijas Nacionālās izlases piedalīšanos. NEPLP uzklausīja recenzenta viedokli un apstiprināja sabiedriskais pasūtījums izpildi.

NEPLP nolēma iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā divas jaunas televīzijas programmas. ar sporta programmu “Футбол” (Football) un izklaidējoši muzikālo televīzijas programmu “THT Music” (TNT Music).

Izsludināts konkursa diasporas un remigrācijas tematikas atspoguļošanai

27.02.2018 15:00

27. februārī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir izsludinājusi mediju konkursu par diasporas un remigrācijas tematiku Latvijas diasporas mediju atbalstam, kas noris sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Mediju konkursa organizēšanai Ārlietu ministrija Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) piešķīrusi 23 000 EUR, pamatojoties uz šogad 19. februārī noslēgto sadarbības līgumu. Konkursantiem pieteikumi jāiesniedz līdz 28. martam, pretendentu vērtēšana notiks līdz 12. aprīlim. Konkursa uzvarētājam raidījumu veidošana būs jāuzsāk ne vēlāk kā no 2. maija un projekts jāīsteno līdz 20.novembrim.

Ārpus Latvijas dzīvo ievērojama mūsu tautas daļa, tāpēc būtiski, lai diasporai aktuālie jautājumi būtu zināmi un saprotami arī Latvijas iedzīvotājiem, un tie saliedētu sabiedrību, atzīst vēstnieks diasporas jautājumos Atis Sjanīts.

NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere piebilst, ka šis konkurss ir ļoti būtisks arī Latvijas Republikas simtgades kontekstā, jo ļaus ielūkoties latviešu ikdienā, sagaidot valsts simtgadi ārpus valsts robežām un kalpos kā vēstures liecība nākamajām paaudzēm.

Šis ir jau piektais konkurss, ko Ārlietu ministrija organizē sadarbībā ar NEPLP. Informācija par konkursu un nolikums pieejami šeit. Konkurss tiek organizēts, lai atbalstītu elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un producentus Latvijas diasporas mītnes zemēs, kā arī Latvijas diasporas mītnes zemēs veidotu sižetu un raidījumu par diasporu un remigrāciju sagatavošanu. Tas padarīs tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrībai Latvijas sabiedriskajos un komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un nodrošinās sižetus un raidījumus skatāmus interneta platformā. 

Konkurss ir veicinājis diasporas mediju attīstību, to sadarbību ar Latvijas medijiem, kā arī diasporas un remigrācijas tematikas aktualizēšanu diasporas un Latvijas auditorijā. Mediju jautājumos arvien vairāk iesaistās arī diasporu pārstāvošās organizācijas, gan rīkojot pasākumus, gan virzot mediju politikas jomā. Ārlietu ministrija, tiekoties ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvjiem, apspriedusi arī plašākas atbalsta iespējas diasporas medijiem un konkursa turpmāko attīstību.

2017. gada konkursā par labāko tika atzīts “IMLO Lat-Ireland Ltd” pieteikums – diasporas medijs “Piektais novads”. “IMLO Lat-Ireland Ltd” sagatavoja piecus raidījumus “Piektais novads” sadarbībā ar televīzijas kanālu “Re:TV”. Raidījumi vēstīja par tautiešiem  un aktualitātēm Īrijā, Latvijā, Lielbritānijā, Vācijā un Zviedrijā. 

Kā liecina “Re: TV” konsolidētie dati, TV raidījumus noskatījās plaša auditorija, sasniedzot 72 tūkstošus skatītāju piektajā raidījumā. Turklāt raidījumi ir pieejami interneta platformās, medijos Latvijā, diasporas interneta medijos, kā arī sociālajos tīklos, sasniedzot gan Latvijas, gan diasporas auditoriju.

 Lēmums un konkursa nolikums:

Lēmums Nr.28 (27.02.2018) Par konkursa "Televīzijas sižetu un raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2018.gadā" nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu

 

Par SIA "Skaņas atbalss" apraides atļaujas Nr.AA-113/1 anulēšanu

23.02.2018 15:41

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka ar Padomes 2018.gada 22.februāra lēmumu Nr.21 ir anulēta SIA “Skaņas atbalss” vietējās komerciālās televīzijas programmas apraides atļauja Nr.AA-113/1, līdz ar ko ir izbeigta SIA “Skaņas atbalss” kā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbība.

Lēmums Nr.21 (22.01.2018) Par SIA “Skaņas atbalss” vietējās komerciālās televīzijas programmas apraides atļaujas Nr.AA-113/1 anulēšanu

Informācija par NEPLP 22. februāra sēdi

22.02.2018 16:44

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. februāra sēdē apstiprināja grozījumus nolikumā par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem.

NEPLP nolēma iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā televīzijas programmas „Eurosport 3”, „Eurosport 4” un „Eurosport 5”.

NEPLP pieņēma lēmumu sodīt SIA “Infonet sistēmas” ar naudas sodu 2 000 EUR apmērā par programmas “SAT1 Gold” izplatīšanu bez retranslācijas atļaujas.

Uzklausot pārstāvja argumentus, NEPLP nolēma pagarināt  darbības uzsākšanas termiņu līdz 2018.gada 30.jūnijam SIA “Solergo” veidotajai radio programmai “Radio Capital FM” 88,4 MHz frekvencē Dobelē.

NEPLP arī vērtēja SIA AS “TV Latvija” sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017. gada IV ceturksnī. Iepazīstoties ar recenzenta S.Semjonova viedokli, NEPLP nolēma, ka SIA AS “TV Latvija” televīzijas kanāla „Rīga TV24”sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotais saturs ir izpildīts un atbilst sabiedriskā pasūtījuma mērķiem un uzdevumiem.

Izvērtējot pretendentu pieteikumus, par konkursa „Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu 2018. gadā nacionālajiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai, izplatīšanai un arhivēšanai” par  uzvarētājiem NEPLP atzina  AS “TV LATVIJA” un SIA “Vidzemes televīzija” .

NEPLP nolēma anulēt SIA „Skaņas atbalss” izsniegto apraides atļauju TV programmas veidošanai Daugavpilī.

Informācija par NEPLP 19. februāra sēdi

19.02.2018 16:02

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 19. februāra sēdē apstiprināja, ka konkursā „Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu 2018. gadā nacionālajiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai, izplatīšanai un arhivēšanai” pieteikušies divi pretendenti - AS “TV Latvija” un SIA “Vidzemes Televīzija”, kas veido programmas TV24 un RE:TV. Saņemtie pieteikumi atbilst konkursa nolikuma nosacījumiem un satur visus nepieciešamos dokumentus.

NEPLP arī apstiprināja valsts SIA „Latvijas Televīzija” 2018. gadā plānotās naudas plūsmas un darbības rādītājus, nosakot, ka ir pieļaujama novirze līdz 10% no raidījumiem plānotā finansējuma, kas attiecīgi skatāma revīzijas komisijā

Informācija par NEPLP 8.februāra sēdi

08.02.2018 12:54

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 8. februāra sēdē nolēma mainīt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas nosaukumu no “Radio Valka” uz “Radio Arena”, veicot grozījumus biedrībai “Jauniešu radio “Pēda”” izsniegtajā apraides atļaujā.

NEPLP, uzklausot recenzentu viedokli, vērtēja SIA „Vidzemes televīzija”, SIA „Lietišķā Latgale” un SIA “Studija 3KM” sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017. gada IV ceturksnī.

Izvērtējot divus SIA „Vidzemes televīzija” raidījumu ciklus, kas veidoti sabiedriskā pasūtījuma ietvaros – „100 recepšu Latvijas simtgadei” un „Latvijas stāsti” (recenzente A.Dulevska), padome atzina, ka raidījumi atbilst sabiedriskā pasūtījuma mērķiem un uzdevumiem.

NEPLP vērtēja arī SIA “Lietišķā Latgale” iknedēļas radio raidījumu ciklu „Pi myusim Latgolā” (recenzente S.Murinska), kas tiek raidīts latviešu/latgaliešu valodā un stāsta par aktuālo un interesanto Latgales reģionā. Raidījumi veltīti Latgales iedzīvotāju ikdienas dzīves, hobiju, kultūras, tradīciju u.c. atspoguļošanai, kā arī sociāli politisko tēmu iztirzājumam. Padome atzina, ka SIA “Lietišķā Latgale” radio raidījumu cikls „Pi myusim Latgolā” atbilst sabiedriskā pasūtījuma nosacījumiem.

Tāpat arī NEPLP izvērtēja SIA “Studija 3KM” televīzijas veidoto raidījumu „Sajūti Latgali” (recenzente G.Nagle) un atzina, ka sabiedriskais pasūtījums ir izpildīts.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim VSIA “Latvijas Radio” izsniegtajā apraides atļaujā, aktualizējot Latvijas Radio valdes sastāvu.

NEPLP apstiprināja, ka konkursā “Apraides tiesību piešķiršana vietējās radio programmas veidošanai vidējos viļņos Rīgā” ir saņemts viens pieteikums. Iesniedzējs - Raimonds Kreicbergs.

NEPLP apstiprina LTV un LR vadības mērķus 2018.gadam

26.01.2018 12:23

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir apstiprinājusi valsts SIA "LatvijasTelevīzija" (LTV) un valsts SIA "LatvijasRadio" (LR) vadības mērķus un uzdevumus 2018.gadam.

LTV un LR kopīgie uzdevumi – attīstī tvienoto ziņu portālu LSM.LV, izvērtēt un uzlabot raidītā satura kvalitāti, kā arī nodrošināt pieejamību digitālajā vidē.

SIA „Latvijas Radio”

Svarīgākie valsts SIA „Latvijas Radio“ valdes uzdevumi šogad ir izstrādāt LR vidēja termiņa darbības stratēģiju piecu gadu (2019. – 2022.) periodam, iekļaujot ilgtermiņa attīstības un investīciju plānu un izstrādāt pasākumu plānu, lai ar 2019.gada 1.janvāri ieviestu jaunu LR struktūru.

Tāpat LR ir jāturpina attīstīt ziņu dienestu kā radio programmu vienojošu struktūru oriģinālsatura ražošanā visu programmu vajadzībām un LR5 programmu kā multiplatformu latviešu un Latvijā radītas mūzikas, kā arī pasaules jaunāko muzikālo tendenču atspoguļošanai un jaunatnes auditorijas piesaistīšanai sabiedriskajam medijam.

Viens no LR vadības mērķiem ir šogad izstrādāt LR 1.studijas renovācijas un investīciju plānu, kā arī attīstīt satura kvalitātes sistēmu, t.sk. sabiedriskā labuma testa metodoloģiju un realizāciju, paredzot kvalitatīvu un kvantitatīvu datu ieguvi, un darbinieku darba kvalitātes izvērtēšanas sistēmu, ietverot konkrētus snieguma vērtējuma rādītājus.

„Viens no pašiem lielākajiem, izaicinājumiem Latvijas Radio valdei būs jaunas LR struktūras izstrāde un ieviešana ar 2019. gada 1. janvāri. Tas ir viens no būtiskākajiem soļiem sabiedriskā medija stiprināšanā, jo moderns, finansiāli caurskatāms, efektīvs, labi pārvaldīts un profesionāls LR ir visas sabiedrības interesēs. Tāpat nākamgad būs jāpabeidz LR multimediju studijas izbūve un jāuzsāk tās darbība, jāizstrādā LR 1.studijas renovācijas un investīciju plāns, jāievieš normatīvajiem aktiem un labai pārvaldības praksei atbilstoša samaksas un piemaksu sistēma. NEPLP paļaujas uz to, ka LR jaunā valde sekmīgi spēs tiks galā gan ar šiem, gan pārējiem, definētajiem uzdevumiem,” saka NEPL Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš.

SIA „Latvijas Televīzija“

NEPL Padome konstatēja, ka lielāko daļu no 2017. gada mērķiem Latvijas Televīzija ir sasniegusi. Savukārt 2018. gadā SIA „Latvijas Televīzija” uzdevumos ietilpst izveidot satura kvalitātes vadības sistēmu, pabeigt iesākto kanāla LTV7 koncepcijas izstrādi, ņemot vērā nepieciešamību izveidot multimediju platformu mazākumtautību auditorijai, kā arī izveidot efektīvu procesu un vadības modeli sadarbībai starp LSM.LV, LTV un LR struktūrvienībām, ieskaitot LR Latgales studiju un LR multimediju studiju.

„Iepriecina fakts, ka iedzīvotāji Latvijas Televīziju arvien vairāk skatītās arī internetā, tāpēc kā viens no šogad sasniedzamajiem mērķiem LTV ir digitālās stratēģijas izstrāde un īstenošana, lai nodrošinātu ērtu satura pieejamību digitālo tehnoloģiju lietotājiem,” norāda NEPL Padomes priekšsēdētāja Dace Ķezbere.

 

 

 

Informācija par NEPLP sēdi 25.janvārī

26.01.2018 12:11

Izsludina konkursu

NEPLP izsludināja konkursu nacionālajiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par tiesībām laika posmā no šī gada 1. marta līdz 31. decembrim izveidot, pārraidīt un arhivēt raidījumus 25 stundu apjomā par Latvijas valsts simtgades būtiskāko notikumu norisi Rīgas reģionā un diasporas iesaisti, kā arī Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos, akcentējot notikumus XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku, Latvijas Republikas simtgades pasākumu un Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanu kontekstā.  Konkursa finansējums – 200 000 EUR.Konkursa dokumentu pieņemšanas termiņš noteikts līdz 2018.gada 14.februārim, plkst.16:00, Rīgā, Doma laukumā 8A.

Lēmums Nr.10. (25.01.2018) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanas nacionālajiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.

Konkursa nolikums [DOC]

Konkursa nolikums [PDF]

Anulē retranslācijas atļauju un izvērtē padarīto

Pamatojoties uz kabeļoperatora SIA “ARDI” iesniegumu, NEPLP anulēja šim uzņēmumam izsniegto retranslācijas atļauju Nr.RR-22.

Tāpat NEPLP 25. janvāra sēdē apstiprināja monitoringa nodaļas atskaiti par 2017. gada 4.ceturksni un darbības plānu 2018.gada 1.ceturksnim.

NEPLP arī apstiprināja komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu AS “TV Latvija”, SIA “4.vara” un SIA “Vidzemes televīzija” īstenoto sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017. gada decembrī.

Informācija par NEPLP 11.janvāra sēdi

12.01.2018 12:19

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsniegusi divas jaunas komerciālās televīzijas programmas apraides atļaujas, devusi atļauju mainīt programmas nosaukumu un sodījusi elektronisko sakaru operatoru par nelikumīgu retranslēšanu.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), pulcējoties savā šī gada pirmajā sēdē ceturtdien, 11.janvārī, izsniegusi divas komerciālās televīzijas programmas apraides atļaujas – vietējo apraides atļauju SIA „Ērika un CO Ltd.” programmai „Ciemats” un reģionālo apraides atļauju SIA „Alise Plus FM” programmai „A TV”.

Tāpat arī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, pirms lēmuma pieņemšanas uzklausot SIA „FIT FM” pārstāvja argumentus, devusi atļauju mainīt līdzšinējo programmas nosaukumu „Radio 99,5” uz “Lounge FM”.

Konstatējot, ka ir pārkāpti Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma nosacījumi, NEPLP sodījusi ar naudas sodu divu tūkstošu eiro apmērā elektronisko sakaru operatoru SIA „SkaTVis” par divu programmu raidīšanu bez retranslācijas atļaujas.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā. Padome uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Latvijas Republikas Satversme, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums un citi normatīvie akti. Padome ir atvasināta publiska persona.

Apstiprina LTV un LR sabiedrisko pasūtījumu 2018.gadam

11.01.2018 17:21

2018. gada 11. janvārī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) apstiprinājusi sabiedrisko pasūtījumu 2018. gadam Latvijas Televīzijai un Latvijas Radio.

Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu NEPLP sadarbībā ar Latvijas Televīziju un Latvijas Radio ir izveidojusi un apstiprinājusi sabiedrisko pasūtījumu Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai 2018. gadam.

Sabiedriskais pasūtījums nosaka sabiedrisko mediju mērķus un uzdevumus, prioritāros virzienus sabiedriskā labuma mērķu izpildei, kanālu attīstības stratēģiju, kā arī galvenās satura prioritātes un uzdevumus.

Sabiedriskā pasūtījuma realizēšanai nākamā gada valsts budžetā sabiedriskajiem medijiem ir atvēlēti vairāk nekā divdesmit trīs miljoni eiro. Latvijas Televīzija no valsts budžeta līdzekļiem saņems 14 839 982 eiro, bet Latvijas Radio 8 358 290 eiro.

Latvijas Televīzijai, tajā skaitā vienoto ziņu portālam LSM.lv, šajā gadā paredzēti valsts budžeta līdzekļi kopumā par 1 045 640 eiro mazāk nekā pērn. Vienlaikus Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome norādīja, ka pagājušajā gadā Latvija Televīzija saņēma vienreizējos piešķīrumus 1 506 217 eiro apmērā prioritārajiem pasākumiem un neparedzētajiem gadījumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir būtiski pieaugusi dotācija Latvijas Radio, kas šogad ir par 387 443 eiro lielāka.

 

VSIA "Latvijas Televīzija" Sabiedriskais pasūtījums 2018

Pielikums nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA "Latvijas Televīzija"

 

VSIA "Latvijas Radio" Sabiedriskais pasūtījums 2018

 

 

Izsludina konkursu radio programmas veidošanai vidējos viļņos Rīgā

29.12.2017 12:45

NEPLP izsludināja konkursu par apraides tiesību piešķiršanu vietējās radio programmas veidošanai vidējos viļņos Rīgā. Konkursā pretendenti sacenšas par iespēju raidīt vidējos viļņos Rīgā 1602 kHz frekvencē, aptveršanas zona ir paredzēta Rīga un līdz 20 km no raidošās vietas, raidlaikam jābūt 24 stundas diennaktī, nodrošinot informatīvu vai informatīvi muzikālu saturu latviešu valodā vai kādā no svešvalodām. Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 2.februārim, dalības maksa konkursā ir 1067 eiro. Pretendentam jāsagatavo konkursa pieteikums latviešu valodā, iesniedzot dokumentus, ko paredz konkursa nolikums. Uzvara konkursā tiek piešķirta tikai vienam dalībniekam, NEPLP ir tiesīga nepiešķirt uzvaru nevienam konkursa dalībniekam.

NEPLP Lēmums Nr.201 (28.12.2017.) par konkursa izsludināšanu

Konkursa nolikums .pdf

Konkursa nolikums .doc

Informācija par NEPLP 28.decembra sēdi

28.12.2017 13:10

NEPLP izsludināja konkursu par apraides tiesību piešķiršanu vietējās radio programmas veidošanai vidējos viļņos Rīgā. Konkursā pretendenti sacenšas par iespēju raidīt vidējos viļņos Rīgā 1602 kHz frekvencē, aptveršanas zona ir paredzēta Rīga un līdz 20 km no raidošās vietas, raidlaikam jābūt 24 stundas diennaktī, nodrošinot informatīvu vai informatīvi muzikālu saturu latviešu valodā vai kādā no svešvalodām. Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 2.februārim, dalības maksa konkursā ir 1067 eiro. Pretendentam jāsagatavo konkursa pieteikums latviešu valodā, iesniedzot dokumentus, ko paredz konkursa nolikums. Uzvara konkursā tiek piešķirta tikai vienam dalībniekam, NEPLP ir tiesīga nepiešķirt uzvaru nevienam konkursa dalībniekam.

NEPLP lēma, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģija 2012.-2017.gadam būs spēkā, līdz tiks apstiprināta stratēģija nākošajam laika periodam, no 2018. līdz 2022.gadam. NEPLP plāno Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2018. – 2022.gadam pieņemt 2018.gada sākumā.

NEPLP nolēma Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā iekļaut televīzijas programmas “Smartzone”, “Epic Drama”, “O!”, “ПОЕХАЛИ!”(POYEKHALI!), “V GOSTIAJ U SKAZKI” un “DORAMA”.

NEPLP arī apstiprināja komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA “4.vara (Sportacentrs.com TV), AS “TV LATVIJA” (Rīga TV24) un SIA “Vidzemes Televīzija” (RE:TV) nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017.gada decembrī kā atbilstošu izvirzītajām prasībām.

NEPLP Latvijas Radio valdē apstiprina Sanitu Diku - Bokmelderi

18.12.2017 10:21

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) piektdien, 15.decembrī lēma par Valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) valdes locekļa  programmu attīstības jautājumos iecelšanu. Padome LR valdes locekļa amatā uz turpmākiem pieciem gadiem apstiprināja Sanitu Diku – Bokmelderi.

S.Dika – Bokmeldere kopš 2016.gada septembra ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece komunikācijā un stratēģiskajā plānošanā, kā arī ir Bieriņu apkaimes attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja un SIA “Inopharm” direktore. Vairāk nekā desmit gadus S. Dika – Bokmeldere bijusi mārketinga komunikāciju aģentūras SIA “VVD Mārketinga komunikācijas” direktore un valdes priekšsēdētāja. S.Dikai – Bokmelderei ir arī pieredze medijos, tostarp viņa bijusi “Radio 3” mārketinga un attīstības direktore, “Radio SWH” ziņu redaktore un “TV3” raidījumu vadītāja.

Visus kandidātus izvērtēja īpaši izveidota LR valdes locekļu amata kandidātu nominācijas komisija. Komisijas vadītājs bija NEPLP priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš, tajā strādāja arī NEPLP locekļi Patriks Grīva un Gunta Līdaka, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis Vladislavs Vesperis, kā arī žurnālistu profesionālo organizāciju izvirzīti pārstāvji – Rolands Tjarve no Latvijas Žurnālistu asociācijas un Imants Liepiņš no Latvijas Žurnālistu savienības.

Konkursam bija pieteikušies septiņpadsmit kandidāti, kopumā pretendentiem bija jāiztur vairākas kārtas – sākotnēji tika vērtēta kandidātu profesionālā atbilstība konkursa nolikumam, otrajā kārtā kandidātiem esejas formā bija jāapraksta sava vīzija par LR turpmāku attīstību, šīs esejas tika vērtētas, nenorādot to autorus. Trešajā kārtā kandidāti tika aicināti uz intervijām, un pēc nominācijas komisijas vērtējuma augstāko punktu skaitu guvušos divus kandidātus izvērtēja NEPLP.

G. Līdaka norādīja, ka ir nepieciešams pārskatīt Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto kārtību, kā tiek vērtēti valdes locekļi valsts kapitālsabiedrībās, kas ir sabiedriskās raidorganizācijas, un tuvākajā laikā NEPLP vērsīsies Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību komisijā ar aicinājumu veikt izmaiņas likumā, kas paredzētu arī izvērtēt kandidātu profesionālās zināšanas un iemaņas darbam mediju vidē.

P.Grīva atgādināja, ka 2018.gadā, kad svinēsim Latvijas simtgadi, sabiedriskajiem medijiem ir veicami vairāki svarīgi uzdevumi, kas saistīti ar organizatorisko plānošanu. P.Grīva atzīmēja, ka jau ieceltā LR valde īsā laikā ir pierādījusi, ka ir gatavas sasniegt lielus mērķus, un viņš pauda uzticību arī jaunieceltajai valdes loceklei S.Dikai – Bokmelderei. “Vēlu veiksmi S.Dikai-Bokmelderei iekļauties līdzšinējā valdes kolektīvā, lai nākamajā gadā mēs varētu sagaidīt LR attīstību virzienā, ko vēlas darbinieki, sabiedrība un arī NEPLP,” pauda P.Grīva.

Informācija par NEPLP sēdi 15.decembrī

18.12.2017 10:17

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15.decembra sēdē noteica rezultātus konkursam par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā, izvērtēja “IMLO Lat-Ireland LTd” realizēto sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017.gadā un lēma par sabiedrisko pasūtījumu 2018.gadā, kā arī citiem jautājumiem.

Par uzvarētāju konkursā “Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā” NEPLP atzina SIA “Valmieras TV”, kas bija vienīgais konkursa dalībnieks. SIA “Valmieras TV” plāno veidot aktuālus, daudzveidīgus un vispusīgus sižetus par norisēm reģionos kopā ar sadarbības partneriem – desmit reģionālajām televīzijām. SIA ‘Valmieras TV” vadītājs Ingemārs Vekteris, izklāstot turpmākās darbības plānus NEPLP locekļiem un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) pārstāvjiem, uzsvēra, ka galvenais mērķis nākamajā gadā ir vēl pilnīgāk aptvert visus Latvijas reģionus, nodrošinot, ka sižetos parādās ziņas no visiem novadiem, kā arī diasporas. Konkursa nolikums paredz, ka SIA “Valmieras TV” 2018.gadā ik darba dienu sagatavos novadu ziņu raidījumu, kā arī nodrošinās sižetu veidošanu pēc LTV pasūtījuma. Konkursa mērķis bija ziņu sižetu sagatavošana no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai LTV un nacionālajās komerciālajās televīzijās, kas nodrošina bezmaksas televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem, tā veicinot informācijas pieejamību par Latvijas reģionos notiekošajiem procesiem, tādejādi stiprinot Latvijas mediju telpu. Novadu ziņu sižetiem jāaptver informācija par 110 Latvijas novadiem, republikas nozīmes pilsētām, neskaitot Rīgu, un Latvijas diasporas aktualitātēm, tostarp jāveicina latgaliešu valodas lietošana Latgalē tapušajos sižetos. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro.

NEPLP izvērtēja “IMLO Lat-Ireland LTd” realizēto sabiedriskā pasūtījuma izpildi, veidojot televīzijas sižetus un raidījumus par diasporas tematiku 2017.gadā. Recenzents Dainis Mjartāns norādīja, ka sagatavotie materiāli ir bijuši atbilstoši sabiedriskā pasūtījuma nosacījumiem, un arī piešķirtie līdzekļi no sabiedriskā labuma viedokļa izmantoti pozitīvi. D.Mjartāns gan arī norādīja, ka kvantitatīvie rādītāji varētu būt lielāki, ja “IMLO Lat-Ireland LTd” sagatavotie sižeti būtu redzami arī LTV ēterā, taču arī kanāla “Re:TV” sasniegtā auditorija ir vērtējama kā apmierinoša.

NEPLP apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2018.gadā īstenos elektroniskie plašsaziņas līdzekļi  SIA “Vidzemes Televīzija”, SIA “4.vara” un AS “TV Latvija”, kā arī izvērtēja šiem medijiem nodotās sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017.gada nogalē.

NEPLP izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu pret SIA “Lattelecom” un secināja, ka  SIA “Lattelecom” ir izplatījusi audiovizuālās televīzijas programmas “O!” un “Pjatnica International”, kas nebija iekļautas retranslējamo programmu sarakstā. Par šo pārkāpumu uzņēmumam piemērots administratīvais sods 3000 eiro apmērā.

Padome sēdē apstiprināja arī grozījumus sabiedriskā pasūtījuma daļā, ko 2017.gadā īsteno VSIA “Latvijas Radio” (LR), saistībā ar LR2 programmu izmaiņām.

Informācija par NEPLP sēdi 7.decembrī

13.12.2017 13:12

 

Konkursam par novadu televīzijas ziņu veidošanu televīzijā 2018.gadā ir iesniegts viens pieteikums, iesniedzējs – SIA “Valmieras TV”. NEPLP secināja, ka ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas tiks detalizēti izvērtēti, un 15.decembra sēdē, klātesot VSIA “Latvijas Televīzija” pārstāvjiem, tiks uzklausīts pretendenta piedāvājums klātienē, kā arī tiks pieņemts lēmums par konkursa rezultātiem. Konkursa mērķis ir ziņu sižetu sagatavošana no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai LTV un nacionālajās komerciālajās televīzijās, kas nodrošina bezmaksas televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem. Izsludinot konkursu, NEPLP vēlas veicināt informācijas pieejamību par Latvijas reģionos notiekošajiem procesiem, tādejādi stiprinot Latvijas informācijas telpu. Novadu ziņu sižetiem jāaptver informācija par 110 Latvijas novadiem, republikas nozīmes pilsētām, neskaitot Rīgu, un Latvijas diasporas aktualitātēm, tostarp jāveicina latgaliešu valodas lietošana Latgalē tapušajos sižetos. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro.

 

NEPLP iepazinās ar LR valdes locekļa programmu attīstības jautājumos nominācijas komisijas ziņojumu. Nominācijas komisija šim amatam izvirzījusi divus kandidātus, par kuru iecelšanu jālemj NEPLP. Pieteikumi konkursam uz LR valdes locekļa programmu attīstības jautājumos amatu tika pieņemti līdz 2.novembrim. Kandidāti tika izvērtēti vairākās kārtās. Pēc iesniegto pieteikumu izvērtēšanas amata kandidātiem, kuri atbilda vispārīgajām izglītības un pieredzes prasībām, bija jāiesniedz LR programmu satura analīze esejas formā. Pēc eseju izvērtēšanas atbilstošākie kandidāti tika aicināti uz intervijām. Nominācijas komisijā strādāja un iesniegtos pieteikumus izvērtēja NEPLP locekļi Ivars Āboliņš, Patriks Grīva un Gunta Līdaka, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis Vladislavs Vesperis, kā arī divu žurnālistu profesionālo organizāciju pārstāvji – Rolands Tjarve no Latvijas Žurnālistu asociācijas, un Imants Liepiņš no Latvijas Žurnālistu savienības, kurš vienlaikus ir arī Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis. NEPLP savu lēmumu par jauno LR valdes locekli pieņems 15.decembrī.

NEPLP nolēma izsniegt apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzekļa Ltd. Teledistribution veidotajai reģionālajai bērnu izklaides televīzijas programmai “Mamutēns”.

 

Informācija par NEPLP sēdi 30.novembrī

30.11.2017 17:00

NEPLP izvērtēja rezultātus kopš 2016.gada novembra notikušajiem ciparu skaņas zemes apraides DAB+ standartā testiem LR apraidē Rīgas reģionā, ko veica VAS “Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs” un lēma neturpināt šo testēšanu, kā arī neatbalstīt ciparu skaņas zemes apraides DAB+ standartā ieviešanu Latvijā līdz 2022.gada 31.decembrim, ņemot vērā vairākus aspektus, tostarp konkrētā apraides standarta efektivitāti ilgtermiņā, sabiedrības ieguvumus iepretī šī standarta ieviešanas izmaksām, kā arī potenciālo ietekmi uz Latvijas raidorganizācijām un reklāmas tirgu.

“Latvija ir viena no retajām pasaules valstīm, kur tik veiksmīgi izdevies ieviest plašu interneta pārklājumu jau tagad, turklāt notiek mērķtiecīga gatavošanās gan 5G mobilā interneta, gan platjoslas interneta ieviešanai. Jau pieejamās interneta tehnoloģijas dod iespēju attīstīt dažāda veida audio kanālus un satura produktus arī radio stacijām, savukārt DAB+ standarta ieviešana prasīs miljoniem eiro lielas investīcijas no nodokļu maksātāju naudas, kā arī uzliks pienākumu patērētājiem nomainīt radio uztvērējus.” skaidro NEPLP loceklis Patriks Grīva.

NEPLP kopā ar LTV un LR valdes pārstāvjiem izskatīja 2018.gada sabiedriskā pasūtījuma projektu, tostarp SKP ieteikumus, kā arī uzklausīja abu raidorganizāciju vadības vīziju par turpmāku abu mediju darbību, kā arī iespējamiem savstarpējās sadarbības modeļiem. Izvērtējot līdzšinējo sabiedriskā pasūtījuma izpildi, tika secināts, ka nepieciešama lielāka reģionālo ziņu integrācija pārējā saturā, jāpaplašina izglītojošu un vērtīborientējošu raidījumu klāsts, kā arī LR un LTV jāstrādā pie vienotas stratēģijas izstrādes sabiedrisko mediju portāla LSM.LV attīstības redzējumā.

Izvērtējot sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017.gada trešajā ceturksnī, NEPLP uzklausīja SIA “4.vara”, kas realizē kanālu Sportacentrs.com, un AS “TV Latvija”, kas realizē kanālu “RīgaTV24”, pārstāvjus, kā arī iepazinās ar neatkarīgu ekspertu Andra Pētersona un Aleksandra Mirlina sagatavotajām programmu recenzijām un secināja, ka sabiedriskais pasūtījums izpildīts pilnībā. NEPLP arī iepazinās ar abu televīzijas kanālu turpmākās darbības plāniem un atzinīgi novērtēja, ka tie ir auguši gan auditorijas sasniegšanā, gan satura kvalitātē.

NEPLP lēma par apraides atļaujas izsniegšanu “Detskij Telekanal Multimania” un par SIA “TV Channel Pingvinukas Lolo” izsniegtās apraides atļaujas anulēšanu, kā arī par izmaiņām SIA “Krievu hītu radio” apraides atļaujā. Savukārt Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts tika papildināts ar televīzijas programmām “STAR cinema”, “Animal Family HD”, “Eureka HD” un “Insight UHD”. NEPLP pieņēma lēmumu sodīt SIA “Telenet” administratīvā pārkāpuma lietā par tādu programmu pārraidīšanu, kas nav iekļautas retranslējamo programmu sarakstā ar naudas sodu 2000 eiro apmērā.

Konkurss par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu

21.11.2017 17:00

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. novembra sēdē apstiprināja konkursa nolikumu un izsludināja konkursu “Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2018. gadā“. Konkursa mērķis ir ziņu sižetu sagatavošana no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai valsts SIA “Latvijas Televīzija“ (LTV) un nacionālajās komerciālajās televīzijās, kas nodrošina bezmaksas televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem. Izsludinot konkursu NEPLP vēlas veicināt informācijas pieejamību par Latvijas reģionos notiekošajiem procesiem, tādejādi stiprinot Latvijas informācijas telpu. Novadu ziņu sižetiem jāaptver informācija par 110 Latvijas novadiem, republikas nozīmes pilsētām, neskaitot Rīgu, un Latvijas diasporas aktualitātēm, tostarp jāveicina latgaliešu valodas lietošana Latgalē tapušajos sižetos. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro. Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 4.decembrim, plkst. 14:00 NEPLP sekretariātā Rīgā, Doma laukumā 8A. Pieteikumus var nogādāt personīgi vai nosūtīt pa pastu noteiktajā termiņā.

Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties NEPLP šeit:

Lēmums Nr.171 (21.11.2017) Par konkursa „Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā” izsludināšanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu" [.pdf]

Lēmums Nr.171 (21.11.2017) Par konkursa „Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā” izsludināšanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu" [.doc]

Informācija par NEPLP sēdi 21.novembrī

21.11.2017 17:02

Saistībā ar šā gada 18.oktobrī noslēgto Zviedrijas mediju koncerna “Modern Times Group” (MTG) Baltijas biznesa pārdošanu starptautiskajai aktīvu pārvaldīšanas kompānijai "Providence Equity Partners", kuras rezultātā visi MTG uzņēmumi turpmāk Baltijā darbosies kā “All Media Baltics”, NEPLP iepazinās ar uzņēmuma turpmākajiem attīstības plāniem. “All Media Baltics” pārstāve Baiba Zūzena informēja NEPLP par uzņēmuma pārvaldības struktūru, darbības modeli, nākotnes iecerēm un gaidāmajām izmaiņām.

Saistībā ar šo pārdošanas darījumu, NEPLP lēma par izmaiņām vairākās apraides atļaujās – SIA “TV 3 Latvia” ar programmu “TV 6”, SIA “TV 3 Latvia” ar programmu “TV 3”, AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija” ar programmu “LNT”,  AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija” ar programmu “Kanāls 2” un SIA “Star FM” ar programmu “Star FM”.

Informācija par NEPLP 16.novembra sēdi

16.11.2017 17:14

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16.novembra sēdē izvērtēja sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017.gada oktobrī, ko īstenojuši komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi AS “TV Latvija”,  SIA “4.vara” un SIA “Vidzemes televīzija” un secināja, ka sabiedriskais pasūtījums ir izpildīts. Atsevišķi tika uzklausīts recenzentes Aijas Dulevskas vērtējums par SIA “Vidzemes televīzija” raidījumu veidošanu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros 2017.gada trešajā ceturksnī, kā arī tika diskutēts par turpmāku reģionālo televīziju un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) sadarbību novadu ziņu veidošanā.

NEPLP apstiprināja grozījumus vairākiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem izsniegtajās apraides atļaujas. SIA „Radio Media Centrs“ izsniegtajā apraides atļaujā mainot programmas nosaukumu no „1.Biznesa Radio Liepāja“ uz “XOfm” un SIA „1.business radio“ izsniegtajā apraides atļaujā mainot programmas nosaukumu „1.Biznesa Radio“ uz “XOfm”. Minētajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tika mainīti īpašnieki un darbības pamatnosacījumi, nosakot ziņu pārraides ilgumu 90 minūtes nedēļas ietvarā. Savukārt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “TVBC”, tika mainīts programmas “PRO100TV” nosaukumu uz “PRO100tv Baltic”.  Tika papildināts arī Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts ar televīzijas programmu “RTVD (Russisches TV Deutschland)”.

Uzklausot atskaiti par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022.gadam izstrādes gaitu, NEPLP nolēma precizēt stratēģijas projektu, pilnveidot saturu un sākt stratēģijas saskaņošanas procesu ar iesaistītajām pusēm. Stratēģijas galvenie mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti Latvijas elektroniskajiem medijiem laika periodam līdz 2022.gadam, pielāgojoties konverģences radītām izmaiņām informatīvajā vidē.

Mediju eksperti diskusijā identificē problēmas audiovizuālās reklāmas regulējumā

15.11.2017 16:56

Nepieciešams pārskatīt audiovizuālo komerciālo paziņojumu tiesisko regulējumu televīzijā un interneta televīzijā, lai radītu mūsdienīgāku un taisnīgāku konkurences vidi. Jābūt skaidrākiem nosacījumiem sponsoru norāžu un produktu izvietošanas izmantošanā – šādi bija galvenie mediju ekspertu secinājumi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) rīkotajā diskusijā “Kas, kur, kā – ekrānā?”, kas 15.novembrī norisinājās Eiropas Savienības mājā. Eksperti, tostarp mediju pārstāvji, juristi un reklāmas speciālisti sprieda par tiesiskā regulējuma atbilstību reālajai šodienas situācijai, kā arī identificēja problemātiku Latvijas mediju telpā, kas saistīta ar reklāmas izvietošanu.

Atklājot diskusiju, NEPLP Monitoringa nodaļas vadītājs Kristers Pļešakovs sniedza pārskatu par reklāmu regulējošo tiesisko aktu atbilstību mūsdienu mediju telpai, kā arī iepazīstināja klātesošos ar biežāk sastopamajiem pārkāpumiem, ko audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošanā pieļauj mediji. Diskusijas gaitā tika secināts, ka biežākie pārkāpumi ir saistīti ar pārmērīgu produktu izcelšanu – tiem tiek pievērsta redakcionāli nesamērīga uzmanība, izmantojot dažādus filmēšanas un montāžas paņēmienus un sponsoru norāžu izvietošanu. Tajā pašā laikā produktu un sponsoru norāžu izvietošanā ir arī labā prakse, kuru aicināti ievērot visi Latvijas mediji. K. Pļešakovs arī informēja par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskatīšanu, tostarp iespējamām izmaiņām reklāmas apjoma ierobežošanā.

Kaspars Ozoliņš, SIA "Media 360" izpilddirektors norādīja, ka esošais regulējums ir novecojis – patērētāja paradumi mainās, brīvais laiks tiek sadalīts starp televīziju piedāvājumu un internetā atrodamajām izklaidēm, līdz ar to regulējumam attiecībā uz tradicionālajiem medijiem un interneta medijiem kā YouTube vai Facebook jābūt līdzvērtīgam. Arī LTV pārdošanas direktore Nora Zeibote uzsvēra, ka spēkā esošie ierobežojumi ir pārmērīgi, turklāt tie nerosina radošumu reklāmas industrijā. Portāla DELFI Reklāmas daļas vadītāja Kristīne Vutkeviča atzina, ka ir jāpievērš lielāka uzmanība lielo interneta mediju regulācijai – ja skarbi ierobežojumi tiek piemēroti tikai pašmāju medijiem, tad tādus pašus būtu nepieciešams piemērot lielajiem spēlētājiem.  Savukārt Latvijas Reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa atzīmēja, ka jau ilgākā laika periodā notiek mediju satura saplūšana ar komerciālām interesēm, līdz ar to svarīgi ir izglītot patērētāju, lai viņš spētu atšķirt informatīvu saturu no produktu izvietojuma vai komerciāla paziņojuma. RE:TV programmas daļas pārstāvis Reinis Bajors uzsvēra, ka šodien televīziju darbība ir apgrūtināta, jo papildu tradicionālajam saturam ir jāuztur arī interneta mediji, turklāt šīs konkurences apstākļos jācīnās par vienu un to pašu reklāmdevēju naudu, lai arī ierobežojumi ir atšķirīgi un nav samērojami. Diskutējot par konkurences apstākļiem, jurists Jānis Lielpēters uzsvēra, ka ir svarīgi – noteikumiem iekšējā tirgū jābūt vienlīdzīgiem visiem spēlētājiem, turklāt svarīga ir arī kopregulācija – mediju uzraugam būtu nepieciešams ne tikai darboties kā regulatoram, bet arī sniegt rekomendācijas medijiem, kā veicināt pašregulāciju.

NEPLP pārstāve Ieva Beitika atzina, ka padome šobrīd izskata risinājumus šai problēmai, viens no tiem būtu ieviest praksi, ka pārkāpumu gadījumā būtu iespējams izteikt brīdinājumu, ko šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss šajos gadījumos neparedz. Savukārt attiecībā uz medijiem, kas saturu raida starptautiski, būtu nepieciešama ciešāka sadarbība ar citu valstu regulatoriem.

Diskusijas noslēgumā dalībnieki un NEPLP pārstāvji vienojās, ka nepieciešams stiprināt mediju izpratni par tiesisko regulējumu attiecībā uz audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošanu, vienlaikus ievērojot mūsdienu mainīgās mediju vides prasības un iespējas.

NEPLP ekspertu diskusiju ciklu aizsāka šī gada 24.maijā ar mērķi veidot un stiprināt kvalitatīvu žurnālistiku, un pievērst plašākas sabiedrības uzmanību mediju pratības jautājumiem.

 

 

 

NEPLP sveic Latvijas Televīziju dzimšanas dienā

06.11.2017 13:41

Pirms 63 gadiem ēterā nonāca Latvijas Televīzijas pati pirmā pārraide. Kopš šī brīža Latvijas Televīzija ir kļuvusi par neaizstājamu sabiedroto tūkstošiem Latvijā dzīvojošu ģimeņu – ar tās palīdzību neskaitāmās mājās ir sajūtama pasaules elpa un ritms. Latvijas Televīzija ir ikdienas līdzgaitnieks visiem Latvijas iedzīvotājiem, un par tās satura kvalitātēm galvenokārt ir jāsaka paldies tajā strādājošajiem cilvēkiem. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sveic visus Latvijas Televīzijas darbiniekus tās dzimšanas dienā, un vēl turpmāku spēku un aizrautību izcila un profesionāla satura veidošanā. 

Informācija par NEPLP 2.novembra sēdi

02.11.2017 16:45

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2.novembra sēdē izskatīja vairākus jautājumus, kas attiecas uz VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) darbību,  kā arī pieņēma lēmumus, kas saistās ar komerctelevīziju darbību.

NEPLP, piedaloties abu sabiedrisko mediju valdēm, izskatīja LTV ikgadējo  satura kvalitātes izvērtējumu par pagājušo sezonu, kuru izstrādā LTV satura vērtēšanas padome. Tas ir viens no instrumentiem, kā LTV regulāri pārvērtēt satura piedāvājumu un tā kvalitāti, kā arī veicināt profesionalitāti, izcilību un atbildību. Īpaša uzmanība tika pievērsta bērnu un jauniešu auditorijas satura izvērtējumiem, tos analizējot kontekstā ar ekspertes Guntas Apses veikto pētījumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi pirmajā pusgadā un LTV auditorijas pētījumu. NEPLP sniedza arī savu redzējumu, kā pilnveidot satura kvalitātes pārvaldību. Kopumā viens no būtiskiem LTV stratēģiskās attīstības jautājumiem ir satura pieejamības nodrošināšana saskaņā ar auditorijas mediju lietošanas paradumiem interneta vidē. LTV ir jāturpina arī iesaistīt iedzīvotājus satura radīšanā, veidojot dialoga attiecības.

NEPLP akceptēja LR revīzijas komisijas ziņojumu par aizvadīto ceturksni, kurā izskatīja vairākus jautājumus saistībā ar finansējuma piešķiršanu Latgales multimediju studijas tehniskajām vajadzībām, LR apraides nodrošināšanai, nepieciešamajai LR tehniskā resursa modernizācijai, kā arī studiju “loga” finansējumam LR1 programmā Latgales apraidē.

NEPLP apstiprināja grozījumus LTV un LR realizētajā sabiedriskajā pasūtījumā, precizējot uzdevumus un lemjot par ietaupīto līdzekļu izmantojumu sabiedrisko mediju vajadzībām, kā arī lēma par LR 2016.gada darbības rezultātu novērtējumu iesniegšanu koordinācijas institūcijā – Pārresoru koordinācijas centrā.

NEPLP nolēma uzlikt administratīvo sodu SIA “DAUTKOM TV” par programmas “Dautkom” ziņu raidījumā “Ziņu izlaidums” pieļauto slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju 2017.gada 3.jūnijā. Minētajā sižetā tika izplatīts sižets, kurā Krievijas televīzijas TNT projekta “Ekstrasensu kaujas” dalībniece ekstrasense Olga Feja (Dombrovska) sniedza savu vērtējumu par Daugavpils pašvaldību vēlēšanās startējošo partiju līderiem, un, kā secināja NEPLP, tika pausts netiešs aicinājums balsot par konkrētiem deputātu kandidātiem, sniedzot viņiem pozitīvu vērtējumu. Administratīvais sods piespriests 1000 eiro apmērā.

NEPLP arī izsniedza komerciālās reģionālās televīzijas programmas apraides atļauju SIA “Teledistribjucija” veidotajai programmai “LoLo Baltic”, izbeidza lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā pret SIA “I-net”, kā arī lēma par Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas iesnieguma atgriešanu iesniedzējam.

NEPLP sveic Latvijas Radio dzimšanas dienā

01.11.2017 10:39

Jau 92 gadus Latvijas Radio ik dienas ir kopā ar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Modinot agros rītos un kavējot laiku vēlos vakaros, informējot par aktualitātēm un skaidrojot procesus sabiedrībā, izklaidējot un izglītojot. Visu šo gadu laikā Latvijas Radio ir bijis uzticams, profesionāls un kvalitatīvs medijs, un tas bijis iespējams, tikai pateicoties tajā strādājošajiem cilvēkiem. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sveic visus Latvijas Radio darbiniekus šajā jubilejā un vēl turpmākus panākumus Latvijas mediju vides stiprināšanā.

Informācija par NEPLP 19.oktobra sēdi

19.10.2017 17:08

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 19.oktobra sēdē apstiprināja konkursa uz valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) valdes locekļa programmu attīstības jautājumos amata nolikumu, uzklausīja monitoringa nodaļas darbības pārskatu, papildināja Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstu, izvērtēja sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi septembrī, kā arī uzklausīja VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) redzējumu par sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu mazākumtautību auditorijām.

Izsludinot konkursu uz LR valdes locekļa programmu attīstības jautājumos amatu, NEPLP apstiprināja nominācijas komisijas izstrādāto konkursa nolikumu, kas paredz, ka kandidātiem jābūt valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanām, valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai atbilstošai augstākajai izglītībai sociālajās, humanitārajās vai eksaktās zinātnēs, maģistra vai doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību. Kandidātam arī jābūt vismaz 5 gadus ilgai pieredzei vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz 5 gadu pieredzei vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā. No kandidāta tiek gaidīta nevainojama reputācija, kā arī vairākas kompetences, tostarp izpratne par uzņēmumu vadību, kompetence stratēģiskās plānošanas jomā, izpratne par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma sistēmas veidošanu un darbinieku motivāciju, arī izpratne par sabiedrisko mediju darbību un to lomu demokrātiskā sabiedrībā, izpratne par sabiedrības dienas kārtību, izpratne par redakcionālā darba vadīšanu un spēja nodrošināt sabiedriskā medija politisko neitralitāti.

Pieteikumi konkursam tiek pieņemti līdz 2017.gada 2.novembrim. Pretendenti tiek aicināti sūtīt pieteikumus pa pastu uz NEPLP adresi Rīgā, Doma laukumā 8a, LV-1939, slēgtā aploksnē, uz tās norādot “Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursam uz valsts SIA “Latvijas Radio’ valdes locekļa programmu attīstības jautājumos amatu” (pasta zīmogs līdz 2.novembrim), vai arī sūtīt elektroniski ieskenētus dokumentus uz e-pasta adresi nominacijas.komisija@neplpadome.lv. Piesakoties konkursam jāiesniedz parakstīts pieteikums konkursam brīvā formā, ar parakstu apstiprināts dzīvesgājums, kurā ietverta arī kontaktinformācija, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī parakstīts apliecinājums par atbilstību  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 31.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām valdes locekļa amata kandidātam un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām, stājoties valdes locekļa amatā.

Kandidāti tiks izvērtēti vairākās kārtās. Pēc iesniegto pieteikumu izvērtēšanas amata kandidātiem, kuri atbilst vispārīgajām izglītības un pieredzes prasībām, būs jāiesniedz LR programmu satura analīze esejas formātā. Pēc eseju izvērtēšanas atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz intervijām.

NEPLP izvērtēja sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017.gada septembrī, ko īstenoja komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi AS “TV Latvija”, SIA “4.vara” un SIA “Vidzemes televīzija”, un secināja, ka sabiedriskais pasūtījums ir izpildīts.

NEPLP uzklausīja LTV valdes locekļa satura jautājumos Sergeja Ņesterova redzējumu par LTV7 attīstības stratēģiju un sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu mazākumtautību auditorijām multimediju platformā.

NEPLP arī iekļāva Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā televīzijas programmu “Friday International”.

Informācija par 12.oktobra NEPLP sēdi

13.10.2017 11:24

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 12.oktobra sēdē apstiprināja vadlīnijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 2018.gada sabiedriskā pasūtījuma plānam, izveidoja nominācijas komisiju VSIA “Latvijas Radio” (LR) valdes locekļa programmu attīstības jautājumos amata kandidātu izvērtēšanai, uzklausīja VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) revīzijas komisijas ziņojumu, kā arī izskatīja citus jautājumus.

Atbilstoši apstiprinātajām vadlīnijām sabiedriskie mediji izstrādās sabiedriskā pasūtījuma projektu 2018. gadam, kur NEPLP apspriedīs kopā ar Sabiedrisko konsultatīvo padomi. Galvenās noteiktās satura prioritātes, atainojot nacionāli nozīmīgus notikumus 2018. gadā, ir Latvijas valsts simtgade, 13. Saeimas vēlēšanas, XXIII Ziemas Olimpiskās spēles.

Apstiprinot vadlīnijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 2018. gada sabiedriskā pasūtījuma plāna izstrādei, NEPLP uzsvēra nepieciešamību turpināt darbu pie stratēģiskas sabiedriskā pasūtījuma izstrādes un atskaitīšanās sistēmas ieviešanas. Saskaņā ar definētajiem sabiedriskā labuma mērķiem, vadlīnijās ir noteikti gan kopīgi uzdevumi LTV, LR un vienotajam ziņu portālam LSM.lv, gan arī katram atsevišķi.

“Ņemot vērā izmaiņas iedzīvotāju mediju lietojuma paradumos, NEPLP pievērš uz nepieciešamību nodrošināt satura pieejamībai un izplatīšanai dažādās platformās, kuras iedzīvotāji izmanto. Bērni un jaunieši ir auditorija, kurai ir jāpievērš īpaša uzmanība un kas 2018. gada sabiedriskajā pasūtījumā ir noteikta kā prioritāte,” uzsvēra NEPLP locekle Ieva Beitika. No 2019. gada NEPLP plāno ieviest sabiedriskā pasūtījuma konceptu, kas raksturo sabiedrisko mediju darbības stratēģiju un uzdevumus trīs gadu periodam. Šogad izstrādātais sabiedriskā pasūtījuma ietvars vienlaikus ir arī izmēģinājums šādas sabiedriskā pasūtījuma izstrādes un īstenošanas pieejas tālākā attīstīšanā, norādīja I.Beitika.  Ar vadlīnijām sabiedrisko mediju pasūtījuma plānam 2018.gadam var iepazīties NEPLP mājaslapā.  

19.oktobrī NEPLP izsludinās konkursu uz vakanto LR valdes locekļa satura jautājumos amatu. 12.oktobra sēdē NEPLP apstiprināja valdes locekļa programmu attīstības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisijas personālsastāvu. Pieteikumus uz šo vakanci izvērtēs NEPLP locekļi Ivars Āboliņš, Patriks Grīva un Gunta Līdaka, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis Vladislavs Vesperis, kā arī divu žurnālistu profesionālo organizāciju pārstāvji – Rolands Tjarve no Latvijas Žurnālistu asociācijas, un Imants Liepiņš no Latvijas Žurnālistu savienības, kurš vienlaikus ir arī Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis.

NEPLP sēdē izskatīja vairākas administratīvā pārkāpuma lietas. Administratīvā pārkāpuma lieta pret SIA “Ardi” noslēgta ar mutiska brīdinājuma izteikšanu, savukārt ierosinātajā lietā pret SIA “I-net”, komersantam lūgts iesnieg papildus dokumentus, par kuriem tas informēja sēdes laikā. Administratīvā pārkāpuma lietā, kura ierosināta pret televīzijas izplatīšanas pakalpojumu sniedzēju SIA “Mīts LV”, tika secināts, ka uzņēmums šovasar izplatījis televīzijas programmu “Animal Family HD”, kura nav iekļauta Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā. SIA “Mīts LV” tika piemērots administratīvais sods 2000 eiro apmērā.

NEPLP uzklausīja Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas docentes Sandras Murinskas recenziju par SIA “Lietišķā Latgale” veidoto sabiedriskā pasūtījuma radio raidījumu “Pi myusim Latgolā”. Uzklausot recenzenta izvērtējumu par sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu, tika secināts, ka saturs tiek veidots atbilstoši sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem. Trīs mēnešu periodā izskanējuši 26 raidījumi, kuros kopā ar raidījuma viesiem atklātas norises Latgalē.

Izskatot iesniegtos pieteikumus, NEPLP nolēma izsniegt komerciālās apraides atļaujas “Cold Office BBS Limited” programmām “K1”, “K2” un “K1HD”. Tāpat NEPLP lēma par Ukrainas televīzijas programmas “UA TV” iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā.

 

 

NEPLP Latvijas Radio valdē ieceļ Unu Klapkalni un Mārīti Tukišu

02.10.2017 11:06

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pirmdien, 2.oktobrī lēma par Valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) valdes locekļu iecelšanu. Padome LR valdes priekšsēdētāja amatā uz turpmākiem pieciem gadiem vienbalsīgi apstiprināja Unu Klapkalni un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatā uz turpmākiem pieciem gadiem vienbalsīgi apstiprināja Mārīti Tukišu.

U.Klapkalnei ir plaša pieredze vadošos amatos gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā. Pēdējos 10 gadus viņa bijusi Nacionālās informācijas aģentūras LETA valdes locekle, kopš 2016.gada bijusi gan LETA, gan ziņu portāla TVNET valdes priekšsēdētāja. U.Klapkalne ir arī Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) Mentoru kluba valdes locekle. U.Klapkalnei ir maģistra grāds biznesa vadībā (MBA).

M.Tukiša kopš 2002.gada strādājusi dažādos amatos Radio Skonto Grupā, kopš 2008.gada bijusi SIA Radio Skonto administratīvās struktūrvienības vadītāja, kopš 2009.gada – SIA Skonto Reklāma administratīvās struktūrvienības vadītāja. M.Tukišai ir profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā.

NEPLP ir izvirzījusi galvenos uzdevumus jaunajai valdei, to skaitā par prioritātēm uzskatāmi darbs pie 2018.gada sabiedriskā pasūtījuma un budžeta izstrādes, jaunas atalgojuma sistēmas izveide, LR stratēģijas izstrāde, strukturālo reformu īstenošana LR, kā arī sadarbības principu ar trešajām pusēm izstrāde, piesaistot finansējumu satura veidošanai.

NEPLP arī lēma, ka LR finanšu direktors Juris Gavars turpina pildīt pagaidu valdes locekļa pienākumus.

Visus kandidātus izvērtēja īpaši izveidota LR valdes locekļu amata kandidātu nominācijas komisija. Komisijas vadītājs bija NEPLP priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš, tajā strādāja arī NEPLP locekļi Patriks Grīva un Gunta Līdaka, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis Vladislavs Vesperis, kā arī eksperti – biedrības “Par legālu saturu” izpilddirektore, bijusī NEPLP priekšsēdētāja vietniece, NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Dace Kotzeva un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs.

Pēc otrās kandidātu izvērtēšanas kārtas uz LR valdes priekšsēdētāja amatu kandidēja divi kandidāti, savukārt uz LR valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatu kandidēja trīs kandidāti, no kuriem viens savu kandidatūru atsauca.

NEPLP arī ir vērsusi Saeimas Cilvēktiesību komisijas un Kultūras ministrijas vērību uz faktu, ka šobrīd pastāv pretrunas starp NEPLP likumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un MK noteikumiem Nr.686. Šobrīd likums liedz konkursa norises gaitā izpaust kandidātu vārdus un nodot viņu kandidatūras sabiedriskai apspriešanai. NEPLP atvainojas visiem, kuru vārdi dažādu spekulāciju rezultātā ir izskanējuši saistībā ar šo konkursu.

Informācija par NEPLP sēdi 28. septembrī

29.09.2017 10:03

NEPLP izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu pret AS “BALTICOM”. Tā kā AS “BALTICOM” izplata audiovizuālās televīzijas programmas “Bollywood”, “NTV Still”, “NTV Serial”, “My Zen”, “Harmonija Klassik”, “O!”, “Animal Family”, “Eureka”, “NTV Prava”, “Pojehaļi” un “Fight Channel World”, kas nav iekļautas retranslācijas atļaujas retranslējamo programmu sarakstā, NEPLP nolēma piespriest administratīvo sodu 8000 eiro apmērā.

NEPLP izvērtēja arī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu pret SIA “Bradis”. Ņemot vērā, ka SIA “Bradis” izplata audiovizuālās televīzijas programmas “VOX”, “BBC World” un “Viasat Sport”, kas nav iekļautas retranslācijas atļaujas retranslējamo programmu sarakstā, NEPLP lēma par administratīvā soda piespriešanu 2000 eiro apmērā. NEPLP konstatēja, ka arī SIA “NOVA” izplata audiovizuālās televīzijas programmas, kas nav iekļautas retranslācijas atļaujas retranslējamo programmu sarakstā – “NTV Still” un “NTV Serial”, šajā gadījumā tika uzlikts administratīvais sods 2000 eiro apmērā.

NEPLP izvērtēja arī NEPLP Monitoringa nodaļas sagatavoto atzinumu par iespējamiem pārkāpumiem LTV1 raidījumā “Veiksme. Intuīcija. Prāts” un secināja, ka ir pārkāpti produktu izvietošanas noteikumi, līdz ar to LTV tiek piemērots administratīvais sods 500 eiro apmērā.

Ņemot vērā, ka LTV nepieciešama LTV ēkā uzstādīto autonomo elektroenerģijas padeves avotu (UPS) nomaiņa, NELPL lēma par finansējuma pieprasījumu LTV izdevumu segšanai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 180 tūkstošu eiro apmērā.

NEPLP arī uzklausīja recenzentes Guntas Apses vērtējumu par LTV un LR bērnu un jauniešu raidījumiem un secināja, ka raidījumi tiek veidoti mērķauditorijas interesēs atbilstoši sabiedriskajam pasūtījumam. Tajā pašā laikā recenzente identificēja vairākus nepieciešamus uzlabojumus, kas veicinātu auditorijas ieinteresētību un sasniedzamību.

28.septembra sēdē NEPLP arī vienbalsīgi lēma par uzticības zaudēšanu LR valdes loceklei Sigitai Roķei un viņas atsaukšanu no amata.

NEPLP izsaka neuzticību Latvijas Radio valdes loceklei Sigitai Roķei

28.09.2017 15:29

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 28.septembra sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu par neuzticības izteikšanu Valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) valdes loceklei Sigitai Roķei un viņas atsaukšanu no amata. S.Roķe tiek atsaukta no LR valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 28.septembri.

S.Roķes darbība LR valdes locekles amatā ir radījusi NEPLP šaubas par to, vai S.Roķe spēj saglabāt NEPLP kā LR kapitāla daļu turētāja uzticību valdes locekļa amata pienācīgai pildīšanai atbilstoši LR Valdes nolikumam, ar valdes locekli noslēgtajam pilnvarojuma līgumam un NEPLP pieņemtajiem LR saistošiem lēmumiem, to skaitā NEPLP apstiprinātajiem valdes mērķiem un uzdevumiem.

“LR valdes locekle ir zaudējusi padomes uzticību, jo ir konstatēti vairāki pārkāpumi LR darbībā, turklāt atkārtotās diskusijas par LR turpmāko attīstību nav pārliecinājušas par valdes locekles izpratni attīstīt LR kā mūsdienīgu mediju ar caurspīdīgu un demokrātisku pārvaldības sistēmu. Ilgstoši uzturēta nevienlīdzīga atalgojuma sistēma, kas ļāvusi veikt liela apmēra piemaksas atsevišķiem LR darbiniekiem, LR satura tirgošana, kā arī nespēja trīs gadu laikā nodot ekspluatācijā 200 000 eiro izmaksājušo Multimediju studiju, ir pamatoti iemesli apšaubīt S.Roķes kompetenci un atbilstību LR valdes locekļa amatam. Šāda pārvaldība vājina sabiedrisko mediju, šķeļ darbiniekus un grauj LR reputāciju. Līdz ar to padome ir nolēmusi izteikt S.Roķei neuzticību un atbrīvot viņu no LR valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas,” norāda NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere.

NEPLP arī informē, ka ir izvērtēti kandidāti uz LR valdes priekšsēdētāja un valdes

VSIA "Latvijas Radio" līgums par finansējuma piešķiršanu

VSIA "Latvijas Radio" līgums

VSIA "Latvijas Radio" spnosorēšanas līgums

 

Informācija par NEPLP sēdi 18. septembrī

18.09.2017 15:32

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi augustā

NEPLP 18. septembra sēdē apstiprināja televīziju Sportacentrs.com TV (SIA “4.vara”), Re:TV (SIA “Vidzemes televīzija”) un Rīga TV24 (AS “TV Latvija”) saistību izpildi šā gada augustā. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Sportacentrs.com TV augustā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 15 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 20 930, 20 eiro).

Rīga TV24 šā gada augustā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 12 raidījumus “Preses klubs”, un četrus raidījumus “Globuss”, kā arī dokumentālās filmas “Teodors Zaļkalns” un “Izstāde “TOP no TOP”” (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 29 739, 94 eiro).

Re:TV šā gada augustā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi astoņus raidījumus “Latvijas stāsti. Personības”, trīs raidījumus “100 recepšu Latvijas simtgadei”, četrus raidījumus “Vilciens Rīga - Valka”, vienu raidījumu “Aiz simtā kilometra”, divus raidījumus “VTV. Ceturtdaļgadsimts”, kā arī vienu raidījumu “Vidzemnieki” (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 42 789, 23 eiro).

Apstiprina revīzijas komisijas ziņojumu

NEPLP sēdē apstiprināja arī revīzijas komisijas ziņojumu par elektronisko plašsaziņas līdzekļu SIA “Studija 3KM”, SIA “Latgales Reģionālā TV”, SIA “Lietišķā Latgale”, SIA “Skrundas TV”, SIA “TV studija Spektrs” un SIA “Valmieras TV” sabiedriskā pasūtījuma izpildes rezultātiem pirmajā pusgadā.

Informācija par NEPLP sēdi 14. septembrī

14.09.2017 16:05

Izskatīts LR revīzijas ziņojums

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14. septembra sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) revīzijas komisijas ziņojumu par darbību pirmajā pusgadā.

NEPLP atgriež finansējumu valsts budžetā

AS “Radio SWH”, 6. jūlijā tika atzīta par uzvarētāju konkursā par tiesībām veidot multimediālās mūzikas platformu. Š.g. 30.augustā NEPLP saņēma AS “Radio SWH” iesniegumu, ar kuru  konkursa uzvarētājs neatkarīgu iemeslu dēļ atsakās no savām tiesībām slēgt līgumu. AS “Radio SWH” noradīja, ka galvenais atteikuma iemesls ir lielie autoratlīdzību maksājumi, kas trīs gadu periodā "Radio SWH" būtu jāmaksā par paredzēto audio kanālu autortiesībām. Sēdē NEPLP apstiprināja lēmumu atmaksāt neizlietotos naudas līdzekļus 130 tūkstošu eiro apmērā valsts budžetā, kas tika piešķirti likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” ietvaros vienreizējam projektam “Multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanai”.

Piemēro sodus par administratīvajiem pārkāpumiem

Pieņemts lēmums sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA “EDAN”, piemērojot naudas sodu 2000 eiro apmērā. NEPLP konstatēja, ka SIA “EDAN” retranslējis programmu YUTV (ЮТВ) bez retranslācijas atļaujas, tādējādi pārkāpjot EPLL 19.panta pirmo daļu.

Pieņemts lēmums ar naudas sodu 500 eiro apmērā sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli AS „TV Latvija” (programma Rīga TV24) par pārmērīgu produktu izcelšanu raidījumā “La Dolce Vita. Ar Roberto”. NEPLP konstatēja EPLL 45. panta otrās daļas trešā punkta pārkāpumu.

Pieņemts lēmums administratīvi sodīt elektroniskos plašsaziņas līdzekļus SIA “Dautkom” (programma “Dautkom”) un SIA „Skaņas atbalss“ (programma “Alise Plus TV”) par apraides atļaujas darbības pamatnosacījumu neievērošanu. SIA “Dautkom” tika piemērots administratīvais sods – naudas sods 2500 eiro apmērā un SIA “Skaņas atbalss” piemērots administratīvais sods – naudas sods 7000 eiro apmērā. NEPLP konstatēja EPLL 24. panta trešās daļas pārkāpumu par valsts valodas proporcijas neievērošanu.

Apstiprina grozījumus LR apraides atļaujā

NEPLP sēdē apstiprināja grozījumus VSIA „Latvijas Radio“ (LR) programmas LR1 izsniegtajā apraides atļaujā Nr.RA-028/1. Apraides atļaujas darbības pamatnosacījumos iekļāva informāciju, ka LR1 frekvencēs Rēzeknē 107,5 MHz, Daugavpilī 90,6 MHz, Dagdā 102,6 MHz un Piedrujā 87,6 MHz reizi nedēļā piektdienās no plkst.15.05 līdz 16.00 tiek raidīta VSIA “Latvijas Radio” Latgales multimediju studijas veidota īpaša programma Latgales reģionam.

Izsludināts konkurss Baltijas valstu mediju atbalstam

08.09.2017 11:46

Izsludināts konkurss Baltijas valstu mediju finansiālam atbalstam. Pieteikšanās termiņš - 2. oktobris.

Vairāk informācijas: http://balticma.org/.

Noslēgusies pirmā kārta konkursā uz vakantajiem Latvijas Radio valdes amatiem

07.09.2017 17:04

7.septembrī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidotā nominācijas komisija, iepazīstoties ar amata kandidātu iesniegtajiem dokumentiem konkursam uz Latvijas Radio (LR) valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatiem, nolēma konkursa otrajai kārtai izvirzīt 11 valdes priekšsēdētāja amata kandidātus un 7 kandidātus, kuri pieteikušies uz valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatu.

Pirmā konkursa kārta paredzēja pārbaudīt kandidātu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām vispārīgajām prasībām. Kandidāti, kuri neatbilda šīm prasībām, tika izslēgti no tālākas dalības konkursā.

Pretendentiem, kuri izvirzīti konkursa otrajai kārtai, līdz 12.septembrim nominācijas komisijai būs jāiesniedz redzējums par Latvijas Radio attīstību. Valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem par Latvijas Radio attīstību, apskatot attīstības scenārijus un ietverot salīdzinošo vērtējumu gan par iziešanu no reklāmas tirgus, gan palikšanu reklāmas tirgū, savukārt kandidātiem uz valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatu,  jāiesniedz redzējums par Latvijas Radio attīstību un sabiedriskā radio finansēšanas modeli, modelējot iespējamo Latvijas Radio iziešanu no reklāmas tirgus.

Nominācijas komisija, otrās amata kandidātu atlases kārtas ietvaros, izvērtēs kandidātu profesionālo atbilstību atbilstoši noteiktajām kompetencēm, iesniegtos redzējumus un citus iesniegtos dokumentus, kā arī aicinās kandidātus uz intervijām, kā to paredz konkursa nolikums.

Atgādinām, ka konkursam kopumā pieteicās 28 pretendenti. No sākotnēji saņemtajiem pretendentu pieteikumiem, 18 tika iesniegti valdes priekšsēdētāja amatam, savukārt 14 valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatam. Četri no sākotnēji iesniegtajiem pieteikumiem tika saņemti uz abiem konkursā izsludinātajiem amatiem.

 

NEPLP: Sabiedrisko mediju budžets jāstiprina jau pirms iziešanas no reklāmas tirgus

07.09.2017 17:01

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atbalsta Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā rosināto sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus no 2020.gada, un aicina izvērtēt iespējas jau no 2018. gada valsts budžeta piešķirt finansējumu sabiedrisko mediju stiprināšanai, kā prioritāti izvirzot atalgojuma jautājumu Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzijā (LTV). Īstenojot sabiedrisko mediju pārdomātu iziešanu no reklāmas tirgus tuvāko gadu laikā un apzinoties tam nepieciešamā finansējuma apjomu, NEPLP uzsver, ka jau šobrīd ir svarīgi stiprināt sabiedriskos medijus, lai tie kalpotu par kvalitatīvu dialoga platformu sabiedrības interesēs, līdz ar to ir nepieciešams turpināt diskusiju par LR un LTV budžeta palielināšanu.

Ņemot vērā, ka turpinās diskusijas par valsts budžetu 2018.gadam, NEPLP augstu vērtē Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izskanējušo piedāvājumu pārrunāt sabiedrisko mediju budžeta prioritāšu jautājumus. “Esam gandarīti par deputātu izpratni, novērtējot sabiedrisko mediju būtisko lomu demokrātisku procesu nodrošināšanā un stiprināšanā, līdz ar to aicinām rast finansējumu turpmākai sabiedrisko mediju kvalitatīvai attīstībai jau nākamā  gada budžetā,” aicināja NEPLP priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš.

“Spēcīgi sabiedriskie mediji ir svarīgi ikvienam Latvijas iedzīvotājam jo tikai neatkarīga, profesionāla un kvalitatīva žurnālistika spēj objektīvi informēt par aktualitātēm visas sabiedrības interesēs. Viens no būtiskiem aspektiem sabiedrisko mediju stiprināšanas kontekstā ir taisnīga atalgojuma sistēma. Sabiedriskajos medijos strādā savas jomas profesionāļi, kuriem jāsaņem konkurētspējīgs atalgojums, kas ļautu nodrošināt spēcīgu mediju darbību arī turpmāk,” uzsvēra I. Āboliņš. Viņš arī norādīja, ka finansējums sabiedrisko mediju darbinieku atalgojumam ir NEPLP budžeta prioritātes nākamajam gadam.

Kā jau iepriekš informējām, NEPLP ir iesniegusi valdībai priekšlikumu budžeta prioritāšu kontekstā palielināt finanšu resursus LR un LTV darbinieku atalgojumam.

 

Informācija par NEPLP sēdi 31.augustā

01.09.2017 11:38

NEPLP apstiprināja grozījumus LR izsniegtajā apraides atļaujā programmai “Latvijas Radio 2”. NEPLP nolēma papildināt atļauju ar programmas izplatīšanas vietu “Dagda” un raidīšanas vieta “Dagda 98,6 MHz”. Jau drīzumā Dagdas un tās apkārtnes iedzīvotājiem būs dzirdama klausītāju iecienītā programma “Latvijas radio 2” jaunā uztveršanas kvalitātē.

NEPLP nolēma atlikt divu jaunu televīzijas programmu “O!” un “Poyekhali!” (”Поехали!”) iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā. Ņemot vērā, ka netika iesniegta pilnīga dokumentācija, NEPLP vienojās šo jautājumu atkārtoti skatīt pēc visu dokumentu iesniegšanas un izskatīšanas.

NEPLP uzklausīja recenzentu vērtējumus par reģionālo televīziju novadu ziņu sižetu un SIA “4.vara” raidījumu veidošanu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. SIA “4.vara” televīzijas programma “Sportacentrs.com TV” realizē sabiedrisko pasūtījumu raidījumu veidošanai par aktīvu dzīvesveidu, piedāvājot skatītājiem dažādas sporta pasākumu tiešraides gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Plašāka sporta veidu publicitāte rosina cilvēkus iesaistīties un sekmē veselīgu dzīvesveidu.

Novadu ziņu vēstījums tiek veidots par aktualitātēm, kas saistītas ar lauksaimniecību, medicīnu, politiku, kultūru un izglītību galvenokārt novadu centros, neaizmirstot arī par mazākām novadu pilsētām un ciematiem. Ziņu sižeti ataino Latvijas iedzīvotāju ikdienu, sasniegumus, svarīgus valsts mēroga un starptautiskos notikumus. Recenzentu vērtējumā ziņu sižeti visaptveroši atspoguļo notikumus Latvijas novados, izvēlētie temati ir izvērsti, interesanti, radoši un dinamiski. NEPLP pārrunāja arī recenzentu ieteikumus ar reģionālo televīziju pārstāvjiem, un atzina, ka kopumā sabiedriskā pasūtījuma izpilde vērtējama kā kvalitatīva un atbilstoša.

NEPLP šīs dienas sēdē pārrunāja jautājumus par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta 12.un 13.daļas normu izpildi ar Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas (LEKA) un Elektronisko sakaru komersantu asociācijas (ESKA) pārstāvjiem. Minētie grozījumi, kuri stājās spēkā šā gada 1.jūlijā, paredz, ka visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāpalielina pamatprogrammas blokā  iekļauto, obligāti pārraidāmo, televīzijas kanālu skaits. Sēdes gaitā tika identificēti potenciālie šo normatīvu realizēšanas šķēršļi un pārrunāta kanālu satura izvēle.

Apsveicam! Vidzemes televīzijai – 25!

25.08.2017 14:24

Jau pagājis ceturtdaļgadsimts, kopš ēterā nonāca Vidzemes Televīzijas pats pirmais raidījums. No nelielas televīzijas ar improvizētu studiju ātrās palīdzības garāžās divdesmit piecu gadu laikā Vidzemes Televīzija ir kļuvusi par vienu no lielākajiem reģionālajiem medijiem Latvijā, un tās izaugsme joprojām turpinās. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šajā apaļajā jubilejā Vidzemes Televīzijai saka lielu paldies par ieguldījumu Latvijas mediju nozares attīstībā un Latvijas novadu notikumu atspoguļošanā, kā arī vēl turpmākajos darbības gados turpināt uzsākto kursu uz kvalitatīvas mediju vides nodrošināšanu Vidzemes reģionā.

Vidzemes Televīzija savas darbības divdesmit piecos gados ir stāvējusi cieši blakus reģiona attīstībai, ar atbildību pret vietējiem iedzīvotājiem informējot par aktualitātēm un veicinot demokrātiskas sabiedrības izveidošanos un nostiprināšanos. Mūsdienās, informācijas laikmetā ir īpaši svarīgi, lai novados un pagastos būtu pieejama aktuāla, vērtīga un objektīva informācija par norisēm, kas tieši attiecas uz to iedzīvotājiem, un Vidzemes Televīzijas veikums ļauj ikvienam vidzemniekam būt zinošam par lietām, kas viņam ir svarīgas.

Informācija par NEPLP sēdi 17.augustā

17.08.2017 14:26

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 17.augusta sēdē lēma par administratīvā soda uzlikšanu SIA “TV3 Latvia” (TV3) divu pārkāpumu dēļ, no retranslējamo programmu saraksta izslēdza televīzijas programmu “REN TV International”, apstiprināja izmaiņas nolikumā “Par konkursa uz valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatiem izsludināšanu”, kā arī uzklausīja informāciju par vairākiem plašsaziņas līdzekļiem nodotās sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi.

NEPLP izvērtēja NEPLP Monitoringa nodaļas sagatavoto atzinumu par iespējamiem pārkāpumiem raidījumā “Gatavo 3 mežā” un secināja, ka ir pārkāpti produktu izvietošanas noteikumi, līdz ar to TV3 tiek piemērots administratīvais sods 500 eiro apmērā. NEPLP arī plāno rosināt diskusiju par komerciālu paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās, ņemot vērā, ka joprojām šajā jomā nav panākta vienota izpratne par medija atbildību un komerciālu paziņojumu izvietošanas prasībām.

NEPLP izvērtēja arī iespējamos TV3 pārkāpumus, seriālā “Šķiršanās formula”, kas tiek demonstrēts laikā līdz plkst.22.00, iekļaujot epizodes, kurās atainota fiziska un psiholoģiska vardarbība, ietvertas ar seksuālām darbībām saistītas ainas. Attiecīgās epizodes izvērtējusi arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kas atzinusi, ka attiecīgo raidījumu saturs, iespējams, var nelabvēlīgi ietekmēt bērna emocionālo attīstību, tāpēc seriāls “Šķiršanās formula” programmā būtu izvietojams laikā no plkst.22.00 līdz 7.00, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Izvērtējot pārkāpumu, NEPLP secināja, ka tas ir būtisks, līdz ar to raidorganizācijai tika piespriests administratīvais sods 2500 eiro apmērā. Raidorganizācija TV3 savas pieļautās kļūdas atzina. NEPLP aicina arī pārējās raidorganizācijas izvērtēt saturu, kas tiek demonstrēts laikā līdz no plkst. 7.00 līdz 22.00

NEPLP nolēma no retranslējamo programmu saraksta izslēgt “REN TV International”, jo tās izplatītājam SIA “MEGOGO” nav tiesību šo programmu izplatīt Baltijas valstīs.

NEPLP sēdē papildināja nolikumu konkursam uz LR valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatiem, norādot, ka pieteikumu konkursam var iesniegt ne tikai sūtot pa pastu, bet arī sūtot ieskenētus dokumentus uz e-pasta adresi: nominacijas.komisija@neplpadome.lv.

Sēdē NEPLP arī izvērtēja komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA “Vidzemes Televīzija” (RE:TV), AS “TV LATVIJA” ( Rīga TV24) un SIA “4.vara” (Sportacentrs.com TV) nodotās sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017.gada jūlijā un secināja, ka tā izpildīta atbilstoši līguma nosacījumiem.

Apsveicam! Latvijas Radioteātrim – 90

17.08.2017 13:16

Tieši pirms deviņdesmit gadiem, 1927.gada 17.augustā Latvijas Radio ēterā izskanēja pati pirmā radio luga. Kopš šī brīža Latvijas Radioteātris ir bijusi unikāla Latvijas kultūras vērtība, un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome apaļajā jubilejā vēl tā radošajam kolektīvam degsmi un spēju uzburt sapņus gan pieaugušajiem, gan bērniem visā savā turpmākajā darbībā.

Lai arī nojausma par Latvijas Radioteātra dzimšanu radās jau 1925.gadā līdz ar Džakomo Pučīni operas “Madame Butterfly” translāciju Latvijas Radio tiešajā ēterā, pilntiesīgi tas sāka darboties divus gadus vēlāk, pārraidot īpaši radio vajadzībām sagatavoto Rūdolfa Blaumaņa joku lugu “Pēc pirmā mītiņa”.  Deviņdesmit gadu ilgajā pastāvēšanas laikā Radioteātrī ierakstīts simtiem iestudējumu, un ar tajā ieskaņotajām pasakām izaugušas vairākas paaudzes. Turklāt Radioteātra fonotēka saglabājusi mūsu dižgaru balsis - tā pirmsākumos ar savu oriģināldarbu lasījumiem bieži nākuši ievērojami rakstnieki un dzejnieki: Rainis, Andrejs Upīts, Aspazija, Anna Brigadere, savukārt vēlākos gados lugas ieskaņojuši vai visi talantīgākie Latvijas aktieri. Gluži tāpat nākotnei saglabāti izcilie radio režisoru talanti pārveidot visdažādākos literāros darbus radio formātam.

Arī pēdējos gados tapuši jauni radio iestudējumi, un NEPLP pateicas Ināras un Borisa Teterevu fondam par finansiālu atbalstu Latvijas Radioteātrim.

Radioteātris ir vienīgais teātris, kura aktieri ir paviesojušies vai ikvienā Latvijas mājā, vienīgais teātris bez savas skatuves, kas spēj sapulcēt simtiem tūkstošu lielu auditoriju un vienīgais teātris, kura izrādes tiek uzburtas katra klausītāja prātā.  Lai Radioteātra nākotne spoža un radošiem izaicinājumiem bagāta! 

Izsludina konkursu uz LR valdes priekšsēdētāja amatu un LR valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatu

14.08.2017 16:34

Izsludinot konkursu, NEPLP nolēma, ka LR valdes priekšsēdētāja amatam aicina pieteikties Latvijas Republikas (LR) pilsoņus, kuriem ir valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības (ES) oficiālā valoda, zināšanas, maģistra grāds vadībzinātnēs, vismaz 5 gadus ilga darba pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vidējas vai lielas kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadībā, kā arī nevainojama reputācija un vairākas kompetences atbilstoši LR vadības specifikai, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu.

Savukārt konkursam uz LR valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatu aicina pieteikties LR pilsoņus, kuriem ir valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir ES oficiālā valoda, zināšanas, maģistra  grāds finansēs, ekonomikā vai vadībzinātnēs, vismaz 5 gadus ilga darba pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vidējas vai lielas kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadībā, kā arī nevainojama reputācija un vairākas kompetences atbilstoši LR vadības specifikai, tostarp izpratnes par uzņēmuma vadību, risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu.

Pretendenti uz LR valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos tiek aicināti sūtīt pieteikumus pa pastu uz Padomes adresi Rīgā, Doma laukumā 8a, LV-1939, slēgtā aploksnē (pasta zīmogs līdz 25.augustam) vai, sūtot ieskanētus dokumentus uz e-pasta adresi: nominacijas.komisija@neplpadome.lv, iesniedzot parakstītu pieteikumu konkursam brīvā formā, ar parakstu apliecinātu dzīvesgājumu (CV), augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 31.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām valdes locekļa amata kandidātam un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām, stājoties valdes locekļa amatā.

NACIONĀLĀS ELEKTRONISKO PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU PADOMES KONKURSA NOLIKUMS UZ VALSTS SIA „LATVIJAS RADIO” VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UN VALDES LOCEKĻA FINANŠU VADĪBAS JAUTĀJUMOS AMATU

Paskaidrojošais materiāls Valsts SIA "Latvijas Radio" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finašu vadības jautājumos amata kandidātiem

Lēmums Nr.125 "Par konkursa uz valsts SIA “Latvijas Radio” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatiem izsludināšanu"

Informācija par 2. augusta NEPLP sēdi

02.08.2017 15:48

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2.augusta sēdē uzklausīja Valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV) investīciju plānu pārejas uz augstas izšķirtspējas apraides kvalitātes standartiem realizēšanai, lēma par pasākumiem Valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) valdes stiprināšanā, kā arī apstiprināja vairāku televīzijas programmu iekļaušanu retranslējamo programmu sarakstā un piešķīra apraides atļaujas.

Kā jau ziņots iepriekš, NEPLP ir nolēmusi atjaunot LR valdi trīs locekļu sastāvā. 2.augusta sēdē NEPLP apstiprināja LR valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisijas personālsastāvu. Komisijas vadītājs būs NEPLP priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš, tajā strādās arī NEPLP Locekļi Patriks Grīva un Gunta Līdaka, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis Vladislavs Vesperis, kā arī eksperti – biedrības “Par legālu saturu” izpilddirektore, bijusī NEPLP priekšsēdētāja vietniece, NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Dace Kotzeva un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs. NEPLP arī apstiprināja LR valdes locekļiem nepieciešamo prasību un profesionālās pieredzes aprakstu.

Lai stiprinātu LR valdes kapacitāti jau tagadējā ikdienas darbā, NEPLP lēma par LR valdes locekli līdz izsludinātā konkursa noslēgumam apstiprināt LR finanšu direktoru Juri Gavaru.

NEPLP uzklausīja LTV pārstāvju prezentāciju un skaidrojumus investīciju plānam tehniskā nodrošinājuma atjaunināšanai, lai realizētu pāreju uz augstas izšķirtspējas apraides (HD) kvalitātes standartiem. Uzklausot LTV pārstāvjus, NEPLP atzina, ka investīcijas būs nepieciešamas vairāku gadu garumā, par ko tiks informēta arī Satiksmes ministrijas paspārnē izveidotā darba grupa.

NEPLP arī nolēma izsniegt apraides atļaujas SIA “Content Hub” programmām “Travel and Adventure” un “TRICK”, kā arī retranslējamo programmu sarakstā nolēma iekļaut televīzijas programmas “НТВ Стиль”, “НТВ Сериал” un “НТВ Право”.

Izsludināta projektu pieņemšana mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”

31.07.2017 14:29

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka no 31.jūlijā ir izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana atklātam projektu konkursam Latvijas valsts budžeta finansētajā mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” (turpmāk – Programma).

Programma tiek īstenota sadarbojoties - Kultūras ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.

Tās mērķis ir atbalstīt reģionālos un vietējos komerciālos masu informācijas līdzekļus (medijus) sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanā latviešu valodā atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos. Programmas uzdevums ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti četrās konkursa kategorijās:

 1. projekti, kas vērsti uz Latvijas sabiedrībai, reģionālai vai vietējai kopienai nozīmīgu notikumu aktualizāciju un to ietekmes padziļinātu skaidrojumu;
 2. projekti, kas nodrošina sabiedrības izglītošanu par Latvijas simtgadi, tās procesiem un norisēm un veicina piederības sajūtu Latvijai;
 3. pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas projekti, kas nodrošina medija spēju veikt padziļinātu izpēti un analīzi par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem (jo īpaši saistībā ar valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, kā arī organizēto noziedzību);
 4. projekti, kas nodrošina mediju spēju reaģēt uz safabricēto/manipulatīvo ziņu fenomenu, dekonstruējot melus, jo īpaši saistībā ar valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, un palielinot mediju profesionāļu un mediju lietotāju spējas un zināšanas kritiski vērtēt mediju saturu (medijpratība).

Kopējais programmas finansējums projektiem – 285 000,00 euro.

Reģionālo un vietējo preses izdevumu atbalstam tiek paredzēti 70% (199 500 euro), reģionālo un vietējo audiālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu atbalstam 15% (42 750 euro), reģionālo un vietējo audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu atbalstam 15% (42 750 euro) no programmas kopējiem līdzekļiem.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt reģionālie un vietējie preses izdevumi un reģionālie un vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu. Programmas konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas būs pieejamas Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē http://www.vraa.gov.lv/lv/mediju_programma/

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada 31.augustam.

 

Informāciju sagatavoja

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Tel. 67079023

E-pasts: prese@vraa.gov.lv

Informācija par 10. augusta NEPLP sēdi

10.08.2017 13:54

Ceturtdien, 10.augustā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) lēma par valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā, dokumentu iesniegšanu un saņemšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, par konkursa uz LR valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatiem izsludināšanu, kā arī par “Cold Office BBS Limited” 2017.gada 30.jūnija iesnieguma atstāšanu bez virzības”.

Lēmums par LR statūtu apstiprināšanu jaunajā redakcijā paredz, novērst trūkumus esošajā statūtu redakcijā, atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra lēmumā noteiktajam..

Izsludinot konkursu, NEPLP nolēma, ka LR valdes priekšsēdētāja amatam aicina pieteikties Latvijas Republikas (LR) pilsoņus, kuriem ir valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības (ES) oficiālā valoda, zināšanas, maģistra grāds vadībzinātnēs, vismaz 5 gadus ilga darba pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vidējas vai lielas kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadībā, kā arī nevainojama reputācija un vairākas kompetences atbilstoši LR vadības specifikai, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu.

Savukārt konkursam uz LR valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatu aicina pieteikties LR pilsoņus, kuriem ir valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir ES oficiālā valoda, zināšanas, maģistra  grāds finansēs, ekonomikā vai vadībzinātnēs, vismaz 5 gadus ilga darba pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vidējas vai lielas kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadībā, kā arī nevainojama reputācija un vairākas kompetences atbilstoši LR vadības specifikai, tostarp izpratnes par uzņēmuma vadību, risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu.

Pretendenti uz LR valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa finanšu vadības jautājumos tiek aicināti sūtīt pieteikumus pa pastu uz Padomes adresi Rīgā, Doma laukumā 8a, LV-1939, slēgtā aploksnē (pasta zīmogs līdz 25.augustam) vai, sūtot ieskanētus dokumentus uz e-pasta adresi: nominacijas.komisija@neplpadome.lv, iesniedzot parakstītu pieteikumu konkursam brīvā formā, ar parakstu apliecinātu dzīvesgājumu (CV), augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 31.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām valdes locekļa amata kandidātam un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām, stājoties valdes locekļa amatā.

Pilns sludinājuma teksts tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (interneta vietnē www.vestnesis.lv) un NEPLP interneta vietnē, sadaļā LR valdes konkursa norise. Nolikumu meklējiet šeit.

NEPLP sēdē arī nolēma atstāt bez virzības “Cold Office BBS Limited” iesniegumu par jaunu apraides atļauju izsniegšanu, iesniegtie dokumenti nebija sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo regulējumu.

 

Informācija par NEPLP 20.jūlija sēdi

20.07.2017 15:31

Ceturtdien, 20.jūlijā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) lēma par retranslēšanas programmu saraksta paplašināšanu, par prēmiju piešķiršanu VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) valdes locekļiem, ņemot vērā LTV darbības rezultātus 2016.gadā, uzklausīja NEPLP Monitoringa nodaļas  atskaites par 2.ceturksni, kā arī izvērtēja komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotās sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi.

Izvērtējot LTV darbības rezultātus 2016.gadā, sabiedriskā pasūtījuma 2016.gadam izpildes rezultātus un kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu (sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi) mērķiem, kā arī valdes locekļu darbības rezultātus 2016.gadā, NEPLP nolēma noteikt LTV valdes locekļiem prēmijas 90% apmērā no Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktās maksimālās prēmijas.  NEPLP novērtēja, ka LTV visus noteiktos uzdevumus izpildījusi ar uzviju, tostarp:

 • Uzdevums noturēt LTV kanālu kopējo skatīšanās laika daļu (CSOV%, 4+) lielāku par 16% izpildīts ar uzviju, jo LTV kanālu skatīšanās laika daļa 2016.gadā bija 17,9%.
 • Uzdevums noturēt LTV1 kanāla skatīšanās laika daļu auditorijā 35-64 lielāku par 8% izpildīts ar uzviju, jo LTV1 kanāla skatīšanās laika daļa auditorijā 35-64 2016.gadā bija 10,2 %.
 • Uzdevums līdz 2016.gada beigām palielināt LTV interneta platformu (ltv.lv+lsm.lv) sasniegto auditoriju  līdz 220 000 unikālajiem lietotājiem mēnesī izpildīts ar uzviju, jo LTV interneta platformu vidējā mēneša sasniegtā auditorija 2016.gadā bija 265 000 unikālo lietotāju.
 • Uzdevums saglabāt LTV auditorijas apmierinātību ar satura kvalitāti virs 70% izpildīts ar uzviju, jo 2016.gadā ar satura kvalitāti apmierināti bijuši 75% LTV auditorijas.
 • Uzdevums saglabāt reklāmas ieņēmumus vismaz 2015.gada apjomā izpildīts ar uzviju, jo LTV reklāmas ieņēmumi ir auguši no 2 938 311 EUR 2015.gadā uz 3 249 792 EUR 2016.gadā, kas sastādīja 10,6% pieaugumu.

NEPLP apstiprināja programmu “Disney Channel” un “N24 Doku” iekļaušanu retranslējamo programmu sarakstā.

NEPLP uzklausīja NEPLP Monitoringa nodaļas atskaiti par 2017.gada otro ceturksni, kā arī apstiprināja Monitoringa nodaļas 2017.gada 3.ceturkšņa darbības plānu.. Kopumā veiktas 29 plānveida pārbaudes, pēc kurām konstatēti 14 pārkāpumi, to skaitā maznozīmīgi pārkāpumi, administratīvie pārkāpumi, reklāmas pārkāpumi, kā arī pārkāpumi, par kuriem uzsākams administratīvais process.  Savukārt, pamatojoties uz iesniegumiem, veiktas 26 pārbaudes, pēc kurām konstatēti četri pārkāpumi, par kuriem izteikti mutvārdu aizrādījumi.

NEPLP izvērtēja komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA “4.vara”, kas realizē kanālu Sportacentrs.com, AS “TV Latvija”, kas realizē kanālu “RīgaTV24”un SIA “Vidzemes Televīzija”, kas realizē kanālu “RE:TV” nodotās sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017.gada jūnijā un secināja, ka tā izpildīta pilnībā.

Latvijas Radio turpina funkcionēt ierastajā režīmā

19.07.2017 17:35

Šodien mediju telpā uzdoti vairāki jautājumi par izmaiņām Valsts SIA Latvijas Radio (LR) statūtos, nosakot, ka turpmāk radio vadīs valde trīs cilvēku sastāvā. Lai kliedētu bažas, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome apliecina, ka LR vadība ir rīcībspējīga un lemttiesīga. Vienīgajai valdes loceklei Sigitai Roķei ir piešķirtas tiesības pārstāvēt mediju gan atsevišķi, gan kopā ar pārējo valdi.

Statūtos paredzēta iespēja iecelt prokūristus, lai varētu nodrošināt nepieciešamo vadības kapacitāti, kamēr nav iecelta valde pilnā sastāvā. Kā zināms, šogad S.Roķe ir noslēgusi prokūras līgumu ar LR Finanšu direktoru J.Gavaru. Atbilstoši likumam, statūtu grozījumi būs saistoši trešajām personām pēc to reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Lai aizpildītu vakantās valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa vietas, tuvāko nedēļu laikā tiks sludināts konkurss. Plānots, ka konkursa rezultāti būs zināmi līdz septembra nogalei. Šobrīd LR funkcionē ierastajā režīmā.

Dace Ķezbere, Ivars Āboliņš, Patriks Grīva, Gunta Līdaka, Ieva Beitika

Informācija par NEPLP preses konferenci 17.jūlijā

18.07.2017 13:01

Pirmdien, 17.jūlijā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome informēja par vairākiem lēmumiem attiecībā uz Valsts SIA “Latvijas Radio” (LR), tostarp lēmuma par Latvijas autoru mūzikas kvotu piešķiršanu LR kanālam LR5 atcelšanu, lēmuma par izmaiņām LR statūtos pieņemšanu, kā arī citiem jautājumiem.

NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere informēja, ka padome nolēmusi apturēt 6.jūlija lēmumu par LR5 turpmāko attīstību. Viņa uzsvēra, ka lēmums nav atcelts, bet gan ir apturēts līdz 2018.gada sākumam. NEPLP valdes loceklis Patriks Grīva atzina, ka līdzšinējā komunikācija par šo lēmumu starp NEPLP un LR5, tostarp publiskajā telpā, jo īpaši no NEPLP puses, bijusi neveiksmīga, taču NEPLP ir gatava turpināt darbu pie LR5 tālākas attīstības kopā ar darbiniekiem, ņemot vērā LR5 jau iepriekš iesniegto attīstības koncepciju.

NEPLP arī lēmusi par izmaiņām LR statūtos, kas paredz, ka LR valdē atkal būs trīs valdes locekļi, kā tas bijis iepriekš. LR jau uzdots veikt visas nepieciešamās darbības, lai jaunā statūtu redakcija stātos spēkā līdz 1.augustam, pēc tam tiks izsludināts atklāts konkurss uz valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa vietām. Līdz jauno valdes locekļu atrašanai viņu pilnvaras tiks uzticētas prokūristiem. Nav plānots pārtraukt darba attiecības ar līdzšinējo LR valdes locekli Sigitu Roķi līdz viņas pilnvaru termiņa beigām. “Mēs esam sapratuši, ka LR ir gana daudz problēmu, kas jārisina nekavējoties, tostarp mums ir jāstrādā pie budžeta, arī saistībā ar atalgojuma jautājumiem,” uzsvēra D.Ķezbere.

D.Ķezbere arī informēja, ka NEPLP neatbalsta LR darbinieku izteikto aicinājumu atcelt NEPLP priekšsēdētājas vietnieku Ivaru Āboliņu no radio pārraudzības, norādot, ka  I.Āboliņš jau ir daudz darba ieguldījis radio darbības izpētē.

NEPLP arī nolēma, ka lēmums par valdes mērķiem un uzdevumiem paliek spēkā. Kā informēja I.Āboliņš, LR funkciju auditā konstatētās problēmas ir nopietnas un tās nekavējoties jārisina, turklāt arī LR darbinieki ir pauduši, ka esot gatavi pārmaiņām. “Ir jāsaprot, ka strukturālās izmaiņas ir nepieciešamas un finanšu pārvaldības sistēma ir jāmaina, un šajā auditā ir norādīts uz labo praksi, kā sabiedriskajiem medijiem organizatoriski jāfunkcionē, “ norādīja I.Āboliņš.

NEPLP locekle Ieva Beitika atgādināja, ka sabiedrisko mediju redakcionālā neatkarība ir fundamentāla pamatvērtība, un tās apstrīdēšana nav pieļaujama. Viņa atgādināja, ka nepieciešama sabiedrisko mediju pārvaldības un finanšu caurskatāmība, un NEPLP jānodrošina, ka sabiedriskais pasūtījums tiek izstrādāts atbilstoši mērķiem un uzdevumiem iedzīvotāju interesēs.  NEPLP locekle Gunta Līdaka atgādināja, ka viens no būtiskiem jautājumiem ir LR atalgojuma struktūra, jo šobrīd katrs no LR kanāliem darbojas pēc atšķirīgiem finansējuma principiem, un darbiniekiem ar vienādām kompetencēm dažādos LR kanālos atalgojums pēc apjoma atšķiras vairākas reizes.

Preses konferencē NEPLP arī aktualizēja jautājumu par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, piedāvājot diskusiju par risinājumu, ka LR varētu būt pirmais no sabiedriskajiem medijiem,  kas spertu šādu soli, jo tam saņemts LR valdes priekšsēdētājas atbalsts, turklāt LR reklāmas ieņēmumu daļa ir mazāka nekā VSIA “Latvijas Televīzija”.

Notikusi ekspertu diskusija par 2017.gada pašvaldību vēlēšanu atspoguļojumu medijos

18.07.2017 12:55

Tradicionālo mediju loma sabiedrības viedokļa formēšanā arvien mazinās, to vietu ieņem sociālie tīkli un sociālie mediji, turklāt kritiski būtiska nozīme ir pašas sabiedrības mediju pratībai – šādi bija galvenie ekspertu secinājumi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) rīkotajā diskusijā “Vēlēšanu 3 vektori”, kas 12.jūlijā norisinājās Eiropas Savienības mājā. Vairāku stundu garumā eksperti – mediju pārstāvji, politologi, sociologi un citi,  sprieda par pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanu medijos un mediju lomu demokrātijas procesos, identificējot nepieciešamās izmaiņas gatavojoties 2018.gada Saeimas vēlēšanām.

Diskusija tika sadalīta trijos simboliskos vektoros, spriežot par ceļu līdz 2017.gada pašvaldību vēlēšanām, identificējot gūtās mācības aizvadītajās vēlēšanās un prognozējot nepieciešamās darbības ceļā uz 2018.gada Saeimas vēlēšanām.

Atklājot diskusiju, NEPLP locekle Gunta Līdaka ieskicēja galveno problemātiku priekšvēlēšanu periodā – sarakstu iesniegšanas laiki, politiķu attieksme pret debatēm, dažādas “melnā PR” kampaņas, valodas jautājumu, kā arī citas problēmas. Viņa arī informēja, ka saņemti 18 iesniegumi par iespējamiem priekšvēlēšanas aģitācijas noteikumu pārkāpumiem.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļas vadītāja Inga Jaunskunga kā vienu no galvenajām problemātikām minēja nepietiekamu interneta regulējumu – pastāvošie kontroles mehānismi, kas iestrādāti likumā attiecībā uz interneta vidi, ir novecojuši, līdz ar to šobrīd priekšvēlēšanu aģitācijas finansēšanas jautājuma kontrolē tie vairs nav efektīvi. Arī politisko procesu pētniece Iveta Kažoka atzīmēja, ka aģitācija internetā ir sarežģīti regulējama. Turklāt jautājumus rada arī lielo pilsētu reklamēšanās medijos pirms vēlēšanām, jo līgumi ir noslēgti nevis ar domēm, bet gan dažādām institūcijām, un ir sarežģīti nošķirt, kurā gadījumā reklāma no leģitīmas kļūst par slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju. Savukārt SIA “Vidzemes Televīzija” valdes priekšsēdētājs Ingemārs Vekteris, ieskicējot problemātiku reģionālajos medijos, norādīja, ka medijiem ir savlaicīgi jāsāk analizēt politisko spēku aktivitātes, lai pievērstu auditorijas uzmanību jau vairākus mēnešus pirms vēlēšanām, un tā būtu ieinteresēta iesaistīties politisko procesu novērtēšanā.

Diskutējot par aizvadīto vēlēšanu norisi, žurnālists Māris Zanders kā vienu no pamata problēmām atzīmēja grūtības panākt, ka sarunās ierodas konkrētu politisko spēku redzamākie pārstāvji. Turklāt viņš arī atzina, ka ir pagājis laiks, kad mediji formēja sabiedrības viedokli – šobrīd auditorija lielākoties izvēlas mediju saturu kā apstiprinājumu savām domām. Arī reklāmas speciālists Ēriks Stendzenieks atzina, ka politiķi vairs neuztver medijus kā platformu sava viedokļa paušanai, jo tradicionālo mediju loma būtiski ir sarukusi, savā ziņā tam ir saistība ar iepriekš pieņemtiem likumiem attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežošanu.

Starptautisko pētījumu centra direktore Gunda Reire uzsvēra jauno mediju lomu sabiedrības viedokļa veidošanā, īpaši viņa akcentēja  Big Data – iespēju sasniegt konkrētu mērķauditoriju ar viņu digitālā nospieduma internetā palīdzību, viņai piekrita arī sociālo mediju eksperts Artūrs Mednis, kurš atzīmēja, ka mediju sniegtā informācija vairs nav tik nozīmīga, tā var neaizsniegt kāroto mērķauditoriju, taču to krietni precīzāk var izdarīt ar uz konkrētu auditorijas segmentu mērķētām aktivitātēm. Savukārt Saeimas deputāts Boriss Cilevičs akcentēja, ka īstais aicinājums balsot par konkrētu politisku spēku netiek izteikts priekšvēlēšanu periodā – īstā aģitācija ilgtermiņā esot publicējamās informācijas izvēle, kā arī pausto viedokļu un komentāru tonis.  Arī Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars pauda, ka īstā priekšvēlēšanu aģitācija sākoties jau nākamajā dienā, kad noslēgušās aktuālās vēlēšanas.

Diskusijas noslēgumā īsu kopsavilkumu piedāvāja Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, norādot, ka tradicionālos medijus arvien vairāk atstāj sociālie tīkli un sociālie mediji, kritiski svarīga ir mediju pratība un, iespējams, domājot par nākamajām pašvaldību vēlēšanām, ir jāapsver teritoriāli mazo pašvaldību kapacitāte piedāvāt to iedzīvotājiem saistošus risinājumus attīstībai.

NEPLP ekspertu diskusiju ciklu aizsāka 24.maijā ar mērķi veidot un stiprināt kvalitatīvu žurnālistiku, un pievērst plašākas sabiedrības uzmanību mediju pratības jautājumiem.

Par Latvijas Radio atklāto vēstuli

12.07.2017 19:17

Valsts SIA "Latvijas Radio" darbinieki 12.07.2017. ir izplatījuši atklātu vēstuli, aicinot izdarīt politisku spiedienu uz Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP) kā neatkarīgu institūciju. Padome uzskata, ka šāds aicinājums ir pretrunā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 57. pantu un demokrātiskajās valstīs pastāvošo izpratni par mediju un politiskās varas šķirtību, kas ilgtermiņā var ietekmēt pašu sabiedrisko mediju neatkarību

NEPLP: sabiedrisko mediju finansējuma piesaistei no trešajām pusēm jābūt skaidrai un caurskatāmai

11.07.2017 13:22

Otrdien, 11.jūlijā Nacionālā plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aicinājusi uz diskusiju valsts SIA “Latvijas Televīzija” un valsts SIA “Latvijas Radio” pārstāvjus par publiskā sektora finansējuma piesaistes principiem sabiedriskajos medijos. Atklātās diskusijas mērķis – veicināt caurspīdīgumu finanšu piesaistē sabiedriskajos medijos, lai vairotu sabiedrības uzticēšanos. NEPLP norobežojas no publiski izskanējušiem apgalvojumiem par mēģinājumu iejaukties sabiedrisko mediju redakcionālajos lēmumus.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums paredz, ka NEPLP ir “tiesības pieprasīt no elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem to finansiālās darbības pārskatu, ja šie plašsaziņas līdzekļi pieprasa vai iegūst valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu vai maksājumu atvieglojumus,” līdz ar to diskusija par pašvaldību finansējuma piesaisti tiek organizēta strikti likuma ietvarā.  Arī Eiropas Raidorganizāciju apvienības Redakcionālo principu vadlīnijas nosaka, ka sabiedrībai ir tiesības uz pilnīgu caurredzamību, kā tiek organizēta un vadīta sabiedrisko mediju darbība, kā tiek tērēta to nauda, un kā tiek veikts žurnālistu darbs.

Vienlaikus NEPLP uzsver, ka sabiedrībai ir tiesības zināt, kādus lēmumus sabiedriskie mediji pieņem attiecībā uz sadarbību ar pašvaldībām, kā arī uz kādiem noteikumiem piesaista finansējumu no pašvaldību budžeta. Tieši par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldību sniegto finansējumu, notiks otrdienas diskusija.

“Sabiedriskajiem medijiem ir nepieciešams nolikums par sadarbības principiem ar trešajām pusēm, piesaistot finansējumu satura veidošanai, lai nodrošinātu sabiedrisko mediju caurskatāmību, neatkarību un uzticamību. Sabiedriskajiem medijiem ir jāizstrādā sistēmiski kritēriji. Pozitīvi, ka pie šādu pamatprincipu izstrādes darbu ir uzsākusi Latvijas Televīzija,” norāda NEPLP locekle Ieva Beitika. I.Beitika arī uzsver - sadarbības un sponsorēšanas līgumi ar trešajām pusēm ietver riska faktorus redakcionālajai neatkarībai, kas medijiem ir iespējami jānovērš.

NEPLP nolemj saglabāt LR5 FM apraidē

06.07.2017 14:49

NEPLP nolemj saglabāt LR5 FM apraidē

Lai nodrošinātu platformu Latvijas autoru radītas mūzikas attīstībai un stiprinātu latviešu valodu un kultūru, VSIA “Latvijas Radio” (LR)  kanālam “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” (LR5) jāturpina raidīt FM apraidē, vienlaikus veicot izmaiņas LR5 saturā, tostarp palielinot Latvijas autoru radītas mūzikas īpatsvaru, ceturtdienas, 6.jūlija sēdē lēma Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).

“Lai arī NEPLP Sabiedriskā konsultatīvā padome (SKP) savā izvērtējumā norādījusi, ka ir pamats diskusijai par LR5 saglabāšanu FM apraidē, jo lineārais radio nav efektīvākais veids jauniešu auditorijas sasniegšanai, NEPLP uzskata, ka nav pamata atteikties no jauniešu uzrunāšanas arī FM formātā. NEPLP izskatīja divus lēmuma projektus, no kuriem viens paredzēja turpmāk nefinansēt LR5 FM apraidi, tomēr tika pieņemts lēmums turpināt finansējuma piešķiršanu, ja tiks pilnveidots saturs atbilstoši NEPLP noteiktajām vadlīnijām.

Par LR5 galveno uzdevumu jākļūst Latvijas autoru radītās mūzikas popularizēšanai jauniešu vidū, vienlaikus rosinot Latvijas autorus radīt kvalitatīvu, laikmetīgu un aktuālu mūziku, kas uzrunās jauniešu auditoriju. Tieši tāpēc LR5 ir jābūt viegli sasniedzamam jebkuram Latvijas jaunietim, līdz ar to LR5 jāturpina būt par sabiedriskā pasūtījuma sastāvdaļu,” norādīja NEPLP valdes locekle Gunta Līdaka.

Līdz 2017.gada 1.septembrim LR5 jāveic sekojošas izmaiņas atskaņotās mūzikas un satura formātā: neskaitot autorraidījumus, ne mazāk kā 80% muzikālā satura jābūt Latvijas autoru darbiem, īpaši akcentējot jaunās mūzikas grupas un izpildītājus; jāveido Latvijas jaunās mūzikas izlase, kas tiek nodota auditorijas vērtējumam; jānodrošina iepazīstināšana ar Latvijas mūzikas attīstības tendencēm kontekstā ar pasaules mūzikas industrijā notiekošo; jānodrošina mūzikas ieraksti LR studijās, izceļot jaunos māksliniekus Latvijas mūzikas jomā; jāveic ieraksti būtiskos Latvijas festivālos un pasākumos, atbilstoši LR5 mūzikas formātam; jāveicina mūzikas kritika un komentāri par notiekošo Latvijas mūzikā; jāizveido LR5 arhīvs, ietverot gan populārās, gan nekomerciālās nišas mūzikas ierakstus.

Iepriekš publiski jau izskanējusi informācija, ka LR5 netika izpildījusi LR pasūtījuma plānā noteikto uzdevumu piesaistīt 100 000 jauniešu (15 -30 gadi) klausītāju FM apraidē un interneta vidē, jo, pēc reitingu datiem, 2016.gadā šajā vecuma grupā vidēji sasniegti ap 20 000 klausītāju. Arī 2017.gada pavasara rezultātos, kuros tika sasniegti augstākie LR5 reitingi vairāk nekā trīs gadu darbības laikā, kopējā LR5 auditorija bija 73 000 klausītāju, savukārt jauniešu grupā – 38 000 klausītāju, kas norādīja, ka LR5 līdzšinējais formāts nesasniedz rezultātus, līdz ar to nav perspektīvs. Tādēļ tika uzsākta diskusija ar LR par gados jaunas auditorijas piesaisti LR5 kanālā, kā arī izstrādāti modeļi turpmākai kanāla LR5 attīstībai, no kuriem kā veiksmīgākais tika izvēlēts uz latviešu mūzikas tirgus attīstību vērsts modelis.

Informācija par NEPLP sēdi 2017.gada 6.jūlijā

06.07.2017 14:46

Apstiprina uzvarētāju konkursā par multimediālas populārās mūzikas platformas izveidi

Par uzvarētāju konkursā komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par multimediālas mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanu 2017.gadā tika atzīts A/S Radio SWH, kas bija vienīgais pieteikumu iesniegušais pretendents. Konkurss tika izsludināts ar mērķi radīt un izstrādāt multimediālu mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformu, kas kalpotu par vietni Latvijas mūziķiem, klausītājiem, mūzikas industrijas profesionāļiem, izdevējiem, koncertu un festivālu organizatoriem un personām, kuras ir ieinteresētas latviešu mūzikas attīstībā. Plānotais konkursa finansējums ir 130 tūkstoši eiro. Multimediālajai mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformai darbība jāuzsāk līdz 2017. gada beigām.

Apstiprina LR valdes mērķus un uzdevumus

NEPLP  arī nolēma apstiprināt LR valdes mērķus un uzdevumus 2017/2018 gadam. Par atbildīgo NEPLP locekli par šī lēmuma izpildes kontroli tika noteikts Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš. NEPLP noteica LR valdei konkrētus uzdevumus, kas veicinās sabiedriskā medija attīstību.

Pieņem lēmumu par turpmāku LR5 attīstību

NEPLP arī pieņēma lēmumu, ka LR programmai “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” (LR5) jāturpina raidīt FM apraidē, vienlaikus veicot izmaiņas LR5 mūzikas formātā, tostarp palielinot Latvijas autoru radītas mūzikas īpatsvaru, lai nodrošinātu platformu Latvijas autoru radītas mūzikas attīstībai un stiprinātu latviešu valodu un kultūru.

NEPLP informācijas centrs

67221848

Informācija par NEPLP sēdi 29.jūnijā

29.06.2017 15:43

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 29.jūnija sēdē lēma par finansiāla atbalsta pieprasīšanu no Valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Vimbldonas tenisa turnīra tiešraides nodrošināšanai, uzklausīja pretendentu konkursam par multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanu 2017.gadā, lēma par grozījumu apstiprināšanu SIA “Media 360” izsniegtajā apraides atļaujā, kā arī izvērtēja sabiedriskā pasūtījuma kvalitāti Latgales medijos.

Finanšu atbalsta pieprasīšana Vimbldonas turnīra tiešraidēm

NEPLP atbalstīja Valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV) lūgumu rast iespēju papildu finansējumu Vimbldonas tenisa turnīra pirmo trīs kārtu pārraidēm un nolēma lūgt to no Valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šādu lēmumu NEPLP pieņēma, ņemot vērā, ka pēdējā laikā Latvijas tenisa spēlētāju panākumi pasaulē ir vērā ņemami, Latvijas tenisistu A.Ostapenko un A.Sevastovas spēles Grand Slam tenisa turnīros izraisīja lielu sabiedrības interesi, un trīs Latvijas tenisistu piedalīšanās Vimbldonas tenisa turnīrā ir uzskatāma par nacionālas nozīmes sporta notikumu.

Izvērtēta sabiedriskā pasūtījuma kvalitāte Latgales medijos

NEPLP uzklausīja SIA “Studija 3KM” (TV raidījumu sērijas “Sajūti Latgali” veidotājs) un SIA “Lietišķā Latgale” (radio raidījuma “Pi myuisim Latgolā” veidotājs) atskaites par sabiedriskā pasūtījuma izpildi šā gada pirmajā ceturksnī un izvērtēja paveikto kā atbilstošu sabiedriskā pasūtījuma kritērijiem. Abas šīs neatkarīgo producentu apvienības uzvarēja šī gada sākumā izsludinātajos konkursos par raidījumu veidošanu 2017. gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos. Konkursi tika rīkots ar mērķi saliedēt sabiedrību, nostiprināt nacionālo identitāti un valsts valodas pozīcijas, lai panāktu Latvijas identitātes un piederības sajūtas stiprināšanu caur reģionālās un vietējās identitātes apzināšanos un veicināšanu, šajā procesā iesaistot Latgales reģiona pārstāvjus kā mediju satura veidotājus un izplatītājus.

Uzklausīts pretendents par multimediālas mūzikas platformas veidošanu

NEPLP noklausījās pretendenta konkursam par multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas izveidošanu 2017.gadā izstrādāto prezentāciju par šādas platformas izveidi un iepazinās ar piedāvātajām risinājuma iespējām.

Grozījumu apstiprināšana apraides atļaujā

NEPLP nolēma apstiprināt grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Media 360” izsniegtajā apraides atļaujā, nomainot programmas nosaukumu no “360TV Kultūra” uz “360 TV Ideja”.

 

 

Televīzijas skatītājiem Latvijā kļūs pieejamāks daudzveidīgs programmu saturs

28.06.2017 14:39

2017.gada 1.jūlijā stāsies spēkā grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz, ka visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāpalielina pamatprogrammas blokā iekļauto, obligāti pārraidāmo, televīzijas kanālu skaits. Šobrīd visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem pamatprogrammas blokā obligāti jāiekļauj piecas televīzijas programmas (LTV1, LTV7, Rīga TV24, Re:TV un Sportacentrs.com TV), savukārt no šī gada 1.jūlija stājas spēkā likuma grozījumi, kas paredz, ka pamatprogrammas blokā jāiekļauj vēl vismaz četras obligāti retranslējamas Latvijā vai Eiropas Savienībā veidotas televīzijas programmas, latviešu vai Eiropas Savienības dalībvalsts valodā, un tām jābūt pieejamām visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēja abonentiem.

Televīzijas programmu izplatītāji varēs izvēlēties kādas programmas tie iekļaus papildu jau esošajām piecām obligāti pārraidāmajām programmām, taču tām būs jāatbilst Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktajiem kritērijiem, turklāt svarīgi būs ievērot likumā noteikto secību, kādā televīzijas programmas jāizvieto programmu pamatpakā. Likuma grozījumi nosaka, ka televīzijas pakalpojumu sniedzējiem programmu pamatpakā būs jāiekļauj sekojošas televīzijas programmas:

 • vismaz viena televīzijas programma, kurā galvenokārt tiek ietverti Eiropas Savienības dalībvalstī vai dalībvalstīs veidoti ziņu, analītiskie un informatīvie raidījumi kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām;
 • vismaz viena televīzijas programma, kuras raidījumu valoda vismaz 50 procentu apmērā no kopējā raidlaika ir valsts valoda, ar nosacījumu, ka minētās programmas kopējais raidlaika apjoms ir vismaz 18 stundas katru diennakti, programmas īpašnieks (turētājs) ir saņēmis apraides atļauju attiecīgās programmas veidošanai un izplatīšanai Latvijā un ievēro apraides atļaujas noteikumus, nodrošina kvalitatīva un nepārtraukta signāla piegādi attiecīgajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu;
 • vismaz viena televīzijas programma, kurā galvenokārt tiek ietverti Eiropas Savienības dalībvalstī vai dalībvalstīs veidoti populārzinātniskie raidījumi kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām;
 • vismaz viena televīzijas programma, kurā galvenokārt tiek ietverti Eiropas Savienības dalībvalstī vai dalībvalstīs veidoti raidījumi bērnu un jauniešu auditorijai kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome līdz šim aktīvi informējusi televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējus par plānotajām izmaiņām un pēc 1.jūlija kontrolēs jauno likuma grozījumu ievērošanu.

Informācija par NEPLP sēdi 19.jūnijā

27.06.2017 09:56

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 19.jūnija sēdē notika iesniegto pieteikumu atvēršana konkursam komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par multimediālas mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanu 2017.gadā.

Konkursam saņemts viens pieteikums, kas nodots tālākai izvērtēšanai.

Konkurss tika izsludināts ar mērķi radīt un izstrādāt multimediālu mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformu, kas kalpotu par vietni Latvijas mūziķiem, klausītājiem, mūzikas industrijas profesionāļiem, izdevējiem, koncertu un festivālu organizatoriem un personām, kuras ir ieinteresētas latviešu mūzikas attīstībā. Platformas mērķis ir veicināt vietējās mūzikas popularitāti Latvijā un panākt mijiedarbību starp interesentu grupām. Platformā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties un gūt priekštatu par Latvijā radītu populāro mūziku,  saņemt informāciju par dažādu žanru izpildītājiem, viņu muzikālo daiļradi un citām Latvijas mūzikas industrijas aktualitātēm.

Plānotais konkursa finansējums ir 130 tūkstoši eiro. Multimediālajai mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformai darbība jāuzsāk līdz 2017. gada beigām.

Informācija par NEPLP sēdi 15.jūnijā

15.06.2017 17:49

Noslēdzies konkurss TV raidījumu veidošanai par diasporas un remigrācijas tematiku

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15.jūnija sēdē izvērtēja pieteikumus konkursam par televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu par diasporas un remigrācijas tematiku. Par piemērotāko pretendentu atbilstoši konkursa nolikumam un saņemtajam punktu skaitam tika atzīts “IMLO Lat-Ireland Ltd” veidotais diasporas medijs “Piektais novads”, kas šajā konkursā uzvarēja arī pērn. Televīzijas ikmēneša žurnāls “Piektais novads” piedāvā sagatavot piecus 26 minūšu garus raidījumus, kas sastāv no 2- 3 sižetiem par aktualitātēm diasporā, kā arī viedokļiem par svarīgiem jautājumiem diasporas dzīvē, tostarp remigrāciju. Apstiprinot konkursa uzvarētāju, NEPLP rekomendē “IMLO Lat-Ireland Ltd” pilnveidot un uzlabot auditorijas sasniedzamību. Raidījums tiek veidots ar Ārlietu ministrijas atbalstu, tā veidošanai piešķirti 23 tūkstoši eiro.

Konkurss tika rīkots ar mērķi atbalstīt Latvijas diasporas mītnes zemēs veidotu sižetu un raidījumu par diasporu sagatavošanu un padarīt šos raidījumus pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrībai Latvijas sabiedriskajos un komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, nodrošināt sižetu pieejamību internetā, kā arī atbalstīt elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un producentus Latvijas diasporas mītnes zemēs. Šis ir jau ceturtais šāda veida konkurss, kas vērsts uz diasporas tematikas atspoguļošanu.

Apstiprina grozījumus izsniegtajās apraides atļaujās

Ar NEPLP lēmumu apstiprināti grozījumi elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “MANS RADIO” izsniegtajā apraides atļaujā, nosakot, ka programmu “Radio TEV” iespējams pārraidīt, izmantojot frekvenci 96,5 MHz Duntē, ar to aizvietojot frekvenci 96,4 MHZ Straupē.

Ar NEPLP padomes lēmumu apstiprināti grozījumi elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS “Radio SWH” izsniegtajās apraides atļaujās, kas pieļauj Ventspils un Jēkabpils frekvencēs skanošā “Radio SWH Gold” nomaiņu pret “Radio SWH Rock”.

Papildina retranslējamo programmu saturu

NEPLP apstiprināja televīzijas programmu “TNT4 International” un “REN TV International” iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā.

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi maijā

NEPLP sēdē apstiprināja televīziju Sportacentrs.com TV (SIA “4.vara”), Re:TV (SIA “Vidzemes televīzija”) un Rīga TV24 (AS “TV Latvija”) saistību izpildi šā gada maijā. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Sportacentrs.com TV maijā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 25 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 33 110,40 eiro).

Rīga TV24 šā gada maijā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 12 raidījumus “Preses klubs”, 19  “Rampas ugunīs” un četrus raidījumus “Globuss”, kā arī dokumentālās filmas “Valdemārs Tone” un “Emils Melderis” (sabiedriskā pasūtījuma apjoms - 63 129,74 eiro).

Re:TV šā gada maijā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi astoņus raidījumus “Latvijas stāsti. Personības”, četrus raidījumus “Nedēļa Latvijā”, divus raidījumus “100 recepšu Latvijas simtgadei”, četrus raidījumus “Vilciens Rīga - Valka”, vienu raidījumu “Aiz simtā kilometra”, divus raidījumus “VTV. Ceturtdaļgadsimts”, kā arī vienu raidījumu “Vidzemnieki” (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 46 963,73 eiro).

Izvērtēta sabiedriskā pasūtījuma kvalitāte komerctelevīzijās 

NEPLP uzklausīja Sportacentrs.com TV, Rīga TV24  un Re:TV pārstāvju atskaites par sabiedriskā pasūtījuma izpildi šā gada pirmajā ceturksnī un izvērtēja paveikto kā atbilstošu sabiedriskā pasūtījuma kritērijiem.

Izskatīts LTV revīzijas ziņojums

NEPLP iepazinās ar revīzijas komisijas ziņojumu par VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) darbību šā gada pirmajā ceturksnī. Pieprasīts precizēt informāciju par naudas plūsmu, sniegt detalizētāku informāciju par ieņēmumu rādītājiem, kā arī precizēt sabiedriskā pasūtījuma izpildes atskaiti vienlaikus ar otrā ceturkšņa izpildes atskaites iesniegšanu.

Izskatītas LR iesniegtās izmaiņas sabiedriskajā pasūtījumā

NEPLP izskatīja VSIA “Latvijas Radio” (LR) iesniegto pieprasījumu grozījumiem naudas līdzekļu sadalījuma plānam 2017.gadam saistībā ar simtgades pasākumu īstenošanu.

Izvērtēts ziņojums par LR funkciju auditu

NEPLP uzklausīja VSIA “Latvijas Radio” (LR) valdes locekles Sigitas Roķes ziņojumu par VSIA “Latvijas Radio” funkciju auditu, tostarp izstrādāto organizācijas struktūras analīzi, un lēma, ka S.Roķes redzējums ir akceptējams, un jāturpina uzsāktais darbs.

Informācija par NEPLP sēdi 1. jūnijā

01.06.2017 12:14

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi aprīlī

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “4.vara” (programma „Sportacentrs.com TV“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada aprīlī.  Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu nodošanas - pieņemšanas aktu aprīlī realizētie darbi tiks kompensēti 33 110 eiro apmērā.

Apstiprina grozījumus un anulē apraides atļaujas

NEPLP 1. jūnija sēdē anulēja elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “TVBC” izsniegto apraides atļauju un apstiprināja grozījumus SIA “Star TV Group” izsniegtajā apraides atļaujā, kuri saistīti ar komersanta īpašnieku un valdes sastāva izmaiņām.

Saņemts viens pieteikums konkursam par diasporas tematikas atspoguļošanu televīzijā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir saņēmusi vienu pieteikumu dalībai konkursā par televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu par diasporas tematiku 2017.gadā. Konkursu NEPLP sadarbībā ar Ārlietu ministriju izsludināja šā gada 28. aprīlī un iesniegto pieteikumu vērtēšana notiks līdz šā gada 16. jūnijam.

Konkursa finansējums ir 23 tūkstoši eiro, tā mērķis ir atbalstīt Latvijas diasporas mītnes zemēs veidotu sižetu un raidījumu par diasporu sagatavošanu nolūkā padarīt tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrībai Latvijas sabiedriskajos un komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un nodrošināt sagatavotā materiāla pieejamību interneta platformā.

Sižeti un raidījumi tiek veidoti izplatīšanai zemes apraides, satelīta, kabeļu, interneta un citos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos (televīzijās) laika posmā no 2017.gada 15.jūnija līdz 2017.gada 20.oktobrim Latvijas un ārvalstu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī citās raidīšanas platformās nolūkā sasniegt plašāku auditoriju gan Latvijā, gan diasporas mītnes zemēs. Atbilstoši nolikumam, plānoto sižetu un raidījumu saturs ir uzskatāms par sabiedrisko pasūtījumu.

Apstiprina LTV un LR 2016. gada pārskatus

30.05.2017 12:08

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 30. maija sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un VSIA „Latvijas Radio“ (LR) 2016. gada pārskatus. Abiem sabiedriskajiem medijiem 2016. gadā ir izdevies izpildīt tiem izvirzītos uzdevumus, kas skar auditorijas sasniegšanu un apmierinātību ar LTV un LR veidoto saturu.

Latvijas Televīzija

2016. gadā kopumā LTV1 bijis otrs skatītākais kanāls Latvijā. LTV izdevies palielināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju auditorijas daļu (vecuma grupa 35-64). Arī LTV7 skatīšanās laiks palielinājies, galvenokārt sporta translāciju dēļ – 31. vasaras Olimpiskās spēles, kas norisinājās Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro un Eiropas čempionāts futbolā.

Kopējā apmierinātība ar LTV saturu ir stabila, liecina LTV zīmola, raidījumu un auditorijas pētījums. Ar LTV piedāvāto saturu 2016.gadā bija apmierināti 75% pastāvīgo skatītāju. Skatoties respondentu tautības kontekstā, apmierinātāki ar Latvijas Televīzijas saturu ir latvieši (72%) nekā cittautieši (38%). Salīdzinot ar 2015.gadu, vērtējumā nav notikušas būtiskas izmaiņas.

LTV auditorija iemīļojusi ziņas un informatīvos raidījumus, LTV veidotās dokumentālās filmas un aktuālās intervijas, kas ir ne tikai vienas no būtiskākajām sabiedrisko mediju satura sastāvdaļām, bet arī spēcīgi ieroči demokrātijas un informatīvās telpas stiprināšanai Latvijā. Vairākas LTV veidotās filmas par izciliem Latvijas kultūras talantiem nokļuva Eiropas sabiedrisko televīziju ēterā, ļaujot uzsākt vēl nebijušu sadarbību un nest Latvijas vārdu arvien plašāk pasaulē.

Auditoriju turpināja palielināt sabiedrisko mediju interneta portāls lsm.lv, sasniedzot vidējo mēneša auditoriju 265 000 unikālo lietotāju. Tāpat tika attīstīts arī mediju pleijeris RE! vietnē replay.lsm.lv, kur brīvi jebkurā laikā pēc pieprasījuma ir pieejams sabiedrisko mediju veidotais oriģinālsaturs.

2016. gadā LTV uzsākti būtiski tehnoloģiskie uzlabojumi. Šie uzlabojumi rezultējušies LTV spējās daudzpusīgāk atspoguļot Latvijai nozīmīgus notikumus. Balstoties uz 2016. gadā iegūtajām tehnoloģiskajām iespējām, LTV šī gada sākumā ir uzsākusi diasporas kanāla www.visiemltv.lv raidīšanu interneta vidē.

Ievērojamais televīzijas un interneta satura apjoma pieaugums, kā arī daudzveidības un kvalitātes uzlabošanās atspoguļojas LTV finanšu pārskatā un rādītājos, proti, pērn LTV izdevies būtiski samazināt zaudējumus līdz 7,4 tūkstošiem eiro, kas saistīti ar krasiem bruto peļņas rādītāju uzlabojumiem, salīdzinot ar ciestajiem bruto zaudējumiem.

SIA „KPMG Baltics“ ir sniedzis atzinumu, ka LTV finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LTV finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī.

Latvijas Radio

LR 2016. gadā turpināja pildīt sabiedriskā medija uzdevumu – stiprināt Latvijas informatīvo telpu, akcentējot demokrātiskās vērtības, nacionālo identitāti, saliedētību un sabiedrības uzrunāšanu ar radio piedāvāto saturu. Tradicionāli augstā līmenī nodrošināts kultūras norišu atspoguļojums, stiprināts informatīvi analītisks, izzinošs saturs, attīstīts saturs gados jaunai auditorijai, veidoti projekti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citām sabiedrības grupām. LR ir nozīmīgi paplašinājis reģionālās informācijas apjomu, īpaši pievēršoties valsts austrumu reģionam, kur 2016.gadā darbu veiksmīgi uzsāka Latgales studija, kā arī turpinājis sabiedriskā medija īpašo uzdevumu runāt par tēmām, kas nepietiekami tiek atspoguļotas komerciālajos plašsaziņas līdzekļos. Visu piecu LR veidoto programmu raidīšanas apjoms 2016.gadā sasniedza 43 800 stundas.

Neraugoties uz pieaugošo konkurenci, LR ir izdevies noturēt stabilu auditoriju lineārajā vidē, gada laikā palielināt LR veidoto programmu klausīšanās laika daļu, būtiski audzēt auditoriju digitālajā vidē visām programmām, kā arī izvērst aktīvu darbību sociālo tīklu vietnēs. LR2 joprojām ir populārākā radio programma valstī. Lineārajā apraidē LR nodrošinājusi 36% klausīšanās laika tirgus daļu (TNS dati).

Saskaņā ar tirgus un sociālo pētījumu sabiedrības SIA “SKDS” datiem, vairāk nekā 70% LR klausītāju uzskata, ka LR veidotie raidījumi stiprina nacionālo kultūru, piedāvā daudzveidīgu raidījumu programmu, raidījumi ir augstā profesionālā līmenī un 58% klausītāju uzskata, ka radio pārstāv sabiedrības, nevis valsts intereses.

Latvijas Radio ir saglabājis nozīmīgu lomu Latvijas informatīvās telpas uzturēšanā un sabiedriskās domas veidošanā. Puse (50%) no radio klausītājiem Latvijā (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) klausās kādu no LR radiostacijām vismaz reizi nedēļā un vismaz katram trešajam (37%) radio klausītājam kāda no LR programmām ir iecienītākais radio, ko mēdz klausīties visbiežāk. Visaugstākais lojalitātes rādītājs ir programmām LR2 un LR1.

LR neto apgrozījums 2016. gadā bija 8,59 miljoni eiro, valsts dotācija 2016. gadā veidoja 82% no LR neto apgrozījuma. Salīdzinot ar 2016. gadu par 5,7% samazinājušies LR kopējie ieņēmumi sasniedzot 9,16 miljoni eiro. LR 2016. gadu noslēgusi ar zaudējumiem 138,3 tūkstošu eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

SIA “Deloitte Audits Latvia” ir sniedzis atzinumu, ka LR finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LR finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī.

Informācija par NEPLP sēdi 25. maijā

25.05.2017 16:02

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25. maija sēdē uzklausīja VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārstāvjus par zemes ciparu skaņas (DAB+) apraides testu Latvijā, esošās radio apraides uzlabošanu un nepieciešamo finansējums, kā arī par zemes ciparu televīzijas bezmaksas programmu izplatīšanas tīkla paplašināšanu.

Apstiprina grozījumus apraides atļaujās

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem SIA “Autoradio Rīga” mainot programmas nosaukumu no “Autoradio Rīga” uz “Russkoe Retro Rīga”, SIA “Autoradio Latgalē” mainot programmas nosaukumu no “Radio Krāslavas Pluss” uz “Russkoe Retro Latgale”, SIA “Autoradio Daugavpils” mainot programmas nosaukumu no “Autoradio Daugavpils” uz “Retro FM Daugavpils” un SIA “Autoradio Rēzekne” mainot programmas nosaukumu no “Autoradio Rēzekne” uz “Retro FM Rēzekne”. Minētajiem četriem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tika mainīts īpašnieks no AS “Radio N” uz SIA “XO Media Group”. NEPLP apstiprināja grozījumus arī SIA “City Holding” un SIA “Aquarelle” izsniegtajās apraides atļaujās un to pielikumos.

Apstiprina revīzijas komisijas ziņojumu

NEPLP sēdē apstiprināja revīzijas komisijas ziņojumu par elektronisko plašsaziņas līdzekļu SIA “Studija 3KM”, SIA “Latgales Reģionālā TV”, SIA “Lietišķā Latgale”, SIA “Skrundas TV”, SIA “TV studija Spektrs” un SIA“Valmieras TV” sabiedriskā pasūtījuma izpildes rezultātiem pirmajā ceturksnī.

 

 

Eksperti diskutē par žurnālistikas kvalitātes stiprināšanu

24.05.2017 17:05

Trešdien, 24. maijā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aizsāka mediju ekspertu diskusiju ciklu ar mērķi veidot un stiprināt kvalitatīvu žurnālistiku un vērstu uzmanību mediju pratības jautājumiem.

Pirmajā diskusijā piedalījās Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) locekļi, mediju pārstāvji, nozares profesionāļi un dažādu institūciju pārstāvji, kuri kopā ar uzaicinātajiem ekspertiem analizēja informācijas atspoguļojumu sabiedriskajos medijos un mediju pozicionējumu. Diskusijā kā eksperti uzstājās, mediju eksperte, SKP locekle Ingrīda Brigita Strode, LU Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs Rolands Tjarve, Valsts Policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Pildava, Vidzemes augstskolas docents Jānis Buholcs, Latvijas Republikas Tiesībsarga Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, portāla lsm.lv galvenā redaktore Marta Cerava un Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore Rita Ruduša.

Diskusijas laikā eksperti sniedza viedokli par sižetiem sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, kas bijuši par pamatu krasi atšķirīgiem vērtējumiem, vai pat sūdzībām. Eksperti diskutēja par to, kā informācija medijos tiek interpretēta un kurš šo interpretāciju nosaka. R. Ruduša uzsvēra, ka ziņu sižetos nepieciešama līdzsvarota un faktos balstīta informācija, savukārt VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) žurnālists Guntis Bojārs norādīja, ka emocijas nevar gūt virsroku pār faktiem. Latvijas Republikas Tiesībsarga Bērnu tiesību nodaļas vadītāja L. Grāvere un Valsts Policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja S. Pildava uzsvēra mediju atbildību, atspoguļojot jūtīgas tēmas, īpaši bērnu tiesību jautājumos. Turpinājumā R. Tjarve norādīja, ka galvenā atbildība gulstas nevis uz žurnālistiem, bet gan redaktoriem. Diskusijas eksperti atzīmēja būtisko ieguldījumu LTV projekta “Tautas Panorāma” izveidē, akcentējot satura mijiedarbību dažādās sabiedrisko mediju platformās.

Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam plānots izveidot mediju ombudu. NEPLP stingri atbalsta, ka mediju ombuds ir nepieciešams. Kamēr esam ceļā uz tā izveidi, NEPLP organizēs diskusijas, aktualizējot jautājumus par žurnālistikas izaicinājumiem elektroniskajos medijos.

Diskusijas ieraksts

Aptauja par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2018.-2022. gadam

26.05.2017 17:53

NEPLP ir sākusi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022. gadam izstrādi. Stratēģija nodrošinās pēctecību ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģiju 2012. – 2017.gadam un sekmēs Mediju politikas pamatnostādņu mērķu īstenošanu.

NEPLP iesaista Sabiedriski konsultatīvās padomes locekļus, citas nevalstiskās organizācijas un interesentus Stratēģijas projekta sagatavošanā. Tāpēc būsim ļoti pateicīgi, ja atbildēsiet uz visiem 10 jautājumiem. Tomēr, ja nevarat atbildēt uz visiem jautājumiem, gaidīsim atbildes tikai arī uz tiem jautājumiem, uz kuriem varat atbildēt.

APTAUJA PIEEJAMA ŠEIT!

Par NEPLP SKP priekšsēdētāju iecelta Dace Kotzeva

23.05.2017 13:31

Pirmdien, 22. maijā, norisinājās pirmā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sēde. Sēdē par SKP priekšsēdētāju iecēla biedrības „Par legālu saturu!” izpilddirektori Daci Kotzevu un par priekšsēdētāja vietnieku – Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektoru Andri Ķēniņu. Saskaņā ar SKP nolikumu, priekšsēdētāju un tā vietnieku ar balsu vairākumu no klātesošajiem Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļiem ievēl Sabiedriskā konsultatīvā padome.

NEPLP 11. maija sēdē apstiprināja jaunu SKP sastāvu. NEPLP līdz pretendentu iesniegšanas termiņa beigām saņēma pieteikumus no 29 sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām, kuras kopskaitā izvirzījušas 27 pretendentus. 

SKP ir NEPLP padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā. SKP locekļiem ir jāatturas no lēmumu apspriešanas un pieņemšanas gadījumos, kad izskatāmais jautājums rada vai var radīt interešu konfliktu.

Izsludina konkursu par jaunu multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanu

17.05.2017 16:15

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16. maija sēdē apstiprināja konkursa nolikumu un izsludināja konkursu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanu 2017.gadā.

Konkursa ietvaros nepieciešams radīt un izstrādāt multimediālu mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformu, kas kalpotu par vietni Latvijas mūziķiem, klausītājiem, mūzikas industrijas profesionāļiem, izdevējiem, koncertu un festivālu organizatoriem un personām, kuras ir ieinteresētas latviešu mūzikas attīstībā. Platformas mērķis ir veicināt vietējās mūzikas popularitāti Latvijā un panākt mijiedarbību starp interesentu grupām. Platformā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties un gūt priekštatu par Latvijā radītu populāro mūziku,  saņemt informāciju par dažādu žanru izpildītājiem, viņu muzikālo daiļradi un citām Latvijas mūzikas industrijas aktualitātēm.

Plānotais konkursa finansējums ir 130 tūkstoši eiro. Konkursa pretendenti savus pieteikumus  varēs iesniegt līdz 2017.gada 19.jūnijam. Multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformai darbība jāuzsāk līdz šī gada beigām.

Konkursa nolikums

Informācija par NEPLP 16.maija sēdi

17.05.2017 13:05

NEPLP izsludina konkursu par jaunu multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16. maija sēdē apstiprināja konkursa nolikumu un izsludināja konkursu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanu 2017.gadā.

Konkursa ietvaros nepieciešams radīt un izstrādāt multimediālu mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformu, kas kalpotu par vietni Latvijas mūziķiem, klausītājiem, mūzikas industrijas profesionāļiem, izdevējiem, koncertu un festivālu organizatoriem un personām, kuras ir ieinteresētas latviešu mūzikas attīstībā. Platformas mērķis ir veicināt vietējās mūzikas popularitāti Latvijā un panākt mijiedarbību starp interesentu grupām. Platformā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties un gūt priekštatu par Latvijā radītu populāro mūziku,  saņemt informāciju par dažādu žanru izpildītājiem, viņu muzikālo daiļradi un citām Latvijas mūzikas industrijas aktualitātēm.

Plānotais konkursa finansējums ir 130 tūkstoši eiro. Konkursa pretendenti savus pieteikumus  varēs iesniegt līdz 2017.gada 19.jūnijam. Multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformai darbība jāuzsāk līdz šī gada beigām.

Konkursa nolikums

Par reģionālās apraides atļaujas izsniegšanu

Padome vienbalsīgi nolēma izsniegt jaunu apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Valmieras TV”, kam  beidzies izsniegtās apraides atļaujas termiņš. Likums paredz šādos gadījumos jaunu apraides atļauju izsniegt bez konkursa. SIA “Valmieras TV” gatavo raidījumus par Vidzemes novadiem un izplata to iedzīvotājiem pieprasītās televīzijas platformās – virszemes apraidē, kabeļtelevīzijā un internetā.

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi aprīlī

NEPLP 16.maija sēdē apstiprināja televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija”) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada aprīlī. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros aprīlī izveidojusi desmit raidījumus „Latvijas stāsti. Personības“, piecus raidījumus  „Nedēļa Latvijā“ un divus raidījumus “100 recepšu Latvijā” (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 36 744,07 eiro).

Rīga TV24 šā gada aprīlī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros izveidojusi 12 raidījumus „Preses klubs“, četrus raidījumus „Globuss“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 16 062,94  eiro), kā arī dokumentālās filmas „Leo Svemps“ un „Kārlis Miesnieks“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 13 677 eiro).

Atbilstoši martā noslēgtajiem  līgumiem par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem raidījumu veidošanai par Latvijai nozīmīgām personībām , kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas valsts simtgades kontekstā, Re:TV sagatavojusi un pārraidījusi piecus raidījumus “Vilciens Rīga-Valka”, vienu raidījumu “Aiz simtā kilometra”, divus raidījumus “VTV. Ceturdaļgadsimts” un divus raidījumus “Vidzemnieki” (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 20 657,12 eiro), savukārt Rīga TV24 –četrpadsmit  raidījumus “Rampas ugunis” (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 24 540,60 eiro).

NEPLP apstiprina jauno Sabiedriskās konsultatīvās padomes sastāvu

11.05.2017 21:13

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 11.maija sēdē apstiprināja jaunu Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sastāvu.

NEPLP līdz pretendentu iesniegšanas termiņa beigām saņēmis pieteikumus no 29 sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām, kuras kopskaitā izvirzījušas 27 pretendentus.  SKP ir NEPLP padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā. SKP locekļiem ir jāatturas no lēmumu apspriešanas un pieņemšanas gadījumos, kad izskatāmais jautājums rada vai var radīt interešu konfliktu.

NEPLP apstiprinājusi SKP šādā sastāvā:

Vārds, uzvārds

Biedrības, nodibinājumi, profesionālās iestādes u.c. organizācijas

Ingrīda Brigita Stroda

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”

Valdis Labinskis

Biedrība “Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība “Dzintars””

Dārija Juškeviča

Biedrība “Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija”

Olga Fokina

Biedrība “Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija”

Ivars Balodis

Biedrība “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””

Oksana Žabko

Biedrība “Latvijas Sociologu asociācija”

Ingrīda Veikša

Biedrība “Mediju institūts”

Dainis Mjartāns

Biedrība “Reģionālo Televīziju asociācija”

Edgars Kots

Biedrība “Latvijas preses izdevēju asociācija”
Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Elīna Pinto

Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”

Sarma Freiberga

Nodibinājums “Nāc līdzās!”

Dzintra Geka-Vaska

Biedrība “Latvijas politiski represēto apvienība”

Kirils Solovjovs

Biedrība “Latvijas Studentu apvienība”

Dace Kotzeva

Biedrība “Par legālu saturu”

Andris Ķēniņš

Biedrība “Latvijas Raidorganizāciju asociācija”

Imants Liepiņš

Arodbiedrība “Latvijas žurnālistu savienība”

Toms Meisītis

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija

Aija Simsone

Biedrība “Latvijas Preses izdevēju asociācija”

Vita Tērauda

Biedrība “Providus”

Jānis Buholcs

Biedrība “Latvijas žurnālistu asociācija”

 

 

 

 

 

 

Informācija par NEPLP sēdi 11.maijā

11.05.2017 21:02

Groza konkursa nolikumu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 11.maija sēdē apstiprināja grozījumus konkursa nolikumā “Televīzijas sižetu un raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2017.gadā”. Saskaņā ar minētajiem grozījumiem tiek mainīts nolikuma punkts par finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī pagarināts pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas termiņš, nosakot, ka pieteikumi pretendentiem jāiesniedz līdz 2017.gada 1.jūnijam, bet iesniegtie pieteikumi jāizvērtē ne vēlāk, kā līdz 2017.gada 16.jūnijam.

Grozītais konkursa nolikums

Pagarina termiņu radio darbības uzsākšanai

NEPLP apstiprināja biedrības „Jauniešu klubs “Pēda”“ lūgumu par programmas „Radio Valka“ darbības (raidīšanas) uzsākšanas termiņa pagarināšanu. “Radio Valka” darbības uzsākšana bija plānota līdz 2017.gada 26.aprīlim. Padome noteica, ka “Radio Valka” var uzsākt darbību likumā noteiktajā termiņā - 15 mēnešu laikā, no dienas, kad stājies spēkā lēmums par konkursa rezultātiem.

Apstiprina grozījumus apraides atļaujā un papildina retranslējamo TV programmu sarakstu

NEPLP apstiprināja grozījumus „Radio SWH“ (AS „Radio SWH“) izsniegtajā apraides atļaujā, nosakot ka programmu “Radio SWH Rock” iespējams pārraidīt Bauskā un Valmierā.

Padomes sēdē tika pieņemts lēmums Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā iekļaut divas jaunas TV programmu “Super RTL” ar tematisko ievirzi – raidījumi bērniem un informatīvi izklaidējošu programmu “iTV” (Īstas izklaides televīzija).

Amatu saglabā LR valdes locekle Sigita Roķe

Ir noslēdzies Sigitas Roķes darbības izvērtēšanas termiņš Latvijas Radio (LR) valdes locekles amatā. Roķe NEPLP iesniegusi LR attīstības redzējumu, piedāvājot četrus iespējamos LR attīstības modeļus un uzsākusi funkciju auditu, kurš noslēgsies jūnija beigās. Padome lēmusi atstāt Sigitu Roķi LR valdes locekles amatā un neizsludināt konkursu uz vakantajām LR valdes locekļu amatu vietām, nosakot, ka līdz pilnvaru termiņa beigām LR vadīs viens valdes loceklis, šajā gadījumā Sigita Roķe.

Apsveicam! Jānis Dimants un Oļģerts Šusts saņem Triju Zvaigžņu ordeni

03.05.2017 13:49

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) sveic ilggadējo Latvijas televīzijas (LTV) žurnālistu Jāni Dimantu un Latvijas radio (LR) mūzikas redaktoru, mūzikas arhivāru Oļģertu Šustu ar Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanu.

Jānis Dimants ir viens no visu laiku pazīstamākajiem un iemīļotākajiem televīzijas žurnālistiem Latvijā, kurš bijis gan LTV Panorāmas “seja” un lauku korespondents, teju 20 gadu garumā viņš bija arī Panorāmas galvenais redaktors.

Mūziķis, LR mūzikas redaktors, mūzikas arhivārs Oļģerts Šusts Latvijas Radio ir nostrādājis vairāk nekā 60 gadus. Viņa veikumiem pieder viens no visu laiku populārākajiem raidījumiem “Mūzikas stunda visiem” (tā labākās īpašības šodien pārmantojis klausītāju iemīļotais LR3 Klasika raidījums “Bolero”).

Latvijas valsts augstāko apbalvojumu Jānim Dimantam un Oļģertam Šustam 3. maijā – dienu pirms Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas – pasniedza Latvijas prezidents Raimonds Vējonis.

Izsludina konkursu TV raidījumu veidošanai par diasporas un remigrācijas tematiku

28.04.2017 11:35

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. aprīļa sēdē izsludināja konkursu par televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu par diasporas un remigrācijas tematiku. Par šī konkursa rīkošanu 26. aprīlī NEPLP noslēdza sadarbības līgumu ar Ārlietu ministriju. Raidījumu veidošanai par diasporas tematiku un Latvijas diasporas mediju atbalstam piešķirti 23 tūkstoši eiro.

Konkursa mērķis ir atbalstīt Latvijas diasporas mītnes zemēs veidotu sižetu un raidījumu par diasporu sagatavošanu un padarīt šos raidījumus pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrībai Latvijas sabiedriskajos un komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, nodrošināt sižetu pieejamību internetā, kā arī atbalstīt elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un producentus Latvijas diasporas mītnes zemēs.

Konkursantiem pieteikumi jāiesniedz līdz 25. maijam, pretendentu vērtēšana notiks līdz 9. jūnijam.

Šis ir jau ceturtais šāda veida konkurss, kas vērsts uz diasporas tematikas atspoguļošanu.

Pērn konkursā par labāko tika atzīts “IMLO Lat-Ireland Ltd” pieteikums – diasporas medijs “Piektais novads”. “IMLO Lat-Ireland Ltd” sagatavoja sešus raidījumus “Piektais novads” sadarbībā ar televīzijas kanālu “Re:TV”, kas pieejams tautiešiem ārpus Latvijas. Raidījumi vēstīja par tautiešiem Īrijā, Apvienotajā Karalistē, ASV, Norvēģijā, Vācijā un Turcijā.

Lēmums un konkursa nolikums:

Lēmums Nr. 73 (27.04.2017). Par konkursa "Televīzijas sižetu un raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2017.gadā” nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu

Informācija par NEPLP 27. aprīļa sēdi

27.04.2017 14:34

Piešķir īstermiņa mazjaudas radio frekvenci

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu atļaut izmantot īstermiņa mazjaudas frekvenci elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS „Radio SWH“ laika posmā no 2017. gada 13.-17. jūlijam ar mērķi veidot lokālu radio programmu „Positivus“ festivāla apmeklētājiem.

Groza instrukciju par pakalpojumu pēc pieprasījuma

NEPLP apstiprināja grozījumus Instrukcijā elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojuma pēc pieprasījuma kvalificēšanai. Saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem (minētās instrukcijas 10. punkts, c. apakšpunkts), par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumu pēc pieprasījuma uzskatāmi pakalpojumi, kuri pieejami interneta vietnēs vai izvēloties sevišķu televīzijas pieslēgumu, kas ļauj skatītājam raidījumus apskatīt to izvēlētā laikā.

Izbeidz administratīvo pārkāpumu lietas, izsaka aizrādījumus

NEPLP pieņēma lēmumu izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu un izteikt mutvārdu aizrādījumu kabeļoperatoram Inženierfirma SIA „Scintilla“ par divu TV programmu izplatīšanu bez NEPLP izsniegtas retranslācijas atļaujas. Iespējamais pārkāpums skāris salīdzinoši nelielu iedzīvotāju daļu (šī kabeļoperatora klientu skaits Viļānos ir aptuveni 400 cilvēku), iepriekš minētais kabeļoperators nav sodīts.

NEPLP pieņēma lēmumu izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par SIA „Autoradio Daugavpils“ programmā „Autoradio Daugavpils“ pārraidīta reklāmas klipa atbilstību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) prasībām. Lietvedība izbeigta, ņemot vērā, ka likuma pārkāpums nav konstatēts.

NEPLP pieņēma lēmumu izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par AS „Super FM“ programmā pārraidīta raidījuma (2016. gada augustā un septembrī) atbilstību EPLL prasībām. Lietvedība izbeigta, ņemot vērā, ka likuma pārkāpums nav konstatēts.

NEPLP pieņēma lēmumu izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu un izteikt mutvārdu aizrādījumu AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija“ par televīzijas veikala skatloga ievietošanu programmā „Kanāls 2“ (2016. gada novembrī un decembrī), nenorādot to, ka tiek izplatīts televīzijas veikala skatlogs visā tā izplatīšanas laikā. Izvērtējot konstatēto pārkāpumu, NEPLP konstatē, ka pārkāpums ir maznozīmīgs. Iepriekš šāda veida pārkāpumi LNT darbībā nav konstatēti, šobrīd minētais pārkāpums ir novērsts.

NEPLP sāk darbu pie jaunas elektronisko mediju nozares stratēģijas

27.04.2017 14:30

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. aprīļa sēdē apstiprināja Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības stratēģijas 2018–2022.gadam izstrādes plānu.

„Esam sākuši darbu pie nozīmīgākā dokumenta elektronisko mediju vidē, ko var uzskatīt par ietvaru šīs nozares attīstībai. Stratēģijas būtiskākie uzdevumi ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga mediju satura tapšanu Latvijā, sabalansēt sabiedrības un mediju kā uzņēmumu intereses, veidot vienlīdzīgas konkurences vidi, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību. Elektroniskie mediji ir vienlaikus gan nozīmīgs sabiedrības interešu pārstāvis, gan uzņēmumi, kas strādā konkurences apstākļos, tāpēc stratēģijā ir būtiski ietvert abus šos lielos mediju politikas virzienus. Ceru, ka ar šādu izpratni stratēģijas tapšanas gaitā mums nāks talkā mediju nozares profesionāļi, teorētiķi un lēmumu pieņēmēji,“ saka NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares stratēģija regulē apraides un retranslācijas tiesību piešķiršanas un apraides aptveršanas zonu jautājumus, bez maksas zemes apraidē gala lietotājiem izplatāmo programmu kritērijus, elektronisko mediju attīstības jautājumus, sabiedriskā pasūtījuma nodošanas citiem plašsaziņas līdzekļiem nosacījumus un maksas televīzijas pakalpojumiem izvirzāmās prasības, kā arī tā veicina konkurenci elektronisko mediju tirgū. Stratēģijā tiks ietverti arī NEPLP institucionālās darbības jautājumi. Stratēģija ir normatīvs akts, tā izriet no Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma prasībām.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības stratēģijas izstrādē tiks iesaistīti plašsaziņas līdzekļu, profesionālo un izglītības institūciju pārstāvji, tai skaitā, Sabiedriskā konsultatīvā padome.

Stratēģija tiks veidota trijos posmos:

 • Pirmajā – izpētes un projekta sagatavošanas posmā – tiks apkopoti pētījumu dati par elektronisko mediju nozari, tiks iesaistīti un anketēti sadarbības partneri, tiks apstiprināts stratēģijas tematiskais ietvars (t.sk. galvenie saturiskie elementi, mērķi un uzdevumi), tiks veidotas fokusa grupas, lai diskutētu par galvenajiem stratēģijas virzieniem.
 • Otrajā stratēģijas tapšanas posmā notiks dokumenta saskaņošana un pilnveide. Tā ietvaros notiks diskusijas NEPLP, diskusijas ar piesaistītajiem partneriem no mediju nozares profesionālajām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar lēmumu pieņēmējiem valdībā un Saeimā.
 • Trešajā stratēģijas tapšanas posmā notiks dokumenta apstiprināšana un komunikācija par tās nosacījumiem elektronisko mediju nozarē.

Jaunā stratēģija nodrošinās pēctecību spēkā esošajai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības stratēģijai 2012–2017.gadam. Tajā tiks ņemta vērā tehnoloģiju konverģence un elektronisko mediju mijiedarbība ar telekomunikāciju jomu, globālās konkurences apstākļi, ģeopolitiskie izaicinājumi, jaunu biznesa modeļu izplatība.

Stratēģija tiks veidota ņemot vērā arī plānotās izmaiņas Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā, kas paplašina audiovizuālo mediju pakalpojumu regulācijas ietvaru, tā sekmēs Mediju politikas pamatnostādņu mērķu īstenošanu.

Pašvaldību vēlēšanu diskusiju raidījumus veidos sešas televīzijas

27.04.2017 14:26

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. aprīļa sēdē apstiprināja konkursu par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu televīzijās uzvarētājus. Abu konkursu mērķis ir TV priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu veidošana un pārraidīšana.

Diskusiju raidījumus Rīgā un lielajās pilsētās veidos LNT un Rīga TV24

Par pirmā konkursa – nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem – uzvarētājiem NEPLP atzina televīziju Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) un LNT (AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija“) pieteikumus. Šī konkursa finansējums ir 65 tūkstoši eiro, to paredzēts sadalīt divās daļās – priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai Rīgā un priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai citās Latvijas pilsētās.

Rīga TV24 piedāvājums paredz veidot deputātu kandidātu diskusiju raidījumus „Par ko balsot?“, kuros piedalīsies Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētu deputātu kandidāti.  Kopumā paredzēti astoņi raidījumi, tos vadīs žurnālisti Paula Muzikante un Ansis Bogustovs.

LNT Ziņu dienests piedāvā veidot četrus diskusiju raidījumus „Rīgas debates“, kurās deputātu kandidātiem būs iespēja diskutēt par vēlēšanu programmām Rīgā. LNT piedāvājumā norādīts, ka debatēt tiks aicināti visu CVK reģistrēto 2017. gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstu pārstāvji Rīgā, nosakot kritēriju, ka tiesības piedalīties ir kandidātiem, kuri Rīgas sarakstos reģistrēti ar pirmo numuru vai Rīgas mēra amata kandidāti. Partiju sarakstu kandidātu vienreizēja dalība raidījumā tiks izlozēta, vienā raidījumā piedalīsies divu līdz trīs sarakstu pārstāvji. Debates vadīs LNT Ziņu dienesta moderators, tām sekos līdzi sabiedrisko organizāciju pārstāvēti eksperti, auditorijai tiks sniegta iespēja elektroniski iesūtīt jautājumus. Debates tiks pārraidītas no 15. līdz 31. maijam, raidījuma „900 sekundes“ ietvaros.

Diskusiju raidījumus reģionos veidos četras reģionālās TV

Par otrā konkursa – reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem – uzvarētājiem NEPLP atzina televīziju Vidzemes Televīzija (SIA „Valmieras TV“) Ģimenes TV (SIA „M.L. Grupa“), Skrundas televīzija (SIA „Skrundas TV“) un Dautkom TV (SIA „Dautkom TV“) pieteikumus. Konkursa finansējums ir 140 tūkstoši eiro, to paredzēts sadalīt četrās daļās – priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu veidošanai Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē.

Vidzemes Televīzija veidos 23 priekšvēlēšanu diskusiju raidījumus „Novadi izvēlas“ Vidzemē, katrs raidījums tiks veidots par vienu novadu. Plānots, ka vienā raidījumā piedalīsies no diviem līdz deviņiem deputātu kandidātiem.

Ģimenes TV veidos priekšvēlēšanu diskusiju raidījumus „Novadi izvēlas“ Zemgalē un Rīgas reģionā. Ģimenes TV nodrošinās novadiem ar iedzīvotāju skaitu virs 10 000 un iesniegto kandidātu sarakstu skaitu lielāku par sešiem raidījumus stundas garumā katram, bet pārējie novadi diskusijām varēs izmantot 30 minūtes katrs.

Skrundas televīzija veidos 21 priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu „Novadi izvēlas“ Kurzemē. Par novadiem, kuros būs lielāks pieteikto sarakstu skaits, tiks veidoti divi raidījumi. Katrā diskusiju raidījumā piedalīsies viens pārstāvis no katra iesniegtā kandidātu saraksta vienas pašvaldības ietvaros. Atkarībā no iesniegtajiem sarakstiem, plānots, ka vienā raidījumā piedalās no diviem līdz astoņiem deputātu kandidātiem vienas pašvaldības ietvaros.

Dautkom TV veidos 23 priekšvēlēšanu diskusiju raidījumus „Novadi izvēlas“ Latgalē. Katrai partijai, kas piedalās pašvaldību vēlēšanās, tiks nodrošināta iespēja piedalīties diskusiju raidījumos, katra raidījuma garums plānots 45 minūtes.

Konkursos par pašvaldību vēlēšanu raidījumiem piesakās seši pretendenti

25.04.2017 17:12

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25. aprīļa sēdē atvēra pieteikumus, kas no elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tika saņemti divos izsludinātajos konkursos par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu televīzijās. 

Vienā konkursā – no  nacionālajiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida TV programmas – ir saņemti divi pieteikumi. Otrā konkursā – no reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida TV programmas – ir saņemti četri pieteikumi. 

Abu konkursu mērķis ir TV priekšvēlēšanu raidījumu veidošana un pārraidīšana, lai atspoguļotu pašvaldību vēlēšanu norisi Latvijā. Pirmā konkursa (nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem) finansējums ir 65 tūkstoši eiro, to paredzēts sadalīt divās daļās – priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai Rīgā un priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai citās Latvijas pilsētās. 

Otrs konkurss tika izsludināts, lai atspoguļotu pašvaldību vēlēšanu norisi Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Konkursa finansējums ir 140 tūkstoši eiro, to paredzēts sadalīt četrās daļās.

Apstiprina grozījumus SKP nolikumā

20.04.2017 13:54

Apstiprina grozījumus SKP nolikumā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 20. aprīļa sēdē apstiprināja grozījumus Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) nolikumā. Nolikuma grozījumi precizē SKP darbību, sēžu izsludināšanu, sēžu norisi un citus ar SKP darbu saistītus jautājumus.

SKP uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums nosaka, ka SKP sastāvā tiek iekļauti biedrību, nodibinājumu, profesionālo iestāžu un citu organizāciju pārstāvjus, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā.

Nolikums.

NEPLP aicina sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas līdz šā gada 2. maijam nominēt savus pārstāvjus darbam SKP, jo esošo SKP locekļu pilnvaras beidzās šā gada 16. aprīlī.

Izvirzot pārstāvi darbam SKP, jāiesniedz pamatojums tam, kāpēc konkrētās organizācijas pārstāvis tiek izvirzīts, kā arī izvirzītā pārstāvja CV. Dokumenti jāiesniedz NEPLP sekretariātā, Doma laukumā 8A, Rīgā, LV–1939.

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi martā

NEPLP sēdē apstiprināja televīziju Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“), Re:TV (SIA „Vidzemes televīzija“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada martā. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Sportacentrs.com TV martā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 25 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 33 110 eiro).

Rīga TV24 šā gada martā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 12 raidījumus „Preses klubs“ un piecus raidījumus „Globuss“, kā arī dokumentālās filmas „Jāzeps Grosvalds“ un „Sigismunds Vidbergs“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 29 739 eiro).

Re:TV šā gada martā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi astoņus raidījumus „Latvijas stāsti. Personības“, četrus raidījumus „Nedēļa Latvijā“, kā arī trīs raidījumus „100 recepšu Latvijas simtgadei“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 32 691 eiro).

Informācija par NEPLP sēdi 13. aprīlī

13.04.2017 15:51

Ar likuma grozījumiem NEPLP veicina samērīgumu autortiesību maksājumu jomā 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 13. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu iesniegt Saeimā priekšlikumus likumprojektam „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums“. Priekšlikumi paredz līdzsvarot autortiesību īpašnieku un izmantotāju intereses tarifu noteikšanas jomā. 

Priekšlikumi precizē to ieņēmumu bāzi, no kuras tiek noteikta autoratlīdzība, – šajā bāzē tiek iekļauti ieņēmumi, kas attiecas uz satura veidošanu, izmantojot autoru un izpildītāju mantiskās tiesības. Savukārt, šajā bāzē netiek iekļauti ieņēmumi, kas uz satura veidošanu neattiecas. Piemēram, ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, valsts subsīdijām un dotācijām citiem mērķiem (komunālie maksājumi, ieguldījumi ugunsdrošībā utml.). Šā brīža likuma izpratnē ieņēmumu bāzē, kas tiek izmantota autortiesību maksājumu noteikšanai, tiek iekļauti visi elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības ieņēmumi. 

NEPLP lūdz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju lemt par šo priekšlikumu turpmāko virzību. Saeimas noteiktais termiņš priekšlikumu iesniegšanai ir 13. aprīlis. 

Lūdz iekļaut zemi LR pamatkapitālā, groza Radio TEV apraides atļauju 

NEPLP 13. aprīļa sēdē pieņēmuma lēmumu lūgt Ministru kabinetu atļaut Kultūras ministrijai ieguldīt VSIA „Latvijas Radio“ (LR) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu valsts īpašuma objektu – zemes vienību Doma laukumā 8 (zeme šobrīd ir Kultūras ministrijas valdījumā). 

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim „Radio TEV“ (SIA „Mans Radio“) izsniegtajā apraides atļaujā. Kā jau ziņots, NEPLP 30. martā pieņēma lēmumu atzīt „Radio TEV“ par uzvarētāju konkursā par brīvās frekvences piešķiršanu Kuldīgā 90,4 MHz frekvencē. Konkurss bija izsludināts elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem aptveršanas zonas palielināšanai Kuldīgā. 

Uzklausa Monitoringa centra atskaiti, apstiprina darbības plānu 

NEPLP 13. aprīļā sēdē apstiprināja NEPLP Monitoringa centra atskaiti par darbu 2017. gada pirmajā ceturksnī, kā arī apstiprināja Monitoringa centra darbības plānu šā gada otrajam ceturksnim. 

Monitoringa centrs 2017. gada pirmajos trīs mēnešos ir veicis radio un TV raidījumu monitoringu kopumā 1506 stundu apjomā, sagatavojot 96 pārbaudes un monitoringa ziņojumus. Šajā laikā konstatēti 7 dažāda veida pārkāpumi (administratīvie, reklāmas u.c.). Dažāda veida sankcijas pirmajā ceturksnī piemērotas Latvijas Radio 1 (mutvārdu aizrādījums par programmas veidošanas vispārīgo noteikumu pārkāpumu), „RīgaTV 24“ (izteikts mutvārdu pārkāpums par reklāmas apjoma pārkāpumu), „Radio SWH Plus“ (piemērots naudas sods 1500 eiro apmērā par reklāmas apjoma pārkāpumu). 

2017. gada pirmajā ceturksnī Monitoringa centrs turpināja veikt Krievijas Federācijā veidotu programmu pārbaudes.

Radio SWH Rock iegūst radio frekvences Valmierā un Bauskā

13.04.2017 15:42

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 13. aprīļa sēdē atzina  Radio SWH Rock (AS „SWH Radio“) par uzvarētāju konkursos par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Bauskā 98,8 MHz frekvencē un Valmierā 98,8 MHz frekvencē. 

Radiostacija Radio SWH Rock ir izveidota 2001. gadā un šobrīd ir vienīgā rokmūzikas stacija Latvijā. Radiostacija šobrīd nodrošina apraidi Rīgā, Liepājā, kā arī Salacgrīvas un Saulkrastu apkaimē. 

Konkursa pieteikumā SWH norāda, ka frekvence Bauskā tai ir nepieciešama, lai nodrošinātu programmas Radio SWH Rock dzirdamību visā šosejas Via Baltica posmā no Ainažiem līdz Bauskai. Pretendējot uz frekvenci Valmierā, Radio SWH Rock uzsver, ka ir būtiski nodrošināt šīs programmas pieejamību Vidzemes iedzīvotājiem. Radio SWH Rock programmu plānots veidot ar lielu īpatsvaru uz Latvijā radītu rokmūziku, kas ir būtiski gan no klausītāju, gan Latvijas mūziķu interešu viedokļa. Darba dienās katru stundu plānotas vietējās, reģionālās un nacionālās ziņas, kuru sagatavošanā tiks piesaistīti jauni cilvēki no Valmieras. 

Radio SWH Rock norāda, ka frekvenču Valmierā un Bauskā iegūšanas gadījumā vismaz 90% no nedēļas raidlaika būs oriģinālraidījumi. Radio SWH Rock arī informē, ka uzņēmums ir atvēlējis budžetu programmas attīstībai, kas frekvences iegūšanas gadījumā ļautu nekavējoties ieguldīt apraides aprīkojumā, personālā, mārketingā un citās jomās. 

Pieņemot lēmumu par minēto radio frekvenču piešķiršanu, NEPLP vērtēja konkursu dalībnieku atbilstību šo konkursu mērķim, konkursantu koncepcijas par radošajiem risinājumiem, programmas formātu un tā aktualitāti konkrētajā reģionā. NEPLP vērtēja arī konkursantu finansiālo nodrošinājumu un darbības ilgtspēju, tehnisko nodrošinājumu, līdzšinējo pieredzi un citus kritērijus, kas minēti nolikumā par kārtību, kādā NEPLP izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai. 

Abi konkursi par radio frekvencēm Bauskā un Valmierā tika izsludināti šā gada janvārī. Abos konkursos NEPLP izvirzīja prasības, ka konkursa dalībniekiem jānodrošina informatīvi muzikālas radiostacijas darbība latviešu valodā. Ziņas jānodrošina vismaz 105 minūšu apmērā no iknedēļas raidlaika. Konkursa uzvarētājiem radiostacijas darbība jāuzsāk 15 mēnešu laikā. 

Aicina pieteikt pārstāvjus darbam SKP

10.04.2017 09:57

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aicina sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas līdz šā gada 1. maijam nominēt savus pārstāvjus darbam NEPLP Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē (SKP). SKP uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums nosaka, ka SKP sastāvā tiek iekļauti biedrību, nodibinājumu, profesionālo iestāžu un citu organizāciju pārstāvjus, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā.

Izvirzot pārstāvi darbam SKP, jāiesniedz pamatojums tam, kāpēc konkrētās organizācijas pārstāvis tiek izvirzīts, kā arī vēlams arī iesniegt izvirzītā pārstāvja CV. Dokumenti jāiesniedz NEPLP sekretariātā, Doma laukumā 8A, Rīgā, LV–1939.

Esošo SKP locekļu pilnvaras beidzas šā gada 16. aprīlī, SKP sastāvs tiek pārskatīts reizi divos gados. SKP darbojas ne vairāk kā 20 cilvēki, padomes sastāvu apstiprina NEPLP. SKP lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Konkursā par frekvenci Kuldīgā uzvar Radio TEV

30.03.2017 19:04

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 30. marta sēdē pieņēma lēmumu atzīt SIA „Mans Radio“ (programma „Radio TEV“) par uzvarētāju konkursā par brīvās frekvences piešķiršanu Kuldīgā 90,4 MHz frekvencē. Konkurss tika izsludināts elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem aptveršanas zonas palielināšanai Kuldīgā.

„Radio TEV“ pārstāvji padomes sēdē informēja, ka radio programma tiek veidota, akcentējot latviešu auditorijai paredzētu saturu gan mūzikas sadaļā, gan saturiskajā programmā. Programmā tiek nodrošinātas reģionālās ziņas, aptuveni 20–25% no programmā atskaņotās mūzikas ir latviešu mūzika.

Izsludina divus konkursus par priekšvēlēšanu TV raidījumu veidošanu

23.03.2017 15:05

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23. marta sēdē izsludināja konkursu par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017. gadā nacionālajos komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas. Konkursa mērķis ir TV priekšvēlēšanu raidījumu veidošana un pārraidīšana, lai atspoguļotu pašvaldību vēlēšanu norisi Latvijas Republikas pilsētās (Rīga, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils). Konkursa finansējums ir 65 tūkstoši eiro, to paredzēts sadalīt divās daļās – priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai Rīgā un priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai citās Latvijas pilsētās. Konkursā var pieteikties nacionālie komerciālie mediji, kas raida TV programmas. Konkursa pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 25. aprīlim.

NEPLP 23. marta sēdē izsludināja konkursu par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017. gadā reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas. Konkursa mērķis ir TV priekšvēlēšanu raidījumu veidošana un pārraidīšana, lai atspoguļotu pašvaldību vēlēšanu norisi Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Konkursa finansējums ir 140 tūkstoši eiro, to paredzēts sadalīt četrās daļās. Konkursā var pieteikties reģionālie un vietējie mediji, kas raida TV programmas. Konkursa pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 25. aprīlim.

Konkursa "Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas" nolikums (grozīts)

- Apraides zonu sadalījums ID zonās

Konkursa "Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā nacionālajos komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas" nolikums

Konkursa "Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas" nolikums

Papildina NEPLP revīzijas komisiju personālsastāvu

NEPLP apstiprināja grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu (Latvijas Televīzija un Latvijas Radio) revīzijas komisiju, kā arī komercmedijiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma revīzijas komisijas personālsastāvā. Minētajās revīzijas komisijās iekļauts NEPLP Stratēģiskās attīstības un uzraudzības departamenta vadītājs Uldis Lielpēters.

Izsniedz retranslācijas atļauju

NEPLP 23. marta sēdē izsniedza retranslācijas atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „MakLaut“ audiovizuālo programmu retranslēšanai Rīgā.

Konkursā par sabiedriskā pasūtījuma nodošanu komerciālajām TV uzvar AS “TV Latvija” un SIA “Vidzemes Televīzija”

16.03.2017 14:10

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16. marta sēdē konkursā par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu 2017. gadā komerciālajām televīzijām raidījumu veidošanai un izplatīšanai ar mērķi nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas simtgades kontekstā uzvarētājiem tiek atzīti SIA “Vidzemes televīzija” un AS “TV Latvija” piedāvājumi.

SIA “Vidzemes Televīzija” konkursa ietvaros piedāvā veidot četrus raidījumus par Latvijas reģionālo tematiku.  Raidījums “Vidzemnieki”, kas tiks pārraidīts sestdienās vienu līdz divas reizes mēnesī, tā mērķis ir veidot specifiskus portretstāstus par Vidzemes reģiona cilvēkiem. Raidījums “Aiz simtā kilometra” tiks pārraidīts vienu reizi mēnesī sestdienās, kas vēstīs par dzīvi ārpus galvaspilsētas, parādot Latvijas reģiona skaistumu, daudzveidību un unikalitāti. Raidījums “VTV. Ceturtdaļgadsimts” tiks veidots no Vidzemes TV arhīva materiāliem, kas aptvers 25 gadu amplitūdu un tiks pārraidīts katru otro sestdienu. Raidījums “Vilciens Rīga – Valka” būs ēterā katru svētdienu un stāstīs par mūziķiem un mūzikas apvienībām. Kā nosaka konkursa nolikums, SIA “Vidzemes Televīzija” konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums EUR 100 000 apmērā.

AS “TV Latvija” konkursa ietvaros piedāvā veidot raidījumu “Rampas Ugunis” par Latvijai nozīmīgām personībām, kas ēterā tiks pārraidīts katru darbadienu. Raidījuma uzdevums ir iedvesmot Latvijas iedzīvotājus caur citu cilvēku veiksmes stāstiem un viņu darbu, veidot labāku Latviju un tās cilvēkus, ar kuriem var lepoties. Raidījums īpašu uzmanību veltīs latviešu kultūras attīstībai, cieņai pret latviešu valodu, Latvijas vēsturi un kultūras vērtībām nacionālās identitātes apstiprināšanai. Kā nosaka konkursa nolikums, AS “TV Latvija” konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums EUR 100 000 apmērā.

Konkurss tika izsludināts NEPLP 23. februāra sēdē. Konkursa priekšmets ir Latvijas kultūras mantojuma saglabāšana, veidojot TV raidījumus par Latvijai nozīmīgām personībām un Latvijas reģionālo tematiku. Konkursa finansējums kopumā ir 200 tūkstoši eiro, tā ietvaros TV raidījumi tiks veidoti un izplatīti no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

Informācija par NEPLP 16. marta sēdi

16.03.2017 14:03

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16. martā sēdē apstiprināja Valsts SIA „Latvijas Radio” (LR) valdes mērķus un uzdevumus 2017.gadā (laika periodam līdz 2017.gada 2.jūnijam).

NEPLP uzdeva LR valdes loceklei Sigitai Roķei izstrādāt LR organizācijas struktūras modeli un sagatavot LR attīstības redzējumu, iesniedzot to NEPLP līdz 2017.gada 2.maijam, un veikt LR funkciju auditu, un iesniegt tā rezultātus NEPLP līdz 2017.gada 2.jūnijam.

Izsniedz jaunu retranslācijas atļauju

NEPLP sēdē elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “V2O” izsniedza retranslācijas atļauju audiovizuālo programmu retranlsēšanai Ogres pilsētā, Ogres novadā, Salspils pilsētā un Salspils novadā.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi februārī

NEPLP apstiprināja televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“), Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada februārī. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Rīga TV24 šā gada februārī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 12 raidījumus „Preses klubs“, četrus raidījumus „Globuss“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 29 739 eiro), kā arī dokumentālās filmas „Jēkabs Kazāks” un „Purvīša Balva“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 13 677 eiro).

Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros februārī izveidojusi astoņus raidījumus „Latvijas stāsti. Personības“, četrus raidījumus „Re:TV Nedēļa Latvijā“ un divus raidījumus “100 recepšu Latvijas simtgadei” (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 30 337 eiro).

Sportacentrs.com TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 25 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 33 110 eiro).

NEPLP izsaka neuzticību diviem LR valdes locekļiem un atsauc tos no amata

02.03.2017 15:29

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2. marta sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu izteikt neuzticību VSIA „Latvijas Radio“ (LR) valdes priekšsēdētājam Aldim Pauliņam un LR valdes loceklim nodrošinājuma jautājumos Uldim Lavrinovičam. Abi minētie LR valdes locekļi ir atsaukti no amatiem ar šā gada 2. martu.

NEPLP uzdeva LR valdes loceklei Sigitai Roķei nodrošināt abiem no amata atsauktajiem valdes locekļiem atalgojuma izmaksu par februārī un martā nostrādātajām dienām un nodrošināt A. Pauliņa un U. Lavrinoviča spēkā esošo prokūru atsaukšanu. NEPLP ir lūgusi S. Roķei tuvāko divu mēnešu laikā sagatavot priekšlikumus par LR pārvaldību un uzņēmuma attīstību.

„LR valdes locekļi ir zaudējuši padomes uzticību, jo esam konstatējuši, ka valdes locekļi nespēj savstarpēji sadarboties un nodrošināt LR vadību, kas traucē LR sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Abi uzticību zaudējušie valdes locekļi nespēja NEPLP sniegt pārliecinošu LR attīstības redzējumu un argumentēt, kā tiks panākti uzlabojumi uzņēmuma pārvaldībā. Mūsu mērķis ir attīstīt LR kā mūsdienīgu uzņēmumu, kam ir vajadzīga spēcīga un vienota vadības komanda,“ norāda NEPL padomes loceklis Ivars Āboliņš.

Izvērtējot vairākus scenārijus par esošo LR pārvaldību un iespējamajiem pārvaldības modeļiem nākotnē, NEPLP konstatēja, ka LR nav izpildījusi vai ir izpildījusi tikai daļēji ievērojamu daļu no 2015. gadā un 2016. gadā apstiprinātajiem LR valdes mērķiem un uzdevumiem. Tostarp, nav pienācīgi veikti pasākumi, kas nodrošinātu pilnvērtīgu LR Latgales multimediju studijas iekārtošanu un darbību; LR revīzijas komisijas sēdē, kuras laikā tika izvērtēti LR 2016.gada finanšu un saimnieciskās darbības operatīvie rezultāti un sabiedriskā pasūtījuma izpilde, cita starpā ir konstatēts, ka līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums nav pārskatāmi salīdzināms ar 2016. gada 4. augustā padomei iesniegto izdevumu tāmi; no 2017. gada 2. marta LR revīzijas komisijas ziņojuma izriet, ka LR apgrozāmo līdzekļu koeficients uz šā gada 1.janvāri ir 0,78 (liecina par to, ka LR 2016. gadā nevarēja nosegt īstermiņa kreditoru parādus).

Konstatējot iespējamās problēmsituācijas LR pārvaldībā un darbībā kopumā, NEPLP 8. februārī nosūtīja LR vēstuli, kurā lūdza tās valdei līdz 13. februārim iesniegt Padomei šādu informāciju:

 • katra valdes locekļa individuāls situācijas novērtējums par LR valdes darbību, savstarpējo sadarbību, valdes darba ietekmi uz LR darbību, attīstību;
 • detalizēts skaidrojums par LR valdes 2017. gada 30. janvāra lēmuma Nr.1-5/A1-7 2.punktā noteikto līdzekļu 175 tūkstošu eiro apmērā plānoto izlietojumu;
 • skaidrojums par situāciju LR darba kolektīvā, īpaši skaidrojot publiskajā telpā izskanējušo informāciju par LR darbinieku neapmierinātību ar LR valdes darbu.

A. Pauliņa 13. februāra atbildes vēstulē padomei norādīts, ka jau kopš valdes darbības pirmajiem mēnešiem ir iezīmējusies atšķirīga izpratne starp valdes locekļiem par pienākumu un atbildības jomu sadalījumu, galvenokārt saistībā ar saturu veidojošo struktūrvienību pārraudzību. A. Pauliņš vēstulē nesniedz LR attīstības redzējumu kopumā. Tiek norādīts uz problēmām, savukārt risinājums netiek piedāvāts, kā arī netiek saskatītas neatbilstības, nepilnības paša darbā attiecībā uz organizācijas vadību. Līdz ar to arī netiek piedāvāts to novēršanas redzējums. Iepazīstoties ar LR valdes priekšsēdētāja vēstulē minēto un, uzklausot viņu 15. februāra padomes sēdē, kuras laikā viņš būtiski nepapildināja atbildes vēstulē minēto, NEPLP secina, ka A. Pauliņam kā vidēja lieluma valsts kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam nav sabiedrības attīstības redzējuma kopumā.

LR valdes loceklis nodrošinājuma jautājumos U.Lavrinovičs atbildes vēstulē padomei norāda, ka viņam netiek dotas pietiekamas pilnvaras organizēt un vadīt valdes darbu. U.Lavrinovičs atbildes vēstulē nesniedz konkrētu redzējumu situācijas uzlabošanai LR pārvaldībā un LR darbībā, kā arī nesniedz redzējumu par LR attīstību kopumā.

LR valdes locekles programmu attīstības jautājumos S.Roķes atbildes vēstulē padomei norādīts, ka valdes darba organizācija ir nepietiekama, nenotiek valdes darba koordinācija, valdē pietiekamā apmērā nenotiek diskusijas par LR attīstības jautājumiem, un valdes priekšsēdētāja darbības nav vērstas uz valdes vienota skatījuma panākšanu operatīvos un stratēģiskos jautājumos, kā arī uz vienotas izpratnes veidošanu par radošas industrijas uzņēmuma vadības metodēm un darbības prioritātēm. Vēstulē arī norādīts, ka pašreizējā vadības struktūra un koleģialitātes trūkums būtiski apgrūtina LR pamatfunkciju – programmu veidošanu. Vēstulē tiek vērsta uzmanība uz to, ka netiek vadīts un attīstīts uzņēmums kopumā, bet katrs vadītājs attīsta savu uzraudzības jomu, turklāt veidojot striktu budžeta sadalījumu starp valdes locekļiem, bet neveidojot attīstības budžetu, tādā veidā kavējot uzņēmuma attīstību. S. Roķe LR darbinieku neapmierinātību skaidro ar valdes darba problēmām, kas attiecīgi negatīvi ietekmē arī radošā darba procesu.

Lēmums pieejams šeit.

NEPLP tiekas ar EP deputātiem un pārrunā aktualitātes mediju nozarē

27.02.2017 15:38

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. februārī tikās ar Eiropas Parlamenta deputātiem, lai pārrunātu aktualitātes mediju jomā un priekšlikumus grozījumiem Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā. Diskusijā ar NEPLP piedalījās Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere („Vienotība“), kura parlamentā pārstāv Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupu; Andrejs Mamikins („Saskaņa”), kurš pārstāv EP sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupu un EP deputāta Roberta Zīles (Nacionālā apvienība), Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa, pārstāvis Kārlis Būmeisters.

Kā tikšanās laikā norādīja Inese Vaidere, diskusija par uzlabojumiem Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā notiek ļoti zīmīgā laikā, jo mediju loma sabiedrībā ir un būs pieaugoša. Diskutējot par nelatviešu uzrunāšanu un iesaisti, I. Vaidere pauda viedokli, ka viens no iespējamajiem risinājumiem būtu vienota medija ES valstīs izveide krievu valodā, kas sniegtu ES valstu iedzīvotājiem objektīvu informāciju par aktualitātēm, kā arī nodrošinātu konkurētspējīgu saturu izklaides jomā. Diskusijas laikā ar NEPLP pārstāvjiem tika pārrunāti arī jautājumi par reklāmu un kinofilmu valodu lietojumu Latvijā retranslētos medijos, par vienotu ES valstu rīcību gadījumos, kad mediju saturā ir konstatēta naida runa vai naida kurināšana, kā arī iespējamās iniciatīvas mediju pratības uzlabošanai un Latvijā ražota mediju satura veicināšanai.

NEPLP ir saņemta Latvijas nacionālā pozīcija par grozījumiem Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā. Šīs direktīvas mērķis ir koordinēt atsevišķus ES dalībvalstu tiesiskajā regulējumā paredzētus noteikumus attiecībā uz audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu. Direktīva ir pieņemta 2010. gadā, un, ņemot vērā, ka audiovizuālo mediju pakalpojumu vide ir būtiski mainījusies, ir sākta direktīvas pārskatīšana.

Informācija par NEPLP sēdi 23. februārī

23.02.2017 17:13

Uzdod LR iesniegt papildu dokumentus revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanai

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23. februāra sēdē iepazinās ar VSIA „Latvijas Radio“ (LR) revīzijas komisijas ziņojumu par LR finansiālajiem rādītājiem, saimniecisko darbību un sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Ziņojuma apstiprināšanai LR revīzijas komisijai ir nepieciešama papildu informācija, tāpēc LR vadībai lūgts skaidrot LR sabiedriskā pasūtījuma izpildes pa žanriem (tematikām) novirzes iemeslus; lūgts papildināt informāciju par sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas nostiprināšanas pasākumu īstenošanu; lūgts iesniegt apstiprinājumu tam, ka ir novērsti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudē konstatētie pārkāpumi; lūgts skaidrot, kādēļ apgrozāmo līdzekļu koeficients uz šā gada 1. janvāri ir 0,78, kas nozīmē, ka LR formāli nevar nosegt visus īstermiņa kreditoru parādus; kā arī – sagatavojot finansējuma pieprasījumus, LR lūgts sastādīt precīzas detalizēto aprēķinu tāmes un finansējumu izlietot saskaņā ar sastādītajām tāmēm.

Atver pretendentu pieteikumus par radio frekvencēm Bauskā un Valmierā

NEPLP 23. februāra sēdē atvēra pieteikumus uz izsludinātajiem radio frekvenču konkursiem Bauskā un Valmierā. Konkursā par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Bauskā 98,8 MHz frekvencē tika saņemti trīs pieteikumi, arī konkursā par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Valmierā 98,8 MHz frekvencē tika saņemti trīs pieteikumi.

Izsludina konkursu par sabiedriskā pasūtījuma nodošanu komerciālajām TV

NEPLP 23. februāra sēdē izsludināja konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu 2017. gadā komerciālajām televīzijām raidījumu veidošanai un izplatīšanai ar mērķi nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas simtgades kontekstā. Konkursa priekšmets ir Latvijas kultūras mantojuma saglabāšana, veidojot TV raidījumus par Latvijai nozīmīgām personībām un TV raidījumus par Latvijas reģionālo tematiku.

Konkursa finansējums kopumā ir 200 tūkstoši eiro, tā ietvaros TV raidījumi tiks veidoti un izplatīti no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim. Pretendentiem līdz šā gada 8. martam NEPLP jāiesniedz raidījumu saturiskā koncepcija, informācija par to, kā tiks nodrošināta raidījumu kvalitātes un atbilstības sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem un principiem izvērtēšana, informācija par to, kā tiks nodrošināta atgriezeniskā saite no skatītājiem, auditorijas sasniegšanas koncepcija, kā arī plāns par finansējuma izlietojumu, tehniskā nodrošinājuma apraksts un piemēri raidījumu vizuālajam noformējumam.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi janvārī

20.02.2017 13:55

NEPLP 20. februāra sēdē apstiprināja televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“), Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada janvārī. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros janvārī izveidojusi astoņus raidījumus „Latvijas stāsti. Personības“, četrus raidījumus „Re:TV Intervija“ un divus raidījumus “100 recepšu Latvijā” (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 30 337 eiro).

Sportacentrs.com TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 20 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 27 020 eiro).

Rīga TV24 šā gada janvārī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 12 raidījumus „Preses klubs“, četrus raidījumus „Globuss“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 29 739 eiro), kā arī dokumentālās filmas „Aleksandra Beļcova“ un „Romāns Suta“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 13 677 eiro).

NEPLP uzdod LR sniegt ziņas par atalgojuma politiku un darbinieku noslodzi

15.02.2017 14:21

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15. februāra sēdē uzklausīja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) valdes redzējumu par LR darbību un LR darbinieku publiski pausto neapmierinātību ar atalgojumu. NEPLP uzdeva LR valdei līdz šā gada 1. martam iesniegt informāciju par LR pamatalgu un piemaksu sistēmu un līdz 1. aprīlim iesniegt padomē LR darbinieku darba noslodžu auditu. NEPLP pieņēma lēmumu izveidot Darba grupu sabiedrisko mediju darba samaksas sistēmas izvērtēšanai, kurā kopīgi strādās LR un VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļi, kā arī padomes locekļi. Darba grupa izvērtēs darba samaksas sistēmu abos sabiedriskajos medijos un sagatavos priekšlikumus nepieciešamajam papildu finansējumam 2018.-2020. gadam.

Līdz 23. februārim NEPL padomes loceklis Ivars Āboliņš sniegs padomei ziņojumu par LR darbību, kā arī sniegs savu redzējumu par iespējamajiem scenārijiem un juridiskajiem risinājumiem LR pārvaldības un darba uzlabošanai.

LR valdes priekšsēdētājs Aldis Pauliņš informēja padomi, ka LR valde ir atcēlusi strīdīgo šā gada 30. janvāra valdes lēmumu par 175 tūkstošu eiro plānoto izlietojumu šogad. Kā jau ziņots, lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par norisēm LR, 10. februārī NEPLP uzklausīja LR programmu direktorus un arodbiedrības pārstāvjus.

Apstiprina LTV, LR un komercmediju revīzijas komisiju sastāvus

NEPLP 15. februāra sēdē apstiprināja LTV, LR un komercmediju revīzijas komisiju sastāvus. Par LTV revīzijas komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināta NEPL padomes locekle Ieva Beitika, komisijā strādās arī NEPL padomes priekšsēdētāja Dace Ķezbere un padomes sekretariāta pārstāvji.

Par LR revīzijas komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināts NEPL padomes priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš, komisijā strādās arī NEPL padomes locekļi Patriks Grīva un Gunta Līdaka, kā arī padomes sekretariāta pārstāvji.

NEPLP apstiprināja revīzijas komisijas sastāvu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izvērtēšanai. Par komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināta NEPL padomes locekle Gunta Līdaka, komisijā strādās arī NEPL padomes locekļi Ieva Beitika un Patriks Grīva, kā arī padomes sekretariāta pārstāvji.

NEPLP uzdod LR valdei skaidrot situāciju uzņēmumā

10.02.2017 09:53

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir uzdevusi VSIA „Latvijas Radio“ (LR) valdei līdz pirmdienai iesniegt NEPLP skaidrojumu par vairākiem ar LR darbību un attīstību saistītiem jautājumiem, kā arī sniegt valdes locekļu redzējumu par neapmierinātību LR kolektīvā ar LR valdes darbu. Lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par norisēm LR, šodien NEPLP plāno uzklausīt LR programmu direktorus un arodbiedrības pārstāvjus, bet 15. februārī notiks diskusija ar LR valdes locekļiem.

„NEPLP ir ļoti satraukta par situāciju LR un pēdējā tikšanās ar valdi ir atstājusi iespaidu, ka tā nestrādā kā vienota komanda. Šāda situācija nav pieļaujama un NEPLP sagaida valdes skaidrojumu, konkrētu rīcības plānu un piedāvājumu ar konkrētiem risinājumiem. Valdei jāatceras, ka sabiedrības intereses vienmēr ir liekamas augstāk par personīgajām ambīcijām,“ uzsver NEPL padomes loceklis Ivars Āboliņš.

Pieprasījumu iesniegt LR valdes skaidrojumu par vairākiem ar LR darbību saistītiem jautājumiem NEPLP nosūtījusi gan ņemot vērā pēdējā laikā publiski izskanējušo informāciju par LR darbinieku neapmierinātību ar valdes darbu un iespējamo streiku, gan arī tāpēc, ka LR valdes locekļi NEPLP ir pauduši pretrunīgu informāciju par atsevišķiem LR darbības jautājumiem. Viens no tiem skar LR piešķirtā finansējuma plānoto izlietojumu, konkrēti, LR valdei jāsniedz NEPLP skaidrojums par 2017. gada 30. janvāra LR valdes lēmumu par 175 tūkstošu eiro plānoto izlietojumu. Katram valdes loceklim uzdots sniegt individuālu situācijas vērtējumu par LR valdes darbību un valdes savstarpējo sadarbību, kā arī valdes darba ietekmi uz LR attīstību.

Par NEPL padomes priekšsēdētāju ievēlēta Dace Ķezbere

06.02.2017 13:56

Par jauno Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāju 6. februāra sēdē NEPLP ievēlēja Daci Ķezberi, kura līdz šim pildīja NEPL padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Par NEPL padomes priekšsēdētāja vietnieku padomes locekļi ievēlēja Ivaru Āboliņu

„Šobrīd padomei visvairāk ir vajadzīga pieredzes un zināšanu pārmantojamība. Ņemot vērā, ka strādāju padomē kopš 2015. gada jūnija, varu būt noderīga kā „tilts“ starp iepriekšējo padomi un jauno,“ sacīja D. Ķezbere. 

Padomes locekļi šodien vienojās par atbildības jomu sadalījumu NEPLP darbībā, kur katrs no padomes locekļiem uzņēmās vienu atbildības jomu, kā arī vienu darbības virzienu, kur katrs būs līdzatbildīgais. Atbildības jomu sadalījums NEPLP: 

VSIA „Latvijas Televīzija” pārraudzība – Ieva Beitika (atbildīgā padomes locekle), Dace Ķezbere (līdzatbildīgā padomes locekle). 

VSIA „Latvijas Radio” pārraudzība – Ivars Āboliņš (atbildīgais padomes loceklis), Patriks Grīva (līdzatbildīgais padomes loceklis). 

Komercradio nozares pārraudzība – Patriks Grīva (atbildīgais padomes loceklis), Ivars Āboliņš (līdzatbildīgais padomes loceklis). 

Komerctelevīziju nozares pārraudzība – Gunta Līdaka (atbildīgā padomes locekle), Ieva Beitika (līdzatbildīgā padomes locekle). 

Kabeļtelevīziju nozares pārraudība – Dace Ķezbere (atbildīgā padomes locekle), Gunta Līdaka (līdzatbildīgā padomes locekle). 

Starpinstitucionālā sadarbība, kā arī likumdošanas process – Gunta Līdaka (atbildīgā padomes locekle) un visi pārējie padomes locekļi atbilstoši katra padomes locekļa atbildības jomai. 

Starptautiskā sadarbība elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozarē – Ieva Beitika (atbildīgā padomes locekle) un visi pārējie padomes locekļi atbilstoši katra padomes locekļa atbildības jomai. 

Par sabiedrisko mediju portāla LSM.lv darbību atbildīgi būs visi četri NEPL padomes locekļi, kuru atbildības joma ir sabiedriskie mediji. 

Kā jau ziņots, šā gada februārī beidzās līdzšinējo padomes locekļu – Aijas Dulevskas, Daiņa Mjartāna, Aināra Dimanta un Ivara Zviedra – pilnvaras NEPLP.

 

Apstiprina LR sabiedrisko pasūtījumu

01.02.2017 15:05

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 1. februāra sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) sabiedriskā pasūtījuma plānu 2017. gadam.

LR sabiedriskā pasūtījuma plānā norāda, ka 2017. gadā plāno saglabāt un nostiprināt LR kā informācijas līdera lomu Latvijas informācijas telpā. LR norāda, ka tā auditorija kopumā pārsniedz 600 tūkstošus klausītāju, LR ir medijs ar visaugstāko auditorijas uzticamības rādītāju. LR plāno šos auditorijas rādītājus saglabāt, lai gan tendences Eiropā un pasaulē rāda, ka lineārā apraide gadu no gada tiek izmantota mazāk un aizvien vairāk klausītāju dod priekšroku pakalpojumam „pēc pieprasījuma“. LR ņem vērā šīs tendences, attīstot darbību internetā, veidojot multiplatformu produktus un izglītojot žurnālistus multimediju jomā.

Viena no LR satura prioritātēm 2017. gadā ir Latvijas simtgadei veltīti raidījumi visās radio programmās un ziņu dienesta gatavotajos raidījumos. Latvijas simtgades atspoguļojumu LR programmās veidos trīs sadaļas: Latvijas valstiskuma un tautiskuma veidošanās gaita un kultūrvēstures nozīme Latvijas tapšanā; mūsdienu Latvija, procesi, sasniegumi un cilvēki; idejas Latvijas attīstībai nākotnē.

Nozīmīga sadaļa LR sabiedriskā pasūtījuma plānā paredzēta Latgales satura attīstībai – pērn darbību veiksmīgi uzsāka LR reģionālā studija Latgalē, kas šogad turpinās veidot multimediju saturu. Šogad LR turpinās īstenot sabiedriski un sociāli atbildīga satura platformas funkcijas, sekojot Eiropas un pasaules tendencēm radio attīstībā, LR aktīvāk pievērsīsies multimediju satura attīstībai (t.sk. satura vizualizācijai).

Sabiedrisko mediju LR un Latvijas Televīzijas sadarbības jomā plānots sadarboties sabiedrisko mediju portāla LSM.lv attīstībā, sadarboties kultūras raidījumu veidošanā, izklaides satura veidošanā, kā arī sadarboties labdarības jomā (piemēram, Pieci.lv Ziemassvētku akcija „Dod pieci“). Plānots turpināt sadarbību arī Latgales informatīvās telpas stiprināšanā un multimediju satura attīstībā.

Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros LR šogad plāno veidot ziņu raidījumus (vislielākais ziņu raidījumu īpatsvars – 23,6% no kopējā stundu apjoma – plānots programmā LR1), informatīvi analītiskus raidījumus (vislielākais īpatsvars – 38,6% no kopējā stundu apjoma – plānots programmā LR4), kultūras un izglītības raidījumus (vislielākais īpatsvars – 32,3% no kopējā stundu apjoma – plānots programmā LR3, līdzīgs apjoms plānots arī programmā LR1), izklaidējošus raidījumus (vislielākais īpatsvars – 28,4% no kopējā stundu apjoma – plānots programmā LR2, 17,9% no kopējā īpatsvara – programmā LR5). Mūzikas apjoms LR programmās plānots: 12,4% apjomā no kopējā stundu apjoma programmā LR1; 51,8% apmērā no kopējā stundu apjoma programmā LR2; 56,3% apmērā no kopējā stundu apjoma programmā LR3; 25,8% no kopējā stundu apjoma programmā LR4; 50,2% apmērā no kopējā stundu apjoma programmā LR5; 85% apmērā no kopējā stundu apjoma programmā LR6.

Jaunajai NEPL padomei novēl stiprināt padomes reputāciju, turpināt virkni iesāktu reformu

01.02.2017 13:21

Jaunajai NEPL padomei novēl stiprināt padomes reputāciju, turpināt virkni iesāktu reformu

Noslēdzot piecu gadu darba laiku Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP), līdzšinējie padomes locekļi šodien tikās ar jauno padomi. 1. februāris bija pēdējā darba diena četriem padomes locekļiem – Aijai Dulevskai, Dainim Mjartānam, Aināram Dimantam un Ivaram Zviedrim. Darbu NEPLP turpina Dace Ķezbere, kuru šajā amatā Saeima apstiprināja 2015. gada jūnijā. Jaunie NEPL padomes locekļi ir Ieva Beitika, Gunta Līdaka, Patriks Grīva un Ivars Āboliņš. Tikšanās laikā iepriekšējie padomes locekļi aktualizēja virkni nozīmīgu uzdevumu NEPLP un elektronisko mediju nozarē kopumā.

Sadarbība ar lēmumu pieņēmējiem

Kā norādījaNEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska, viens no svarīgākajiem nosacījumiem sekmīgai elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzrauga darbībai ir spēja sadarboties ar lēmumu pieņēmējiem valdībā un parlamentā, kā arī ar sabiedriskajām organizācijām. “Politiķu izpratne par medijiem un to lomu kopumā ir augusi,” sacīja A. Dulevska.

Nākamajai padomei, viņasprāt, būs lielākas iespējas argumentēt savu nostāju un racionāli pamatot nepieciešamās reformas. “Šādi lēmumi mediju nozarē būs vajadzīgi, jo mediju vidē ir jārūpējas par godīgu konkurenci, adekvātu finansējumu sabiedriskajiem medijiem, satura daudzveidību, latviešu valodas stiprināšanu un nacionālās drošības jautājumiem.”

Kā vienu no uzdevumiem nozari regulējušo likumu jomā A. Dulevska minēja NEPLP izstrādātos grozījumus likumā, kas dotu tiesības identificēt mediju īpašniekus un ļautu apturēt Latvijas drošību potenciāli apdraudošus darījumus.

NEPLP ietekme

Padomes priekšsēdētājas vietniece Dace Ķezbereuzsvēra, ka viens no būtiskākajiem jaunās padomes uzdevumiem būs darbs pie elektronisko mediju nozares nozīmīgākā dokumenta – jaunas elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas (esošās termiņš beidzas 2017. g.) –, kas padomei jāveido kopā ar mediju profesionāļiem un ekspertiem.

Otrs nozīmīgs mērķis ir NEPLP sabiedriskās ietekmes atgūšana, kas vajadzīga efektīvai lēmumu pamatošanai un pieņemšanai. “Pieļauju, ka zemākais punkts attieksmē pret NEPLP ir aiz muguras, taču būs jāpaveic milzīgs darbs, lai atgūtu kaut daļu no agrākā respekta pret padomi. Un tas mums būs ļoti nepieciešams, jo katra reforma, pat neliela pārmaiņa elektronisko mediju nozares regulējumā, prasa jaudīgu pārliecināšanas spēku.”

Latgales mediji, saturs diasporai, LR attīstība

Dainis Mjartāns vērsa uzmanību uz trim nozīmīgiem darbības virzieniem, kas ir attīstīti šīs padomes darbības laikā un būtu jāturpina. Pirmkārt, tā ir NEPLP iedibinātā Latgales elektronisko mediju programma, – tā paredz atbalsta mehānismus vietējiem medijiem un nodrošina sabiedriskā medija klātbūtni Latgalē, kas ir ļoti nozīmīgs faktors Latvijas stratēģiskajā komunikācijā. “Ik gadu izsludinot vairākus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē, esam aktivizējuši komerciālo elektronisko mediju darbu un stiprinājuši latgaliešu valodas lietošanu. Lai pilnveidotu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu saturu, kā arī uzlabotu apraidi pierobežā, jāizstrādā un jāievieš Latgales elektronisko mediju programma 2017.–2021. gadam,” norādīja D. Mjartāns.

Otrkārt, tas ir atbalsts diasporas medijiem un tautiešu, kuri dzīvo un strādā ārvalstīs, uzrunāšana. NEPLP sadarbībā ar Ārlietu ministriju ik gadu izsludina konkursu ārvalstīs bāzētiem latviešu medijiem. 2017. gadā Latvijas Televīzija (LTV) attīstīs interneta kanālu diasporas auditorijas uzrunāšanai, kas jāpapildina ar saturu no latviešu mītņu zemēm.

Treškārt, tā ir uzsāktā sabiedriskā radio attīstība, – nostiprinot Latvijas Radio (LR) lomu jauniešu auditorijā, Latvijas pierobežā dzīvojošo uzrunāšana un iesaiste, kā arī kopprojekti TV satura veidošanai jaunatklātajā multimediju studijā Doma laukumā.

“Šogad apritēs simts gadi kopš vēsturiskā Latgales kongresa, kad Latgales pārstāvji lēma par apvienošanos ar pārējiem topošās Latvijas novadiem vienā zemē. Vēsturiski mēs vienmēr esam spējuši piepildīt lielas ieceres vien tad, kad esam bijuši vienoti. To es novēlu gan nākamajai NEPLP, gan mediju nozarei un visai Latvijas sabiedrībai,” sacīja D. Mjartāns.

Reģionālās TV un Celmlauža balva

I. Zviedris tikšanās laikā uzsvēra četras iniciatīvas, kas NEPLP aizsāktas viņa darbības laikā un būtu turpināmas. Tas ir ikgadējais seminārs reģionālajiem medijiem (tā ietvaros notiek praktiskas apmācības reģionālo TV darbiniekiem), tā ir Celmlauža balvas tradīcijas iedibināšana (balva tiek piešķirta par īpašām inovācijām TV un radio nozarē, iedibināta 2013. gadā), tas ir izcīnītais papildu finansējums reģionālo TV satura veidošanai un tā ir kabeļtelevīziju reģistrācijas elektroniskās platformas izveide.

“Esmu bijis un palieku reģionālo televīziju aizstāvis, jo uzskatu, ka šo mediju un producentu grupu veidotie stāsti ir ne tikai nozīmīgs informācijas avots reģionu ļaudīm, bet arī unikāls kultūrvēsturiskais mantojums,” sacīja I. Zviedris.

Sabiedriskie mediji, visu Latvijas cilvēku uzrunāšana

A. Dimants uzskata, ka NEPLP darbu kopš 2012. gada raksturo pieaugusi rīcībspēja un izlēmīgums. “Politiķu prasītā padomes locekļu atlaišana trīs ar pusi gadus pēc mūsu apstiprināšanas amatā, manuprāt, spilgti parādīja: NEPLP darbs ir bijis mērķtiecīgs un uz sabiedrības interešu aizstāvību vērsts. Politiķu dusmas bija krājušās ilgāku laiku – saistībā ar pozīciju par apvienota un efektīva Latvijas sabiedriskā medija izveidi, saistībā ar lēmumiem, kas stiprināja LTV un LR, saistībā ar mūsu vēlmi pārgriezt finansējuma „nabassaiti” starp Saeimu un sabiedrisko pasūtījumu, padarot sabiedriskos medijus neatkarīgākus.”

Pēc A. Dimanta domām, sabiedrības un politiķu izpratne par mediju jautājumu nozīmīgumu ir augusi, tāpēc nākamajai padomei varētu būt vieglāk turpināt ceļu gan daudzveidīga un neatkarīga satura stiprināšanā sabiedriskajos medijos, gan komercmediju tirgus pilnveidē un cīņā pret nelegāla satura izplatību. Būtisks solis, kam vajadzīga gan padomes kompetence, gan politiskā griba no lēmumu pieņēmējiem, būs sabiedrisko mediju piedāvājuma paplašināšana krievu valodā, uzsvēra A. Dimants. “Mums ir jāatrod veids, lai uzticama komunikācijas platforma uzrunātu visus Latvijas ļaudis. Visticamāk, tas varētu notikt interneta platformā, kā arī kabeļtīklos un satelīta apraidē. Iespējams, kopā ar Igaunijas sabiedriskās televīzijas trešo kanālu ETV+ krievu valodā (raida kopš 2015. gada septembra) un citiem starptautiskajiem partneriem.”

Informācija par NEPLP sēdi 31. janvārī

01.02.2017 08:40

Veic izmaiņas apraides un retranslācijas atļaujās

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 31. janvāra sēdē pieņēma lēmumu apvienot SIA „Solergo“ un SIA „Radio Capital FM Liepāja“ izsniegtās apraides atļaujas vienotā tīklā un anulēja SIA „Radio Capital FM Liepāja“ izsniegto apraides atļauju (uzņēmums ir veicis reorganizāciju ­– SIA „Radio Capital FM Liepāja“ ir pievienota SIA „Solergo“).

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „QBS“ izsniegtajā apraides atļaujā, nosakot, ka programmu „Radio Marija Latvija“ iespējams pārraidīt izmantojot frekvenci 93,2 MHz Valkā (NEPLP 2016. gada 1. decembrī atzina „QBS“ par uzvarētāju konkursā par radio programmas veidošanu Valkā).

NEPLP pieņēma lēmumu veikt grozījumus SIA „SMART TV“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā, kā arī nolēma anulēt SIA „VIPNET“ izsniegto retranslācijas atļauju (lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz SIA „VIPNET“ lūgumu).

Apstiprina mērķus un uzdevumus LTV valdei

NEPLP apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes mērķus un uzdevumus 2017. gadam. Saskaņā ar NEPLP lēmumu, LTV valdei uzdots pilnveidot satura kvalitātes uzraudzību, paplašinot LTV raidījumu izvērtējumos iesaistīto speciālistu loku un iesaistot satura komunikācijā sabiedrību. LTV valdei uzdots attīstīt sabiedriskā labuma testa mērījumu sistēmu, iekļaujot jaunus kvalitātes indikatorus (par testa mērījumu rezultātiem divas reizes gadā jāziņo NEPLP). LTV jāveicina ziņu, informatīvi analītiskā un dokumentālā satura attīstību, nodrošinot šo raidījumu pozīciju skatītāko TV raidījumu TOP 40 (vismaz četri nosaukumi mēnesī).

LTV valdei jāpilnveido LTV7 kanāla saturu, jānodrošina auditorijas pieaugums, kā arī jānodrošina sabiedriskā pasūtījuma un likumā noteiktās tematikas integrāciju LTV saturā, kā arī jānodrošina regulāru kopdarbības projektu attīstību ar VSIA “Latvijas Radio” (pētnieciskās žurnālistikas, jauniešiem domāta satura, kultūras satura veidošanā, mārketingā, krievu valodā veidotā satura nodrošinājumā). LTV valdei uzdots izstrādāt komunikācijas plānu par LR simtgades tematikai veltīto saturu, ko veido LTV, kā arī līdz augustam uzdots sagatavot atzinumu par LTV nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un laika grafiku, lai sabiedriskie mediji atstātu reklāmas tirgu. LTV uzdots šogad uzsākt LTV programmas diasporai apraidi internetā, kā arī sagatavot investīciju plānu tehniskā nodrošinājuma atjaunošanai, lai veiktu pāreju uz augstas izšķirtspējas (HD) apraidi.

Apstiprina revīzijas komisijas ziņojumu par komercmediju veikumu sabiedriskā pasūtījuma izpildē

NEPLP 31. janvāra sēdē apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos (TV un radio) 2016. gadā. Pērn komercmediji veidoja raidījumus sabiedriskā pasūtījuma ietvaros piecās dažādās apakšprogrammās (sabiedriskā pasūtījuma izpilde tika nodota konkursa kārtībā).

Ziņu sižetus LTV par norisēm Latvijas reģionos pērn veidoja „Latgales Reģionālā TV“ (Latgalē), „Skrundas TV“ (Kurzemē), „TV studija Spektrs“ (Zemgalē) un „Valmieras TV“ (Vidzemē). Katra televīzija pērn izveidoja 301 ziņu sižetu, kas atbilst plānotajam sižetu apjomam. Šīs programmas finansējums kopumā bija 244 255 eiro.

Sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas stiprināšanas apakšprogrammā (Latgales plašsaziņas līdzekļos) TV raidījumus pērn veidoja SIA „Studija 3KM“ (15 raidījumi, 405 minūšu kopapjomā), bet radio raidījumus veidoja SIA „Lietišķā Latgale“ (izveidoti 80 raidījumi, 1717 minūšu kopapjomā). Šīs programmas finansējums bija 71 tūkstotis eiro.

Sabiedriskais pasūtījums radio raidījumu veidošanai krievu valodā Latgales elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pērn tika nodots SIA „Ef-Ei“, SIA „Alise Plus“ un AS „Radio SWH“. „Ef-Ei“ pērn izveidoja 131 raidījumu (2424 minūšu apjomā), „Alise Plus“ izveidoja 232 raidījumus (2288 minūšu apjomā), „Radio SWH“ izveidoja 132 raidījumus (1871 minūšu apjomā). Šīs programmas finansējums bija 51 tūkstotis eiro.

Sabiedriskais pasūtījums TV raidījumu veidošanai krievu valodā Latgales elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pērn tika nodots SIA „Dautkom TV“. Televīzija pērn izveidoja 18 raidījumus, šīs programmas finansējums bija 20 tūkstoši eiro.

Sabiedriskais pasūtījums ar mērķi atbalstīt elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un producentus Latvijas diasporas mītnes zemēs un veidot sižetus par diasporas aktualitātēm, konkursa kārtībā pērn tika nodots „IMLO Lat-Ireland LTD“. Pērn tika izveidoti 5 raidījumi, kopējais šīs programmas finansējums bija 23 tūkstoši eiro.

NEPL padomes locekļi kopā ar jaunievēlētajiem padomes locekļiem aicina žurnālistus uz tikšanos

30.01.2017 16:51

Noslēdzot piecu gadu darba laiku Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP), līdzšinējie padomes locekļi Aija Dulevska, Dainis Mjartāns, Ainārs Dimants, Ivars Zviedris un Dace Ķezbere aicina žurnālistus uz tikšanos trešdien, 1.februāri plkst.12.00 NEPLP telpās (Doma laukums 8A, Rīga), kopā ar jaunievēlētiem Padomes locekļiem Ievu Beitiku, Guntu Līdaku, Patriku Grīvu un Ivaru Āboliņu.

1.februāris ir pēdējā darba diena četriem padomes locekļiem - Aijai Dulevskai, Dainim Mjartānam, Aināram Dimantam un Ivaram Zviedrim. Darbu NEPLP turpinās Dace Ķezbere, kuru šajā amatā Saeima apstiprināja 2015.gada jūnijā. NEPL padomes locekļi tikšanās laikā iepazīstinās sava darba turpinātājus - Ievu Beitiku, Guntu Līdaku, Patriku Grīvu un Ivaru Āboliņu - par nozīmīgākajiem uzdevumiem un aktualitātēm elektronisko mediju nozarē.

Mediju pārstāvjiem savu dalību uz tikšanos vēlams pieteikt līdz 31.janvāra plkst.17.00 pa tālruni 26453523 vai nosūtot e-pastu uz agnese.berga@neplpadome.lv

 

Informācija par NEPLP sēdi 26. janvārī

26.01.2017 14:27

Apstiprina LTV darbības stratēģiju līdz 2019. gadam un sabiedrisko pasūtījumu 2017. gadam

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 26. janvāra sēdē apstiprināja VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2019. gadam. LTV vispārējais stratēģiskais mērķis ir kļūt par pieprasītāko mediju (TV un web) nozarē, par līderi sasniegtās auditorijas ziņā un kvalitātes paraugu raidījumu satura jomā. LTV vīzija ir, ka šis ir atbildīgs, neatkarīgs un izcils uzņēmums, kurš iedvesmo, informē, izglīto un izklaidē sabiedrību.

Stratēģijā identificēti LTV finanšu un nefinanšu mērķi, kā arī noteikta uzņēmuma darbības kontroles un vērtēšanas sistēma. Starp saturiskajiem LTV attīstības uzdevumiem minēti LTV1 programmas oriģinālsatura apjoma un kvalitātes palielināšana, LTV7 programmas jauna pozicionējuma izstrāde, multimediju satura platformas attīstība jauniešu auditorijai, interneta kanāla izveide tautiešiem ārvalstīs un citi.

Saskaņā ar NEPLP apstiprināto sabiedriskā pasūtījuma plānu 2017. gadam, LTV uzdevumi ir saglabāt LTV kanālu kopējo skatīšanās laika daļu lielāku par 16%; saglabāt LTV1 kanāla skatīšanās laika daļu auditorijā no 35-64 gadiem lielāku par 9%; nodrošināt interneta platformai LSM.lv vidējo mēneša unikālo apmeklētāju skaitu virs 240 tūkstošiem cilvēku; saglabāt LTV skatītāju apmierinātību ar satura kvalitāti virs 70%; nodrošināt LTV reklāmas ieņēmumu saglabāšanu 2016. gada līmenī.

Vērtējot LTV satura budžeta plānoto izlietojumu, šogad 24% no saturam paredzētā finansējuma plānots novirzīt ziņu raidījumiem, 19% informatīvi analītiskajām programmām, 14% kultūras raidījumiem, 12% sporta raidījumiem, 9% izklaides raidījumiem, bet pārējo budžeta daļu izglītības un zinātnes raidījumiem, bērnu un pusaudžu programmām, reliģiskas ievirzes raidījumiem, kā arī filmu slejām.

Soda Radio SWH, izsaka brīdinājumu LR

NEPLP 26. janvāra sēdē pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli AS “Radio SWH” par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL) noteiktā pieļaujamā reklāmas apjoma pārkāpumiem programmā “Radio SWH Plus”, kuras aptveršanas zona ir Daugavpils un Rēzekne. Par konstatēto pārkāpumu NEPLP uzlika medijam naudas sodu 1500 eiro apmērā.

NEPLP izteica mutvārdu aizrādījumu VSIA “Latvijas Radio” (LR) par EPLL nostiprinātā viedokļu daudzveidības principa (likuma 24. pants) neievērošanu LR programmā izplatītajā raidījumā “Zaļais vilnis”. NEPLP aicina LR ievērot likuma prasības attiecībā uz programmas un raidījumu veidošanu.

Apstiprina un veic izmaiņas apraides atļaujās

NEPLP izsniedza apraides atļaujas SIA „Televīzijas studija „TV Spektrs““ programmas „TV Spektrs“ veidošanai un biedrībai Jauniešu klubs „Pēda“ programmas „Radio Valka“ veidošanai. NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Star FM“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Star FM“).

Papildina retranslējamo TV programmu sarakstu

NEPLP pieņēma lēmumu iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā TV programmas “Epoque” un “Detskiy telekanal Multimaniya”.

Informācija par brīvajām frekvencēm

24.01.2017 10:04

Izsludina konkursu par radio programmas veidošanu Valmierā 98,8 MHz frekvencē

NEPLP pieņēma lēmumu izsludināt konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciālas vai nekomerciālas radio programmas veidošanai Valmierā 98,8 MHz frekvencē latviešu valodā. Pretendentiem pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz šā gada 20. februārim, to izvērtēšanu NEPLP veiks līdz 20. aprīlim.

Izsludina pieteikšnaos uz aptveršanas zonas palielināšanu Kuldīgā 90,4 MHz frekvencē

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 19. janvāra sēdē noteica, ka radio frekvence Kuldīgā 90,4 MHz frekvencē tiek izmantota nacionālo vai reģionālo komerciālo vai nekomerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas aptveršanas zonas palielināšanai. Pretendentiem pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz šā gada 20. februārim. 

 Izsludina konkursu par radio programmas veidošanu Bauskā 98,8 MHz frekvencē

NEPLP 12. janvāra sēdē izsludināja konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla vai nekomerciāla radio darbībai Bauskā 98,8 MHz frekvencē latviešu valodā. Pretendentiem iesniegumi jāiesniedz NEPLP līdz 10. februārim.

 

Informācija par NEPLP sēdi 19. janvārī

19.01.2017 14:02

Lemj par radio frekvencēm Kuldīgā un Valmierā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 19. janvāra sēdē noteica, ka radio frekvence Kuldīgā 90,4 MHz frekvencē tiek izmantota nacionālo vai reģionālo komerciālo vai nekomerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas aptveršanas zonas palielināšanai. Pretendentiem pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz šā gada 20. februārim. 

NEPLP pieņēma lēmumu izsludināt konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciālas vai nekomerciālas radio programmas veidošanai Valmierā 98,8 MHz frekvencē latviešu valodā. Pretendentiem pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz šā gada 20. februārim, to izvērtēšanu NEPLP veiks līdz 20. aprīlim.

Apstiprina LR darbības stratēģiju līdz 2019. gadam

NEPLP 19. janvāra sēdē konceptuāli apstiprināja VSIA “Latvijas Radio” (LR) vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2019. gadam, kas atzinuma sniegšanai tiks nosūtīta Pārresoru koordinācijas centram. Sākotnējais šī dokumenta iesniegšanas termiņš LR bija noteikts 2016. gada 29. aprīlī, šis termiņš vairākas reizes tika pagarināts. Vēstuli no LR ar priekšlikumiem vidēja termiņa stratēģijai NEPLP saņēma 2016. gada 3. oktobrī. Izskatot dokumentu, NEPLP lūdza LR stratēģiju papildināt un precizēt līdz 2016. gada 14. novembrim (vēstule LR tika nosūtīta 14. oktobrī). Precizēto dokumenta versiju NEPLP saņēma 30. novembrī, dokuments tika vērtēts NEPLP sēdē 22. decembrī. Pēc iepazīšanās ar sagatavoto dokumentu, NEPLP lūdza LR veikt stratēģijā precizējumus, nosakot termiņu šī dokumenta iesniegšanai līdz 2017. gada 5. janvārim.

Saskaņā ar stratēģijā ietvertajiem LR darbības stratēģiskajiem mērķiem, ilgtermiņā LR ir jāsaglabā un jānostiprina informācijas līdera loma Latvijas informācijas telpā, kā arī jāveido LR kā labi pārvaldītu organizāciju, kas savā darbā izmanto jaunākos tehnoloģiskos risinājumus, spēj operatīvi reaģēt uz izmaiņām mediju vidē un mediju satura izmantošanas ieradumos, racionāli un efektīvi izmanto pieejamos resursus.

Apstiprina un veic izmaiņas apraides atļaujās

NEPLP apstiprināja apraides atļauju SIA „Autoradio Rēzekne“ programmas „Autoradio Rēzekne“ raidīšanai. NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Rietumu Radio“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Rietumu Radio“), SIA „Radio Skonto“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Radio Skonto 107,2“), SIA „Radio Media Centrs“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „1.Biznesa Radio Liepāja“), SIA „1.business radio“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „1.Biznesa Radio“), SIA „Vārds & Co“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Latvijas Kristīgais Radio“) un SIA „RNI Radio“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Radio Merkurs“).

Papildina retranslējamo TV programmu sarakstu

NEPLP pieņēma lēmumu iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā TV programmas “Current Time”, “TV 1000 Comedy” un “Kidzone Plus”.

NEPLP vērš kabeļoperatoru uzmanību uz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma nosacījumiem, kas paredz priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās. Likuma 13. pants nosaka: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri nodrošina ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu retranslāciju Latvijā, līgumā ar attiecīgo ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekli paredz noteikumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Latvijā retranslējamās programmās nedrīkst iekļaut aģitācijas materiālus par politiskajām partijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām."

Informācija par NEPLP sēdi 12. janvārī

12.01.2017 13:44

Uzklausa Monitoringa centra atskaiti, apstiprina darbības plānu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 12. janvāra sēdē apstiprināja NEPLP Monitoringa centra atskaiti par darbu 2016. gada ceturtajā ceturksnī, kā arī apstiprināja Monitoringa centra darbības plānu šā gada pirmajam ceturksnim.

2016. gada pēdējos trīs mēnešos ir veicis radio un TV raidījumu monitoringu 2848 stundu apjomā, sagatavojot kopumā 148 pārbaudes un monitoringa ziņojumus. Šajā laikā konstatēti 16 dažāda veida pārkāpumi (administratīvie, reklāmas u.c.). Sankcijas ceturtajā ceturksnī piemērotas SIA „Star FM“ (piemērots administratīvais sods 1000 eiro apmērā par slēptas reklāmas izvietošanu programmā), SIA „Mans Radio“ (piemērots administratīvais sods 1000 eiro apmērā par reklāmas izvietošanu ārpus reklāmas bloka), SIA „TV3 Latvia“ (piemērots administratīvais naudas sods 1250 eiro apmērā par vispārpieņemtu žurnālistikas un ētikas principu pārkāpumu ziņu raidījumu veidošanu), AS „Latvijas Neatkarīgā televīzija“ (piemērots administratīvais naudas sods 800 eiro apmērā par programmā demonstrētas filmas nenodrošināšanu ar tulkojumu valsts valodā), SIA „Voxell Baltic“ (piemērots administratīvais naudas sods 2000 eiro apmērā par likuma un apraides atļaujas pārkāpumiem, nenodrošinot latviešu valodas apjomu programmā), SIA „Radio Rēzekne“ (piemērots administratīvais sods 1000 eiro apmērā par raidstundā pieļaujamā reklāmas apjoma pārkāpumiem).

2016. gada ceturtajā ceturksnī Monitoringa centrs turpināja veikt Krievijas Federācijā veidotu programmu pārbaudes. Monitoringa centrs apkopojis informāciju par iespējamajiem Elektronisko plašsaziņas likuma pārkāpumiem programmas „NTV Mir Baltic“ 2016. gada oktobra un novembra raidījumos. Monitoringa centrs apkopojis informāciju nosūtīšanai Lielbritānijas elektronisko mediju regulatoram „Ofcom“, kuras jurisdikcijā atrodas programmas „NTV Mir Baltic“.

2016. gada novembrī tika veiktas kabeļtelvīzijas pakalpojumu sniedzēju pārbaudes, vairākiem operatoriem konstatētas retranslēto programmu neatbilstības izsniegto retranslācijas atļauju programmu sarakstam.

Izsludina konkursu par radio programmas veidošanu Bauskā

NEPLP 12. janvāra sēdē izsludināja konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla vai nekomerciāla radio darbībai Bauskā 98,8 MHz frekvencē latviešu valodā. Pretendentiem iesniegumi jāiesniedz NEPLP līdz 10. februārim.

Nodod LTV raidījumus Dautkom TV, groza apraides atļauju

NEPLP atbalstīja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) priekšlikumu 2017. gadā nodot SIA „Dautkom TV“ bezatlīdzības lietošanās programmas LTV7 ziņas krievu valodā.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Solergo“ (programma „Radio Capital FM“ izsniegtajā apraides atļaujā).

Izraugās uzvarētājus konkursos par TV un radio raidījumu veidošanu Latgales medijos

12.01.2017 13:41

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 12. janvāra sēdē apstiprināja konkursu rezultātus par raidījumu veidošanu 2017. gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas un radio programmas.

Konkursā par radio programmas veidošanu par uzvarētāju tika atzīts producentu grupas SIA „Lietišķā Latgale“ piedāvājums. Konkursā par TV programmu veidošanu par uzvarētāju tika atzīts neatkarīgās producentu grupas SIA “Studija 3KM” piedāvājumu.

Katra konkursa finansējums ir 35 571 eiro. Sabiedriskais pasūtījums paredzēts reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un producentu grupām Latgales reģionā.

Konkursā par TV raidījumu veidošanu uzvar Studija 3KM

Par uzvarētāju konkursā par TV raidījumu veidošanu latviešu valodā 2017. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos NEPLP atzina neatkarīgās producentu grupas SIA “Studija 3KM” piedāvājumu.

“Studija 3KM” konkursā piedāvā veidot 12 izglītojošus raidījumus ciklā “Sajūti Latgali” (katru – 27 minūšu garumā), kas līdz gada beigām būs skatāmi Latvijas televīzijā, Re:TV, Vidusdaugavas televīzijā un internetā. Raidījumos iecerēts atspoguļot šādas tēmas: sabiedriski aktuālie notikumi Latgalē, uzņēmēju veiksmes stāsti, sociāli jautājumi, daba un vide, izglītība u.c. Raidījumu cikla mērķis ir veicināt sabiedrības saliedēšanu un stiprināt valsts valodas pozīcijas, kā arī iespējami plaši informēt par Latgali un latgaliešiem.

Raidījumi “Sajūti Latgali” televīzijās Re:TV, LTV1 un LTV7, kā arī internetā bija skatāms jau 2016. gadā.

Radio konkursā uzvar Lietišķā Latgale

SIA „Lietišķā Latgale“ piedāvājums paredz turpināt veidot raidījumu ciklu „Pi myusim Latgolā“, kas ēterā dzirdams jau kopš 2012. gada nogales. SIA „Lietišķā Latgale“ piedāvā veidot divus raidījumus nedēļā ar kopējo oriģinālsatura garumu 35 minūtes (20 minūšu un 15 minūšu raidījumi) latviešu un latgaliešu valodās. Kopumā šogad sabiedriskā pasūtījuma ietvaros plānots izveidot 88 raidījumus par kultūru, kultūrvēsturi un vēsturi, kā arī par sabiedriski politiskām tēmām. Īpašu uzmanību šogad iecerēts pievērst 1917. gada Latgales latviešu kongresa notikumiem, tā lēmumu analīzei topošās Latvijas kontekstā, kā arī pašvaldību vēlēšanām.

Raidījumi dzirdami radiostacijās Latgales Radio, radio „Ef-Ei“ un Divu Krastu radio, kā arī Radio Marija. Šīs radiostacijas sasniedz latviski, latgaliski un arī krieviski runājošu auditoriju. Raidījums sasniedz arī interneta auditoriju, izmantojot portālus „Lakuga.lv“ (Latgalīšu kulturas gazeta), „Latgale.lv“ (Latgales attīstības aģentūras vietne), „Pimyusimlatgola.lv“ (producentu grupas „Lietišķā Latgale“ interneta vietne) un citus. Internetā tiek izplatīti īsi raidījumu videosižeti.

Abu minēto konkursu mērķis ir sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu īstenošana, lai panāktu Latvijas identitātes un piederības sajūtas stiprināšanu caur reģionālās un vietējās identitātes apzināšanos un veicināšanu, šajā procesā iesaistot Latgales reģiona pārstāvjus kā mediju satura veidotājus un izplatītājus.

Informācija par NEPLP sēdi 5. janvārī

05.01.2017 15:05

Jaunā redakcijā pieņem nolikumu par sabiedriskā pasūtījuma finansējuma izlietošanas principiem

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 5. janvāra sēdē apstiprināja grozījumus nolikumā par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek noteikti raidījumu satura (izņemot ziņu raidījumu saturu) veidošanai paredzēto līdzekļu izlietojuma principi un struktūra.

Nolikums nosaka, ka, lai paredzētu sabiedriskā pasūtījuma apjomu, saskaņā ar likumā par valsts budžetu nākamajam gadam šim mērķim noteikto dotācijas apjomu, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi sagatavo saskaņošanai un apstiprināšanai paredzēto raidījumu apjomu pa žanriem un raidstundām un to sagatavošanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.

Nolikums paredz, ka NEPLP regulāri seko līdzi piešķirtā finansējuma izlietošanai un darbības rezultatīvajiem rādītājiem. Katru mēnesi tiek sastādīts akts, kurā fiksē iepriekšējā kalendārajā mēnesī piešķirto valsts budžeta līdzekļu apjomu un izlietojumu, reizi ceturksnī tiek iesniegtas atskaites par sabiedriskā pasūtījuma plāna izpildi.

Ja ir nepieciešamas izmaiņas sabiedriskā pasūtījuma plānā, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi par to informē NEPLP, kas lemj par attiecīgo izmaiņu veikšanu. Līdz 1. martam NEPLP izskata un apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi atbilstoši piešķirtajam finansējumam, kurā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi detalizēti sniedz skaidrojumu par sagatavoto sabiedriskā pasūtījuma apjomu un kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi sniedz skaidrojumu par neizlietotās budžeta dotācijas ietekmi uz ikgadējo sabiedrisko pasūtījumu.

Informācija par NEPLP sēdi 29. decembrī

29.12.2016 13:16

Konkursos par radio un TV raidījumu veidošanu Latgalē saņemti četri pieteikumi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 29. decembra sēdē atvēra pieteikumus, kas saņemti konkursos par radio un TV raidījumu veidošanu 2017. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Konkursā par radio raidījumu veidošanu pieteikušies SIA „Lietišķā Latgale“ un SIA “FM Media”, bet konkursā par TV raidījumu veidošanu – SIA “Studija 3KM” un SIA “Dautkom TV”.

Abu konkursu priekšmets ir kultūras un sabiedriski politisku radio un TV raidījumu (latviski/latgaliski) veidošana Latgales reģionā sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu ietvaros.

Konkursu kopējais finansējums ir 71 142 eiro (katrā konkursā – 35 571 eiro). Sabiedriskais pasūtījums paredzēts reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un producentu grupām Latgales reģionā.

Apstiprina grozījumus apraides atļaujās

NEPLP 29. decembra sēdē apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim VSIA „Latvija Radio“ izsniegtajā apraides atļaujā, papildinot programmas Latvijas Radio 3 – Klasika apraidi ar frekvenci 104,2 MHz Dundagā, kā arī nomainot iedalījumu pēc aptveršanas zonas no reģionālā uz nacionālo programmai Latvijas Radio 5 – Pieci.lv. NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Radio Rēzekne“ (programma Radio Rēzekne), SIA „City Holding“ (programma Radio Retro FM), AS „Super FM“ (programma Eiropas Hītu Radio) apraides atļaujās, kā arī anulēja apraides atļauju programmai TV5 – Latvija.

NEPLP līdz 2017. gada 8. martam pagarināja SIA „Riga Pictures Company“ programmas iTV darbības uzsākšanas termiņu un apstiprināja grozījumus SIA „Media 360“ izsniegtajā apraides atļaujā, nomainot programmas nosaukumu no 360TV Positivus uz 360TV Kultūra.

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi oktobrī

NEPLP 29. decembra sēdē apstiprināja televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“), Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada decembrī. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros decembrī izveidojusi astoņus raidījumus „Latvijas stāsti. Personības“ un trīs raidījumus „Re:TV Intervija“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 25 403 eiro).

Sportacentrs.com TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 17 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 23 366 eiro).

Rīga TV24 šā gada decembrī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 10 raidījumus „Preses klubs“, četrus raidījumus „Globuss“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 11 646 eiro).

Informācija par NEPLP sēdi 22. decembrī

22.12.2016 13:54

Apstiprina ziņojumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. decembra sēdē apstiprināja NEPLP Revīzijas komisijas ziņojumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos šā gada trīs ceturkšņos. Ziņojumā tika izvērtēti „Studija 3KM“, „Alise Plus“, „Dautkom TV“, „Ef-Ei“, „IMLO Lat-Ireland“, „Latgales Reģionālā televīzija“, „Lietišķā Latgale“, „Radio SWH“, „Skrundas TV“, „TV studija Spektrs“ un „Valmieras TV“ sabiedriskā pasūtījuma izpildes finanšu rezultāti 2016. gada deviņos mēnešos.

Saskaņā ar ziņojumu, 2016. gadā komercmediji veido:

 • ziņu sižetus “Latvijas Televīzijai” par aktuālām norisēm Latgalē („Latgales Reģionālā televīzija“, „Skrundas TV“, „TV studija Spektrs“, „Valmieras TV“ līdz 30. septembrim kopumā izveidojušas 902 sižetus);
 • sižetus sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu ietvaros, iesaistot Latgales reģiona pārstāvjus kā mediju satura veidotājus un izplatītājus („Lietišķā Latgale“ un „Studija 3KM“ kopumā izveidojušas 67 raidījumus);
 • radio programmas un raidījumus krievu valodā Latgales medijos („Ef-Ei“, „Alise Plus“, „Radio SWH“ izveidojušas kopumā 323 raidījumus);
 • TV sižetus un raidījumus krievu valodā Latgales medijos („Dautkom TV“ izveidojusi 13 raidījumus);
 • TV sižetus un raidījumus par aktualitātēm diasporas mītnes zemēs nolūkā padarīt tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrībai („IMLO Lat-Ireland“ līdz oktobrim ir izveidojusi četrus raidījumus).

Soda par pārkāpumiem radio un TV programmās

NEPLP 22. decembra sēdē pieņēma lēmumu ar naudas sodu 1000 eiro apmērā sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Radio Rēzekne“. Sods piemērots par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktā reklāmas apjoma raidstundā pārkāpumiem, kas konstatēti vairākos apmaksātos raidījumos “Rēzeknes pilsētas ziņas” un “Vārds priekšsēdētājam” šā gada aprīlī. Likums nosaka, ka reklāmai atvēlētais laiks radio programmās katrā raidstundā nedrīkst pārsniegt 20 procentus (sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotajos raidījumos – 10 procentus).

NEPLP pieņēma lēmumu ar naudas sodu 2000 eiro apmērā sodīt SIA “Voxell Baltic” par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma un apraides atļaujas pārkāpumiem, nenodrošinot latviešu valodas apjomu programmā “Multimania” 70% apjomā (atbilstoši apraides atļaujas darbības pamatnosacījumiem). Pārkāpumi konstatēti no šā gada 18. līdz 24. jūlijam.

Apstiprina Sportacentrs.com TV sabiedriskā pasūtījuma izpildi novembrī

NEPLP 22. decembra sēdē apstiprināja televīzijas Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) saistību izpildi šā gada novembrī. NEPLP iepazinās ar televīzijas iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros Sportacentrs.com TV novembrī pārraidīja 22 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 30 520 eiro).

Palielina LTV valdes atlīdzību

NEPLP 22. decembra sēdē pieņēma lēmumu no 2017. gada 1. februāra par 25% palielināt vienoto mēneša atlīdzības apmēru valsts SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļiem. Šāds lēmums pieņemts balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem „Par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru“. Papildu budžets šim mērķim nebūs nepieciešams.

Lemjot par LTV atalgojumu, NEPLP vadījās no MK noteikumiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, kas paredz pārskatīt valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzību, ņemot vērā atalgojumu, ko saņem līdzīgu kapitālsabiedrību valdes locekļi. Saskaņā ar SIA „Fontes Vadības konsultācijas“ 2016. gadā veikto pētījumu par valdes locekļu atalgojumu Latvijā („Top Executive Compensation Survey“), pašreizējā LTV valdes locekļu atlīdzība ir aptuveni 45% līmenī no vidējā vadošu darbinieku atalgojuma līdzīga izmēra uzņēmumos.

NEPLP un LTV valdes locekļu noslēgtajos darba līgumos noteikts, ka atalgojuma līmenis tiek pārskatīts vienu reizi gadā, ņemot vērā likumu izmaiņas, kas regulē atalgojuma līmeni.

Informācija par NEPLP sēdi 14. decembrī

14.12.2016 13:40

Noslēdzas konkurss par novadu ziņu sižetu veidošanu

 Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14. decembra sēdē apstiprināja konkursa „Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2017. gadā“ rezultātus. Iepazīstoties ar saņemtajiem pieteikumiem, NEPLP par konkursa uzvarētājiem atzina SIA “Skrundas TV” (Kurzemē), SIA “Valmieras TV” (Vidzemē), SIA “Latgales Reģionālā televīzija” (Latgalē) un SIA “Televīzijas studija “TV Spektrs”” (Zemgalē).

 Komersantu pieteikumi tika vērtēti, piedaloties Latvijas Televīzijas pārstāvjiem, ņemot vērā šādus kritērijus:

 • novadu TV ziņu saturiskais piedāvājums;
 • novadu TV ziņu vizuālais piedāvājums t.sk. ziņu sižets, kas tika prezentēts sēdes laikā;
 • finansiālā kapacitāte;
 • plānotais finansējuma izlietošanas plāns;
 • novadu TV ziņu tehnoloģiskais nodrošinājums.

Konkursa mērķis ir pasūtīt ziņu sižetus no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma realizācijai valsts SIA „Latvijas Televīzija“. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro.Konkursā par novadu ziņu sižetu veidošanu kopumā bija saņemti seši pieteikumi.

Novadu TV ziņu sižeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodrošinot latgaliešu valodas lietošanu). Konkursa finansējums ir paredzēts kopumā 301 sižeta izveidei.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma plānus komerctelevīzijām, groza apraides atļaujas

NEPLP 14. decembra apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma plānus, ko 2017. gadā pildīs SIA „Vidzemes Televīzija“ (programma Re:TV) un AS „TV Latvija“ (programma Rīga TV24).

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Radio Jūrmala“ (programma Radio Jūrmala), SIA „City Holding“ (programma City Radio) un SIA „Sport Media Group“ (programmas Sport 1 un Sport 2) izsniegtajās apraides atļaujās.

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi novembrī

NEPLP 14. decembra sēdē apstiprināja televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada novembrī. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros šā gada novembrī izveidojusi astoņus raidījumus „Latvijas stāsti. Personības“ un četrus raidījumus „Re:TV Intervija“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 27 505 eiro).

Rīga TV24 šā gada novembrī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 10 raidījumus „Preses klubs“, piecu raidījumus „Globuss“, kā arī divas „Patriotiskās programmas“ un dokumentālās filmas „Mitoloģija“, un „Vasaras māja Blumbergs“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 30 524 eiro).

Reģionālo un vietējo televīziju darbinieki diskutē par mediju nozares attīstību

12.12.2016 13:24

Jau ceturto gadu pēc kārtas īpašā pieredzes apmaiņas seminārā tikās Latvijas reģionālo un vietējo televīziju darbinieki. Semināru organizēja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), tā mērķis ir uzlabot televīziju veidoto sižetu kvalitāti. Seminārs notika 9. un 10. decembrī Kuldīgā, tajā piedalījās pārstāvji no reģionālajām televīzijām un mediju nozares eksperti.

Semināra dalībniekiem bija iespēja tikties ar NEPL padomes locekļiem, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāju Robertu Putni, Latvijas simtgades biroja vadītāju Lindu Pavļutu un simtgades biroja sabiedrisko attiecību vadītāja Lindu Pastari. Vairāki semināra dalībnieki kā galveno pasākuma guvumu uzsvēra iespēju tikties un uzdot jautājumus mediju politikas veidotājiem.

“Reģionālajām televīzijām ļoti svarīgi bija pirmo reizi satikties ar Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāju Robertu Putni, lai diskutētu par mediju politikas pamatnostādnēm. Svarīgi, bija tas, ka tika apspriesti divi ļoti aktuāli jautājumi, pirmkārt, sabiedriskā pasūtījuma nodošana tikai sabiedriskajiem medijiem, otrs jautājums par mediju fonda izveidošanu un reģionālo mediju loma tajā,” norāda televīzijas Re:TV direktore Aiva Logina.

Arī Kurzemes televīzijas (Ventspils) valdes loceklis, direktors Aleksandrs Mirvis uzsver, ka tiešas tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem mediju nozarē palīdz aktualizēt reģionālo mediju problēmjautājumus. “Labi, ka ir iespēja satikties ar amatpersonām un kolēģiem. Ikdienā tādas iespējas īsti nav. Seminārā varētu lielāku uzsveru likt uz izglītojošo daļu. Nāk jauni darbinieki, kuriem viss jāiemāca, šāds seminārs ir laba platforma šādām apmācībām.”

Semināra idejas autors, NEPL padomes loceklis Ivars Zviedris uzskata, ka reģionālo televīziju seminārs ir viena no tām tradīcijām, ko būtu svarīgi saglabāt arī jaunajai NEPL padomei (NEPLP pilnvaras beidzas 2017. gada februārī). “Reģionālo televīziju spēks ir vietējo aktualitāšu atspoguļošana, tas ir pieprasīts un unikāls saturs, un kopējā informācijas patēriņa tendenču kontekstā tieši šāds – ar konkrēto pilsētu un novadu saistīts – saturs kļūst aizvien būtiskāks,” uzsver I. Zviedris.

Ņemot vērā, ka reģionālo televīziju darbībā ir vērojamas nozīmīgas atšķirības izpratnē par sižetu veidošanu, par kvalitāti, kas bieži kļūst par šķērsli aktuāla satura nonākšanai pie plašāka skatītāju loka, seminārā ik gadu tiek iekļautas arī praktiskas nodarbības. Šogad semināra dalībnieki kopīgi veidoja Re:TV Vecgada programmas ierakstu.

Izsludina konkursus par radio un TV raidījumu veidošanu Latgalē

08.12.2016 14:58

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 8. decembra sēdē izsludināja divus konkursus par raidījumu veidošanu 2017. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio un TV programmas.

Konkursu priekšmets ir kultūras un sabiedriski politisku radio un TV raidījumu (latviski/latgaliski) veidošana Latgales reģionā sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu ietvaros.

Konkursa kopējais finansējums ir 71 142 eiro (katrā konkursā – 35 571 eiro). Sabiedriskais pasūtījums paredzēts reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un producentu grupām Latgales reģionā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, pretendentiem dokumenti NEPLP jāiesniedz līdz 28. decembrim.

Konkursā aicināti piedalīties reģionālie un vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi (radio un televīzijas), kas atrodas (juridiskā adrese) Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā un producenti vai producentu grupas, kas noslēgušas vienošanos par raidlaiku reģionālajos un vietējos radio, kas atrodas Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā.

Konkursa nolikumi:

Radio

Televīzija

Informācija par NEPLP sēdi 8. decembrī

08.12.2016 14:55

Konkursā par novadu ziņu sižetu veidošanu saņemti seši pieteikumi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 8. decembra sēdē atvēra pieteikumus, kas saņemti konkursā „Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2017. gadā“. Konkursā pieteikušies seši pretendenti: SIA “Skrundas TV” (Kurzemē), SIA “Valmieras TV” (Vidzemē), SIA “Dautkom TV”, SIA “Latgales reģionālā televīzija” un SIA “Vidusdaugavas televīzija” (Latgalē), kā arī SIA “Televīzijas studija “TV Spektrs”” (Zemgalē).

Konkursu par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2017. gadā NEPLP izsludināja 24. novembrī. Konkursa mērķis ir pasūtīt ziņu sižetus no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma realizācijai valsts SIA „Latvijas Televīzija“. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro.

Novadu TV ziņu sižeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodrošinot latgaliešu valodas lietošanu). Konkursa finansējums ir paredzēts kopumā 301 sižeta izveidei, katrs sižets vidēji divu minūšu garumā.

Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu NEPLP veiks līdz 15. decembrim. Konkursa uzvarētāji tiks noteikti ar NEPLP balsojumu.

Konkursa nolikumi būs pieejams www.neplpadome.lv.

Pagājušā gada konkursā par uzvarētājiem NEPLP atzina SIA “Skrundas TV” (Kurzemē), SIA “Valmieras TV” (Vidzemē), SIA “Latgales Reģionālā televīzija” (Latgalē) un SIA “Televīzijas studija “TV Spektrs”” (Zemgalē) piedāvājumus.

Piemēro sodus par administratīvajiem pārkāpumiem

NEPLP 8. decembra sēdē pieņēma lēmumu ar naudas sodu 1250 eiro apmērā sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA “TV3 Latvia” par žurnālistikas un ētikas principu pārkāpumu ziņu sižetā. NEPLP sižetā konstatējusi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) 24. panta ceturtās daļas pārkāpumu (“Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, veicinot viedokļu apmainu, un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem.” [..]).

NEPLP 8. decembra sēdē pieņēma lēmumu ar naudas sodu 800 eiro apmērā sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija“ (LNT), nenodrošinot LNT demonstrētās filmas “Romeo’n’Džuljeta” fragmentu tulkojumu latviešu valodā. Filma tika demonstrēta šā gada 26. augustā. NEPLP konstatēja EPLL 28. panta trešās daļas pārkāpumu, kas nosaka: “Demonstrējamās filmas ieskaņo, dublē vai subtitrē valsts valodā.” [..]

NEPLP atgādina elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par pienākumu iesniegt reklāmas izcenojumus periodā pirms pašvaldību vēlēšanām

07.12.2016 12:01

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atgādina elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto pienākumu vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas (t.i. līdz 2017. gada 4. janvārim) nosūtīt NEPLP priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam.

Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto šie izcenojumi pēc to publiskošanas NEPLP mājas lapā nav grozāmi. Ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajos termiņos nav nosūtījis NEPLP priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, šim plašsaziņas līdzeklim priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

Informācija par NEPLP sēdi 1. decembrī

01.12.2016 13:29

Pagarina līgumu ar Sportacentrs.com TV par bezmaksas virszemes apraidi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 1. decembra sēdē pieņēma lēmumu pagarināt līgumu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu televīzijas programmai Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“). Līgums pagarināts līdz 2017. gada beigām. Konkursā par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu Sportacentrs.com TV uzvarēja 2015. gada novembrī. Šo konkursu NEPLP izsludināja pēc tam, kad no bezmaksas televīzijas programmu saraksta tika izslēgta SIA “Ogres Televīzija”.

Sportacentrs.com TV 2017. gadā turpinās pārraidīt tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem, kopumā gada laikā iecerēts nodrošināt 260 tiešraides.

Kā jau ziņots, NEPLP izsludinātajā konkursā par reģionālās tematikas raidījumu veidošanu no 2017. gada līdz 2019. gadam uzvarēja SIA „Vidzemes televīzija“ (programma Re:TV). Savukārt konkursā par informatīvi dokumentālās tematikas raidījumu veidošanu no 2017. gada līdz 2019. gadam uzvarēja AS „TV Latvija“ (programma RīgaTV 24).

Šobrīd virszemes apraidē bez maksas Latvijā ir skatāmi pieci televīzijas kanāli: LTV1, LTV7, Re:TV, RīgaTV 24 un Sportacentrs.com TV.

Noslēdzas konkursi par radio frekvencēm Valkā

NEPLP izsludinātajā konkursā par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Valkā 104,5 MHz frekvencē uzvarēja sabiedriska organizācija „Jauniešu klubs „Pēda““. Konkursa uzvarētājs veidos nekomerciālu radio programmu „Radio Valka“ latviešu valodā. Radio programmu veidos un producēs Māris Žigats.

NEPLP izsludinātajā konkursā par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Valkā 93,2 MHz frekvencē uzvarēja SIA „QBS“, kas veido nekomerciālu radio programmu „Radio Marija“ latviešu valodā.

Iepazīstas ar LTV un LR revīzijas ziņojumiem, anulē apraides atļaujas

NEPLP 1. decembra sēdē iepazinās ar revīzijas komisijas ziņojumiem par VISA „Latvijas Radio“ (LR) un VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) darbību šā gada deviņos mēnešos.

NEPLP 1. decembra sēdē anulēja apraides atļaujas elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA “Smiltenes TV”, SIA “Zemgales novadu televīzija”, SIA “Ogres televīzija” un SIA “Voxell Baltic”.

Pieredzes apmaiņas seminārā tiksies reģionālo un vietējo televīziju darbinieki

29.11.2016 10:51

 

Foto: Ieva Benefelde

Jau ceturto gadu pēc kārtas Latvijas reģionālo un vietējo televīziju darbinieki tiksies īpašā pieredzes apmaiņas seminārā, kura mērķis ir uzlabot televīziju veidoto sižetu kvalitāti. Semināru jau tradicionāli organizē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), tas notiks 9. un 10. decembrī Kuldīgā.

Semināra idejas autors, NEPL padomes loceklis Ivars Zviedris: “Esmu gandarīts, ka reģionālo televīziju seminārs ir kļuvis par ikgadēju tradīciju. Reģionālo televīziju spēks ir vietējo aktualitāšu atspoguļošana, tas ir pieprasīts un unikāls saturs, un kopējā informācijas patēriņa tendenču kontekstā tieši šāds – ar konkrēto pilsētu un novadu saistīts – saturs kļūst aizvien būtiskāks. Taču reģionālo televīziju darbībā ir vērojamas nozīmīgas atšķirības izpratnē par sižetu veidošanu, par kvalitāti, kas bieži kļūst par šķērsli aktuāla satura nonākšanai pie plašāka skatītāju loka. Tāpēc šajā seminārā ik gadu runājam par operatora darbu, par sižetu montāžu, par intervijas tapšanu un citiem televīzijas darbā svarīgiem jautājumiem.”

Papildus semināram par televīziju profesionālo darbību, šogad iecerēta arī tikšanās ar Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāju Robertu Putni, Latvijas simtgades biroja vadītāju Lindu Pavļutu, bet NEPLP juristi semināra dalībniekus informēs par komerciālu paziņojumu izvietošanas tiesisko regulējumu. Kā praktiskais darbs televīzijām šogad iecerēta “Re:TV” Vecgada programmas ieraksta filmēšana.

Pagājušā gada novembrī Reģionālo un vietējo televīziju seminārā piedalījās 50 cilvēki no deviņām reģionālajām televīzijām, divām studentu televīzijām un producentu grupām. Latgales, Zemgales, Vidusdaugavas, Vidzemes un Kurzemes reģionālo televīziju sagatavotos sižetus vērtēja mediju jomas profesionāļi. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar TV skaņas un montāžas programmām.

Izsludina konkursu par novadu ziņu veidošanu

24.11.2016 16:53

NEPLP 24. novembra sēdē izsludināja konkursu „Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2017. gadā“ un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkursa mērķis ir pasūtīt ziņu sižetus no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma realizācijai valsts SIA „Latvijas Televīzija“. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro.

Novadu TV ziņu sižeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodrošinot latgaliešu valodas lietošanu). Konkursa finansējums ir paredzēts kopumā 301 sižeta izveidei vidēji 2 minūšu garumā.

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 7. decembrim, bet to izvērtēšanu NEPLP veiks līdz 15. decembrim. Konkursa uzvarētāji tiks noteikti ar NEPLP balsojumu.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Pagājušā gada konkursā par uzvarētājiem NEPLP atzina SIA “Skrundas TV” (Kurzemē), SIA “Valmieras TV” (Vidzemē), SIA “Latgales Reģionālā televīzija” (Latgalē) un SIA “Televīzijas studija “TV Spektrs”” (Zemgalē) piedāvājumus

 

Informācija par NEPLP sēdi 24. novembrī

24.11.2016 14:44

Re:TV un RīgaTV 24 piedāvājumi uzvar bezmaksas virszemes apraides konkursos

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 24. novembra sēdē apstiprināja konkursa rezultātus par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido TV programmas un nodrošina to apraidi.

Konkursā par reģionālās tematikas raidījumu veidošanu no 2107. gada līdz 2019. gadam uzvarēja SIA „Vidzemes televīzija“ (programma Re:TV). Televīzija sabiedriskā pasūtījuma ietvaros nākamajā gadā piedāvā veidot trīs raidījumus: „Latvijas stāsti. Personības“ (102 raidījumi), „100 recepšu Latvijas simtgadei“ (28 raidījumi) un „Nedēļa Latvijā“ (24 raidījumi).

Konkursā par informatīvi dokumentālās tematikas raidījumu veidošanu no 2107. gada līdz 2019. gadam uzvarēja AS „TV Latvija“ (programma RīgaTV 24). Televīzija sabiedriskā pasūtījuma ietvaros nākamajā gadā piedāvā veidot četrus raidījumus: „Globuss“ (51 raidījums), „Preses klubs“ (144 raidījumi), dokumentālo filmu cikls „Kas te tik laikmetīgs?“ (20 filmas), kā arī raidījumi „Patriotiskā nedēļa“.

Līgums ar konkursa uzvarētājiem tiks pārskatīts katru gadu, ņemot vērā sabiedriskā pasūtījuma izpildes rezultātus.

Katra konkursa finansējums ir 348 603 eiro nākamajā gadā un ne lielāks kā 348 603 eiro 2018. gadā un 2019. gadā. Finansējums var tikt samazināts, ņemot vērā sabiedriskā pasūtījuma izpildei atvēlētajam budžetam katra gada valsts budžetā. Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem apraide ir jāveic galvenokārt valsts valodā, vismaz 51% no raidlaika ir jābūt ES, tai skaitā Latvijā, veidotām programmām, tiem ir jāapliecina savas darbības ilgtspēja.

Konkurss izsludināts, lai Latvijas iedzīvotājiem virszemes apraidē bez maksas tiktu nodrošināta iespēja skatīties daudzveidīgas tematikas TV raidījumus. Šobrīd virszemes apraidē bez maksas Latvijā ir skatāmi pieci televīzijas kanāli: LTV1, LTV7, Re:TV, RīgaTV 24 un Sportacentrs.com TV (līgums ir spēkā līdz 2018. gadam).

NEPLP ievieš elektronisko reģistrāciju kabeļtelevīzijām

NEPLP 24. novembra sēdē apstiprināja kārtību, kādā tiek izsniegtas retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tiek piešķirtas tiesības retranslēt audio un audiovizuālas programmas. Jaunā kārtība paredz, ka kabeļtelevīzijās retranslētās programmas no 2017. gada 1. janvāra NEPLP uzturēs elektroniskā reģistrācijas sistēmā. Informāciju jaunajā sistēmā kabeļoperatoriem ir jāizvieto līdz šā gada beigām. Jaunajā sistēmā būs ietvertas visas programmas, kuru retranslāciju Latvijā atļāvusi NEPLP.

Jaunajā sistēmā tiks atspoguļota informācija gan par elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktinformācija u.c. ziņas), gan par Latvijā retranslētajām programmām (nosaukums, programmas valoda, tematiskā ievirze, informācija par licenci). Izsniedzot retranslācijas atļauju, NEPLP attiecīgajam kabeļoperatoram piešķirs paroli, lai piekļūtu reģistram. Izmaiņas attiecībā uz tām programmām, kuru retranslācijai ir saņemta NEPLP atļauja, varēs veikt pats kabeļoperators. Lai retranslējamo programmu sarakstam pievienotu jaunu programmu, kabeļoperatoram būs jāsaņem NEPLP atļauja.

Izsludina konkursu par novadu ziņu veidošanu

NEPLP 24. novembra sēdē izsludināja konkursu „Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2017. gadā“ un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkursa mērķis ir pasūtīt ziņu sižetus no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma realizācijai valsts SIA „Latvijas Televīzija“. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro.

Novadu TV ziņu sižeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodrošinot latgaliešu valodas lietošanu). Konkursa finansējums ir paredzēts kopumā 301 sižeta izveidei vidēji 2 minūšu garumā.

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 7. decembrim, bet to izvērtēšanu NEPLP veiks līdz 15. decembrim. Konkursa uzvarētāji tiks noteikti ar NEPLP balsojumu.

Konkursa nolikums būs pieejams šeit.

Pagājušā gada konkursā par uzvarētājiem NEPLP atzina SIA “Skrundas TV” (Kurzemē), SIA “Valmieras TV” (Vidzemē), SIA “Latgales Reģionālā televīzija” (Latgalē) un SIA “Televīzijas studija “TV Spektrs”” (Zemgalē) piedāvājumus

NEPLP ārkārtas sēdē aicina Saeimu neatbalstīt ierosinājumu par līdzekļu samazinājumu Latvijas Radio

21.11.2016 13:13

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. novembra ārkārtas sēdē  iepazinās ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumiem 2017. gada sabiedriskā pasūtījuma budžeta pārdalei. NEPLP uzskata, ka Saeimas komisijas rekomendācija sabiedriskajai radiostacijai LR 5 – Pieci.lv paredzētos 130 tūkstošus eiro nākamā gada budžetā piešķirt komerciālajām radiostacijām neatbilst Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam (EPLL). NEPLP ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu nosūtīt oficiālu vēstuli Saeimas Prezidijam, Budžeta un finanšu (nodokļu), kā arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijām, kurā aicina Saeimu neatbalstīt ierosinājumu par līdzekļu samazinājumu Latvijas Radio.

EPLL paredz, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu (Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio) finansiālā nodrošinājuma avoti ir valsts budžeta dotācija sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai, turklāt tā nedrīkst būt mazāka nekā iepriekšējā gadā (likuma 70. panta 1. daļa). Likums nosaka, ka no valsts budžeta tiek nodrošināta ikgadējā sabiedriskā pasūtījuma izpilde (likuma 71. pants), programmu izplatīšana visā valsts teritorijā, kā arī mērķauditorijai ārpus valsts robežām un darbinieku algošana.

NEPLP uzsver, LR 5 – Pieci.lv ir veidota kā multimediāla platforma jauniešu auditorijai, kas paredz ne vien mūzikas, bet arī cita satura komunicēšanu. NEPLP uzskata, ka LR 5 – Pieci.lv kopumā sasniedz sabiedriskā pasūtījuma mērķi, jauniešu īpatsvars LR 5 – Pieci.lv auditorijā ir lielākais visās LR radiostacijās. NEPLP ik gadu vērtē sabiedriskā pasūtījuma izpildi, un lemšana par sabiedriskā pasūtījuma izmaiņām ir NEPLP atbildība.

LR 5 – Pieci.lv ir sabiedriskais medijs, kurš pilda sabiedrisko pasūtījumu gan FM apraidē, gan internetā. Atbilstoši EPLL 67. panta 2. daļai: “Sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir tiesības pārraidīt programmas jebkurā tehniskā veidā.”

“NEPLP nosaka sabiedrisko mediju programmu politiku un attīstību, protams, konsultējoties ar sabiedrisko mediju vadību un Sabiedrisko konsultatīvo padomi. Plānojot programmu saturu un sabiedriskā pasūtījuma uzdevumus, tiek veidots sabiedrisko mediju ikgadējais budžets. Sabiedrības interesēm un vajadzībām atbilstošs, sabalansēts budžets ir NEPLP uzdevums un atbildība,” norāda NEPL padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska.

EPLL 64. panta pirmā daļa noteic, ka sabiedriskie mediji ir redakcionāli neatkarīgi, finansiāli patstāvīgi un darbojas sabiedrības interesēs. Tātad likumdevējs kā principu ir nostiprinājis sabiedrisko mediju finansiālo patstāvību un neatkarību. Likums nosaka, ka NEPLP, konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, sagatavo priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemj par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem.

NEPLP uzver, ka komercmedijiem paredzētais sabiedriskais pasūtījums tiek piešķirts tikai konkursa kārtībā, ņemot vērā sabiedriskā pasūtījuma mērķus un mediju piedāvājumus šo mērķu izpildei.

Informācija par NEPLP sēdi 17. novembrī

17.11.2016 12:52

NEPLP ļauj LR veikt digitālā radio testu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 17. novembra sēdē apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim VSIA „Latvijas Radio“ (LR) izsniegtajā apraides atļaujā, kas paredz veikt LR programmu zemes ciparu apraidi testa režīmā DAB+ sistēmā no šā gada 17. novembra līdz 2017. gada 16. novembrim.

Digitālā radio apraidi testa režīmā LR veiks sadarbībā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC). Testa ietvaros LVRTC uz esošā raidītāja platformas digitālā režīmā gada garumā raidīs LR programmas. NEPLP ir lēmusi digitālo radio apraidi testa veikšanas laikā nepiedāvāt komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. DAB+ tehnoloģija pēdējās desmitgadēs ir ieviesta vairākās Eiropas valstīs, bet Latvijā līdz šim nav apzināti potenciālie ieguvumi, ko šī tehnoloģija varētu sniegt sabiedrībai un radio nozarei.

Testa rezultāti par digitālās radio apraides tehnoloģiskajām iespējām un ekonomiskajiem apsvērumiem būs pieejami visai radio nozarei. Testu veikšanai nav nepieciešamas papildu investīcijas no valsts budžeta, visus testa izdevumus segs LVRTC no saviem līdzekļiem. Radio nozares pārstāvjus par digitālā radio testiem NEPLP iepazīstināja diskusijā šā gada 8. novembrī.

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi oktobrī

NEPLP 17. novembra sēdē apstiprināja televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“), Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada oktobrī. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros šā gada oktobrī izveidojusi 10 raidījumus „Latvijas stāsti. Personības“ un piecus raidījumus „Re:TV Intervija“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 34 382 eiro).

Sportacentrs.com TV oktobrī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 21 tiešraidi no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 28 770 eiro).

Rīga TV24 šā gada oktobrī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 11 raidījumus „Preses klubs“, četrus raidījumus „Globuss“, kā arī divas dokumentālās filmas par māksliniekiem Jāni Liepiņu un Alekseju Naumovu (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 23 093 eiro).

Informācija par NEPLP sēdi 10. novembrī

10.11.2016 13:15

Apstiprina instrukcijas par reklāmas apjomu komercmedijos un pakalpojumiem pēc pieprasījuma

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 10. novembra sēdē apstiprināja NEPLP instrukciju par reklāmas un televīzijas vai radio veikala apjoma aprēķināšanu komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotajos raidījumos. Instrukcija atspoguļo NEPLP viedokli par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) piemērošanu, aprēķinot reklāmas un TV vai radio veikala apjomu raidstundā komercmedijos, kuri veido raidījumus sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Atbilstoši EPLL nosacījumiem, sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušos raidījumos komercmedijos reklāmas apjoms nedrīkst pārsniegt 10% no kopējā raidstundas apjoma.

Ar nolikumu var iepazīties šeit.

NEPLP apstiprināja instrukciju elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojuma pēc pieprasījuma klasificēšanai. Ņemot vērā, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi pēc pieprasījuma ir tehnoloģiski jauns pakalpojuma veids, NEPLP izdevusi instrukciju, lai veicinātu vienotu izpratni par normatīvo aktu piemērošanu šajā jomā.

Ar nolikumu var iepazīties šeit.

Apstiprina granta piešķiršanu mediju lietotprasmes veicināšanai

NEPLP 10. novembra sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) iniciatīvu par līguma parakstīšanu starp LR un Britu Padomi Latvijā par granta saņemšanu 25 120 eiro apmērā. Grants paredzēts radio programmu par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi veidošanai.

Radio TEV soda par administratīvo pārkāpumu

NEPLP 10. novembra sēdē pieņēma lēmumu ar naudas sodu 1000 eiro apmērā sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Mans Radio“ par reklāmas izplatīšanu ārpus reklāmas blokiem programmā „Radio TEV“ (kopumā konstatētas 47 epizodes, kurās reklāma izplatīta ārpus reklāmas blokiem). Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis reklāmu izplatījis konkursa laikā, tādā veidā pārkāpjot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL) noteikto reklāmas izvietošanas kārtību. NEPLP savā lēmumā konstatē, ka „Mans Radio“ pārkāpis EPLL 35. panta trīspadsmito daļu un izdarījis administratīvo pārkāpumu, pārkāpjot noteikto kārtību reklāmas izplatīšanā. Atbildība par šādu pārkāpumu paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 pantā.

Ar radio nozari diskutē par digitālā radio testēšanu Latvijā

09.11.2016 13:19

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 8. novembrī rīkoja diskusiju par digitālā radio apraides testēšanu Latvijā. Diskusijā piedalījās privāto radiostaciju, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC), VISA “Latvijas Radio” (LR), Kultūras un Satiksmes ministriju, kā arī NEPLP pārstāvji. Radio nozares pārstāvji tika iepazīstināti ar NEPLP lēmumu par digitālās radio apraides testu, ko nākamā gada laikā veiks LR un LVRTC.

Kā diskusijā uzsvēra LVRTC valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta, testa rezultāti par digitālās radio apraides tehnoloģiskajām iespējām un ekonomiskajiem apsvērumiem būs pieejami visai nozarei. Testa ietvaros LVRTC uz esošā raidītāja platformas digitālā režīmā (digital audio broadcasting, jeb DAB+ tehnoloģijā) gada garumā raidīs LR programmas. Testu veikšanai nav nepieciešamas papildu investīcijas no valsts budžeta, visus testa izdevumus segs LVRTC no saviem līdzekļiem.

“Tests ir sava veida priekšizpēte tam, lai valsts varētu pieņemt jebkādus lēmumus par digitālo radio apraidi Latvijā,” norādīja J. Bokta. Arī LR valdes loceklis Uldis Lavrinovičs diskusijā uzsvēra, ka testa veikšana nenozīmē, ka radio nozari šobrīd skartu jebkādas pārmaiņas, jo tā rezultātā var izrādīties, ka digitālā radio ieviešana Latvijai nav piemērota.

Radio nozares pārstāvji diskusijā pauda visai piesardzīgu attieksmi pret digitālā radio ieviešanu, uzsverot, ka pašlaik nav saprotami nedz iespējamie guvumi radio klausītājiem, nedz valsts iespējas vienlaikus uzturēt divus apraides režīmus un digitālā radio potenciālā ietekme uz reklāmas tirgu.

Kā jau ziņots NEPLP ir lēmusi digitālo radio apraidi testa veikšanas laikā nepiedāvāt komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. DAB+ tehnoloģija pēdējās desmitgadēs ir ieviesta vairākās Eiropas valstīs, bet Latvijā līdz šim nav apzināti potenciālie ieguvumi, ko šī tehnoloģija varētu sniegt sabiedrībai un radio nozarei.

“Pirms pieņemt jebkādus tālākus lēmumus par digitālā radio ieviešanu vai neieviešanu, šī tehnoloģija ir jāpārbauda, noskaidrojot gan ietekmi uz klausītājiem, gan radio nozari kopumā,” uzsver NEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska.

Šobrīd digitālo apraidi līdztekus ar analogo radio, kas saglabā̄ savu līdzšinējo pozīciju, izmanto vairāk nekā 20 pasaules valstis. DAB un DAB+ lietotāju skaits pieaug Dānijā, Norvēģijā, Vācijā, Beļģijā un Šveicē. DAB pārraidi Eiropā testa režīmā̄ pirmās uzsāka Lielbritānija, Norvēģija un Zviedrija 1995. gadā, Somija un Beļģija – 1998. gadā, un Dānija – 2002. gadā. Viena no valstīm, ko uzskata par līderi šajā jomā ir Norvēgija, kur digitālais radio aptver 99,5% iedzīvotāju, to izmantoja aptuveni 39% mājsaimniecību (2014. gada dati). Vairākas valstis pēc digitālā radio tehnoloģijas testiem no pārejas uz DAB un DAB+ ir atteikušās, tajā skaitā – Lietuva un Igaunija.

Informācija par NEPLP sēdi 7. novembrī

07.11.2016 12:45

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 7. novembrī atvēra pieteikumus uz izsludinātājiem konkursiem par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido TV programmas un nodrošina to apraidi.

Uz konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, reģionālās tematikas raidījumu veidošanai 2017.–2019. gadā ir saņemts viens pieteikums no SIA “Vidzemes televīzija”.

Uz konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, informatīvi dokumentālo raidījumu veidošanai 2017.–2019. gadā ir saņemti divi pieteikumi no AS “TV Latvija” un biedrības Chaula.tv.

Katra konkursa finansējums ir 348 603 eiro nākamajā gadā un ne lielāks kā 348 603 eiro 2018. gadā un 2019. gadā. Finansējums var tikt samazināts, ņemot vērā sabiedriskā pasūtījuma izpildei atvēlētajam budžetam katra gada valsts budžetā. Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem apraide ir jāveic galvenokārt valsts valodā, vismaz 51% no raidlaika ir jābūt ES, tai skaitā Latvijā, veidotām programmām, tiem ir jāapliecina savas darbības ilgtspēja.

Konkursa komisiju veido pieci NEPL padomes locekļi, ar padomdevēja tiesībām tajā darbojas divi Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļi. NEPLP piedāvājumu izvērtēšanu veiks līdz 1. decembrim.

Apstiprina izmaiņas retranslācijas un apraides atļaujās

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Erika un CO ltd.“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu ar programmu “Rossija RTR”.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA “OSTKOM” izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu ar programmu “Eroxxx HD”.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Televīzijas kanāls Pro100TV” izsniegtajā apraides atļaujā nomainot tā nosaukumu uz SIA “TVBC” un nomainot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa juridisko adresi.

Informācija par NEPLP sēdi 27. oktobrī

27.10.2016 13:16

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma uzdevumus LTV

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. oktobra sēdē apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma uzdevumus VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) 2017.–2018. gadam, kas LTV ir jāņem vērā, izstrādājot sabiedriskā pasūtījuma plānu.

Latvijas simtgades programmas ietvaros uzdots atspoguļot Latgales kongresa simtgades pasākumus, koncertciklu „Latvijas gredzens“, XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus, Likteņdārza atklāšanu, Latvijas dibināšanas gadskārtas svētku programmu, veidot vēsturisku seriālu. LTV uzdots integrēt Latvijas valsts simtgades saturu dažādos televīzijas formātos, LTV7 krievu valodas slejā izveidot raidījumus par cittautiešu devumu Latvijas neatkarības atgūšanā un nostiprināšanā, kā arī uzsākt LTV interneta televīzijas kanāla darbību diasporai, lai Latvijas valsts simtgades norises būtu iespēja vērot latviešiem visā pasaulē.

LTV sabiedriskajā pasūtījumā jāietver arī pašvaldību (2017. g.) un Saeimas (2018. g.) vēlēšanu atspoguļojums, Ziemas olimpisko spēļu translācijas un Latvijas sportistu gatavošanās 2018. gada olimpiskajām spēlēm. Sabiedriskajā pasūtījumā jāietver vēsturisku raidījumu cikls, kurā tiktu izmantoti LTV arhīva materiāli, stāstot arī par LTV vēsturi. LTV uzdots veidot kopīgus raidījumus sadarbībā ar Latvijas Radio, akcentējot jauniešu tematiku, saturu krievu valodā. LTV uzdots attīstīt Latvijas sabiedrisko mediju ziņu portālu LSM.lv latviešu, krievu un angļu valodās tekstuālā, audio un video formātā. NEPLP uzdevusi LTV iekļaut sabiedriskā pasūtījuma plānā virkni 2016. gada uzdevumu (pilnveidot sabiedriskā labuma testu realizāciju, izvērtēt iespējas sadarbībai un programmu apmaiņai starp ES sabiedriskajiem medijiem, paplašināt apjomu ārpolitikas analītiskajam saturam, dokumentēt Latvijas kultūras un zinātnes personības Eiropā un pasaulē u.c.) Plānojot sabiedrisko pasūtījumu 2017. gadam, LTV jāņem vērā arī Sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšlikumi.

Star FM soda par administratīvo pārkāpumu

NEPLP 27. oktobra sēdē pieņēma lēmumu ar naudas sodu 1000 eiro apmērā sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Star FM“ par slēptu audio komerciālu paziņojumu izplatīšanu „Star FM“ programmā šā gada 11., 12., 13. un 15. maijā. Pieļaujot slēpta komerciāla paziņojuma izplatīšanu, „Star FM“ pārkāpis Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 35. panta devīto daļu un izdarījis administratīvu pārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Veic izmaiņas SKP sastāvā

NEPLP pieņēma lēmumu veikt izmaiņas NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sastāvā. Ņemot vērā š.g. 13. oktobrī no Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons“ saņemto iesniegumu, no SKP sastāva izslēgts nodibinājuma „Apeirons“ pārstāvis Tālis Bērziņš un viņa vietā SKP locekļa amatā apstiprināts „Apeirons“ pārstāvis Ivars Balodis.

Digitālo radio apraidi Latvijā varēs testēt tikai Latvijas Radio

19.10.2016 12:24

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pieņēmusi konceptuālu lēmumu par digitālās radio apraides testa veikšanu Latvijā. Digitālo radio apraidi Latvijā varēs pārbaudīt VSIA „Latvijas Radio“ (LR), sadarbībā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru viena gada laika periodā. NEPLP lēmusi digitālo radio apraidi šajā laikā nepiedāvāt komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

„Ņemot vērā, ka vairākās Eiropas valstīs digitālā̄ skaņas apraides tehnoloģija (digital audio broadcasting, DAB un DAB+) ir ieviesta dažādās attīstības stadijās, Latvijā nepieciešams apzināt ieguvums, ko šī tehnoloģija varētu sniegt sabiedrībai. Runa varētu būt gan par mazākām izmaksām apraides nodrošināšanai, gan kvalitatīvāku radio programmu uztveramību visā Latvijā. Taču pirms pieņemt jebkādus tālākus lēmumus par digitālā radio ieviešanu vai neieviešanu, šī tehnoloģija ir jāpārbauda. Tieši to mums ir ieteikuši arī neatkarīgi eksperti,” Padomes lēmumu komentē NEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska.

Kā pērn veiktajā pētījumā par radio apraidi Latvijā norāda Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs (BICEPS), „Digitālā̄ radio apraide ir ievērojami efektīvāka frekvenču spektra izmantošanā, nekā̄ analogais FM radio.

BICEPS savā pētījumā norāda, ka digitālā apraide var radīt sociālo ieguvumu, taču pirms lēmumu pieņemšanas būtu nepieciešams, līdzīgi kā citās pasaules valstīs, “ka valsts uzsāktu digitālo apraidi pati ar savām radio stacijām, kā pilotprojektu, jeb eksperimentu, un tad izvērtētu komerciālo staciju pārejas iespējamību.”

Šobrīd digitālo apraidi līdztekus ar analogo radio, kas saglabā̄ savu līdzšinējo pozīciju, izmanto vairāk nekā 20 pasaules valstis. DAB un DAB+ lietotāju skaits arvien pieaug Danijā, Norvēģijā, Vācijā, Beļģijā un Šveicē. DAB pārraidi Eiropā testa režīmā̄ pirmās uzsāka Lielbritānija, Norvēģija un Zviedrija 1995. gadā, Somija un Beļģija – 1998. gadā, un Dānija – 2002. gadā, pētījumā norāda BICEPS. Viena no valstīm, ko uzskata par līderi šajā jomā ir Norvēgija, kur digitālais radio aptver 99,5% iedzīvotāju, to izmantoja aptuveni 39% mājsaimniecību (2014. gada dati). Tiesa, vairākas valstis pēc digitālā radio tehnoloģijas testiem, no pārejas uz DAB un DAB+ ir atteikušās, tajā skaitā Lietuva un Igaunija.

NEPLP aicina LTV risināt situāciju ar valodu lietojumu

17.10.2016 12:01

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nosūtījusi vēstuli VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) vadībai, kurā aicina nodrošināt raidījumu krievu valodā tulkojumu valsts valodā. Šis aicinājums attiecas uz tādiem gadījumiem, kad raidījuma dalībnieku prasmes krievu valodā nav pietiekamā līmenī vai citu iemeslu dēļ, lai izteiktos krievu valodā. NEPLP uzskata, ka šis lūgums ļautu raidījumos iesaistīt plašāku cilvēku skaitu, kuru viedoklis ir nozīmīgs un tas neradītu ierobežojumus kvalitatīvai komunikācijai ar krievvalodīgo auditoriju par valstij un sabiedrībai aktuālām problēmām.

NEPLP vēstule tapusi atbildot uz kādas valsts iestādes iesniegumu saistībā ar LTV7 raidījumu “Točki nad i” (Точкu над i), kurā tās pārstāvjiem tika atteikta dalība raidījumā, jo viņi vēlējās runāt latviski. Atteikums bija pamatots ar apstākli, ka tehniski nav iespējams nodrošināt tulkojumu raidījuma laikā, jo tas prasa papildu līdzekļus.

“Televīzijas raidījumu veidošana ir tehniski komplicēts process, it īpaši, ja raidījumi tiek demonstrēti tiešraidē. Tomēr NEPLP ieskatā nav pieļaujamas situācijas, kad raidījumos krievu valodā tiek atteikta LTV uzrunāto institūciju pārstāvju dalība krievu valodas nelietošanas dēļ. Veidojas situācijas, kurās tiek ietekmēta raidījumu saturiskā kvalitāte, kā arī tiek ierobežots valsts valodas lietojums sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī,” vēstulē LTV valdes priekšsēdētājam Ivaram Beltem norāda NEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska.

NEPLP vērš LTV uzmanību uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto, ka elektronisko plašsaziņa līdzekļu mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju uz latviešu valodas pamata, tostarp, rūpēties, lai tā kalpo par visu Latvijas iedzīvotāju kopējo savstarpējās saziņas valodu.

Kā savā skaidrojumā norāda LTV, tā speciāli ir izveidojusi diskusijas raidījumu “Točki nad i”, lai nodrošinātu kvalitatīvu komunikāciju ar krievvalodīgo auditoriju par valstij un sabiedrībai aktuālām problēmām. Visi raidījuma potenciālie viesi vienmēr tiek informēti par to, ka diskusijas notiek krievu valodā un, apzinoties komunikācijas ar krievvalodīgo auditoriju nepieciešamību, valsts iestādes un ministrijas parasti nav atteikušas savu dalību, piedāvājot kompetentus speciālistus, kas pārvalda krievu valodu.

Informācija par NEPLP sēdi 13. oktobrī

13.10.2016 14:41

Precizē un papildina vadlīnijas par reklāmas izvietošanu TV un radio

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 13. oktobra sēdē jaunā redakcijā apstiprināja vadlīnijas par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanu par audiovizuālu komerciālu paziņojumu izvietošanu TV un radio programmās. Vadlīniju mērķis ir veidot vienotu izpratni un uzraudzību audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošanas jautājumos. Vadlīnijās skaidroti un reglamentēti tādi komerciālu paziņojumu veidi kā daļēja ekrāna reklāma, pašreklāma, produktu izvietošana, sponsorēšana, radio un TV veikals un citi, kā arī skaidrots slēptu audio un audiovizuālu komerciālu paziņojumu, kā arī slēptas politiskās reklāmas jēdzieni.

LR jāiesniedz attīstības stratēģija trim gadiem

NEPLP uzdeva VSIA „Latvijas Radio“ (LR) līdz šā gada 14. novembrim iesniegt LR darbības stratēģiju vidējam termiņam (2017.g. – 2019.g.). Stratēģijā jāiekļauj uzņēmuma ilgtermiņa attīstības un investīciju plāns, apzinot stratēģijas īstenošanai nepieciešamos resursus, sasaistot to ar budžeta plānošanas principiem.

Lemj par grozījumiem apraides un retranslācijas atļaujās

13. oktobra sēdē NEPLP sēdē anulēja SIA „RNR Ltd“ izsniegto apraides atļauju. NEPLP neapstiprināja SIA „Ērika un Co Ltd.“ lūgumu papildināt retranslējamo programmu sarakstu ar Krievijas TV programmu „RTR Planeta“ un pieprasīja papildu informāciju par TV programmas retranslācijas tiesībām Latvijā.

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi septembrī

NEPLP 13. oktobra sēdē apstiprināja televīziju Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada septembrī. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Sportacentrs.com TV septembrī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 25 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 33 110 eiro).

Rīga TV24 šā gada septembrī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 12 raidījumus „Preses klubs“, piecus raidījumus „Globuss“, kā arī dokumentālās filmas „Uga Skulme“ un „Oto Skulme“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 23 041 eiro).

Izsludina divus konkursus par sabiedriskā pasūtījuma nodošanu komerctelevīzijām

10.10.2016 10:04

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 6. oktobra sēdē izsludināja divus konkursus par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido TV programmas un nodrošina to apraidi. NEPLP izsludināja konkursu par reģionālās tematikas raidījumu veidošanu 2017. gadā un par informatīvi dokumentālo raidījumu veidošanu 2017. gadā.

Katra konkursa finansējums ir 348 603 eiro nākamajā gadā un ne lielāks kā 348 603 eiro 2018. gadā un 2019. gadā. Finansējums var tikt samazināts, ņemot vērā sabiedriskā pasūtījuma izpildei atvēlētajam budžetam katra gada valsts budžetā. Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem apraide ir jāveic galvenokārt valsts valodā, vismaz 51% no raidlaika ir jābūt ES, tai skaitā Latvijā, veidotām programmām, tiem ir jāapliecina savas darbības ilgtspēja.

Pretendentiem savi piedāvājumi jāiesniedz līdz šā gada 7. novembrim. Konkursa komisiju veido pieci NEPL padomes locekļi, ar padomdevēja tiesībām tajā darbojas divi Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļi. NEPLP piedāvājumu izvērtēšanu veiks līdz 1. decembrim.

Lēmums Nr.228 (06.10.2016) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem konkursu nolikumu apstiprināšanu un konkursu izsludināšanu:

1. Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, reģionālās tematikas raidījumu veidošanai 2017.–2019.gadā

2. Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, informatīvi dokumentālo raidījumu veidošanai 2017.–2019.gadā gadā

Informācija par NEPLP sēdi 6. oktobrī

06.10.2016 14:40

Izsludina divus konkursus par sabiedriskā pasūtījuma nodošanu komerctelevīzijām

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 6. oktobra sēdē izsludināja divus konkursus par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido TV programmas un nodrošina to apraidi. NEPLP izsludināja konkursu par reģionālās tematikas raidījumu veidošanu 2017. gadā un par informatīvi dokumentālo raidījumu veidošanu 2017. gadā.

Katra konkursa finansējums ir 348 603 eiro nākamajā gadā un ne lielāks kā 348 603 eiro 2018. gadā un 2019. gadā. Finansējums var tikt samazināts, ņemot vērā sabiedriskā pasūtījuma izpildei atvēlētajam budžetam katra gada valsts budžetā. Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem apraide ir jāveic galvenokārt valsts valodā, vismaz 51% no raidlaika ir jābūt ES, tai skaitā Latvijā, veidotām programmām, tiem ir jāapliecina savas darbības ilgtspēja.

Pretendentiem savi piedāvājumi jāiesniedz līdz šā gada 7. novembrim. Konkursa komisiju veido pieci NEPL padomes locekļi, ar padomdevēja tiesībām tajā darbojas divi Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļi. NEPLP piedāvājumu izvērtēšanu veiks līdz 1. decembrim. Konkursa nolikums būs pieejams NEPLP mājas lapā (www.neplpadome.lv) sākot ar 7.oktobri.

Izsludina konkursus par radio frekvencēm Valkā

NEPLP izbeidza konkursu bez rezultāta par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Valkā 104,5 MHz frekvencē (latviešu valodā) un izsludināja uz šo frekvenci jaunu konkursu. NEPLP izsludināja arī konkursu par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Valkā 93,2 MHz frekvencē (latviešu valodā).

Grozījumi apraides un retranslācijas atļaujās

NEPLP apstiprināja grozījumus „Radio Capital FM“ (SIA „Solergo“) izsniegtajā apraides atļaujā, kā arī SIA „LIVAS KTV“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā. NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Namsaimnieks“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu. Vienlaikus, NEPLP neapstiprināja programmas „RTR Planeta“ iekļaušanu retranslējamo programmu sarakstā un pieprasīja papildu dokumentus par komersanta tiesībām programmas retranslēšanai Latvijā.

Uzklausa Monitoringa centra atskaiti par šā gada trešo ceturksni

NEPLP Monitoringa centrs šā gada trešajā ceturksnī ir veicis radio un TV raidījumu monitoringu 1163 stundu apjomā, sagatavojot kopumā 73 pārbaudes un monitoringa ziņojumus. Šajā laikā konstatēti 9 dažāda veida pārkāpumi, sankcijas piemērotas SIA „Olaines KTV“ (piemērots administratīvais naudas sods par programmu retranslāciju bez retranslācijas atļaujas 2500 eiro apmērā), SIA „Infonet Sistēmas“ (piemērots administratīvais naudas sods par programmu retranslāciju bez retranslācijas atļaujas 2000 eiro apmērā), bet 22 kabeļtelevīzijas operatoriem izteikts brīdinājums par programmā „Rossija 24“ konstatētajiem pārkāpumiem.

Informācija par NEPLP sēdi 29. septembrī

29.09.2016 13:46

Vērtē sabiedriskā pasūtījuma izpildi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 29. septembra sēdē uzklausīja revīzijas komisijas atzinumu par televīzijas Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2016. gada pirmajā pusgadā un uzklausīja piesaistītā mediju eksperta, Latvijas Universitātes pasniedzēja Rolanda Tjarves vērtējumu par Sportacentrs.com TV veidotajām sporta spēļu tiešraidēm. Pirmajā pusgadā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidītas 145 dažādu sporta spēļu tiešraides.

Vērtējot Sportacentrs.com TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušās tiešraides šā gada otrajā ceturksnī, R. Tjarve recenzijā norāda, ka katram atainojamajam sporta veidam ir izvēlēts atbilstošs tehniskais un radošais risinājums, kas profesionāli atspoguļo translējamo notikumu un rada skatītājiem klātbūtnes efektu. „Nodrošinot Latvijas iedzīvotājiem daudzveidīgu sporta spēļu translāciju, īpaši no dažādiem valsts reģioniem, Sportacentrs.com kanāla veidotāji veicina Latvijas iedzīvotāju patriotismu, interesi par veselīgu dzīves veidu, lepnumu par „savējo“ sniegumu un sniedz kvalitatīvu alternatīvu komerctelevīziju piedāvātajam, bieži vien citās valstīs tapušajam un ne vienmēr personības attīstību veicinošam saturam,“ recenzijā uzsver R. Tjarve.

Precizē sabiedrisko un komercmediju revīzijas komisiju nolikums

NEPLP 29. septembra sēdē apstiprināja sabiedrisko un komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu revīzijas komisiju nolikumu, kas precizē un detalizētāk definē medijiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma izvērtēšanas kārtību. Līdz šim sabiedriskā pasūtījuma izpildes revīzija tika reglamentēta vairākos dokumentos, kas tagad konsolidēti vienā nolikumā, kurā detalizētāk definēts revīzijas komisiju darbs, to mērķi un uzdevumi, kompetence un pienākumi. Nolikums nosaka gan sabiedrisko mediju – Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio – revīzijas komisiju darbu, gan komercmedijiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma izvērtēšanu.

Rīgā notiek ikgadējā Baltijas valstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu regulatoru sanāksme

23.09.2016 15:00

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu regulatoru vadītāji un pārstāvji šodien tikās Rīgā un pārrunāja virkni aktualitāšu, kas skar elektronisko mediju tirgu attīstību Baltijas valstīs. Diskusijas laikā regulatoru pārstāvji apsprieda nepieciešamās izmaiņas Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā, kas ļautu ES dalībvalstīm adekvāti un savlaicīgi reaģēt uz gadījumos, kad ir apdraudēta valstu drošība un suverenitāte.

Mediju regulatoru pārstāvji dalījās ar Baltijas valstu pieredzi attiecībā uz tāda mediju satura ierobežošanu, kas pārkāpj katras valsts medijus regulējošo likumdošanu, kā arī Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu. Kā norādīja Lietuvas elektronisko mediju regulatora padomes loceklis Ķēstutis Petrauskis (Kestutis Petrauskis), Lietuvā kopš 2013. gada ir samazinājusies t.s. Krievijas TV kanālu auditorija un skatīšanās laiks, tostarp, arī dēļ Lietuvas regulatora pieņemtajiem lēmumiem par Krievijas TV kanālu darbības ierobežošanu. Diskusijas laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mediju regulatoru pārstāvji apsprieda TV satura ierobežošanas efektivitāti ilgtermiņā, šādu lēmumu ietekmi uz TV auditoriju un to tiesiskos aspektus.

Tikšanās dalībnieki uzklausīja nozares ekspertu viedokļus par audiovizuālo mediju satura un platformu attīstību, aktuālās mediju situācijas atspoguļojumu elektronisko mediju likumdošanā, informāciju par elektronisko mediju monitoringu Baltijas valstīs un priekšlikumus izmaiņām Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā, kas skar reklāmas izvietošanu.

Apstiprina izmaiņas retranslācijas un apraides atļaujās

22.09.2016 11:11

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. septembra sēdē apstiprināja grozījumus SIA „Latvijas Mobilais Telefons“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu ar vairākām programmām („Latvijas šlāgerkanāls“, „Mūzikas video“, „Kidzone“ un citas).

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Baltcom“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu ar vairākām programmām („TVCI“, „KHL“, „RBK“, „Belarus 24“ un citas). NEPLP neapstiprināja programmu „Rossija 24“ un „RTR Planeta“ iekļaušanu retranslējamo programmu sarakstā, nosakot, ka iesniegumu izskatīšanas termiņš attiecībā uz šīm programmām tiek pagarināts.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „L.A.T.“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu ar vairākām programmām („Lifenews“, „Kinoplus“, „Kinomedija“ un citas), kā arī izslēdzot no retranslējamo programmu saraksta programmu „Rossija 24“.

NEPLP apstiprināja grozījumus AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija“ izsniegtajā apraides atļaujā, kas paredz mainīt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa juridisko adresi.

NEPLP izsludina iepirkumu par televīzijas auditorijas pētījuma veikšanu

19.09.2016 15:44

NEPLP ir izsludinājusi iepirkumu par televīzijas auditorijas pētījuma veikšanu. Iepirkuma priekšmets ir televīzijas auditorijas pētījums par Latvijā pieejamajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida televīzijas programmas. Paredzamā maksimālā līguma cena14 000 euro, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Piedāvājuma iesniegšanas laiks līdz 2016. gada 3. oktobrim plkst. 10.00. Piedāvājumi jāiesniedz NEPLP sekretariātā, Doma laukumā 8A, Rīga, LV–1939, 6. stāvā, darba dienās plkst. 9.00 – 17.00.

Iepirkuma nolikums pieejams pieejams šeit.

Informācija par NEPLP sēdi 15. septembrī

15.09.2016 14:29

Apstiprina grozījumus „Balticom“ retranslācijas atļaujā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15. septembra sēdē apstiprināja grozījumus AS „Balticom“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā papildinot retranslējamo programmu sarakstu ar Krievijas TV programmu „RTR Planeta“.

Kā jau ziņots, NEPLP šā gada augustā nosūtīja brīdinājuma vēstules Latvijas kabeļtelevīziju operatoriem par likuma prasībām attiecībā uz ārpus ES jurisdikcijas reģistrētu TV programmu retranslāciju un atbildību, kas skar kabeļopertatorus attiecībā uz šo programmu saturu.

Ņemot vērā, ka „RTR Planeta“ nav ES valstu jurisdikcijas TV kanāls, uz to attiecas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) nosacījums, ka par šādu programmu satura atbilstību likuma prasībām atbildīgs ir kabeļoperators, kurš retranslē attiecīgo programmu (EPLL 19. panta ceturtā daļa). NEPLP atkārtoti brīdina Latvijas kabeļoperatorus un aicina pievērst uzmanību retranslēto programmu satura atbilstībai likuma prasībām.

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi augustā

NEPLP 15. septembra sēdē apstiprināja televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“), Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada augustā. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros šā gada augustā izveidojusi astoņus raidījumus „Latvijas stāsti. Personības“, divus raidījumus „Re:TV Intervija“ un divus raidījumus „100 recepšu Latvijas simtgadei“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 28 108 eiro).

Sportacentrs.com TV augustā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 15 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 20 930 eiro).

Rīga TV24 šā gada augustā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi 12 raidījumus „Preses klubs“, tiešraides „Svētceļojums uz Aglonu“, četrus raidījumus „Globuss“, kā arī dokumentālās filmas „Marta Skulme“ un „Rīgas mākslinieku grupa“ (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 30 859 eiro).

Groza nolikumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos

NEPLP apstiprināja grozījumus nolikumā par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, izlietojuma principiem. Cita starpā, nolikumā fiksēts nosacījums, ka komersanti bez atsevišķas vienošanās NEPLP izsludināto konkursu ietvaros var samazināt vai palielināt NEPLP apstiprinātā finansējuma izlietošanas plānā noteiktās izmaksas budžeta kopsummas ietvaros, nepārsniedzot 20% no katras pozīcijas izmaksām. Proti, izmaksu pozīcijas var mainīties gada ietvaros, taču nedrīkst pārsniegt apstiprinātā budžeta kopsummu.

Nolikums pieejams šeit.

Apstiprina vadlīnijas LR 2017. gada sabiedriskajam pasūtījumam

15.09.2016 14:02

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15. septembra sēdē apstiprināja valsts SIA „Latvijas Radio“ (LR) 2017. gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna veidošanas vadlīnijas. Programmu griezumā NEPLP identificē virkni uzdevumu un ieteikumu LR, kas skar ziņu un informatīvi analītiskā satura, mākslas un kultūras satura, bērnu un jauniešu satura un izklaides/ mūzikas satura veidošanu.

„NEPLP izstrādātās vadlīnijas ir pamats sabiedriskā pasūtījuma gada plāna izveidei. Viena no prioritātēm, kam LR jāpievērš uzmanība ir formu, žanru un platformu dažādības attīstība, lai veicinātu atgriezenisko saikni ar sabiedrību un klausītāju, ņemot vērā auditorijas paradumus un to maiņu. NEPLP vadlīnijās sniedz virkni ieteikumu šī mērķa sasniegšanai, tostarp, nākamajā gadā sadarbībā ar Latvijas televīziju (LTV) ir jāuzsāk multimediju studijas darbība,” norāda NEPL padomes loceklis Dainis Mjartāns.

Kā viens no prioritārajiem uzdevumiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai 2017. gadā vadlīnijās noteikta LR multimediju studijas darbības īstenošana sadarbībā ar LTV un LR Latgales multimediju studijas attīstīšana,paplašinot studijas satura integrāciju LR programmās, sabiedrisko mediju portālā Lsm.lv, kā arī nodrošinot audio un video satura integrāciju citās platformās internetā un sociālās tīklošanas vietās.

Vadlīnijās ieteikts attīstīt LR Latgales reģionālās multimediju studijas darbību LR auditorijas palielināšanai Latgales apraides zonā, izvērtēt un ieviest LR programmā Latgales “reģionālo logu”.

NEPLP uzdod LR sabiedriskā pasūtījuma ietvaros nodrošināt saturiski līdzvērtīgu visu valsts novadu un reģionu sabiedriski politisko, sociālo un kultūras procesu izgaismošanu, turpinot palielināt reģionālā satura īpatsvaru un stiprinot reģionālo korespondentu tīklu. LR jāveicina ierakstu atskaņotāja izvietošana (embed) citos avotos, lai paplašinātu satura patērētāju loku, jāiekļauj diasporas latviešu kultūras un sociālekonomiskās tematika un jāpaplašina ārpolitikas analītiskā satura apjoms, kā arī jāizvērtē atsevišķu raidījumu pozicionējums LR programmās pēc auditorijas sasniedzamības.

LR jānodrošina LR5 programmas saturisko attīstību jauniešu mērķauditorijas sasniegšanai, vadoties pēc mērķauditorijas izpētes (fokusa grupas) iegūtajiem datiem, jāpilnveido LR programmu muzikālais noformējums, veicinot kvalitatīvas latviešu un Latvijā tapušas mūzikas atspoguļojumu, jāuzsāk LR multimediju tiešraides studijas darbību, nodrošinot vizuāli augstvērtīgu radio saturu video formātā. LR uzdots sadarboties ar LTV televīzijas satura radīšanā, kā arī veicināt LR un LTV ziņu un informatīvi analītisko raidījumu krievu valodā veidotāju pieredzes apmaiņu un sadarbību.

Informācija par NEPLP sēdi 8. septembrī

08.09.2016 15:20

Uzliek naudas sodu par programmu izplatīšanu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 8. septembra sēdē pieņēma lēmumu sodīt elektroniskos plašsaziņas līdzekļus SIA „Olaines KTV“ un SIA „Infonet sistēmas“ par TV programmu izplatīšanu bez retranslācijas atļaujas. NEPLP sodīja SIA „Olaines KTV“, uzliekot naudas sodu 2500 eiro apmērā par atkārtotu pārkāpumu, bet SIA „Infonet sistēmas“, uzliekot naudas sodu 2000 eiro apmērā. NEPLP komisija kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju pārbaudei šā gada 14. jūlija pārbaudē konstatēja, ka SIA „Olaines KTV“ un SIA „Infonet Sistēmas“ izplata TV programmas, kas nav iekļautas šīm kabeļtelevīzijām izsniegto retranslācijas atļauju retranslējamo programmu sarakstā, tādējādi pārkāpjot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto programmu retranslācijas kārtību.

Apstiprina grozījumus apraides un retranslācijas atļaujās

NEPLP 8. septembra sēdē apstiprināja grozījumus SIA „Aquarelle” apraides atļaujā radio programmas „Retro FM“ raidīšanai 94,5 MHz frekvencē.

NEPLP apstiprināja grozījumus radio „Krievijas Hītu Radio“ apraides atļaujā, nomainot programmas nosaukumu no „Krievu Hītu Radio“ uz „EHR Russkie Hity“ (programmas frekvences ir 96,2 MHz Rīgā, 95,5 MHz Jelgavā, 87,7 MHz Liepājā).

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Media Centrs Kurzeme“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā, veicot izmaiņas retranslējamo programmu sarakstā.

Izsniedz apraides atļauju TV kanāla „Star Family“ raidīšanai

NEPLP izsniedza apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Star TV Group“ programmas „Star Family“ raidīšanai. Kanāla tematiskā ievirze būs filmas, seriāli un izklaide visai ģimenei, tā saturs 70%-80% apmērā sastāvēs no „Star Media“ (viens no lielākajiem seriālu TV un dokumentālo filmu ražotājiem Ukrainā) ražotajiem TV produktiem. „Star Family“ apraides aptveršanas zona galvenokārt būs ES valstis un NVS valstis, uzņēmuma mērķis ir iekarot arī Krievijas tirgu. Uzņēmums „Star TV Group“ ir reģistrēts Latvijā, arī programmas redakcionālie lēmumi tiks pieņemti Latvijā.

Informācija par NEPLP sēdi 31. augustā

31.08.2016 14:11

Konkursā par radio frekvenci Dobelē uzvar Solergo

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 31. augusta sēdē atzina SIA „Solergo“ (programma Radio Capital FM) par uzvarētāju konkursā par apraides tiesību piešķiršanu vietējās radio programmas veidošanai Dobelē 88,4 MHz frekvencē latviešu valodā. Programmas formāts – muzikāli informatīvi izklaidējošs, kā arī ziņas par norisēm Latvijā un pasaulē. Konkursu par apraides tiesību piešķiršanu vietējās radio programmas veidošanai Dobelē 88,4 MHz frekvencē NEPLP izsludināja šā gada maijā.

Vērtē TV Dautkom sabiedriskā pasūtījuma izpildi

NEPLP 31. augusta sēdē uzklausīja revīzijas komisijas un piesaistīto elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares ekspertu vērtējumu par TV Dautkom sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2016. gada pirmajā pusgadā.

Vērtējot TV Dautkom veidotos raidījumus „Par un pret“, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja prof. Dr. Anda Rožukalne norādīja, ka raidījuma formāts, saturs un forma atbilst sabiedriskā pasūtījuma kritērijiem. „Autori piedāvā daudzveidīgu un vispusīgu skatījumu, saglabājot neitralitāti un ļaujot skatītājiem pašiem izvērtēt raidījumā teikto. Raidījuma saturs ir vērtīgs pienesums sabiedriski politiskā satura klāstam, kas pieejams Latgales iedzīvotājiem,“ recenzijā norāda A. Rožukalne. Recenzente iesaka pārdomāt raidījuma formātu ar mērķi iekļaut tajā vairāk jautājumu un tematu, piedāvājot koncentrētu diskusiju par katru no tiem. Raidījuma veidotajiem ieteikts problēmas izklāstu vairāk uzņemties pašiem, nevis „salikt kopā runātājus, ļaujot viņiem izstāstīt „stāstu“.“ Recenzente iesaka uzlabot raidījuma vizuālo kvalitāti, izmantojot dažādus rakursus, piemeklējot papildu informāciju, piefilmējumus padarot saturiski daudzveidīgākus.

Apstiprina grozījumus apraides atļaujā

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Radio Enterprise“ (programma „Top Radio“), papildinot apraides atļauju ar informāciju par programmas straumēšanu internetā.

NEPLP rosina diskusiju par bezmaksas apraides finansēšanu

29.08.2016 15:27

Pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) rosinājuma, 29. augustā NEPLP notika diskusija ar Kultūras ministrijas un Satiksmes ministrijas pārstāvjiem, lai diskutētu par bezmaksas televīzijas apraides finansēšanu, kas veicinātu daudzveidīga mediju satura pieejamību un mazinātu apraides finansēšanas administratīvo slogu.

„Par to, ka TV skatītāji Latvijā bez maksas var skatīties LTV vai komerctelevīziju veidotus raidījumus, ir jāsamaksā par virszemes apraides pakalpojumu Latvijas Valsts radio un televīzijas centram (LVRTC). Neatkarīgi no TV kanālu skaita, LVRTC par apraidi ir jāsamaksā nemainīga naudas summa un šo mediju platformu, mūsuprāt, būtu loģiski finansēt tieši no valsts budžeta, nevis caur sabiedrisko pasūtījumu medijiem,” norāda NEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska.

NEPLP rosina pārskatīt esošo sistēmu, kurā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, pārvarot virkni birokrātisku šķēršļu, maksā par apraidi un veikt izmaiņas nepieciešamajos tiesību aktos, lai vienkāršotu apraides finansēšanas kārtību. Apraides finansēšanas apjomu jaunā kārtība nekādā veidā neietekmē un nemaina.

Šobrīd bez maksas Latvijā ir skatāmi divi sabiedriskā medija TV kanāli (LTV1 un LTV7), kā arī trīs komercmediji (Re:TV, Rīga TV24 un Sportacentrs.com). Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums nosaka, ka valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nodrošina sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmu, komerciālo nacionālo un reģionālo plašsaziņas līdzekļu bezmaksas televīzijas programmu nepastarpinātu izplatīšanu visā valsts teritorijā ar zemes raidītājiem, slēdzot līgumus ar attiecīgajiem nacionālajiem un reģionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

Informācija par NEPLP sēdi 25. augustā

25.08.2016 15:53

Brīdina kabeļoperatorus par retranslēto programmu saturu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nosūtījusi brīdinājuma vēstules Latvijas kabeļtelevīziju operatoriem par konstatētajiem pārkāpumiem Krievijas TV programmas „Rossija 24“ saturā. NEPLP Monitoringa centrs konstatējis, ka ziņu raidījums „Ziņas pulksten 23“nav objektīvs un tajā izskan apgalvojumi, kas neatbilst patiesībai (piemēram, sižetā tiek diskutēts par Latvijā it kā plānotu koncentrācijas nometņu veidošanu t.s. piektajai kolonnai, proti, diskusijas dalībnieku interpretācijas un pieņēmumi tiek pasniegti kā fakti). Monitoringa centrs secina, ka minētais TV raidījums ir tendenciozs, tajā nav ievērota pienācīga neitralitāte.

Ņemot vērā, ka „Rossija 24“ nav ES valstu jurisdikcijas TV kanāls, uz to attiecas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) nosacījums, ka par šādu programmu satura atbilstību likuma prasībām atbildīgs ir kabeļoperators, kurš retranslē attiecīgo programmu (EPLL 19. panta ceturtā daļa).

NEPLP brīdina Latvijas kabeļoperatorus un aicina pievērst uzmanību retranslēto programmu satura atbilstībai likuma prasībām.

Groza lēmumus par radio frekvenču piešķīrumiem

NEPLP 25. augusta sēdē atzina par spēku zaudējušu NEPLP lēmumu par radio frekvences piešķīrumu Matīšos nacionālā tīkla paplašināšanai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS „Super FM“ 99,3 MHz frekvencē (kopš 2012. gada novembrim, kad tika pieņemts minētais NEPLP lēmums, radio darbība šajā frekvencē nav uzsākta). NEPLP apstiprināja grozījumus AS „Super FM“ izsniegtajā apraides atļaujā, nosakot, ka no 2017. gada sākuma programma „Eiropas Hītu Radio“ skanējums ir 100% latviešu valodā.

NEPLP līdz šā gada beigām pagarināja darbības uzsākšanas termiņu elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim „Mans Radio“ programmas „Radio TEV“ raidīšanai Cēsīs 95,5 MHz frekvencē. Ja minētajā termiņā radio darbība netiks uzsākta, NEPLP anulēs lēmumu par reģionālā tīkla paplašināšanu.

Uzklausa ekspertu vērtējumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos

25.08.2016 15:41

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25. augusta sēdē uzklausīja revīzijas komisijas un piesaistīto elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares ekspertu vērtējumu par televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“), radio SWH+ (AS „Radio SWH“), Ef-Ei (SIA „EF-EI“), Alise Plus (SIA radiokompānija „Alise Plus“), kā arī producentu grupu „Lietišķā Latgale“ un „Studija 3KM“ sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2016. gada pirmajā pusgadā. NEPLP uzklausīja ekspertu vērtējumu par raidījumu saturu, kā arī iepazinās ar finanšu izpildi.

Vērtējot Rīga TV24 darbību, SIA „HansaMedia“ valdes locekle Gundega Tabaka uzsvēra raidījuma „Globuss“ vadītāja Anša Bogustova profesionalitāti, kā arī šī raidījuma nozīmi, vēstot par ārpolitikas aktualitātēm. “„Globuss“ ir vienīgais nacionālo debašu raidījums par ārpolitiku, nesadrumstalots un pamatīgs,“ savā vērtējumā norāda G. Tabaka. Recenzente pozitīvi vērtē arī raidījumus „Preses klubs“ un televīzijas veidotās tiešraides, kā arī sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušās dokumentālās filmas par Latvijas māksliniekiem. Viņasprāt, Rīga TV24 kopumā pilda sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu – informē sabiedrību par globāla un lokāla mēroga notikumiem.

Vērtējot Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušos raidījumus, mediju eksperts Rolands Tjarve uzsver, ka raidījumos „Latvijas stāsti. Personības“ uzteicama personību izvēle un saturiski vērtīgās intervijas. „Skatītājiem tiek piedāvāti daudzveidīgi iedvesmas un dažādas pieredzes stāsti no visiem Latvijas reģioniem,“ recenzijā norāda R. Tjarve. Viņš rosina pilnveidot intervētāja stilu, kā arī domāt par dinamiskākiem risinājumiem, kas noturētu skatītāju uzmanību. R. Tjarve uzsaka raidījumus „100 recepšu Latvijas simtgadei,“ kas ļauj ieraudzīt Latvijas daudzveidību. Recenzents uzskata, ka televīzijas veidotais saturs atbilst sabiedriskā pasūtījuma mērķiem un uzdevumiem.

Radio SWH+ sabiedriskais pasūtījums (radio uzvarēja NEPLP konkursā par raidījumu veidošanu krievu valodā Latgalē) paredz veidot reģiona notikumu apskatus un iknedēļas aktuālās intervijas. Raidījumu recenzente, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas vadītāja Gunta Līdaka, novērtējot kopš šā gada marta tapušos raidījumus, kopumā tos vērtē pozitīvi un iesaka palielināt radio producentu lomu aktuālu notikumu definēšanā un viesu izvēlē, izvērtējot nozīmīgākos nedēļas notikumus Latgalē.

Radio Ef-Ei sabiedriskā pasūtījuma ietvaros no šā gada marta veido raidījumus krievu valodā – „Kultūras ziņas“, „Jurista bezmaksas konsultācijas“ un „Latvija – mūsu valsts“ (Ef-Ei ir viens no konkursa par radio raidījumu veidošanu krievu valodā 2016.gadā Latgalē uzvarētājiem). Radījumu recenzente, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas institūta pētniece Sandra Murinska-Gaile recenzijā visus trīs raidījumus kopumā novērtējusi pozitīvi. Raidījumam „Latvija – mūsu valsts“ viņa iesaka pārdomāt raidījuma garumu, spilgtināt to ar muzikāliem iestarpinājumiem, iedzīvotāju un ekspertu viedokļiem.

Radio Alise Plus sabiedriskā pasūtījuma ietvaros no šā gada aprīļa krievu valodā veido raidījumus „Latvija šodien“ un „Latvijas pulss“ (Alise Plus ir viens no konkursa par radio raidījumu veidošanu krievu valodā 2016.gadā Latgalē uzvarētājiem). Vērtējot raidījumus „Latvija šodien“, to recenzents filoloģijas maģistrs, žurnālists Juris Saukāns norāda, ka raidījumi sagatavoti kvalitatīvi un iesaka ziņas veidot vieglāk uztveramā valodā. Vērtējot interviju raidījumus („Latvijas pulss“), recenzents norāda, ka tie bijuši gana saistoši un veidoti atbilstoši programmas koncepcijai. J. Saukāns iesaka intervijas papildināt ar muzikālām pauzēm.

Producentu grupa „Lietišķā Latgale“ sabiedriskā pasūtījuma ietvaros no šā gada marta latgaliski veido radio raidījumu ciklu „Pi myusim Latgolā“. Raidījumu recenzents, žurnālists, producents un raidījumu vadītājs Voldemārs Ivdris uzskata, ka „Pi myusim Latgolā“ ir stabila klausītāju auditorija, raidījumam ir izveidojusies sava atpazīstamība, raidījumos izvēlēto tēmu saturiskais diapazons ir plašs un daudzveidīgs. „„Pi myusim Latgolā“ ir kvalitatīvs autorraidījumu līderis,“ norāda V. Ivdris. Recenzents uzsaka to, ka raidījumos ir iekļauti atšķirīgi viedokļi, pozitīvi vērtē raidījumu veidotāju objektīvo, neitrālo skatu uz apskatāmajām tēmām. „Saturiskajā spektrā veiksmīgi veidoti etnisko integrāciju veicinoši raidījumi, izvēloties svaigas tēmas ar nestereotipisku ievirzi,“ recenzijā saka V. Ivdris. Viņš iesaka raidījumu žurnālistiem aktīvāk iesaistīties un vadīt intervijas, pārdomāt atsevišķu raidījumu formātus.

Producentu grupa „Studija 3KM TV“, kas uzvarēja NEPLP konkursā par TV raidījumu veidošanu Latgalē, veido 15 raidījumu ciklu „Latgaliešu valodas statuss“. Raidījumi ēterā būs skatāmi TV kanālos Re:TV, LTV1 un LTV7 no septembra. Raidījumi tiek producēti latgaliešu valodā, to mērķis ir skaidrot latgaliešu valodas lomu Latvijas laikmetīgajā kultūrā un tās lietojuma juridiskos, ētiskos un komunikatīvos aspektus. „Raidījums nodrošina aktualizētās tēmas objektīvu un neatkarīgu tvērumu un atspoguļo iesaistītās sabiedrības viedokļu daudzveidības atainojumu,“ norāda raidījumu cikla recenzents Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras pasniedzējs Alnis Stakle.

Izsludinot četrus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē, NEPLP šā gada sākumā uzsāka ieviest “Latgales elektronisko mediju programmu,” kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

Informācija par NEPLP sēdi 15. augustā

15.08.2016 14:06

Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi jūlijā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15. augusta sēdē apstiprināja televīziju Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“), Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) un Rīga TV24 (AS „TV Latvija“) saistību izpildi šā gada jūlijā. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Re:TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros šā gada jūlijā izveidojusi desmit raidījumus „Latvijas stāsti. Personības“ un divus raidījumus „100 recepšu Latvijas simtgadei.“ Sportacentrs.com TV jūlijā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi UEFA Eiropas līgas spēles futbolā, EČ kvalifikācijas spēles volejbolā U19 jaunietēm, LČ regbija finālspēles, pārbaudes spēles basketbolā vīriešiem, pārbaudes spēles hokejā un citas sporta pārraides. Rīga TV24 šā gada jūlijā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidījusi desmit raidījumus „Preses klubs“, divas tiešraides „Svētceļojums uz Aglonu“, piecus raidījumus „Globuss“, kā arī dokumentālās filmas „Ģederts Eliass“ un „Konrāds Ubāns“.

Iepazīstas ar ziņojumu par LTV darbību pirmajā pusgadā, veic izmaiņas sabiedriskā pasūtījuma plānā

04.08.2016 13:49

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 4. augusta sēdē iepazinās ar revīzijas komisijas atskaiti par valsts SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) finanšu pārskatu 2016. gada pirmajā pusgadā. Revīzijas komisijas ziņojums liecina, ka LTV neto apgrozījums šā gada pirmajos sešos mēnešos ir palielinājies par 1,6% (neskatoties uz valsts dotācijas samazinājumu par 3%). Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir samazinājušās par 16,2%, pirmo pusgadu LTV noslēgusi ar peļņu 757 tūkstošu eiro apmērā.

NEPLP sēdē apstiprināja grozījumus LTV sabiedriskā pasūtījuma plānā 2016. gadam. Kopējais raidapjoms LTV1 un LTV7 sabiedriskā pasūtījuma plānā netiek mainīts – 8188 stundas LTV1 un 8187 stundas LTV7.

NEPLP jaunā redakcijā apstiprināja nolikumu par sabiedriskā pasūtījuma līdzekļu izlietojuma principiem, tostarp, apstiprināja izmaiņas LTV un valsts SIA „Latvijas Radio“ ikmēneša atskaites formā par valsts budžeta izlietojumu.

Izsludina konkursus radio programmu veidošanai Valkā

27.07.2016 09:58

NEPLP 21.jūlija sēdē pieņēma lēmumu izsludināt konkursus par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla vai nekomerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai radio programmas veidošanai Valkā: 104,5 MHz frekvencē (programmas veidošanai latviešu valodā) un 93,2 MHz frekvencē (programmas veidošanai svešvalodā). Iesniegumi dalībai abos konkursos NEPLP jāiesniedz līdz 12. augustam.

 

Informācija par NEPLP sēdi 21. jūlijā

21.07.2016 16:34

Izsniedz apraides atļauju jaunai TV programmai Daugavpilī

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. jūlija sēdē izsniedza apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Skaņas atbalss“ izklaidējoši muzikālas televīzijas programmas „Alise Plus TV“ raidīšanai. Būtisku programmas daļu aizņems mūzika, programmā būs tiešraides no sporta, kultūras un izklaidējošiem pasākumiem Daugavpilī, kā arī ziņas. Šā gada 5. aprīlī NEPLP atzina SIA „Skaņas atbalss“ par uzvarētāju konkursā par vietējās TV programmas veidošanu Daugavpilī.

Apstiprina Monitoringa centra darbības atskaiti un trešā ceturkšņa plānu

NEPLP apstiprināja Monitoringa centra darbības atskaiti par šā gada otro ceturksni. Šajā laikā Monitoringa centrs veicis 47 pārbaudes, kopumā monitorētas 144 TV raidlaika stundas un 1416 radio raidlaika stundas. Otrajā ceturksnī konstatēti 15 dažādi pārkāpumi, tostarp, administratīvie, reklāmas pārkāpumi un maznozīmīgi pārkāpumi. Sankcijas šajā laikā tika piemērotas VSIA „Latvijas Televīzija“, SIA „Olaines KTV“, SIA „TV3 Latvia“, SIA „Media 360“, SIA „Best4sport“, SIA „Mans Radio“, „NTV Mir“ un „1st Baltic Music Chanel“.

Monitoringa centrs otrajā ceturksnī izstrādājis vadlīnijas par komerciālo paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās, kā arī, sadarbībā ar biedrību „Nē-pirātismam“, ir sagatavoti grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas vērsti uz nelegālo pakalpojumu sniedzēju darbības ierobežošanu.

NEPLP apstiprināja Monitoringa centra darbības plānu šā gada trešajā ceturksnī, kas paredz turpināt veikt TV un radio programmu pārbaudes (tai skaitā, Krievijas Federācijas veidotu programmu pārbaudes, kabeļtelevīziju operatoru pārbaudes u.c.). Monitoringa centrs trešajā ceturksnī turpinās uzlabot NEPLP elektronisko sūdzību platformu, kas ir pieejama NEPLP interneta vietnē, taču ir tehnoloģiski pilnveidojama, lai atvieglotu platformas lietošanu. 

Veic izmaiņas apraides un retranslācijas atļaujās

NEPLP 21. jūlija sēdē  apstiprināja grozījumus VSIA „Latvijas Radio“ (LR) izsniegtajā apraides atļaujā (programmas „Latvijas Radio 6“ raidīšanai), kā arī uzdeva LR līdz šā gada 19. augustam veikt izmaiņas sabiedriskajā pasūtījumā. NEPLP piešķīra tiesības LR retranslēt programmu „LU Radio NABA.“

NEPLP apstiprināja grozījumus AS „Radio SWH“ (programma „Radio SWH Rock“) izsniegtajā apraides atļaujā, kā arī kabeļtelevīzijām „Valkas Elektrons“, „Ostkom“ un „Livas KTV“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

Izsludina konkursus radio programmu veidošanai Valkā

NEPLP pieņēma lēmumu izsludināt konkursus par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla vai nekomerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai radio programmas veidošanai Valkā: 104,5 MHz frekvencē (programmas veidošanai latviešu valodā) un 93,2 MHz frekvencē (programmas veidošanai svešvalodā). Iesniegumi dalībai abos konkursos NEPLP jāiesniedz līdz 12. augustam.

NEPLP 21. jūlija sēdē neatbalstīja SIA „Krievu Hītu Radio“ iesniegumu par radiostacijas reģionālā tīkla paplašināšanu Valkā 104,5 MHz frekvencē, ņemot vērā, ka SIA „Krievu Hītu Radio“ 2015. gada 10. decembrī ir uzlikts administratīvais sods (par apraides atļaujas darbības pamatnosacījumu neievērošanu). Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares nacionālā stratēģija 2012. – 2017. gadam paredz, ka, lemjot par programmu apraides aptveršanas zonu palielināšanu, NEPLP nevērtē to elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteikumus, kuri pēdējā gada laikā ir administratīvi sodīti par būtiskiem pārkāpumiem vai ir tikuši sodīti par programmas darbības neatbilstību izniegtās apraides atļaujas pamatnosacījumiem.

Izsniedz apraides atļauju TV programmai „SEA TV“

NEPLP izsniedza pārrobežu apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „SEA TV“ programmas „SEA TV“ raidīšanai. Programmā iecerēts atspoguļot ūdens sporta veidus, demonstrēt izglītojošus raidījumus par jūrniecību, kā arī ar izklaidējošu saturu (realitātes šovi, ceļojumi). Paredzams, ka „SEA TV“ apraides aptveršanas zona būs ES valstis, Krievija un NVS valstis.

 

Informācija par NEPLP sēdi 14. jūlijā

14.07.2016 12:30

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi, veic izmaiņas sabiedriskā pasūtījuma plānā 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14. jūlija sēdē apstiprināja komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem „Re:TV“ (SIA „Vidzemes televīzija“), „Sportacentrs.com TV“ (SIA „4.vara“) un „Rīga TV24“ (AS „TV Latvija“) nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2016. gada jūnijā. 

NEPLP apstiprināja izmaiņas „Rīga TV24“ (AS „TV Latvija“) sabiedriskā pasūtījuma plānā, kas paredz līdz gada beigām veidot informatīvos raidījumus „Preses klubs“, veidot tiešraides no sabiedrībai nozīmīgiem notikumiem (svētceļojums uz Aglonu, „Patriotiskā nedēļa” šā gada novembrī), kā arī atspoguļot starptautiskos notikumus raidījumos „Globuss”. „Rīga TV24“ turpinās veidot dokumentālo filmu ciklu „Kas te tik laikmetīgs?“, kas tiks papildināts ar filmām par Latvijas māksliniekiem „Rīgas mākslinieku grupa” (iecerētas filmas par Rīgas mākslinieku grupu un māksliniekiem Konrādu Ubānu, Ģedertu Eliasu, Martu Skulmi, Otto Skulmi, Ugu Skulmi). 

Groza apraides atļaujas 

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA „Aquarelle“ (programma „RETRO FM“), SIA „Latviešu radio“ (programma „EHR Superhits“) un SIA „FIT FM“ (programma „Radio 99,5“) izsniegtajās apraides atļaujās. 

NEPLP 14. jūlija sēdē konceptuāli apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ vidēja termiņa darbības stratēģiju no 2017. līdz 2019. gadam.

Darbu sāk Latvijas Radio studija Rēzeknē

13.07.2016 12:41

Latgales elektronisko mediju programma

 

12. jūlijā Rēzeknē darbu uzsāka Latvijas Radio (LR) Latgales multimediju studija, kas  izveidotaNacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP)Latgales elektronisko mediju programmas” ietvaros. Studijas uzdevums ir nodrošināt reģionālās informācijas plūsmu visās LR programmās, veidot saturu portālam LSM.lv, kā arī nākotnē attīstīt kopprojektus ar Latvijas Televīziju (LTV). Rēzeknes studijas darbībai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  piešķīra finansējumu 155 tūkstošu eiro apmērā.

Ņemot vērā, ka Latgalē krasi izjūtama divu atšķirīgu informatīvo telpu esamība, ko pastiprina brīvi uztveramās kaimiņvalstu  TV programmas, un iedzīvotāji ir pakļauti atšķirīgai informācijai un interpretācijai par nacionālajiem, starptautiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem un kultūras procesiem, LR studija kalpo tam, lai pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji pastiprināti tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību. Studija ir priekšnoteikums tam, lai palielinātu sabiedrisko mediju auditoriju Latgalē, kā arī, lai stiprinātu latgaliešu identitāti un valodu.

Studijas atklāšanas pasākumā piedalījās NEPLP locekļi, vietējo pašvaldību pārstāvji un Latgales kultūras darbinieki. Atklāšanas pasākuma ietvaros,LR1 raidījumā Pēcpusdiena Renāte Lazdiņa un Dzintris Kolāts vadīja diskusiju par stereotipiem, kas saistīti ar Latgali.

[http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/latvijas-radio-atklaj-jauno-latgales-multimediju-studiju-rezekne.a71077/]

Latgales multimediju studija šobrīd jau veido ziņu materiālus LR1 un LR4 ziņu izlaidumiem. Drīzumā plānoti īpaši ieraksti arī LR3 – Klasika programmai, kā arī atsevišķiem raidījumiem citās programmās, kurās ietverta Latgales tematika visdažādākajās interešu jomās.

Renāte Lazdiņa, LR Latgales multimediju studijas vadītāja: “Šodien ir liela diena Latvijas Radio, Latvijai, Latgalei, pierobežai un mums pašiem. Kas tad ir Latvija Radio? Latvijas Radio esam mēs paši, jo runājam par sevi, par savām problēmām un par savām vajadzībām. Tad mēs arī veidosim informācijas plūsmu no Latgales – stāstīsim par Latgales vajadzībām, problēmām, skaisto, par interesantiem cilvēkiem, uzņēmīgiem cilvēkiem. Par Latgali Latvijā.”

Dainis Mjartāns, NEPLP loceklis: “Šodien patiešām varam teikt, ka neesam ar vārdiem  Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. Pēdējo trīs gadu laikā vārdi par informatīvās telpas stiprināšanu Latgalē daudziem ir bijuši uz lūpām. Taču runas ir bijušas garas, darbs – īss. Padome ir izstrādājusi un apstiprinājusi Latgales elektronisko mediju programmu, tās jēgu var raksturot vienā teikumā: Kā ar samērojamu ieguldījumu varam sasniegt vislielāko auditoriju Latgalē. Programma ir pasākumu kopums, kas iekļauj Sabiedriskā medija studijas izveidi Latgalē, atbalstu vietējām radio un TV stacijām, kas raida programmas mazākumtautībām, atbalstu raidījumiem latgaliešu valodā un risinājumus apraides uzlabošanai. NEPLP izstrādātā programma ir vienīgā mūsu valstī un mans aicinājums to atbalstīt visaugstākajā līmenī.

Šovasar mēs atskatāmies uz diviem Latgales mediju telpai nozīmīgiem notikumiem, – pirms 25 gadiem Rēzeknē tika dibināta Latgales Televīzija, pirms 10 gadiem Latgales Radio. Divi mediji, kas lielā  mērā veica sabiedriskā medija funkcijas, bet sakarā ar plāno reklāmas tirgus riecienu, bija atkarīgi no pašvaldību labvēlības. Sabiedriskā medija studijas izveide Latgalē ir likumsakarīga, esmu pārliecināts, ka tā dos nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskā medija auditorijas palielināšanai Latgalē.

Ideja par sabiedriskā medija izveidi Latgalē radās jau 1933. gada 1. maijā, kad Latgales izglītības un kultūras darbinieku kongress pieņēma lēmumu Rēzeknē celt radiostaciju un veidot Latgales apgabalam raidījumus latgaliski. Mainoties politiskajai situācijai šis projekts neīstenojās. Nākamgad apritēs simts gadi, kopš vēsturiskā Latgales kongresa, kad Latgales pārstāvji lēma par apvienošanos ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē. Pasākumu virkne šeit Rēzeknē izskanēs pa visu Latviju.

Muns vēlējums LR Latgales studijai byut spyprim kai zōdža zūbim i naizmērst Rēzeknes kongresa lāmumus, kas myusdīnōs nav zaudējuši sovu aktualitati.”

Sigita Kirilka, LR valdes locekle: “Ar šo studiju gribam parādīt to bagātību, kas dzīvo ārpus Rīgas, ārpus mūsu pilsētām, mūriem. Šeit ir cilvēki, kas saglabā savas tēvu mājas, saglabā skolas un bērnudārzus. Tā ir mūsu lielākā bagātība, un Latvijas Radio vienmēr ir gājis ārā no Doma laukuma, lai par to vēstītu. Esmu ļoti priecīga, ka nu mums ir viena stabila bāzes vieta Rēzeknē, kur mēs varam ne vien iet ārā, bet arī dzīvot."

Gunārs Strods, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos: “Ceru, ka savā darbībā jūs īstenosiet skaisto vīziju par sasniegumiem nevis atpalicību, ar tehnoloģijām nevis arhaismu savā sadzīvē, un citus augstus uzstādījumus, kas saistās attīstības vārdu. Ceram uz sadarbību!”

Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes domes priekšsēdētājs: “Beidzot esam sagaidījuši to nozīmīgo brīdi, kad sabiedriskie mediji ierodas un nostiprinās Rēzeknē. Tagad mums jārūpējas par to, lai Latgales balss tiktu sadzirdēta arī Rīgā un visā Latvijā.”

Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs: “Latvijas Radio, pašvaldībām un visai sabiedrībai jāstrādā kopīgam uzdevumam, – lai mēs patiešām sāktu interesēties par to, kas notiek mums apkārt, Latgalē.”

Informācija par NEPLP sēdi 30. jūnijā

30.06.2016 12:22

Radio SWH Rock sāks skanēt ārpus Rīgas

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 30. jūnija sēdē atzina AS „Radio SWH“ par uzvarētāju konkursā par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas „Radio SWH Rock“ veidošanai Liepājā 95,6 MHz frekvencē. Kā NEPLP sēdē informēja „Radio SWH“ komercdirektors Filips Rubenis, „Radio SWH Rock“ šobrīd ir vienīgā rokmūzikas stacija Latvijā, tās klausītāju skaits Rīgā pēdējo gadu laikā pastāvīgi ir audzis.

NEPLP 30. jūnija sēdē atzina „Radio SWH“ par uzvarētāju konkursā par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas „Radio SWH Rock“ veidošanai Salacgrīvā 101,1 MHz frekvencē un Saulkrastos 95,3 MHz frekvencē.

Abos minētajos konkursos NEPLP bija pieteicies viens pretendents – „Radio SWH“. Programma „Radio SWH Rock“ tika izveidota 2001. gadā, šobrīd tā ir dzirdama Rīgā.

Atbalsta radiostaciju nacionālo un reģionālo tīklu paplašināšanu

NEPLP 30. jūnija sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt SIA “Mans Radio” reģionālā tīkla paplašināšanu Ventspilī 92,8 MHz frekvencē programmas “RADIO TEV” raidīšanai.

NEPLP pieņēma lēmumu atbalstīt SIA “Radio Enterprise” nacionālā tīkla paplašināšanu Balvos 99 MHz frekvencē programmas “TOP RADIO” raidīšanai.

Groza retranslācijas un apraides atļaujas

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA „Mīts LV“, SIA „OSTKOM“, SIA „Scintilla“, SIA „SkaTvis“, SIA „SMART“ un SIA „Starnet“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Media 360“ izsniegtajā apraides atļaujā, mainot programmas nosaukumu no „360TV Ideja“ uz „360TV Positivus.“

Informācija par NEPLP sēdi 20. jūnijā

20.06.2016 14:51

Izbeidz administratīvā pārkāpuma lietu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 20. jūnija sēdē pieņēma lēmumu izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu pret elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Olaines KTV“, kas bija ierosināta par retranslācijas atļaujas noteikumu pārkāpumiem. Lieta tika izbeigta, ņemot vērā, ka pārkāpumi ir novērsti. NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Olaines KTV“ retranslējamo programmu sarakstā.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi

NEPLP 20. jūnija sēdē apstiprināja TV programmas„Sportacentrs.com TV“ (SIA „4.vara“) un „Rīga TV24“ (AS “TV Latvija”) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada maijā. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu „Sportacentrs.com TV“ realizētie darbi kopumā tiks kompensēti 32 578 eiro apmērā, bet „Rīga TV24“ realizētie darbi kopumā tiks kompensēti 20 536 eiro apmērā.

 

Izsludināta pieteikšanās uz brīvajiem frekvences piešķīrumiem 2016.gadā (II kārta)

16.06.2016 16:03

NEPLP 9. jūnija sēdē pieņēma lēmumu, ka radio frekvences Valkā (104,5 MHz), Rucavā (98,6 MHz), Balvos (99 MHz) un Ventspilī (92,8 MHz) tiek izmantotas nacionālo vai reģionālo komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas aptveršanas zonas palielināšanai.

Pieteikumus aptveršanas zonas palielināšanai NEPLP jāiesniedz līdz 22. jūnijam.

Lēmums Nr.138 Par brīvajiem frekvences piešķīrumiem 2016.gadā II kārta

 

Informācija par NEPLP 16. jūnija sēdi

16.06.2016 12:42

Piemēro sodu par pārkāpumiem LTV programmā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16. jūnija sēdē pieņēma lēmumu sodīt VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) par Elektroniskā plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) pārkāpumu, pieļaujot slēptu audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošanu LTV raidījumos „Skutelis ir studijā“. Pārbaudot minētos raidījumus, NEPLP konstatējusi likumam neatbilstošu preču zīmju „Ir“ un „comedy KIT“ izvietošanu. Par EPLL pārkāpumu LTV piemērots sods 1600 eiro apmērā.

Groza retranslācijas un apraides atļaujas, apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi

NEPLP 16. jūnija sēdē apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem AS „Balticom“, SIA „Elektrons&K“, SIA „Ērika un Co Ltd“, SIA „KTV Teleanss“, SIA „KTV Universs“ un SIA „Livas KTV“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās, kā arī apstiprināja izmaiņas SIA „Media 360“ izsniegtajā apraides atļaujā.

NEPLP izsniedza apraides atļauju Latvijas Universitātei nekomerciālas interneta radio programmas veidošanai. Programmas formāts – informatīvi izklaidējoša alternatīvās mūzikas programma ar kultūras un izglītības saturu.

NEPLP apstiprināja programmasRe:TV (SIA „Vidzemes televīzija“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada maijā. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi kopumā tiks kompensēti 34 397 eiro apmērā.

Informācija par NEPLP sēdi 9. jūnijā

09.06.2016 14:10

Piemēro sodus par pārkāpumiem TV programmās

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 9. jūnija sēdē pieņēma lēmumu izteikt brīdinājumu SIA „TV3 Latvia“ par produktu izvietošanas (reglamentē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums) pārkāpumiem TV3 raidījumā „Gatavo 3 mežā“.

NEPLP pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Media 360“, piemērojot naudas sodu 700 eiro apmērā par slēptu audio un audiovizuālu komerciālu paziņojumu izvietošanu raidījumos „Domnīca.“

IMLO Lat–Ireland uzvar konkursā par TV raidījumu veidošanu par diasporas tematiku

Īrijas uzņēmums „IMLO Lat–Ireland Ltd“ atzīts par uzvarētāju NEPLP un Ārlietu ministrijas izsludinātajā konkursu par televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu par diasporas tematiku. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros „IMLO Lat–Ireland“ plāno izveidot piecus raidījumus „Piektais novads“ par latviešu diasporas aktivitātēm un norisēm Eiropā un pasaulē. Raidījumus paredzēts iekļaut Latvijas TV kanāla „Re:TV“ programmā, kā arī publiskot vairākos interneta portālos.

Par šī konkursa rīkošanu 12. maijā NEPLP noslēdza sadarbības līgumu ar Ārlietu ministriju, tā ietvaros raidījumu veidošanai par diasporas tematiku un Latvijas diasporas mediju atbalstam piešķirti 23 tūkstoši eiro. Šis ir jau trešais šāda veida konkurss, kas vērsts uz diasporas tematikas atspoguļošanu.

Vērtē Rīga TV24 paveikto pirmajā ceturksnī

NEPLP 9. jūnija sēdē vērtēja „Rīga TV24“ paveikto sabiedriskā pasūtījuma ietvaros šā gada pirmajā ceturksnī (raidījumi „Preses klubs“, ārpolitikas raidījums „Globuss“, dokumentālo filmu cikls par mākslas norisēm „Kas tur tik laikmetīgs?“ un tiešraides no dažādām notikumu vietām).

Novērtējot „Rīga TV24“ darbu, LRA izpilddirektore Gunta Līdaka norāda, ka „šobrīd jau var droši uzskatīt, ka kanāls ieņem stabilu vietu televīziju tirgū, par ko liecina arī skatītāju auditorijas pieaugums.“ Viņasprāt, kvalitatīvas diskusijas platformas veidošanu veicinājusi arī profesionālu viedokļu līderu iesaiste programmu veidošanā: „Māris Zanders, Ansis Bogustovs un Kārlis Streips pacēluši diskusiju kvalitatīvi jaunā līmenī.“ Eksperte arī norāda, ka „Rīga TV24“ veiksmīgi pilda sabiedrisko pasūtījumu, neskatoties uz to, ka sabiedriskā pasūtījuma izpildei piešķirtais finansējums nedod iespēju to izmantot satura kvalitātes pilnveidošanai, bet tiek izlietots virszemes bezmaksas apraides nodrošināšanai.

Ar ekspertu vērtējumiem par „Re:TV“ un „Sportacentrs.com TV“ veidotajiem raidījumiem, kas šogad tapuši sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, NEPLP iepazinās 1. jūnijā.

Atbalsta radiostaciju nacionālo un reģionālo tīklu paplašināšanu

NEPLP pieņēma lēmumu atbalstīt SIA “Latviešu radio” nacionālā tīkla paplašināšanu Ventspilī 97,8 MHz frekvencē programmas “Superfm” raidīšanai.

NEPLP pieņēma lēmumu atbalstīt SIA “Radio Enterprise” nacionālā tīkla paplašināšanu Ventspilī 106 MHz frekvencē programmas “TOP Radio” raidīšanai.

NEPLP atbalstīja SIA “Mans Radio” reģionālā tīkla paplašināšanu Tukumā 89,6 MHz frekvencē programmas “Radio TEV” raidīšanai.

NEPLP pieņēma lēmumu atbalstīt AS “Radio SWH” nacionālā tīkla paplašināšanu Tukumā 95,6 MHz frekvencē programmas “Radio SWH Plus” raidīšanai.

Lemj par radio frekvenču piešķīrumiem

NEPLP 9. jūnija sēdē pieņēma lēmumu, ka radio frekvences Valkā (104,5 MHz), Rucavā (98,6 MHz), Balvos (99 MHz) un Ventspilī (92,8 MHz) tiek izmantotas nacionālo vai reģionālo komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas aptveršanas zonas palielināšanai. Pieteikumus aptveršanas zonas palielināšanai NEPLP jāiesniedz līdz 22. jūnijam.

Apstiprina LR valdes mērķus un uzdevumus

NEPLP apstiprināja valsts SIA „Latvija Radio“ (LR) valdes mērķus un uzdevumus 2016. gadam. LR valdei izvirzīti kopējie organizācijas attīstības, administratīvie un satura attīstības mērķi, kā arī uzdevumi nodrošinājuma jautājumos un uzdevumi sadarbības veicināšanai ar LTV un Lsm.lv (satura pieejamības nodrošināšana). NEPLP izvirzītie kvantitatīvie LR attīstības rādītāji paredz vērtēt reklāmas ieņēmumu dinamiku, LR programmu atpazīstamības un LR tirgus daļas, kā arī apmierinātības ar LR programmu saturu dinamiku.

Saskaņā ar NEPLP apstiprinātajiem mērķiem, LR valdei ir jāizstrādā LR vidēja termiņa darbības stratēģija trim gadiem (sasaistot to ar  budžeta plānošanas principiem), jāievieš LR struktūrvienību budžetu veidošanas, to izpildes un izmaksu kontroles sistēma, jāizstrādā priekšlikumi LR struktūras izmaiņām, jāizstrādā LR programmu mārketinga stratēģija, lai palielinātu reklāmas ieņēmumus, jāizstrādā un jāievieš vienotu sadarbības un apmaksas modeli neatkarīgajiem producentiem un ārštata autoriem un citi.

Groza retranslācijas atļaujas

NEPLP 9. jūnija sēdē apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA „ARDI“, SIA „BRADIS“, SIA „EDAN“, SIA „Elektrons“ un SIA „Baltcom“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās, kā arī izsniedza apraides atļauju SIA „SkaTVis“ programmas „SkaTVis INFO kanāls“ raidīšanai.

Informācija par NEPLP sēdi 2. jūnijā

02.06.2016 14:41

Piemēro sodus par pārkāpumiem radio un TV programmās

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2. jūnija sēdē pieņēma lēmumu izteikt aizrādījumu SIA „Mans Radio“ par komerciāla rakstura paziņojumu izplatīšanu radio programmā „Radio TEV“ nenodalot komerciāla rakstura paziņojumus no ziņām likumā noteiktajā kārtībā. Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, NEPLP konstatēja, ka radio programmā iekļauta informācija par aktualitātēm Kocēnu novadā un noslēgumā atskaņots paziņojums: „Kocēnu novada aktualitātes sadarbībā ar Kocēnu novada domi.“

NEPLP aicina elektroniskos plašsaziņas līdzekļus ievērot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, veicinot viedokļu apmaiņu, un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. Saskaņā ar likumu, informācijas izvietošana raidījumos nav atlīdzināma. Jebkuras informācijas, sižeta, komentāra, apskata, ziņu iekļaušana vai dalībnieka uzaicināšana piedalīties raidījumā, saņemot par to atlīdzību, uzskatāma par audio vai audiovizuālu komerciālu paziņojumu.

NEPLP 2. jūnija sēdē pieņēma lēmumu sodīt SIA “Best4Sport” par pārkāpumiem programmā “Best4Sport TV”, kurā tiek reklamēti “OlyBet” un “OPTIBET” sporta bāri. Izskatot divas reklāmas pārkāpuma lietas, NEPLP konstatēja aizliegtu komerciālu paziņojumu (netiešu azartspēļu reklāmas) izplatīšanu, pārkāpjot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, Azartspēļu un izložu likumu (tajā noteikts, ka azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām) un Reklāmas likumu.

Abos gadījumos NEPLP piemēroja administratīvo sodu – naudas sodu 2000 eiro apmērā, jo minēto sporta bāru vizuālā identitāte praktiski neatšķiras no azartspēļu rīkotāju vizuālās identitātes (“OlyBet” un “OPTIBET”). NEPLP konstatē, ka popularizējot abus minēto sporta bāru pakalpojumus, netieši tiek popularizēti arī azartspēļu pakalpojumi.

Paplašina radio aptveršanas zonu, groza retranslācijas atļauju

NEPLP pieņēma lēmumu paplašināt AS “Radio SWH” aptveršanas zonu Pāvilostā 99,7 MHz frekvencē programmas “Radio SWH” raidīšanai.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Lattelecom” izsniegtās retranslācijas atļaujas pielikumā, iekļaujot jaunas programmas retranslējamo programmu sarakstā.

Apstiprina NEPLP jaunās politikas iniciatīvas

01.06.2016 12:52

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 1. jūnija sēdē apstiprināja jaunās politikas iniciatīvas nākamajiem trim gadiem, kas vērstas uz elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstību.

Starp prioritārām iniciatīvām, kam nākamajos gados nepieciešams finansējums, izceltas jaunas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidošana, kuras kompetencē ir Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldība un sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšana; Latgales multimediju studijas darbības nodrošināšana atbilstoši mērķiem, kas definēti Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu plānā 2012. – 2018. gadam; Latgales satura stiprināšana sabiedriskajos medijos (atbilstoši NEPLP Latgales elektronisko mediju programmai); papildu finansējums Olimpisko spēļu raidtiesību iegādei; multimediju satura stiprināšana jauniešu un ekonomisku aktīvu iedzīvotāju auditorijai krievu valodā; raidījumu pieejamības veicināšana skatītājiem ar īpašām vajadzībām; autortiesību maksājumi kolektīvā pārvaldījuma aģentūrām un citas.

NEPLP vērtē komercmediju paveikto

NEPLP 1. jūnija sēdē uzklausīja ekspertu vērtējumu par elektroniskajiem komercmedijiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma izpildi šā gada pirmajā ceturksnī.

Novērtējot „Re:TV“ veidotos raidījumus „Latvijas stāsti. Personības,“ „Latvijas stāsti. Iedvesmai!“ un „Re:TV Intervija“, SIA „HansaMedia“ valdes locekle Gundega Tabaka norāda, ka minētie raidījumi atbilst sabiedriskā pasūtījuma mērķiem un uzdevumiem. G. Tabaka uzsver, ka „Re:TV“ raidījumos izdevies izveidot vidi brīvām un viedokļu ziņā daudzveidīgām diskusijām par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, kā arī veicināt dažādu sabiedrības grupu pārstāvju līdzdalību programmu un raidījumu satura veidošanā.

Viņasprāt, slavējama ir raidījumu veidotāju pieeja, izvēloties tādus sarunu biedrus, kuri ikdienā nav publiskās mediju telpas dalībnieki. „Tiek rādīti īstie darba darītāji, kuriem svarīgs ir pats darba process, nevis spozme,“ savā atzinumā par sabiedriskā pasūtījuma izpildi norāda G. Tabaka. Eksperte raidījuma veidotājiem iesaka papildus jauniem žurnālistiem piesaistīt arī nobriedušākus raidījumu vadītājus, kuri piesaistītu skatītājus ar personisko pieredzi un harizmu.

TV režisors, producents un lektors Arvīds Babris, kurš vērtēja „Sportacentrs.com TV“ (SIA „4.vara“) veikumu, savā atzinumā norāda, ka šīs televīzijas veidotie raidījumi atbilst sabiedriskā pasūtījuma prioritātēm un plānam. A. Babris uzsver, ka medijs „aizpilda būtisku nišu Latvijas sporta dzīves atspoguļošanā iedzīvotājiem: tiek aptverti sporta veidi un turnīri, kas nerada interesi t.s. lielo kanālu programmu politikā.“ Eksperts uzskata, ka šīs televīzijas stiprā puse ir kompetents, precīzs un daudzpusīgs raidījumu redaktora darbs. Raidījumu veidotājiem būtu papildu uzmanība jāpievērš attēla vizuālajai daudzveidībai, kas veidotu klātbūtnes sajūtu un padarītu raidījumus dinamiskākus, kā arī jāstiprina sporta spēļu komentētāju sniegums.

TV kanāla „RīgaTV 24“ sabiedriskā pasūtījuma izpildi NEPLP vērtēs nākamnedēļ.

Komerciālo televīziju auditoriju pētījums (sabiedriskā labuma testa ietvaros to šā gada pavasarī veica „GfK“) liecina, ka no trim komerctelevīzijām, kas pilda sabiedrisko pasūtījumu, visaugstāko kopējo atpazīstamību (53%) sasniedzis TV kanāls „RīgaTV 24“, kas ir nozīmīgs palielinājums salīdzinot ar 48% pērn. TV kanāls „Re:TV“ sasniedzis 49% atpazīstamību, bet TV kanāls „Sportacentrs.com TV“, kas ir jaunpienācējs bezmaksas virszemes apraidē, sasniedzis 21% atpazīstamību, liecina „GfK“ iedzīvotāju aptaujas dati.

Novērtējot skatītāju apmierinātību ar saturu, ko piedāvā trīs minētās komerctelevīzijas, secināms, ka abiem TV kanāliem, kuri pieejami bezmaksas apraidē ilgāku laiku, apmierinātības rādītājs ir pieaudzis. Apmierinātība ar  „RīgaTV 24“ saturu augusi no 61% pērn līdz 72% šogad (skatītāji, kuri programmu skatās vismaz reizi nedēļā), bet apmierinātība ar „Re:TV“ saturu augusi no 66% pērn līdz 81% šogad (skatītāji, kuri programmu skatās vismaz reizi nedēļā).

Pieauguši arī skatītāju uzticēšanās rādītāji: „RīgaTV 24“ uzticas 71% respondentu (pērn 55%), bet „Re:TV“ uzticas 79% respondentu (pērn 70%). „Sportacentrs.com TV“ veidotajam saturam uzticas 87% respondentu (skatītāji, kuri programmu skatās vismaz reizi nedēļā).

Apstiprina LTV un LR gada pārskatus

26.05.2016 14:24

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 26. maija sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un VSIA „Latvijas Radio“ (LR) 2015. gada pārskatus. Abiem sabiedriskajiem medijiem 2015. gadā ir izdevies izpildīt tiem izvirzītos uzdevumus, kas skar auditorijas sasniegšanu un apmierinātību ar LTV un LR veidoto saturu.

LTV ar jaudīgu saturu piesaista auditoriju

 2015. gadā LTV1 ir bijis otrs skatītākais kanāls Latvijā ar 9,7% lielu skatīšanās laiku. Būtiski un iepriecinoši ir tas, ka izdevies palielināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļu LTV1 skatītāju auditorijā (vecuma grupa 35-64), tā augusi uz jaunākas auditorijas rēķina. Sabiedriskā labuma testa (LTV un LR zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījumu veica „GfK“) rezultāti apliecina, ka apmierinātības indekss ar LTV saturu saglabājies 75% līmenī (regulārie LTV skatītāji), bet uzticēšanās indekss LTV sasniedz 72% (regulārie LTV skatītāji).

 LTV 2015. gada laikā ir pilnveidojusi tās organizatorisko struktūru un programmu piedāvājumu ar mērķi uzlabot raidījumu kvalitāti sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Lai nodrošinātu LTV programmu pilnvērtīgu un kvalitatīvu sagatavošanu, 2014. gadā LTV uzsāka un 2015. gadā turpināja ilgtermiņa satura produktu plānošanu un realizāciju, kuri ēterā parādīsies šogad vai turpmākajos gados.

 Pildot sabiedriskā medija misiju, 2015. gadā LTV akcentu lika uz oriģinālraidījumu veidošanu, – sākot no Ziņu dienesta pētnieciskās žurnālistikas eksperimenta „Operācija „Bistro Frics““ līdz seriālam „Māja pie ezera.“

 Sekojot līdzi tehnoloģiju izraisītajām globālajām pārmaiņām mediju industrijā, LTV palielināja satura pieejamību, attīstot savu darbību interneta platformā gan ar aktīvu komunikāciju sociālajos tīklos, gan ieviešot sabiedrisko mediju atskaņotāju RE! (http://replay.lsm.lv/lv/), gan palielinot satura apjomu LSM.LV.

 Ievērojamais televīzijas un interneta satura apjoma pieaugums, kā arī daudzveidības un kvalitātes uzlabošanās atspoguļojas LTV finanšu pārskatā un rādītājos, proti, pērn par 1,3 miljoniem eiro (7,9%) ir pieaugušas pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. LTV pērn ir izdevies samazināt administrācijas izmaksas (par 4,9%), kas atspoguļo 2013. gadā aizsākto pārmaiņu rezultātu, gan arī efektivitātes uzlabošanu un prioritātes maiņu izmaksu struktūrā, proporcionāli vairāk līdzekļu atvēlot LTV pamatdarbībai, t.i. saturam televīzijā un internetā. 2015. gadu LTV ir noslēgusi ar zaudējumiem 1,19 miljonu eiro apmērā, kas veidojas gan ražošanas izmaksu pieauguma dēļ, gan arī tāpēc, ka daļa no pērn saražotā satura un (vai) iegādātajiem raidījumiem (licencēm) tiek demonstrēti šogad. 2015. gada zaudējumi nerada finanšu riskus veiksmīgai LTV darbības turpināšanai 2016. un turpmākajos gados, jo tie tiks segti no iepriekšējo periodu uzkrājumiem un 2013. gada peļņas.

 SIA „KPMG Baltics“ ir sniedzis atzinumu, ka LTV finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LTV finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā.

 LR – nozīmīgs sabiedriskās domas veidotājs

 Neraugoties uz mediju konverģences procesu rezultātā arvien pieaugošo konkurenci par klausītāju uzmanību, LR pērn ir izdevies panākt auditorijas pieaugumu līdz 643 tūkstošiem klausītāju (2014. gadā 632 tūkstoši, sezonāli izlīdzināts vidējais klausītāju skaits, TNS dati), nodrošinot 37,4% radio klausīšanās laika tirgus daļu (TNS, sezonāli izlīdzināti dati pārskata periodā). Klausītāji ir novērtējuši pārmaiņas, kas gada laikā veiktas LR veidotajā saturā – pēc “GfK” pētījuma rezultātiem apmierinātība ar LR saturu ir 86% to klausītāju vidū, kas klausās kādu no LR programmām vismaz reizi nedēļā, tāpat augsts ir kopējais uzticēšanās indekss LR – 82%.

 Latvijas Radio ir saglabājis nozīmīgu lomu Latvijas informatīvās telpas uzturēšanā un sabiedriskās domas veidošanā. Aptuveni puse (51%) no radio klausītājiem (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) klausās LR vismaz reizi nedēļā un vismaz katram trešajam (38%) radio klausītājam kāda no LR programmām ir iecienītākais radio, ko mēdz klausīties visbiežāk. Gada laikā augusi arī cittautiešu uzticēšanās LR veidotajam saturam.

 Paralēli satura ražošanai, LR pērn aktīvi piedalījās dažādu ārpusētera aktivitāšu organizēšanā, paplašinot auditorijas iesaistes iespējas un nodrošinot jauna, atvasināta satura radīšanu, kas izmantojams gan raidījumu veidošanai, gan multimediālam piedāvājumam digitālā vidē (raidījumu producēšana tiešraides vietās Rēzeknē un Daugavpilī,  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku studija pilsētvidē, sociālās atbildības kampaņa „Dod pieci!” u.c.).

 LR turpināja sabiedriskā medija īpašo uzdevumu runāt par tēmām, kas nepietiekami tiek atspoguļotas komerciālajos plašsaziņas līdzekļos. Kvalitatīvi un daudzpusīgi atainotas kultūras norises, pastāvīga vērība tika pievērsta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sabiedrības sociālajai un pilsoniskajai atbildībai, tāpat Latvijā nozīmīgu personību portretējumiem, latviešu autoru darbu iestudējumiem un atskaņojumiem. Pērn tika paplašināts pētniecisko un analītisko materiālu apjoms LR programmu saturā.

 LR neto apgrozījums 2015. gadā bija 8,87 miljoni eiro, valsts dotācija 2015. gadā veidoja 82% no LR neto apgrozījuma. LR ražošanas izmaksas salīdzinot ar 2014. gadu ir pieaugušas par 73 tūkstošiem eiro. LR 2015. gadu noslēgusi ar zaudējumiem 15,9 tūkstošu eiro apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

 SIA “Deloitte Audits Latvia” ir sniedzis atzinumu, ka LR finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LR finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī.

 

 Apstiprina grozījumus apraides atļaujā un sabiedriskā pasūtījuma izpildi

 NEPLP 26. maijā apstiprināja grozījumus elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA „Media 360“ izsniegtajā apraides atļaujā, nomainot programmas nosaukumu no „360TV Dinamo“ uz „360TV Maratons“.

 NEPLP apstiprināja komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „TV Latvija“ nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2016. gada aprīlī.

Par LTV valdes locekli finanšu vadības jautājumos apstiprināts Ivars Priede

24.05.2016 12:24

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 24. maija sēdē par VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekli finanšu vadības jautājumos apstiprināja Ivaru Priedi, kuru uz šo amatu bija ieteikusi virzīt LTV valdes locekļa kandidātu nominācijas komisija.

Līdz šim Ivars Priede ir strādājis SIA izdevniecība „Dienas Žurnāli“ (kā finanšu direktors un kā direktores vietnieks), SIA „Wondermax Sales“ (kā finanšu attīstības vadītājs), SIA „Lattelecom“ (biznesa kontrolieris), AS „Aldaris“ (biznesa analīzes departamenta vadītājs), AS „Cēsu alus“ (finanšu un administratīvais direktors, valdes priekšsēdētāja vietnieks), SIA „House of Prince Riga“ (finanšu menedžera asistents).

Ivars Priede ir ieguvis ekonomikas zinātņu maģistra grādu starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā (RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte), kopš 2004. gada viņš ir Lielbritānijas zvērinātu grāmatvežu asociācijas biedrs.

Uz LTV valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amatu bija pieteikušies seši pretendenti.

LTV valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisijā strādāja NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja), NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska (komisijas locekle), Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis), LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis), finansists, “Swedbank” valdes loceklis Ģirts Bērziņš (komisijas loceklis). Komisijā bija iekļauti arī novērotāji ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne-Ķīle un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs.

Kā jau ziņots, NEPLP 5. aprīļa sēdē par konkursa uzvarētāju uz LTV valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos atzina Sergeju Ņesterovu. Uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos NEPLP 21. aprīlī pieņēma lēmumu izsludināt jaunu konkursu.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi aprīlī

23.05.2016 13:29

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23.maija sēdē apstiprināja daļu no sabiedriskā pasūtījuma, ko aprīlī izpildījis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS “TV Latvija” (programma “Rīga TV24”). NEPLP apstiprināja izpildītos darbus 22 754 eiro apmērā.

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “4.vara” (programma „Sportacentrs.com TV“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada aprīlī.  Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu aprīlī realizētie darbi tiks kompensēti 33 110 eiro apmērā.

NEPLP apstiprināja daļu no sabiedriskā pasūtījuma, ko martā izpildījis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA “Vidzemes Televīzija” (programma “Re:TV”). Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu aprīlī realizētie darbi tiks kompensēti 29 893 eiro apmērā.

Izsludina konkursu TV raidījumu veidošanai par diasporas tematiku

18.05.2016 13:02

NEPLP izsludināja konkursu par televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu par diasporas tematiku. Par šī konkursa rīkošanu 12. maijā NEPLP noslēdza sadarbības līgumu ar Ārlietu ministriju, tā ietvaros raidījumu veidošanai par diasporas tematiku un Latvijas diasporas mediju atbalstam piešķirti 23 tūkstoši eiro.

Konkursa priekšmets ir TV sižetu un raidījumu veidošana par diasporas, it īpaši jauniešu tematiku kultūras, izglītības un citos aspektos. Konkursantiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2. jūnijam, pretendentu vērtēšana notiks līdz 16. jūnijam.

Šis ir jau trešais šāda veida konkurss, kas vērsts uz diasporas tematikas atspoguļošanu. Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Kārlis Elferts atzīmē, ka konkurss veicinājis diasporas mediju attīstību, to sadarbību ar Latvijas medijiem, un vēl jo būtiskāk – sekmējis diasporas tematikas aktualizēšanu diasporas un Latvijas auditorijā.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

2015. gada konkursā par labāko tika atzīts “IMLO Lat-Ireland Ltd” pieteikums – diasporas medijs “Piektais novads”. “IMLO Lat-Ireland Ltd” sagatavoja septiņus raidījumus “Piektais novads”, – tie tika pārraidīti televīzijas kanālā “Re:TV”, kas pieejams tautiešiem arī ārpus Latvijas. Raidījumi vēstīja par tautiešiem Īrijā, Lielbritānijā un citur Eiropā, kā arī Amerikā. Piemēram, pirmo raidījumu “Re:TV” noskatījās 37 tūkstoši 760 skatītāju. Raidījumi bija pieejami interneta platformās un medijos Latvijā, diasporas interneta medijos, kā arī sociālajos tīklos Latvijas un diasporas auditorijai.

Informācija par NEPLP sēdi 18. maijā

18.05.2016 12:55

Apstiprina LTV un LR revīzijas komisiju sastāvu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 18. maija sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un VSIA „Latvijas Radio“ (LR) revīzijas komisiju sastāvu. Par LTV revīzijas komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināta NEPLP priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere, bet par LR revīzijas komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināts NEPLP loceklis Dainis Mjartāns.

Izsludina konkursu TV raidījumu veidošanai par diasporas tematiku

NEPLP izsludināja konkursu par televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu par diasporas tematiku. Par šī konkursa rīkošanu 12. maijā NEPLP noslēdza sadarbības līgumu ar Ārlietu ministriju, tā ietvaros raidījumu veidošanai par diasporas tematiku un Latvijas diasporas mediju atbalstam piešķirti 23 tūkstoši eiro.

Konkursa priekšmets ir TV sižetu un raidījumu veidošana par diasporas, it īpaši jauniešu tematiku kultūras, izglītības un citos aspektos. Konkursantiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2. jūnijam, pretendentu vērtēšana notiks līdz 16. jūnijam.

Šis ir jau trešais šāda veida konkurss, kas vērsts uz diasporas tematikas atspoguļošanu. Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Kārlis Elferts atzīmē, ka konkurss veicinājis diasporas mediju attīstību, to sadarbību ar Latvijas medijiem, un vēl jo būtiskāk – sekmējis diasporas tematikas aktualizēšanu diasporas un Latvijas auditorijā.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

2015. gada konkursā par labāko tika atzīts “IMLO Lat-Ireland Ltd” pieteikums – diasporas medijs “Piektais novads”. “IMLO Lat-Ireland Ltd” sagatavoja septiņus raidījumus “Piektais novads”, – tie tika pārraidīti televīzijas kanālā “Re:TV”, kas pieejams tautiešiem arī ārpus Latvijas. Raidījumi vēstīja par tautiešiem Īrijā, Lielbritānijā un citur Eiropā, kā arī Amerikā. Piemēram, pirmo raidījumu “Re:TV” noskatījās 37 tūkstoši 760 skatītāju. Raidījumi bija pieejami interneta platformās un medijos Latvijā, diasporas interneta medijos, kā arī sociālajos tīklos Latvijas un diasporas auditorijai.

NEPLP: VK revīzijas ziņojumā iekļauta neprecīzi interpretēta informācija

17.05.2016 13:24

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nepiekrīt vairākiem Valsts kontroles (VK) 2016. gada 29. aprīļa revīzijas ziņojumā par NEPLP 2015. gada pārskatu ietvertajiem secinājumiem, jo tie rada maldīgu priekšstatu par NEPLP darbību. NEPLP savus argumentus par revīzijas ziņojumā iekļautajiem secinājumiem ir detalizēti skaidrojusi vēstulē VK, kā arī tiekoties ar VK darbiniekiem.

“NEPLP stingri noraida VK revīzijas ziņojuma secinājumu par to, ka NEPLP it kā neesot nodrošinājusi efektīvu sabiedriskā pasūtījuma izpildes un piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību. NEPLP rīcībā nav informācijas par to, kā šāds priekšstats ir radies, sabiedriskā pasūtījuma kontroles procedūras esam vairākkārt VK skaidrojuši, arī NEPLP vēstulē par VK revīzijas ziņojuma projektu par šiem jautājumiem sniegts detalizēts skaidrojums,” uzsver NEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska.

NEPLP ir veicis un turpina veikt sabiedriskā pasūtījuma tapšanu un pārraudzību – sākot no sabiedriskā pasūtījuma plānošanas un ieceru saskaņošanas ar Sabiedrisko konsultatīvo padomi, līdz sabiedriskā pasūtījuma izpildes kontrolei, kas notiek nepārtraukti. NEPLP uzrauga un ir informēta par finanšu izlietojumu, par sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušā satura atbilstību plānotajam, par sabiedrisko mediju valžu darbību, par auditorijas apmierinātību un uzticēšanos sabiedriskajiem medijiem.

Sīkāk par to, kā notiek sabiedrisko mediju vērtēšana, lūdzu, lasiet šeit.

NEPLP pieļauj, ka daļa no VK revīzijas ziņojuma secinājumiem varēja rasties arī NEPLP vainas dēļ, proti, no NEPLP puses VK nepieciešamā informācija ne vienmēr tika iesniegta savlaicīgi un pilnā apjomā. Ar atbildīgo NEPLP darbinieku, kura nolaidības dēļ VK nav savlaicīgi un pilnā apjomā VK iesniegta visa nepieciešamā informācija, darba attiecības ir pārtrauktas. NEPLP apņemas turpmāk uzlabot sadarbību ar VK un aicina arī sabiedrisko mediju vadību atbildīgi izturēties pret dokumentu iesniegšanas termiņiem.

NEPLP augsti vērtē VK ieteikumus, kas ietverti ziņojumā un centīsies tos ieviest, lai sekmētu elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares pārraudzības efektivitāti.

“NEPLP kā sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētājs pilda uzrauga funkcijas un Padomes kapacitāte (viens finanšu jomas speciālists) ļauj sekot līdzi mediju darbam, paļaujoties uz neatkarīgu auditoru veiktajiem gada pārskatu auditiem,” piebilst A. Dulevska. Turklāt, jāņem vērā, ka mediji ir specifiska darbības joma, kur finanšu plūsma, atskaites un citi dokumenti ir pakārtoti radošai darbībai. “Lai sasniegtu augstvērtīgu māksliniecisko rezultātu, nereti nākas koriģēt plānus. Tāpēc rodas pārpratumi līgumu izpildēs, sekunžu un stundu uzskaitē un finanšu dokumentos, ja tos skata tikai un vienīgi kā ciparu virkni.”

Papildu informācija šeit.

Jautājumi un atbildes par Valsts kontroles revīzijas ziņojumā ietverto informāciju

17.05.2016 13:21

VK revīzijas ziņojumā apgalvots, ka NEPLP nepietiekami kontrolē sabiedriskos medijus, to finanses. Vai tā ir?

Valsts kontroles (VK) 2016. gada 29. aprīļa revīzijas ziņojumā par NEPLP 2015. gada pārskatu ietvertie secinājumi rada maldīgu priekšstatu par NEPLP darbību. NEPLP nepiekrīt virknei secinājumu, kas iekļauti revīzijas ziņojumā un vēstulē VK ir detalizēti skaidrojusi savu nostāju.

NEPLP stingri noraida VK revīzijas ziņojuma secinājumus par to, ka NEPLP it kā neesot nodrošinājusi efektīvu sabiedriskā pasūtījuma izpildes un piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību. Sabiedriskā pasūtījuma kontroles procedūras esam vairākkārt VK skaidrojuši, arī NEPLP vēstulē par VK revīzijas ziņojuma projektu par šiem jautājumiem sniegts detalizēts skaidrojums.

NEPLP ir veicis un turpina veikt sabiedriskā pasūtījuma tapšanu un pārraudzību – sākot no sabiedriskā pasūtījuma plānošanas un ieceru saskaņošanas ar SKP, līdz sabiedriskā pasūtījuma izpildes kontrolei, kas notiek nepārtraukti. NEPLP uzrauga un ir informēta par finanšu izlietojumu, par sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušā satura atbilstību plānotajam, par sabiedrisko mediju valžu darbību, par auditorijas apmierinātību un uzticēšanos sabiedriskajiem medijiem.

Vai NEPLP ir savlaicīgi sniegusi visu informāciju VK?

Pieļaujam, ka daļa no negatīvajiem secinājumiem varēja rasties arī NEPLP vainas dēļ, proti, no NEPLP puses VK revīzijai nepieciešamā informācija ne vienmēr tika iesniegta savlaicīgi un pilnā apjomā. Ar atbildīgo NEPLP darbinieku, kura nolaidības dēļ VK nav savlaicīgi un pilnā apjomā VK iesniegta visa nepieciešamā informācija, darba attiecības ir pārtrauktas. NEPLP apņemas turpmāk uzlabot sadarbību ar VK.

Par visām revīzijas ziņojumā iekļautajām piezīmēm, NEPLP ir sniegusi VK savus apsvērumus un skaidrojumus, – gan rakstiski, gan mutiski, tiekoties ar VK darbiniekiem. Ja arī kāds no dokumentiem nav bijis VK rīcībā vai nonācis VK novēloti, tas nenozīmē, ka NEPLP savus pienākumus sabiedrisko mediju pārraudzības jomā nav veikusi.

Kāda īsti ir NEPLP loma sabiedrisko mediju pārraudzībā?

NEPLP kā sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētājs pilda uzrauga funkcijas un Padomes kapacitāte (viens finanšu jomas speciālists) ļauj sekot līdzi mediju darbam, paļaujoties uz neatkarīgu auditoru veiktajiem gada pārskatu auditiem. Atsevišķa Latvijas Televīzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) finanšu darbības pārbaude (ārpus NEPLP jau veiktajām ceturkšņu revīzijām) būtu veicama neatkarīgi, piemēram, VK tieši revidējot LTV un (vai) LR darbību.

Mediji ir specifiska darbības joma, kur finanšu plūsma, atskaites un citi birokrātiskie dokumenti ir pakārtoti radošai darbībai. Lai sasniegtu augstvērtīgu māksliniecisko rezultātu, nereti nākas koriģēt plānus. Tāpēc rodas pārpratumi līgumu izpildēs, sekunžu un stundu uzskaitē un finanšu dokumentos, ja tos skata tikai un vienīgi kā ciparu virkni. NEPLP nevar savu un sabiedrisko mediju darbu pakārtot VK revīziju norises grafikam.

Kā notiek LTV un LR kontrole?

NEPLP regulāri kontrolē sabiedrisko mediju (LTV un LR), kā arī komercmediju darbu gan no valsts dotācijas izlietojuma viedokļa, gan no sabiedriskā pasūtījuma izpildes viedokļa.

Par sabiedriskā pasūtījuma izpildi ik gadu atskaitās LTV un LR valdes, iesniedzot NEPLP pārskatu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, vērtējot gan datus par auditoriju, gan par veidoto saturu, gan arī sabiedrisko mediju finansējumu un tā izlietošanas efektivitāti.

Sabiedriskā pasūtījuma izpildes kvalitāti nosaka, veicot sabiedriskā labuma testus, kuros vērtē datus par:

 • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu (EPL) satura mērķiem un to īstenošanu;
 • sabiedrisko EPL auditoriju dinamiku;
 • uzticēšanos EPL veidotajam saturam;
 • konkrētu programmu atpazīstamību un apmierinātību ar tām;
 • sabiedrisko EPL reputāciju.

Sabiedriskā pasūtījuma izpildi visa gada garumā uzrauga NEPLP izveidota revīzijas komisija. Tās locekļi gan kopīgi, gan atsevišķi savas kompetences ietvaros analizē saņemtos dokumentus, organizē nepieciešamās papildu informācijas pieprasīšanu, konsultē un informē NEPLP. Revīzijas komisiju locekļi ir caurskatījuši un apstiprinājuši ikmēneša valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pieņemšanas – nodošanas aktus, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju vai skaidrojumus.

2015. gadā kopā notika 54 NEPLP sēdes, no kurām 41 tika skatīti jautājumi par sabiedriskajiem un komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma izpildi, organizēšanu, plānošanu vai kontroli.

Informācija par LTV darbības pārraudzību un sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu izpildes kontroli:

 • 2016. gada 24. februārī Padome apstiprināja LTV 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma izpildi, kā arī vienlaicīgi uzklausīja Revīzijas komisijas ziņojumu par LTV darbību 2015. gadā kopumā, kas tapa sadarbībā ar piesaistītu konsultantu, kā arī sēdē piedalījās LTV gada pārskata auditējošās kompānijas SIA “KPMG Baltics” pārstāvji. LTV auditēto finanšu pārskatu ir paredzēts apstiprināt 2016. gada 26. maijā.
 • Atzīstam, ka saistībā ar bijušā Padomes locekļa Ginta Grūbes pilnvaru nolikšanu, atsevišķi netika skatīti 2015. gada 1. ceturkšņa saimnieciskās darbības rādītāji, bet 27. augusta Padomes sēdē tika skatīti Revīzijas komisiju ziņojumi par LR un LTV darbību 2015. gada 1. pusgadā, savukārt 7. decembrī tika skatīti LR un LTV rezultatīvās darbības rādītāji 2015. gada 9 mēnešos.
 • Revīzijas ziņojumā iekļautā norāde, ka NEPLP, nenosakot izlietojuma mērķi, papildus pārskaitīja LTV valsts budžeta dotāciju EUR 134 454 apmērā, ir nepamatota. Šie līdzekļi ar NEPLP 2015. gada 27. augusta sēdes protokollēmumu tika piešķirti LTV, lai kompensētu virszemes bezmaksas apraides izmaksu sadārdzinājumu, kas radās dēļ SIA “OTV” programmas iziešanas no bezmaksas virszemes apraides. To esam VK skaidrojuši.
 • Skaidrojums par VK norādi, kas saistīta ar LTV 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma izpildes apjomu mazākā apmērā.

Mediju satura ražošanas specifika nosaka, ka izmaiņas stundās, ne vienmēr ir saistītas ar izmaiņām naudā un otrādi. 2015. gada atskaitē redzam, ka finansēti tiek projekti, kuru “stundu atskaite” tehniski būs iespējama tikai 2016. gadā, proti, projekts tiek veidots 2015. gadā, bet ēterā tas būs redzams tikai 2016. gadā.

Kā piemērus varam minēt Olimpiāžu atspoguļošanas licenču iegādi, kur maksājumi tiek veikti vairākus gadus pirms raidīšanas fakta, vai, piemēram, gadu mijas lielā šova veidošanu, kuras programma juridiski „sadalās“ divos gados un liela ražošanas darbu izmaksu daļa veidojas pēc raidījuma, nākamajā gadā. Vai Latvijas mērogam lielbudžeta seriāls “Saplēstā krūze”, kuru ražoja 2015. gadā, bet ētera laiks ir 2016. gadā, kā arī, piemēram, citu valstu seriāli, kuri tiek pirkti gadu vai pat vairākus gadus uz priekšu, kā tas bija BBC seriāla “Karš un miers” gadījumā, kad iegāde notika 2015. gadā, bet ēters – 2016. gadā.

Komentējot VK publiski pausto viedokli par sabiedriskā pasūtījuma neizpildi 2015. gadā par 421 stundu, vēlamies uzsvērt, ka Sabiedriskā pasūtījuma izpildes atskaitē viss augstāk minētais ir skaidrots un NEPLP ir akceptējusi LTV 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Padome savas kompetences ietvaros ir pārliecinājusies, ka finanses izlietotas LTV vajadzībām atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pieļaujamajam valsts budžeta dotācijas izlietojumam.

 • Skaidrojums par finanšu izlietojumu sadaļā “Citi izdevumi”.

Kā jau esam VK informējuši, LTV 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma Pielikuma Nr. 1. sadaļā “Citi izdevumi” ir iekļautas LTV filmu slejas un mērķdotācijas, kas saistītas ar raidījumu pieejamības nodrošināšanu, nosakot raidījumu hronometrāžu 1469,7 stundas un paredzamās izmaksas EUR 1 075 196 apmērā. Šīs sadaļas aktivitāšu faktiskās izmaksas 2015. gadā bija EUR 1 154 347,16, kas par 79 151,16 eiro pārsniedz plānotās izmaksas. Vienlaicīgi, filmu sleju pirmizrāžu raidapjoms 2015.gadā sasniedza 1680 stundas, kas par 210,3 stundām pārsniedz plānoto raidījumu hronometrāžu.

Par LR darbības pārraudzību un sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu izpildes kontroli:

 • Padome 2016. gada 14. aprīļa sēdē skatīja un apstiprināja LR sabiedriskā pasūtījuma izpildi un tā finanšu rādītājus 2015. gadā, bet sabiedriskā pasūtījuma finanšu darbība rādītāji par 2015. gadu jau kopš 2016. gada 19. janvāra bija NEPLP rīcībā. Padome to ātrāk nevarēja skatīt sēdē, jo LR valde nebija iesniegusi atskaiti par sabiedriskā pasūtījuma saturisko pusi. Par šo situāciju jau informējām iepriekš. Neskatoties uz to, Padome arī ņēma vērā vienu būtisku argumentu (sabiedriskā labuma tests) termiņa neievērošanai, un pagarināja sabiedriskā pasūtījuma iesniegšanu līdz aprīlim, tas ļāva sabiedriskā pasūtījuma atskaitē iekļaut SIA “GFK Latvija” neatkarīgo ekspertīzi – sabiedriskā labuma testa rezultātus, kas kopumā gan Padomei, gan sabiedrībai sniedz pilnvērtīgu ieskatu par LR sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2015. gadā.
 • Jau kopš 2016. gada 19. janvāra NEPLP rīcībā ir LR finanšu darbība rādītāji 2015. gadā. NEPLP rīcība nekādi neliecina par kontroles trūkumu, kā arī finanšu dokumentu esamība ļāva veikt finanšu izlietojumu pārbaudi (kaut vai provizorisku), un šajā situācijā nav korekti norādīt, ka Padome nav kontrolējusi un nepārzin LR dotācijas izlietojumu.

Vai tiesa, ka NEPLP nebija sagatavojusi revīzijas komisijas ziņojumus?

NEPLP sekretariāta darbiniece, kurai bija uzdots sagatavot revīzijas komisijas ziņojumus, tos nebija korekti noformējusi, bet tas nenozīmē, ka nav noticis revīzijas komisiju darbs! Visi minētie ziņojumi šobrīd ir sagatavoti.

VK piezīmes skar arī komercmedijus. Arī tie pilda sabiedrisko pasūtījumu. Kā notiek komercmediju kontrole?

NEPLP nepiekrīt VK revīzijas ziņojumā iekļautajiem secinājumiem par komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma kontroli un uzraudzību.

Piemēram, NEPLP nepiekrīt revīzijas ziņojumā norādītajam, ka NEPLP nav sasaucis nevienu līgumu izpildes kontroles sapulci. Tā, 2015. gada 19. novembra sēdē tika uzaicināti gan eksperti, kas sniedz atzinumus par komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma izpildi, gan arī paši komersanti.

Par nozari atbildīgie Padomes locekļi uztur nepārtrauktu kontaktu ar komersantiem. Tiem tiek sniegta informācija, saistībā ar regulārajiem (reizi ceturksnī) saņemtajiem ekspertu atzinumiem.

NEPLP Monitoringa centra 1. ceturkšņa plānā tika ietvertas visu komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas pilda sabiedrisko pasūtījumu, darbības pārbaudes, t.sk. pārbaudes uzņemto saistību ietvaros. Pārbaudēs pārkāpumi vai līgumu neizpildes pazīmes netika konstatētas, līdz ar to atsevišķu sapulču sasaukšana nebija nepieciešama.

Gan 2015. gadā, gan 2016. gadā Padome pasūtīja neatkarīgus pētījumus par virszemes bezmaksas apraidē esošo televīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Arī šo pētījumu rezultāti apliecina, ka sabiedriskais pasūtījums tiek pildīts, sasniedz tam noteiktos uzstādījumus, līdz ar to Padome neredzēja nepieciešamību regulārām sapulcēm, bet tas kopumā apliecina sistemātisku, plānotu un koordinētu kontroles mehānismu.

Kāpēc pērn esat pārmaksājuši par SIA “Lietišķā Latgale” pakalpojumiem?

SIA “Lietišķā Latgale” 2015. gadā pilnā apmērā neizpildīja komerciālajiem elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim uzticēto sabiedrisko pasūtījumu (pasūtījums netika izpildīts 2102 eiro apmērā, nesagatavojot raidījumus 117 minūšu apjomā), jo pirmajā nedēļā pēc līguma noslēgšanas fiziski nebija iespējams uzsākt raidījumu translāciju, savukārt gada nogalē raidījumu translēšanas laiki iekrita svētku laikā.

NEPLP ir vienojies ar SIA “Lietišķā Latgale”, ka sabiedriskais pasūtījums attiecīgajā apjomā tiks izpildīts 2016. gadā.

Sabiedriskā labuma tests: saglabājas augsta auditorijas apmierinātība un uzticēšanās LTV un LR saturam

13.05.2016 09:28

Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Televīzijas (LTV) skatītāji un Latvijas Radio (LR) klausītāji – ir novērtējuši pozitīvās pārmaiņas, kas gada laikā notikušas abu sabiedrisko mediju veidotajā saturā, apliecina „GfK“ veiktais LTV un LR zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījums. Apmierinātības indekss ar LTV saturu saglabājies 75% līmenī (regulārie LTV skatītāji, kuri skatās kādu no LTV kanāliem vismaz reizi nedēļā), bet apmierinātība ar LR saturu sasniedz 86% (regulārie LR klausītāji, kuri klausās kādu no LR programmām vismaz reizi nedēļā).

Augsta ir arī uzticēšanās Latvijas sabiedriskajiem medijiem – uzticēšanās indekss LTV sasniedz 72% (regulārie LTV skatītāji), bet uzticēšanās indekss LR ir 82% (regulārie LR klausītāji).

„Auditorijas apmierinātība un uzticēšanās mediju veidotajam saturam ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, lai novērtētu LTV un LR, kā arī komerctelevīziju, kas pilda sabiedrisko pasūtījumu, sniegumu. Papildus informācijai par mediju saimniecisko darbību un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, sabiedriskā labuma tests rāda, kā sabiedrisko mediju veidoto saturu vērtē LTV un LR nozīmīgākais uzraugs – skatītāji un klausītāji. Esmu gandarīta, ka pētījuma dati liecina par sabiedrisko mediju auditorijas nostabilizēšanos, augstu uzticēšanos LTV un LR veidotajam saturam, kā arī sniedz mums nozīmīgu informāciju sabiedriskā pasūtījuma plānošanai,“ saka NEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska.

“Vēlamies uzsvērt, ka minētais pētījums ir pietiekoši plašs un aptver ne tikai apmierinātību ar saturu. Tajā ir mērītas arī zīmolu raksturojošās šķautnes un citi parametri, kas ir būtiskas vadlīnijas visaptveroša darba plāna izstrādei un darbības pilnveidošanai. Patīkami ir redzēt, ka atsevišķās mums īpaši svarīgās kategorijās pēc vairāku gadu mērķtiecīga darba parādās pirmie pozitīvie rezultāti,” uzsver VSIA “Latvijas Televīzija” valdes priekšsēdētājs Ivars Belte.

Sabiedriskā labuma tests tika veikts šā gada februārī un martā, aptaujājot 2000 iedzīvotājus visā Latvijā (vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Šāds pētījums tiek organizēts katru gadu, tā mērķis ir noskaidrot auditorijas apmierinātības un uzticēšanās sabiedriskajiem medijiem dinamiku. Sabiedriskā labuma testi ir plaši izplatīta prakse visā pasaulē, lai noskaidrotu cilvēku viedokli par sabiedrisko mediju darbības kvalitāti, gūtu priekšstatu par auditorijas vēlmēm.

LTV skatītāji visvairāk skatās ziņas, filmas un sporta pārraides

Līdzīgi kā 2014. un 2015. gadā iedzīvotāji, kuri skatās LTV vismaz reizi nedēļā, ir būtiski apmierinātāki ar tās saturu, nekā tie, kuri skatās LTV retāk. 2016. gada sākumā iknedēļas skatītāju vērtējums par LTV kanālu saturu nav būtiski mainījies, saglabājot 2015. gada sākumā sasniegto pieaugumu – ar LTV piedāvāto saturu kopumā ir apmierināti 75% no tiem, kuri skatās LTV vismaz reizi nedēļā, liecina “GfK” pētījuma rezultāti.

Latvijas iedzīvotāji, kuri pazīst LTV1 vai LTV7, šajos televīzijas kanālos visvairāk skatās ziņas (73%), ārzemju filmas (47%) un sporta pārraides (43%).

LTV1 ir noturējis 2015. gadā sasniegto zīmola pievilcības pieaugumu iknedēļas skatītāju auditorijā (2016.g. 71 punkts, 2015.g. 70 punkti), kas liecina par īstenoto aktivitāšu atbilstību skatītāju interesēm.

LTV1 iknedēļas skatītāju sniegtais vērtējums par LTV1 ir kļuvis izteiksmīgāks, salīdzinot ar 2015. gadu. LTV1 skatītāju vērtējumā stiprās puses joprojām ir tas, ka TV kanāls ceļ iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu valsti, palīdz izglītoties un attīstīties, labi informē, ir zinošs, objektīvs / patiess un ietekmē procesus Latvijas sabiedrībā. Papildus šiem aspektiem, šogad LTV1 tēla stiprās puses ir tas, ka LTV1 rūpējas par cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un ir viedokļa līderis, liecina “GfK” pētījuma rezultāti.

Raidījumu kvalitātes vidējais rādītājs joprojām ir no 4.1 – 3.8 (piecu punktu skalā, kur vērtējums 5 nozīmē, ka raidījums ir ļoti kvalitatīvs). Kultūras raidījumi un sporta pārraides ir novērtētas kā kvalitatīvākās (vidējais vērtējums 4.1).

No vērtētajiem LTV raidījumiem, visvairāk skatītā ir «Panorāma (ar sporta un laika ziņām)» (skatās 39% no televīzijas skatītājiem), tad seko «De Facto» (32%) un «Aizliegtais paņēmiens» (23%). No vērtētajiem LTV7 raidījumiem, skatītākais joprojām ir «Segodņa večerom» (krievu val.), kuru skatās 19% televīzijas skatītāju.

Uzticēšanās LTV kanālos piedāvātajam saturam kopš 2015. gada nav būtiski mainījusies – šobrīd 60% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kuri zina LTV1 vai LTV7, uzticas saturam. Līdzīgi kā ar apmierinātību, arī uzticēšanās ir augstāka iknedēļas skatītāju auditorijā (uzticas 72%) nekā starp tiem, kuri skatās retāk (uzticas 37%), kā arī latviešu (uzticas 71%) nekā cittautiešu (uzticas 36%) auditorijā.

Latvijas Radio programmas klausās puse no visiem radioklausītājiem

Kopumā LR aptvertā auditorija gada laikā nav būtiski mainījusies. Līdzīgi kā pirms gada puse (51%) no radio klausītājiem Latvijā (vecumā 15-74 gadi) klausās kādu no LR radiostacijām vismaz reizi nedēļā un vismaz katram trešajam (38%) radio klausītājam LR ir iecienītākais radio, ko mēdz klausīties visbiežāk. Ņemot vērā radio tirgus sadrumstalotību, LR ir nozīmīga loma sabiedriskās domas veidošanā.

“GfK” pētījuma rezultāti liecina, ka apmierinātība ar LR kanālu piedāvāto saturu un klausītāju uzticēšanās tiem ir nostabilizējusies. Pozitīvi – lēnām turpina pieaugt cittautiešu uzticēšanās LR veidotajam saturam.

Līdzīgi kā pirms gada, nedaudz vairāk kā puse klausītāju uzskata, ka LR radiostacijas kopumā pilnībā nodrošina iespēju gan izklaidēties, gan iegūt informāciju un uzzināt jaunumus. Kopumā ar šīm iespējām ir apmierināti gandrīz visi LR klausītāji.

Auditorijas vērtējumā LR programmas ir daudzveidīgas, stiprina Latvijas nacionālo kultūru un ir augstā profesionālā līmenī.

Nedaudz ir pieaudzis to klausītāju īpatsvars, kuri piekrīt, ka LR pārstāv sabiedrības nevis valsts intereses (76% à 79%).

 

Bezmaksas apraidē esošo komerctelevīziju vērtējums: TV kanāli kļuvuši atpazīstamāki, augusi uzticamība saturam

Novērtējot trīs komerctelevīzijas, kas skatītājiem pieejamas bezmaksas virszemes apraidē un pilda sabiedrisko pasūtījumu, secināms, ka visaugstāko kopējo atpazīstamību (53%) no tām sasniedzis TV kanāls „RīgaTV 24“, kas ir nozīmīgs palielienājums salīdzinot ar 48% pērn.

TV kanāls „Re:TV“ sasniedzis 49% atpazīstamību, bet TV kanāls „Sportacentrs.com TV“, kas ir jaunpienācējs bezmaksas virszemes apraidē, sasniedzis 21% atpazīstamību, liecina „GfK“ aptaujas dati.

Novērtējot skatītāju apmierinātību ar saturu, ko piedāvā trīs minētās komerctelevīzijas, secināms, ka abiem TV kanāliem, kuri pieejami bezmaksas apraidē ilgāku laiku, apmierinātības rādītājs ir pieaudzis. Apmierinātība ar „RīgaTV 24“ saturu augusi no 61% pērn līdz 72% šogad (skatītāji, kuri programmu skatās vismaz reizi nedēļā), bet apmierinātība ar „Re:TV“ saturu augusi no 66% pērn līdz 81% šogad (skatītāji, kuri programmu skatās vismaz reizi nedēļā).

Pieauguši arī skatītāju uzticēšanās rādītāji: „RīgaTV 24“ uzticas 71% respondentu (pērn 55%), bet „Re:TV“ uzticas 79% respondentu (pērn 70%). „Sportacentrs.com TV“ veidotajam saturam uzticas 87% respondentu (skatītāji, kuri programmu skatās vismaz reizi nedēļā).

Izsludina konkursus par radio frekvencēm Salacgrīvā, Saulkrastos un Dobelē

05.05.2016 15:16

NEPLP izsludināja konkursu apraides tiesību piešķiršanai nekomerciāla vai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vienotas vietējās radio programmas veidošanai Salacgrīvā 101,1 MHz frekvencē un Saulkrastos 95,3 MHz frekvencē. Radio programma jāveido latviešu valodā. Konkursantiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 24. maijam, bet to izvērtēšana notiks ne vēlāk kā līdz 21. jūlijam.

NEPLP izsludināja konkursu apraides tiesību piešķiršanai nekomerciāla vai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas veidošanai Dobelē 88,4 MHz frekvencē. Radio programma jāveido latviešu valodā. Konkursantiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 24. maijam, bet to izvērtēšana notiks ne vēlāk kā līdz 21. jūlijam.

Informācija par NEPLP sēdi 5. maijā

05.05.2016 12:57

Apstiprina grozījumus retranslācijas un apraides atļaujās

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 5. maija sēdē apstiprināja grozījumus vairākiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem izsniegtajās retranslācijas atļaujās. Grozījumi tika apstiprināti SIA „Starnet“, SIA „Elektrons&K“, SIA „LIVAS KTV“, SIA „Scintilla“, SIA „ARDI“, SIA „Elektrons“, SIA „KTV Teleanss“, SIA „Bradis“, SIA „KTV Universs“, SIA „Balticom“, SIA „Valkas Elektrons“, SIA „Ostkom“, SIA „Nova“, SIA „Smart TV“, SIA „L.A.T.“, SIA „Baltcom“ un SIA „Mīts“ retranslācijas atļaujās.

Tiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri NEPLP bija lūguši retranslējamo programmu sarakstā iekļaut Krievijas programmu „RTR Planeta“, ir jāiesniedz Padomē papildu informācija.

NEPLP apstiprināja grozījums SIA „Krievu Hītu Radio“ izsniegtajā apraides atļaujā programmas „Krievijas Hītu Radio“ raidīšanai.

Izsludina konkursus par radio frekvencēm Salacgrīvā, Saulkrastos un Dobelē

NEPLP izsludināja konkursu apraides tiesību piešķiršanai nekomerciāla vai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vienotas vietējās radio programmas veidošanai Salacgrīvā 101,1 MHz frekvencē un Saulkrastos 95,3 MHz frekvencē. Radio programma jāveido latviešu valodā. Konkursantiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 24. maijam, bet to izvērtēšana notiks ne vēlāk kā līdz 21. jūlijam.

NEPLP izsludināja konkursu apraides tiesību piešķiršanai nekomerciāla vai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas veidošanai Dobelē 88,4 MHz frekvencē. Radio programma jāveido latviešu valodā. Konkursantiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 24. maijam, bet to izvērtēšana notiks ne vēlāk kā līdz 21. jūlijam.

NEPLP vēršas pie britu regulatora par NTV Mir raidījuma atbilstību likumam

05.05.2016 10:10

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) informējusi Lielbritānijas televīzijas un radio regulatoru Ofcom (Office of Communications) par Latvijā retranslētā, Lielbritānijas jurisdikcijā esošā TV kanāla NTV Mir pārraidē konstatētajiem iespējamajiem likuma pārkāpumiem. NEPLP nosūtījusi informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem un aicina britu regulatoru izvērtēt raidījuma atbilstību likumam.

NEPLP Monitoringa centrs konstatējis, ka šā gada 20. aprīlī pārraidītajā programmā “Mesto vstreči”, kas ir redzama Latvijas skatītājiem, notikusi diskusija par iespējamo nacisma atdzimšanu Eiropā. Diskusija papildina TV sižeti, vienā no tiem Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiek nodēvēta par neonacisti, kura esot slavena ar saviem ultra labējiem uzskatiem un negatīvu attieksmi pret Krieviju. Sižetā tendenciozi apgalvots, ka Saeimas priekšsēdētāja esot piedalījusies nacistu leģionāru maršā šā gada 16. martā un nolikusi ziedus pie nacistu kapu vietā. Monitoringa centra ieskatā elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumos nav pieļaujams faktu negodīgs atspoguļojums, nolūkā radīt tendenciozu priekšstatu par raidījumā apskatīto tematiku.

NEPLP Monitoringa centrs konstatē, ka minētais sižets ir neobjektīvs un tendenciozs, tajā demonstrētie video kadri ir apzināti samontēti un neatbilst aizkadrā teiktajam (piemēram, apgalvojums par I. Mūrnieces dalību šā gada 16. marta nacistu leģionāru maršā un ziedu nolikšanā tiek ilustrēts ar kadriem, kas patiesībā filmēti Kijevā, 2015. gada 13. februārī, kur Saeimas spīkere kopā ar citiem oficiālās delegācijas pārstāvjiem nolika ziedus Maidana laukumā).

Ņemot vērā minēto, NEPLP konstatē, ka minētajā NTV Mir sižetā ir pārkāpts Latvijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, kā arī Lielbritānijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu regulatora apstiprinātajā pārraidīšanas kodeksā noteiktais, ka “viedokļu un fakti nedrīkst būt sagrozīti jeb maldinoši (..)”.

Informācija par NEPLP sēdi 28. aprīlī

28.04.2016 16:28

Apstiprina grozījumus retranslācijas un apraides atļaujās

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 28. aprīļa sēdē apstiprināja grozījumus vairākiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem izsniegtajās retranslācijas atļaujās. Grozījumi tika apstiprināti SIA „Elektrons S“, SIA „Telenet“, SIA „Vipnet“un SIA „Mediju Centrs Kurzeme“ retranslācijas atļaujās.

NEPLP apstiprināja grozījums SIA „Sport Media Group“ izsniegtajā apraides atļaujā, kā arī apstiprināja SIA „Solergo“ izsniegto apraides atļauju apvienošanu vienotā tīklā.

Atbalsta radio reģionālo tīklu paplašināšanu

NEPLP atbalstīja SIA „Radio Vidzeme“ reģionālā tīkla paplašināšanu programmas „Radio Skonto Latvija“ raidīšanai Daugavpilī latviešu valodā (frekvencē 106,1 MHz).

NEPLP atbalstīja SIA „Radio Enterprise“ reģionālā tīkla paplašināšanu programmas „Top Radio“ raidīšanai Cesvainē svešvalodā (frekvencē 89,6 MHz).

NEPLP pārliecinās par kabeļoperatoru darbības likumību

27.04.2016 13:53

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) šonedēļ izbraukuma reidā apmeklēja vairāku kabeļtelevīzijas operatoru galvasstacijas, lai pārliecinātos par skatītājiem pieejamo TV programmu atbilstību izsniegtajām retranslācijas atļaujām, kā arī NEPLP lēmuma par TV kanāla „Rossija RTR“ retranslācijas pārtraukšanas izpildi. Kopā ar NEPLP darbiniekiem kabeļoperatoru pārbaudēs piedalījās Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas un biedrības “Nē, pirātismam Latvijā” pārstāvji.

Pārkāpumi, kas atklājās kabeļoperatoru pārbaudēs, lielākoties ir saistīti ar skatītājiem pieejamo TV programmu neatbilstību tam retranslējamo programmu sarakstam, ko ir apstiprinājusi NEPLP, pēc reida informēja NEPL padomes loceklis Ivars Zviedris. Visi reidā pārbaudītie kabeļoperatori ir izpildījuši NEPLP lēmumu par programmas „Rossija RTR“ retranslācijas pārtraukšanu. Vienā gadījumā kabeļoperators nebija identificējams nedz tā juridiskajā reģistrācijas adresē, nedz adresē, kas figurē retranslācijas atļaujā.

I. Zviedris uzsver, ka kabeļtelevīziju pārbaužu mērķis nav piemērot tām sodus, bet pārbaudīt darbības likumību un skaidrot uzņēmējiem pārkāpumus, lai tie tiktu novērsti. “Ja likums tiek pārkāpts atkārtoti un ir redzams, ka pārkāpumi ir apzināti, kā arī gadījumos, kad tie apdraud Latvijas informatīvo telpu, mēs NEPLP sēdē tos vērtējam un varam komersantus administratīvi sodīt,” saka I. Zviedris.

Kabeļoperatoru pārbaudes NEPLP veic regulāri, īpaša uzmanība reidos tiek pievērsta retranslācijas atļauju un NEPLP pieņemto lēmumu ievērošanai.

2015. gadā notika pieci NEPLP izbraukumi, apmeklējot 20 dažādas Latvijas pilsētas, un kopumā pārbaudes veiktas 26 dažādās kabeļtelevīzijas tīkla pieslēguma galvasstacijās 23 dažādiem kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējiem.

Izsludina konkursu uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos

22.04.2016 11:17

Konkursa nolikums

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. aprīļa sēdē izsludināja konkursu uz VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkursa dalībniekiem savi pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz 9. maijam, to izvērtēšanu līdz 25. maijam veiks šī amata kandidātu nominācijas komisija. Konkursantiem izvirzītās prasības fiksētas konkursa nolikumā.

14. aprīlī NEPLP izveidoja LTV valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisiju. Tajā iekļauti:

 • NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja);
 • NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska (komisijas locekle);
 • NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);
 • LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis);
 • Latvijas Ekonomikas attīstības foruma biedrs Ģirts Bērziņš (komisijas loceklis).

Komisijā iekļauti arī novērotāji ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne-Ķīle un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs.

Šodien izsludinātais ir atkārtots konkurss uz šo LTV valdes locekļa amatu. Saskaņā ar iepriekšējās nominācijas komisijas ziņojumu, konkursam uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos bija pieteikušies divi pretendenti. Pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem un intervijām, nominācijas komisija nolēma uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos nevirzīt nevienu no pretendentiem un ieteica NEPLP rīkot atkārtotu konkursu.

24. februāra sēdē NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem. NEPLP 5. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu atzīt Sergeju Ņesterovu par konkursa uzvarētāju uz LTV valdes locekļu amatu programmu attīstības jautājumos.

Informācija par NEPLP sēdi 21. aprīlī

21.04.2016 14:35

Izsludina konkursu uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. aprīļa sēdē izsludināja konkursu uz VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkursa dalībniekiem savi pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz 9. maijam, to izvērtēšanu līdz 25. maijam veiks šī amata kandidātu nominācijas komisija. Konkursantiem izvirzītās prasības fiksētas konkursa nolikumā.

14. aprīlī NEPLP izveidoja LTV valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisiju. Tajā iekļauti:

 • NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja);
 • NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska (komisijas locekle);
 • NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);
 • LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis);
 • Latvijas Ekonomikas attīstības foruma biedrs Ģirts Bērziņš (komisijas loceklis).

Komisijā iekļauti arī novērotāji ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne-Ķīle un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs.

Šodien izsludinātais ir atkārtots konkurss uz šo LTV valdes locekļa amatu. Saskaņā ar iepriekšējās nominācijas komisijas ziņojumu, konkursam uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos bija pieteikušies divi pretendenti. Pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem un intervijām, nominācijas komisija nolēma uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos nevirzīt nevienu no pretendentiem un ieteica NEPLP rīkot atkārtotu konkursu.

24. februāra sēdē NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem. NEPLP 5. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu atzīt Sergeju Ņesterovu par konkursa uzvarētāju uz LTV valdes locekļu amatu programmu attīstības jautājumos.

Administratīvi soda "TV Serviss"

NEPLP pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „TV Serviss“ par informācijas nesniegšanu - TV programmu nelikumīgu retranslēšanu (iesniegumus par programmu retranslāciju bez attiecīgu līgumu noslēgšanas no SIA „TV3 Latvia“ un SIA „Latvijas Neatkarīgā televīzija“ NEPLP saņēma 2015. gada vasarā). Uz NEPLP pieprasījumiem skaidrot šo situāciju, kā arī uz pieprasījumiem sniegt ziņas par aktuālo retranslējamo programmu sarakstu, SIA „TV Serviss“ atbildi nesniedza. Par konstatētajiem pārkāpumiem NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt SIA „TV Serviss“ administratīvo sodu – naudas sodu 10 tūkstošu eiro apmērā.

Izsludina konkursu radio programmas veidošanai Liepājā

NEPLP pieņēma lēmumu izsludināt konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla elektroniskā plašsaziņas darbībai vietējās radio programmas veidošanai Liepājā 95,6 MHz frekvencē. Konkursa mērķis ir īstenot Elektronisko plašsaziņās līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2012. – 2017. gadam  un veicināt tādu elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kuru darbības pamatnosacījumi paredz Latvijā veidotu programmu nodrošināšanu latviešu valodā.

Konkursantiem izvirzītas prasības veidot informatīvi izklaidējošu programmu latviešu valodā, vismaz 90 minūtes nedēļas raidlaika atvēlot vietējām un reģionālām ziņām. Iesniegumi konkursā jāiesniedz līdz 20. maijam, pieteikumu izvērtēšanu NEPLP veiks ne vēlāk kā līdz 21. jūlijam.

Groza radio apraides atļaujas

NEPLP pieņēma lēmumu apvienot SIA „Krievu Hītu Radio“ izsniegtās apraides atļaujas vienā apraides atļaujā programmas „Krievijas Hītu radio“ raidīšanai. NEPLP apstiprināja grozījumus radiostacijai izsniegtajā apraides atļaujā, nosakot programmas skanējumu 100% svešvalodā, kā arī nosakot, ka oriģinālraidījumu apjoms nedēļas raidlaikā ir vismaz 90%.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Solergo“ izsniegtajā apraides atļaujā programmas „Capital FM“ raidīšanai.

NEPLP pieņēma lēmumu atbalstīt AS „Radio SWH“ nacionālā tīkla paplašināšanu, nosakot, ka nacionālā tīkla paplašināšana programmai „Radio SWH Plus“ iespējama izmantojot frekvenci 97,9 MHz Lielvārdē.

NEPLP pieņēma lēmumu atbalstīt SIA „Mans Radio“ (programma „Radio TEV“) reģionālā tīkla paplašināšanu, nosakot, ka reģionālā tīkla paplašināšana iespējama izmantojot frekvenci 88,9 MHz Liepājā.

Izveido LTV valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisiju

14.04.2016 17:16

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14.aprīļa sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisijas sastāvu. Tajā iekļauti:

 • NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja);
 • NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska (komisijas locekle);
 • NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);
 • LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis);
 • Latvijas Ekonomikas attīstības foruma biedrs Ģirts Bērziņš (komisijas loceklis).

Komisijā iekļauti arī novērotāji ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne-Ķīle un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs.

Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt LTV valdes amata kandidātus finanšu vadības jautājumos un izvirzīt kandidātus ievēlēšanai valdes locekļa amatā.

Nominācijas komisija:

 • detalizēti definē valdes kandidātu novērtēšanas kritērijus, pamatojoties uz valdes locekļa nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, kā arī kandidātu atbilstības novērtēšanas metodes;
 • pieņem lēmumu par kandidātu atbilstības novērtēšanas kārtību;
 • ir tiesīga īstenot kandidātu novērtēšanas procesu vairākās kārtās, ietverot sākotnējo pārbaudi, lai pārliecinātos par kandidātu atbilstību pamatprasībām, un kompetenču un profesionālās pieredzes novērtēšanu saskaņā ar nominācijas komisijā apstiprināto kritēriju sarakstu;
 • aizpilda kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapu un apkopo rezultātus;
 • novērtē NEPLP iesniegtā kandidātu sarakstā iekļauto personu atbilstību un sagatavo priekšlikumus par ieteicamajiem kandidātiem valdes locekļa amatam.

Kā jau ziņots, NEPLP 31. marta sēdē uzklausīja LTV valdes locekļu kandidātu nominācijas komisijas ziņojumu par LTV valdes locekļu kanditātu izvērtēšanas procesu. Saskaņā ar nominācijas komisijas ziņojumu, konkursam uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos bija pieteikušies divi pretendenti. Pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem un intervijām, nominācijas komisija nolēma uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos nevirzīt nevienu no pretendentiem un ieteica NEPLP rīkot atkārtotu konkursu.

24. februāra sēdē NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem. NEPLP 5. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu atzīt Sergeju Ņesterovu par konkursa uzvarētāju uz LTV valdes locekļu amatu programmu attīstības jautājumos.

Informācija par NEPLP sēdi 14. aprīlī

14.04.2016 16:44

Apstiprina LR 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma izpildi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14.aprīļa sēdē apstiprināja valsts SIA „Latvijas Radio“ (LR) pārskatu par 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Pēc TNS datiem LR ir izdevies klausītāju skaitu gada laikā palielināt – no 797 000 klausītājiem 2014./2015.gada ziemā līdz 845 000 2015./2016. gada ziemā. 

Par auditorijas pieaugumu internetā liecina portāla lsm.lv veiksmīgie darbības rādītāji, kas gada laikā auguši no 140 000 unikālo apmeklētāju līdz 220 000-270 000 apmeklētājiem.

Paralēli darbam ēterā LR pagājušajā gadā aktīvi devās pie klausītāja, gan dienas garumā raidot no Rēzeknes un Daugavpils, gan izveidojot īpašu Dziesmusvētku studiju, gan īstenojot sociālās atbildības misiju „Dod pieci!” ar studiju Stacijas laukumā un citus plašus pasākumus.

Realizējot sabiedriskā pasūtījuma mērķus, pērn tika paplašināta pētniecisko un analītisko materiālu klātbūtne LR, piedāvājot padziļinātus pētījumus par sabiedrībai nozīmīgām jomām, viedokļu daudzveidību, diskusijas un padziļinātas intervijas. Pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas apjoms ir pieaudzis gan jau esošajos raidījumos, gan izveidojot jaunu raidījumu „Īstenības izteiksme”. Īpaši kvalitatīvā un profesionālā līmenī daudzpusīgi tika atainotas kultūras norises, pastāvīga vērība tika pievērsta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sabiedrības sociālajai un pilsoniskajai atbildībai.

Saturiski LR ir kvalitatīvi atspoguļojis visus svarīgākos notikumus un norises, sekojot aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Veidots īpašs saturs, meklētas jaunas satura pasniegšanas formas, piemēram, dažādās programmās, raidījumos un rubrikās tika skaidrota Eiropas bēgļu krīze, Eiropas un Latvijas drošības, hibrīdkara un citi jautājumi.

Pērn tika uzsākta multimediju studijas izbūve Doma laukumā un iegūts finansējums Latgales studijas izbūvei Rēzeknē, turpinās darbs pie šo studiju iespējamas izmantošanas abu sabiedrisko mediju vajadzībām.

Palielināts arī reģionālās, īpaši Latgales, informācijas īpatsvars visās LR programmās, gan veidojot īpašus reģioniem veltītus raidījumus, gan iekļaujot reģionu informāciju pastāvīgajā satura plūsmā, nostabilizēts autoru loks Latvijas reģionos.

LR4 pērnā gada sākumā tika mainīta programma, palielinot tiešā ētera laiku, rūpīgi strādāts pie kvalitātes, formas un satura daudzveidības jautājumiem, kā arī programmas satura izvērtēšanas.

Jauniešu auditorija tika piesaistīta, aktīvi attīstot LR5 darbību un saturu. Pēdējie auditorijas pētījumi liecina, ka gada laikā izdevies LR5 auditoriju dubultot, kas ir vērā ņemams rādītājs. Tāpat tiek meklētas iespējas, kā uzrunāt jauniešus citās programmās, kā arī ar interneta platformas starpniecību. Ir aktivizēta sadarbība ne tikai ar lsm.lv, bet plaši tiek izmantotas arī sociālās tīklošanās vietas auditorijas sasniegšanai un radio satura un personību popularizēšanai. Īpaši aktīvs te ir LR5, kas īsteno tā saukto „jaunā medija” koncepciju, bet arī citām programmām un raidījumiem ir savs stabils interesentu loks internetā.    

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi martā

NEPLP apstiprināja daļu no sabiedriskā pasūtījuma, ko martā izpildījis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS “TV Latvija” (programma “Rīga TV24”). NEPLP apstiprināja izpildītos darbus 24 244, eiro apmērā, kā arī nolēma kompensēt izmaksas 13 015 eiro apmērā par dokumentālās filmas „Zābers/Džemma Skulme. Viela un forma. Patoss un rezignācija.” sagatavošanu.

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “4.vara” (programma „Sportacentrs.com TV“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada martā.  Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu martā realizētie darbi tiks kompensēti 33 110 eiro apmērā.

NEPLP apstiprināja daļu no sabiedriskā pasūtījuma, ko martā izpildījis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA “Vidzemes Televīzija” (programma “Re:TV”). Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu martā realizētie darbi tiks kompensēti 27 505 eiro apmērā.

Apstiprina grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem

NEPLP 14. aprīļa sēdē apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem SIA “TV Serviss” un SIA „Baltcom” izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

Jāpārtrauc izplatīt programma “Rossija RTR”

14.04.2016 09:54

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nosūtījusi vēstuli televīzijas pakalpojumu sniedzējiem, kurā informē, ka 12. aprīlī ir stājies spēkā NEPLP 2016. gada 7. aprīļa lēmums par TV programmas “Rossija RTR” izplatīšanas ierobežošanu Latvijā. Minētais lēmums 11. aprīlī ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ir stājies spēkā, tāpēc visiem TV pakalpojumu sniedzējiem jāpārtrauc “Rossija RTR” retranslācija un izplatīšana. Minētais NEPLP lēmums attiecas uz visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā – kabeļoperatoriem, satelīta un interneta televīzijas pakalpojumu sniedzējiem.

NEPLP lūdz visiem komersantiem līdz 18. aprīlim iesniegt (elektroniski vai rakstiski) padomē apliecinājumu par programmas “Rossija RTR” retranslācijas pārtraukšanu, kā arī izsaka pateicību tiem TV programmu izplatītājiem, kuri to jau ir izdarījuši.

No dažiem TV pakalpojumu sniedzējiem NEPLP ir saņēmusi lūgumu to retranslācijas programmu sarakstā iekļaut programmu “RTR Planeta”. NEPLP uzsver, ka šādu lēmumu var pieņemt (vai lūgumu noraidīt) NEPLP sēdē, pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas. Līdz tam komersantiem nav tiesības retranslēt ar NEPLP lēmumu neapstiprinātas programmas. Programmu retranslācija bez NEPLP atļaujas ir Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) pārkāpums, par kuru paredzēta administratīvā atbildība.

Turklāt NEPLP rīcībā ir informācija, ka “RTR Planeta” ir ietverti tie paši vai līdzīga satura raidījumi, kādi bija programmā “Rossija RTR”. Ņemot vērā, ka šī programma atrodas Krievijas Federācijas jurisdikcijā (atšķirībā no “Rossija RTR”, kas reģistrēta Zviedrijā), NEPLP atgādina, ka pilna atbildība par programmas saturu būs jāuzņemas Latvijas jurisdikcijā esošajam komersantam, kurš retranslē konkrēto programmu. EPLL nosaka, ka “par tādu retranslējamo programmu satura atbilstību šā likuma prasībām, uz kuru sākotnējo izplatīšanu neattiecas ES dalībvalstu vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstu jurisdikcija, atbild Latvijas jurisdikcijā esošs elektronisko sakaru komersants, kas saņēmis attiecīgās programmas retranslācijas atļauju”

Kā jau ziņots, NEPLP 7. aprīlī pieņēma lēmumu aizliegt retranslēt un izplatīt TV programmu “Rossija RTR” Latvijas teritorijā sešus mēnešus no lēmuma spēkā stāšanās dienas. NEPLP 2015. gada laikā atkārtoti konstatēja rupjus pārkāpumus televīzijas kanāla “Rossija RTR” pārraidītajos raidījumos, kur pārkāpts gan EPLL, gan arī ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu Direktīva.

„Celmlauža balvu“ saņem „LMT Straume“

08.04.2016 17:26

Radio un televīzijas dienas ietvaros šogad jau ceturto gadu pēc kārtas pasniegta Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) iedibinātā balva elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozarē – „Celmlauža balva.” Apbalvojums par Latvijā inovatīvas mediju platformas attīstību tika pasniegts tiešraides televīzijai „LMT Straume.“ Balvu pasniedza NEPL padomes loceklis Ivars Zviedris.

„Celmlauža balvai“, kas ik gadu tiek piešķirta par radošu inovāciju televīzijas un radio jomā, šogad bija nominēti astoņi pretendenti:

 • LTV raidījums „Aizliegtais paņēmiens. „Operācija Bistro Frics““. Par proaktīvu un iespaidīgu televīzijas pētnieciskās žurnālistikas raidījumu ciklu televīzijā.
 • Radio SWH Gold klausītāju lojalitātes programma „Zelta amulets“. Par pirmo lojalitātes programmu radio klausītājiem Latvijā.
 • TV raidījums „Adreses“. Par inovatīvu formu un saturu izglītojoša raidījuma izveidē.
 • Tiešraides televīzija „LMT Straume“. Par Latvijā inovatīvas mediju platformas attīstību tiešraides satura izplatīšanai.
 • Latvijas reģionālo televīziju kopprojekts – raidījums „Nedēļa Latvijā“. Par jaunu informatīvu sadarbības formātu starp Latvijas reģionālām televīzijām.
 • SIA „Lattelecom“ kā TV satura veidotājs. Par Latvijā veidota televīzijas satura attīstīšanu.
 • OTV raidījums „Grāmatu pavēlnieki“. Par radošu pieeju bērnus izglītojuša raidījuma veidošanā.
 • Rīga TV24 raidījums „Rampas Ugunis“. Par Andra Kiviča radošo pieeju, vadot intervijas raidījumā "Rampas ugunis".

„Celmlauža balva” ir NEPLP iedibināts apbalvojums elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozarē, ko šogad pasniedza jau ceturto gadu (iepriekš balvu ir saņēmuši Latvijas jaunatklāšanas raidījums “TE!”, sabiedrisko mediju portāls LSM.lv un televīzijas kanāls Re:TV).

Radio un televīzijas dienas ietvaros tika prezentēts radio un televīzijas nozaru izvērtējums, ko šogad sniedza Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja asoc. prof. Dr. Anda Rožukalne (televīzijas nozare), Latvijas Universitātes doktorants Kārlis Dagilis (radio nozare) un Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa (televīzija un radio kopīgajā Latvijas reklāmas tirgū 2015. gadā).

Elektronisko mediju nozares ekspertu diskusijā par tēmu “Sabiedriskā medija pārraugs un visas nozares uzraugs - interešu sadursmes novēršana elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozarē” piedalījās Latvijas Raidorganizācijas asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka, mediju eksperte Dr. sc. comm. Ieva Beitika, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne, Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietnieks starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Uldis Lielpēters, NEPLP priekšsēdētāja Aija Dulevska, Latvijas Radio valdes locekle Sigita Kirilka un publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks.

NEPLP uz sešiem mēnešiem ierobežo “Rossija RTR” retranslāciju un izplatīšanu Latvijā

07.04.2016 14:20

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2016. gada 7. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu aizliegt retranslēt un izplatīt TV programmu “Rossija RTR” Latvijas teritorijā sešus mēnešus no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas (lēmums stājas spēkā līdz ar tā publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis“).

NEPLP 2015. gada laikā atkārtoti konstatēja rupjus pārkāpumus televīzijas kanāla “Rossija RTR” pārraidītajos raidījumos, kur pārkāpts gan Latvijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (EPLL), gan arī ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu Direktīva (Direktīva).

Ņemot vērā, ka programma “Rossija RTR” Latvijā tiek izplatīta no Zviedrijas (apraides atļaujas turētājs Zviedrijā ir NCP “RUSMEDIACOM”), apskatot programmas izplatīšanas ierobežošanu, ir jāņem vērā ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu Direktīva. Padome 2015. gada 18.-19. janvāra raidījumā “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” un 2015. gada 6. jūlija raidījumā “Vēstis” konstatēja naida kurināšanas pazīmes, kas atbilst Direktīvas 6. panta kritērijiem (naida kurināšana rases vai valstspiederības dēļ šo jēdzienu plašākajā nozīmē). NEPLP, ievērojot Direktīvas prasības, nosūtīja paziņojumus par konstatētajiem pārkāpumiem Eiropas Komisijai un Zviedrijas karalistes audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoram, kā arī “Rossija RTR”. NEPLP šā gada 9. martā tikās ar “Rossija RTR” pārstāvjiem.

Televīzijas kanāla pārstāvji ir likumā noteiktajā kārtībā aicināti nepieļaut pārkāpumu atkārtošanos, bet tas diemžēl nav noticis, un “Rossija RTR” raidījumos atkārtoti un vairākkārt ir konstatēta naida kurināšana, kā arī aicinājumi uz karadarbību.

NEPLP uzskata, ka šāda televīzijas kanāla rīcība un konstatētais raidījumu saturs nodara kaitējumu Latvijas sabiedrībai, apdraudot tās drošību.

“Mūsuprāt, naida kurināšana un starptautiski plašāk lietotais jēdziens “naida runa” nevar tikt attaisnota ar tiesībām uz vārda brīvību. Mūsu kā elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību pārraugošai institūcijai uzdevums ir likumā noteiktajā kārtībā reaģēt uz šādiem pārkāpumiem un veikt nepieciešamos pasākumus līdzīgu pārkāpumu novēršanā,” uzsver NEPL padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska.

NEPLP pieņemtais lēmums stāsies spēkā pēc oficiālās publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un attieksies uz visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā – kabeļoperatoriem, satelīta un interneta televīzijas pakalpojumu sniedzējiem. Lēmums ir pieņemts ievērojot ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu Direktīvu. NEPLP rosinās grozījumus EPLL, kas paredzēs Latvijā retranslēto TV programmu pieejamības ierobežošanu likuma pārkāpumu gadījumos.

Par “Rossija RTR“ sižetos konstatētajiem pārkāpumiem (pilns lēmuma teksts pieejams šeit.

2015. gada 18. janvāra raidījuma “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” sižets:

2015. gada 18. janvārī plkst. 21.46.00 - 23.04.33 raidījumā “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” (Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым) notiek diskusija par karu Ukrainā.

Raidījuma vadītājs un gandrīz visi diskusijas dalībnieki (izņemot S.Stankeviču) nosoda Ukrainas un tās prezidenta Porošenko “agresiju” (kuru atbalstot Eiropa un ASV) pret Donbasu, paužot naidīgu attieksmi pret Ukrainu un atbalstu Donbasa separātistiem. Tiek runāts par karadarbības nodarīto postu, un Ukraina vairākkārt tiek dēvēta par “agresoru”. Piemēram, Plkst.   23.02.37 - 23.02.48 V.Rogovs runājot par situāciju Ukrainā saka: “Nacistiska, nenacistiska, fašistiska - tā ir tikai retorika. Jāsaprot - Ukraina ir nacistu (vai fašistu - sauciet kā gribat) okupēta teritorija. Ar viņiem nevar sarunāt. Viņus var tikai uzvarēt.”

EPLL 26.panta 3.punktā noteikts aizliegums elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās ietvert mudinājumu uz naida kurināšanu. Raidījuma laikā, sevišķi konstatētajās raidījumu epizodēs, raidījuma auditoriju mērķtiecīgi cenšas pārliecināt par to, ka Ukraina ir fašistiska valsts, Ukrainā pie varas ir noziedznieki/fašisti, kuri neleģitīmi sagrābuši varu, Ukraina ir deģenerējusies valsts, Ukraina vērš genocīdu pret krieviem un pret citiem savas valsts iedzīvotājiem, Ukraina ir agresors, ar Ukrainu nav iespējamas nekādas sarunas - tādēļ to ir nepieciešams militāri iznīcināt, Rietumu valstis atbalsta fašismu Ukrainā.

Raidījuma saturā NEPLP nepārprotami konstatē EPLL 26.panta un Direktīvas 6. panta pārkāpumus.

2015. gada 6. jūlija raidījuma “Vēstis” sižets:

2015. gada 6. jūlija raidījumā “Vēstis” laika posmā no plkst. 20:53:17 līdz 20:56:47 izplatīts sižets par sadzīves konfliktu Jūrmalā, Latvijā. Sižeta tematika tiek saistīta ar it kā pastāvošu etnisku konfliktu Latvijā. Kā izriet no ziņu raidījuma diktores teiktā, ziņu korespondents Grigorijs Vdovins uz Rīgu devies, lai noskaidrotu, vai Latvijā uz krievvalodīgajiem izdarītais spiediens ir tikai viens gadījums vai arī sistēmiska problēma. Ņemot vērā sižeta saturu, vērotājam varētu rasties priekšstats, ka it kā pastāvošais etniskais naids ir nopietna valsts un sabiedrības mēroga problēma Latvijā.

Piemēram, sižetātiek rādīta intervija ar Aleksandru Gapoņenko, (titros ir norādīts viņa vārds un uzvārds, kā arī norādīts, ka viņš ir “tiesību aizstāvis, kustības “Nepilsoņu kongress” līdzpriekšsēdētājs”):“Vara mērķtiecīgi kurina etnisko konfliktu starp krieviem un latviešiem. To viņi lielā mērā dara, izejot no ārējā politiskā spiediena. Spiež amerikāņi, kuriem vajag izskaidrot, kāpēc te atrodas karabāze, karaspēks, nepārtraukti notiek mācības. Tiek radīts Krievijas kā ienaidnieka tēls”.

Raidījuma saturā NEPLP nepārprotami konstatē EPLL 26.panta un Direktīvas 6. panta pārkāpumus.

2015. gada 29. novembra raidījuma “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” sižets:

Raidījums “Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu” sākas pulksten 17:00, raidījuma laikā Vladimirs Žirinovskis stāsta par Turcijas notriekto Krievijas lidmašīnu.

V. Žirinovskis raidījumā apgalvo, ka par Turcijas notriekto Krievijas lidmašīnu vajagot bombardēt [domāts – Turciju], ka par Krievijas nogalināto lidotāju vajag veikt naktī pēkšņu uzbrukumu no kosmosa Turcijai un neviens nesapratīšot un neattapšoties. Tālāk viņš saka, ka esot nepieciešams uzbrukums jebkurai Turcijas daļai, Rietumi tam piekritīšot, jo vajagot paskatīties Rietumu presi. "Tas nebūšot karš, mēs tikai dodam atbildes triecienu, nepiesakot karu. Mēs par savu vienu mūsu lidotāju [domāts – krievu], noliksim zemē simts jūsu lidotāju [domāts – turku]", V. Žirinovskis turpina apgalvojot, ka vajagot Turciju sākt bombardēt, vajagot sabombardēt tās kara bāzes, Turcijas sauszemes karaspēks esot jāiznīcina, jo tā uzdevums esot uzbrukt mūsu Kaukāzam, tas esot mobilizēts un tas esot jāiznīcina.

Veicot V. Žirinovska izteikumu juridisko vērtējumu, konstatējams mudinājums uz naida kurināšanu un aicinājums uz karu gan Latvijas valsts tiesiskā regulējuma izpratnē, gan ES tiesiskā regulējuma izpratnē.

Raidījuma saturā NEPLP nepārprotami konstatē EPLL 26.panta un Direktīvas 6. panta pārkāpumus.

Konkursā uz LTV valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos uzvar Sergejs Ņesterovs

05.04.2016 16:19

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 5. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu atzīt Sergeju Ņesterovu par konkursa uzvarētāju uz VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu amatu programmu attīstības jautājumos. Uz šo amatu LTV valdes locekļu kandidātu nominācijas komisija ieteica virzīt trīs kandidātus, kuru redzējumu par LTV attīstību NEPL padomes locekļi uzklausīja 5. aprīļa padomes sēdē.

NEPL padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska un padomes loceklis Ivars Zviedris balsoja par Kristapa Valdnieka kandidatūru, bet Sergejs Ņesterovs balsojumā saņēma trīs balsis.

Sergejs Ņesterovs šobrīd ir LTV valdes loceklis, kurš atbildīgs par satura attīstību un šajā amatā viņš strādā kopš 2013. gada. Pirms darba LTV Sergejs Ņesterovs ir strādājis vairākos reklāmas un komunikācijas nozares uzņēmumos.

Savukārt uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos NEPLP jau iepriekš pieņēma lēmumu rīkot jaunu konkursu, izveidojot pretendentu nominācijas komisiju.

NEPLP 24. februārī izsludināja konkursu uz diviem LTV valdes locekļu amatiem: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

Informācija par NEPLP sēdi 5. aprīlī

05.04.2016 16:17

Nosaka trešo uzvarētāju konkursā par radio raidījumu veidošanu Latgalē

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 5. aprīļa sēdē apstiprināja uzvarētāju konkursā par radio raidījumu veidošanu krievu valodā 2016.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Par konkursa uzvarētāju NEPLP atzina “Alise Plus” piedāvājumu, kas paredz veidot ziņu raidījumu “Latvija šodien” un interviju (diskusiju) raidījumu “Latvijas pulss” (“Puljs Latvii”). Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tiks izveidoti 384 ziņu raidījumi (192 no tiem – atkārtojumi) un 78 diskusiju raidījumi (39 no tiem – atkārtojumi). Saskaņā ar “TNS Latvia” datiem, radio “Alise Plus” iknedēļas auditorija ir 55 tūkstoši cilvēku, kas nodrošina šim radio līderpozīcijas Latgales reģionā. Šī sabiedriskā pasūtījuma daļa līdz gada beigām tiks izpildīta par finansējumu 11 813 eiro apmērā.

Šā gada 22. februārī NEPLP apstiprināja divus uzvarētājus konkursā par radio raidījumu veidošanu krievu valodā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Par konkursa uzvarētājiem NEPLP atzina “Radio SWH+ Latgale” un “Ef-Ei” piedāvājumus.

“Radio SWH+ Latgale” piedāvājums paredz veidot Latgales reģiona notikumu apskatus (divas reizes nedēļā) un nedēļas intervijas, ko veidos “Radio SWH+” Latgales studijas žurnālisti un producenti. “Radio SWH+ Latgale” veidotie raidījumi līdz gada beigām izmaksās 19 149 eiro. Radio “Ef-Ei” piedāvājums paredz veidot trīs raidījumus: “Latvija – mūsu valsts” (reizi nedēļā), “Jurista bezmaksas konsultācijas” (reizi nedēļā) un “Kultūras ziņas” (reizi nedēļā). Radio “Ef-Ei” veidotie raidījumi līdz gada beigām izmaksās 20 tūkstošus eiro.

Ņemot vērā, ka konkursa finansējums kopumā ir 51 tūkstotis eiro, par atlikušo summu NEPLP izsludināja jaunu konkursu.

Izsludinot kopumā četrus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē (divi konkursi par raidījumiem latviešu valodā un divi konkursi par raidījumiem krievu valodā), NEPLP šā gada sākumā uzsāka ieviest “Latgales elektronisko mediju programmu,” kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

“Alise Plus” veidos TV programmu Daugavpilī

Konkursā par apraides tiesību piešķiršanu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim vietējās TV programmas veidošanai Daugavpilī, NEPLP par uzvarētāju atzina SIA “Skaņas Atbalss” piedāvājumu. Tas paredz jaunas izklaidējoši muzikālas TV programmas “Alise Plus TV” izveidi, kas skatītājiem piedāvās interaktīvu programmu ar skatītāju un klausītāju iesaistīšanu, informāciju par pilsētas aktualitātēm, kā arī ziņas un izklaidējošus raidījumus. Programmā iecerētas tiešraides no pasākumiem Daugavpilī – sporta pasākumiem, koncertiem, teātra izrādēm, pilsētas svētkiem un citiem. SIA “Skaņas Atbalss” valdes loceklis Jevgeņijs Carevs masu mediju tirgū darbojas jau 23 gadus, vadot Latgales radiostaciju “Alise Plus.”

Šajā konkursā NEPLP saņēma divus piedāvājumus, tie tika atvērti un izskatīti 22. februāra padomes sēdē.

Groza apraides atļaujas

NEPLP apstiprināja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu SIA „Radio Vidzeme“, SIA „Divu krastu radio“ un SIA „4.VARA“ izsniegtajās apraides atļaujās.

NEPLP uzklausīs LTV valdes kandidātus

04.04.2016 16:34

NEPLP uzklausīs LTV valdes kandidātus

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 4. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu turpināt konkursa norisi uz diviem VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu amatiem. NEPLP nākamajā sēdē 5. aprīlī uzklausīs pretendentus uz LTV valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos. Uz šo amatu LTV valdes locekļu kandidātu nominācijas komisija ieteica virzīt trīs kandidātus. Par konkursa norises turpināšanu balsoja četri NEPL padomes locekļi, NEPL padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska balsojumā atturējās.

Kā jau ziņots, uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos NEPLP jau iepriekš pieņēma lēmumu rīkot jaunu konkursu, izveidojot pretendentu nominācijas komisiju.

Ņemot vērā, ka konkursa norises gaitā tika publiskota informācija par konkursa pretendentiem, NEPLP vērsīsies tiesībsargājošajās iestādēs ar iesniegumu par informācijas noplūdi konkursa laikā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome“, nominācijas komisija nodrošina, ka kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.

NEPLP 24. februārī izsludināja konkursu uz diviem LTV valdes locekļu amatiem: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA “Vidzemes Televīzija” (programma “Re:TV”) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada februārī. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu februārī realizētie darbi tiks kompensēti 27 505 eiro apmērā. NEPLP apstiprināja daļu no sabiedriskā pasūtījuma, ko janvārī un februārī izpildījis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS “TV Latvija” (programma “Rīga TV24”).

NEPLP pateicas par darbu LTV valdei

31.03.2016 12:56

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izsaka pateicību VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļiem Sergejam Ņesterovam un Mārim Skujiņam par atbildīgi veiktu darbu LTV valdē. 1. aprīlī ir pēdējā darba diena diviem LTV valdes locekļiem, bet LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Belte darbu šajā amatā turpina.

„LTV valde kopumā savu darbu ir veikusi labi, ko apliecina LTV auditorijas pieaugums un skatītāju apmierinātība ar LTV veidoto saturu. NEPLP vārdā gribu izteikt pateicību visiem trim LTV valdes locekļiem par viņu paveikto trīs gadu laikā – par radošu pieeju televīzijas satura veidošanā un auditorijas paplašināšanu. Domāju, ka abiem LTV valdes locekļiem televīzijā iegūtā pieredze būs noderīga turpmākajā karjerā,“ saka NEPL padomes locekle Dace Ķezbere.

Kā zināms, divi LTV valdes locekļi finanšu vadības un programmu attīstības jautājumos pašlaik tiek meklēti konkursā. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

LTV valdes locekli finanšu vadības jautājumos meklēs jaunā konkursā

31.03.2016 12:53

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 31. marta sēdē uzklausīja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu kandidātu nominācijas komisijas ziņojumu par LTV valdes locekļu kanditātu izvērtēšanas procesu. Saskaņā ar nominācijas komisijas ziņojumu, konkursam uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos bija pieteikušies divi pretendenti, bet uz LTV valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos bija pieteikušies seši pretendenti. Pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem un intervijām, nominācijas komisija nolēma uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos nevirzīt nevienu no pretendentiem un ieteica NEPLP rīkot atkārtotu konkursu. Savukārt uz LTV valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos nominācijas komisija ieteica virzīt trīs kandidātus.

NEPLP pieņēma lēmumu rīkot jaunu konkursu uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos un šā gada 4. aprīlī lemt par tālāko konkursa norisi attiecībā uz LTV valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos.

Kā jau ziņots, NEPLP 24. februārī izsludināja konkursu uz diviem LTV valdes locekļu amatiem: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

LTV valdes locekļu konkursa nominācijas komisijā strādāja NEPL padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja), NEPL padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska, Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders, Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekle Baiba Strautmane, LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis. Komisijā bija iekļauts arī neatkarīgais eksperts ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne. Pēc konkursantu pieteikumu atvēršanas, atbilstoši MK noteikumos noteiktajam interešu konflikta ierobežojumam, LTV arodbiedrības pārstāve tālākajā komisijas darbā piedalīties nevarēja.

Esošās LTV valdes pilnvaru termiņš noslēdzas šā gada 2. aprīlī.

Darbu noslēdz LTV valdes locekļu atlases Nominācijas komisija

30.03.2016 13:22

VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu kandidātu Nominācijas komisija ir apstiprinājusi pretendentus uz šā gada 24. februārī konkursā izsludinātajiem LTV valdes locekļu amatiem un iesniegusi ieteicamo pretendentu sarakstu Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP). Nominācijas komisijas ziņojumu NEPLP uzklausīs 31. marta Padomes sēdē.

„LTV valdes konkursā tika izveidota Nominācijas komisija, kura savu darbu ir pabeigusi, proti, no visiem konkursantiem tika izraudzīti amatam atbilstošākie. Diemžēl, konkursa norises noslēgumā medijos ir publiskoti konkursa dalībnieku vārdi, kas ir uzskatāms par likuma pārkāpumu, visticamāk, ar mērķi ietekmēt turpmāko NEPLP darbu un panākt konkrētu pretendentu iecelšanu LTV valdē. Es šo situāciju vērtēju kā spiediena izdarīšanu uz NEPL Padomes locekļiem,“ norāda NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome“, Nominācijas komisija nodrošina, ka kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.

Kā jau ziņots, NEPLP 24. februārī izsludināja konkursu uz diviem LTV valdes locekļu amatiem: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Nominācijas komisijas uzdevums bija izvērtēt LTV valdes kandidātus un izvirzīt kandidātus ievēlēšanai katra valdes locekļa amatā. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

LTV valdes locekļu konkursa Nominācijas komisijā ir iekļauti: NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja); NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska, Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders, Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekle Baiba Strautmane, LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis. Komisijā iekļauts arī neatkarīgais eksperts ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne. Pēc konkursantu pieteikumu atvēršanas, atbilstoši MK noteikumos noteiktajam interešu konflikta ierobežojumam, LTV arodbiedrības pārstāvē tālākajā komisijas darbā piedalīties nevarēja.

Esošās LTV valdes pilnvaru termiņš noslēdzas šā gada 2. aprīlī.

Celmlauža balvai saņemti astoņi pieteikumi

23.03.2016 15:48

Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP) ir iesniegti astoņi pieteikumi „Celmlauža balvai“, kas ik gadu tiek piešķirta par radošu inovāciju televīzijas un radio jomā.

2015. gada „Celmlauža balvai“ ir nominēti:

 • LTV raidījums „Aizliegtais paņēmiens. „Operācija Bistro Frics““
 • Radio SWH Gold klausītāju lojalitātes programma „Zelta amulets“
 • LTV raidījums „Adreses“
 • Tiešraides televīzija „LMT Straume“
 • Latvijas reģionālo televīziju kopprojekts - raidījums „Nedēļa Latvijā“
 • SIA „Lattelecom“ kā TV satura veidotājs
 • OTV raidījums „Grāmatu pavēlnieks“
 • Rīga TV24 raidījums „Rampas Ugunis“

“Celmlauža balva” ir NEPLP iedibināts apbalvojums elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozarē, ko šogad pasniegs jau ceturto gadu (iepriekš balvu ir saņēmuši Latvijas jaunatklāšanas raidījums “TE!”, sabiedrisko mediju portāls LSM.lv un televīzijas kanāls Re:TV).

“Celmlauža balva” tiks pasniegta 8. aprīlī Spīķeru koncertzālē – ikgadējās Radio un televīzijas dienas ietvaros.

Pasākuma programma

Reģistrēties pasākumam iespējams šeit

Apstiprina grozījumus elektronisko mediju nozares stratēģijā

23.03.2016 15:36

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23. marta sēdē apstiprināja grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam.

Stratēģijā ietverts punkts par Latvijas sabiedrisko mediju vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes vadlīnijām. VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) ir jāizveido plānošanas dokuments – vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018. gadam izvērtējot situāciju mediju nozarē, izvirzot vidēja termiņa darbības stratēģijas ietvaros sasniedzamos mērķus un uzdevumus, kā arī, nosakot rezultatīvos rādītājus uzdevumu novērtēšanai. Sabiedriskā medija vidēja termiņa darbības stratēģiju jāizstrādā atbilstoši likumā noteiktajiem uzdevumiem sabiedriskajiem medijiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam darbības plānošanas triju gadu periodam. Vidēja termiņa darbības stratēģijas projekts jāizstrādā, savstarpēji sadarbojoties NEPLP, Sabiedriskajai konsultatīvajai padomei, LR un LTV valdēm.

Stratēģijā noteikts, ka NEPLP līdz 2017. gada 1. jūlijam ir jāizstrādā regulējums, kas paredz televīzijas pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanās kārtību. Sadarbībā ar Kultūras ministriju paredzēts sagatavot un virzīt grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL), nodrošinot NEPLP funkciju pārdali. NEPLP kompetencē tiktu atstātas regulatora funkcijas, bet neatkarīga sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kompetencē būtu Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldība un sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšana.

Saskaņā ar jauno stratēģijas redakciju, lemjot par programmu apraides aptveršanas zonu palielināšanu nacionālajiem vai reģionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, NEPLP vērtē tikai to mediju pieteikumus, kuru veidotās programmas ir 100% latviešu valodā vai svešvalodā. Netiek vērtēti to mediju pieteikumi, kuri pēdējā gada laikā ir administratīvi sodīti par būtiskiem pārkāpumiem vai ir tikuši sodīti par programmas darbības neatbilstību izsniegtās apraides atļaujas pamatnosacījumiem. Gadījumos, kad ir saņemti vairāki pieteikumi aptveršanas zonu palielināšanai, NEPLP priekšroku dod tām programmām, kurās lielāks ir Latvijā veidota satura īpatsvars, kā arī tiek vērtēta pašreizējās programmas koncepcijas piemērotība etniskajai, sociālajai un demogrāfiskajai situācijai konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā.

Apstiprina sabiedrisko mediju darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas

NEPLP apstiprināja sabiedrisko mediju - LR un LTV vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas. Tās izstrādātas, lai LR un LTV kā atsevišķas sabiedrisko mediju organizācijas izveidotu katra savu, bet vienlaikus savstarpēji saskaņotu plānošanas dokumentu – vidēja termiņa darbības stratēģiju galveno sabiedriskā labuma mērķrezultātu (nacionālās identitātes, valodas, kultūras un sociālās atmiņas stiprināšana; demokrātiskas un saliedētas sabiedrības veidošana; piederība Eiropas un starptautiskai kopienai; izglītības un zināšanu izplatīšana; radošuma un uzņēmības veicināšana; bērnu un jauniešu iesaiste) un operatīvākai mērķauditoriju sasniegšanai, iespējami lietderīgi izmantojot resursus mediju tehnoloģiskās saplūšanas apstākļos.

NEPLP noteikusi šādus papildu uzdevumi un prioritātes LR:

 • Veikt LR organizatoriskās struktūras izmaiņas (ietverot pamatojumu un nepieciešamo ieguldījumu novērtējumu) programmu plānošanas un programmu satura veidošanas funkciju turpmākai attīstībai.
 • Izstrādāt LR tehniskās modernizācijas plānu.
 • Izstrādāt LR programmu attīstības koncepciju iziešanai no reklāmas tirgus.
 • Ietvert Latvijas simtgades programmu LR satura plānošanā.
 • Palielināt reģionālās informācijas plūsmu LR programmās.
 • Ietvert koncepciju sporta tematikai veltītās informācijas palielināšanai.
 • Ietvert LR5–Pieci.lv programmas attīstības koncepciju.
 • Paplašināt satura piedāvājumu diasporas latviešu auditorijai.

NEPLP noteikusi šādus papildu uzdevumi un prioritātes LTV:

 • Izstrādāt jaunu LTV7 programmas koncepciju 2017.–2019. gadam kontekstā ar multimediju satura platformas izveidi interneta vidē jauniešu un ekonomiski aktīvu iedzīvotāju auditorijai krievu valodā, eventuāli sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem.
 • Izveidot LTV programmu diasporai pasaulē uz interneta platformas bāzes.
 • Īstenot Latvijas simtgades programmu kā galveno satura prioritāti.
 • Izstrādāt un īstenot LTV videoarhīvu digitalizēšanas, tālākas izmantošanas un pieejamības programmu.
 • Izstrādāt LTV programmu attīstības koncepciju iziešanai no reklāmas tirgus.
 • Attīstīt LTV satura izplatību visās iespējamās tehnoloģiskajās platformās.
 • Izstrādāt investīciju plānu tehnoloģisko iekārtu un aparatūras atjaunošanai.
 • Izstrādāt un realizēt LTV īpašumā esošo ēku apsaimniekošanas un tālākas racionālas izmantošanas plānu.

Konkursā par TV raidījumu veidošanu Latgalē krievu valodā uzvar Dautkom TV

23.03.2016 15:27

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23. marta sēdē apstiprināja uzvarētāju konkursā par TV raidījumu veidošanu krievu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Par konkursa uzvarētāju NEPLP atzina SIA “Dautkom TV” piedāvājumu.

“Dautkom TV” piedāvājums paredz veidot sabiedriski politisku raidījumu “Par un pret” (“Za i protiv”) krievu valodā. Raidījumi būs 40 minūšu gari raidījumi ar politiķu, politologu un dažādu jomu ekspertu dalību, un Latgales iedzīvotāju viedokļu atspoguļojumu par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. Iecerēts veidot vienu raidījumu divās nedēļās ar vismaz diviem atkārtojumiem. Raidījumi līdz šā gada beigām būs redzami “Dautkom TV” un arī “Re:TV” skatītājiem. Raidījuma mērķis ir radīt interesi krievvalodīgajā sabiedrības daļā par Latvijā aktuālajiem politiskajiem procesiem, Saeimas un citu institūciju pieņemtajiem lēmumiem. Tā mērķa auditorija ir Daugavpilī un Latgalē dzīvojošie krievvalodīgie iedzīvotāji. Raidījuma dalībniekiem būs iespēja izteikties latviešu valodā (tiks nodrošināts titrējums krievu valodā).

Uzņēmums “Dautkom TV” ir dibināts 1996. gadā un bez TV kanāla tā rīcībā ir arī laikraksts “Seičas”, kā arī divi interneta portāli. Uzņēmumā strādā 91 darbinieks, TV kanāla auditorija ir aptuveni 100 tūkstoši skatītāju.

Konkursa par TV programmu veidošanu mērķis ir sabiedriski politisku raidījumu veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas Latgalē. Konkursu finansējums ir 20 tūkstoši eiro.

Konkursā par TV raidījumu veidošanu Latgalē latviešu valodā NEPLP šā gada februārī atzina neatkarīgās producentu grupas SIA “Studija 3KM” piedāvājumu.

Izsludinot četrus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē, NEPLP šā gada sākumā uzsāka ieviest “Latgales elektronisko mediju programmu,” kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

NEPLP Latgales programmas ietvaros attīstās sadarbība starp Latvijas Radio un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

18.03.2016 09:58

15. martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) apmeklēja Latvijas Radio valdes priekšsēdētājs Aldis Pauliņš, valdes loceklis tehniskā nodrošinājuma jautājumos Uldis Lavrinovičs un Latgales multimediju studijas izveides projekta vadītājs Dzintris Kolāts. Tikšanās laikā tika noslēgts sadarbības līgums par prakses vietu nodrošināšanu studiju programmā „Reģionālie mediji un komunikācija” studējošajiem.

RTA strādā pie jaunas akadēmiskā maģistra studiju programmas „Reģionālie mediji un komunikācija”, kuras īstenošanu plānots uzsākt septembrī, savukārt jau šovasar Rēzeknē uzsāks darbu Latvijas Radio multimediju studija. Šis ir viens no uzdevumiem, kas tiek ieviests Latgales elektronisko mediju programmas ietvaros, ko iedzīvinājusi Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) un kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

RTA maģistra studiju programmas „Reģionālie mediji un komunikācija” mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus darbam reģionālajos medijos, kas pārzina reģiona specifiku un problemātiku, prot kritiski un analītiski izvērtēt informāciju un pārvalda jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Šī būs pirmā programma Latvijā, kuras pamatmērķis ir reģiona masu mediju studijas, jo pašlaik informācijas un komunikācijas zinātnes virzienā masu komunikācijas problēmas reģionā netiek atsevišķi akcentētas, lai gan reģionos vietējie plašsaziņas līdzekļi joprojām ir nozīmīgi informācijas vides veidotāji.

LTV valdes konkursā saņemti 8 pieteikumi

17.03.2016 16:21

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) līdz 17. marta plkst. 16.00 ir saņēmusi astoņus pieteikumus konkursā uz diviem VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu amatiem: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos.

Saskaņā ar NEPLP apstiprināto nolikumu konkursam uz LTV valdes locekļu amatiem, ko ir izskatījusi un apstiprinājusi LTV valdes locekļu kandidātu Nominācijas komisija, pretendentu vērtēšana var notikt vairākās kārtās. Pretendentu vērtēšanas termiņus Nominācijas komisija nosaka brīvi pēc saviem ieskatiem, bet tas nevar būt ilgāks par 31. martu. Nominācijas komisijas rekomendētos atbilstošākos kandidātus NEPLP aicinās uz interviju slēgtā Padomes sēdē.

Konkursa nolikumā fiksētas šādas prasības pretendentiem:

 • valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • atbilstoša augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā:
  • valdes loceklim programmu attīstības jautājumos – augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komunikācijas zinātnē, mediju, komunikācijas vai kultūras vadībā;
  • valdes loceklim finanšu jautājumos – augstākā izglītība biznesa vadībā, ekonomikā vai finansēs.
 • vismaz 5 gadus ilga darba pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā vai uzņēmumu vadībā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā.
 • nevainojama reputācija.
 • spēja garantēt LTV darbības politisko neitralitāti un redakcionālo neatkarību, prasme strādāt ar radošiem cilvēkiem, izpratne par modernajām tehnoloģijām un mediju industriju, prasme veidot uzņēmuma stratēģiju un pārvaldīt tā finanšu resursus, spēja formulēt, skaidrot un pārstāvēt LTV viedokli gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • profesionālās kompetences valdes loceklim programmu attīstības jautājumos:
  • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību;
  • izpratne par mediju sabiedrisko atbildību un sabiedriskajiem medijiem (misija, vīzija, mērķi un darbības specifika);
  • izpratne par organizāciju pārvaldību;
  • izpratne par sabiedriskā medija misiju un lomu demokrātiskā sabiedrībā;
  • satura un programmu plānošanas, veidošanas un izplatīšanas, finanšu, personāla, administratīvo resursu vadības un attīstības procesu vadība;
  • darba, mērķu plānošanas, organizēšanas, kontroles funkciju vadība;
  • komandas veidošanas un attīstības spējas;
  • spēja vadīt cilvēkus un procesus;
  • organizācijas pārstāvēšana valsts iestādēs, sabiedriskās organizācijās Latvijā un ārzemēs;
  • prasme lietot modernos multimediju (audio, video) rīkus.
 • profesionālās kompetences valdes loceklim finanšu vadības jautājumos:
  • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību;
  • izpratne par mediju sabiedrisko atbildību un sabiedriskajiem medijiem (misija, vīzija, mērķi un darbības specifika);
  • izpratne par organizāciju pārvaldību;
  • izpratne par sabiedriskā medija misiju un lomu demokrātiskā sabiedrībā;
  • biznesa, finanšu, personāla un administratīvo resursu vadības un attīstības procesu un funkciju vadība;
  • darba, mērķu plānošanas, organizēšanas, kontroles funkciju vadība;
  • komandas veidošanas un attīstības spējas;
  • spēja vadīt cilvēkus un procesus;
  • organizācijas pārstāvēšana valsts iestādēs, sabiedriskās organizācijās Latvijā un ārzemēs;
  • prasme lietot modernās multimediju sakaru iekārtas un biznesa vadības IT sistēmas.
  • sociālās kompetences: augsta atbildības sajūta un precizitāte, labas komunikācijas spējas, radoša pieeja darbam, mērķtiecība, stratēģiskā un konceptuālā domāšana, labas saskarsmes un prezentācijas prasmes.

Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt LTV valdes kandidātus un izvirzīt kandidātus ievēlēšanai katra valdes locekļa amatā.

Nominācijas komisijā ir iekļauti: NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja); NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska, Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders, Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekle Baiba Strautmane, LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis. Komisijā iekļauts arī neatkarīgais eksperts ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne.

Kā jau ziņots, NEPLP 24. februāra sēdē pieņēma vienbalsīgu lēmumu izsludināt konkursu uz divām LTV valdes locekļu vietām: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

Esošās LTV valdes pilnvaru termiņš noslēdzas šā gada 2. aprīlī.

Informācija par NEPLP sēdi 16. martā

16.03.2016 16:08

Administratīvi soda LTV, LR, SWH un Voxell

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16. marta sēdē par konstatētajiem pārkāpumiem uzlika administratīvos sodus VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV), AS „Radio SWH“, SIA „Voxell Baltic“ un VSIA „Latvijas Radio“ (LR).

Pārbaudot programmas LTV1 ierakstus 2015. gada oktobrī, novembrī un decembrī, NEPLP konstatēja, ka programmā vairākkārt pārkāpts reklāmas apjoma ierobežojums vienā raidstundā (konstatēti pieci šādi pārkāpumi). Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (EPLL) nosaka, ka sabiedriskajiem medijiem reklāmas apjoms nedrīkst pārsniegt 10% katrā raidstundā (t.i. 6 minūtes stundā). Ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt LTV administratīvo sodu – naudas sodu 700 eiro apmērā.

Pārbaudot AS „Radio SWH“ programmas „Radio SWH Gold“ ierakstus no 2015. gada 28. septembra līdz 4. oktobrim, NEPLP konstatēja, ka programmā ir pārkāpti „Radio SWH Gold“ apraides atļaujas pamatnosacījumi (programma 100% jāveido latviešu valodā, taču tajā tika pārraidītas ziņas krievu valodā). „Radio SWH“ atzīst programmas apraides atļaujas pārkāpumu. Ņemot vērā minētos pārkāpumus, NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt AS „Radio SWH“ administratīvo sodu – naudas sodu 500 eiro apmērā.

Pārbaudot AS „Radio SWH“ programmas „Radio SWH“ ierakstus 2015. gada novembrī, NEPLP konstatēja ilgstošas reklāmas (reklāmas sižets, kas pārsniedz 90 sekundes) izvietojumus, kas nav atdalīti no pārējās programmas likumā noteiktajā kārtībā, tā, lai klausītāji pilnībā un nepārprotami atpazītu ilgstošu reklāmu. Par konstatētajiem pārkāpumiem, NEPLP pieņēma lēmumu izteikt AS „Radio SWH“ brīdinājumu.

Pārbaudot SIA „Voxell Baltic“ programmas „Multimania“ ierakstus no 2015. gada 27. jūlija līdz 2. augustam, NEPLP konstatēja, ka programma pilnībā tiek demonstrēta svešvalodā. Ņemot vērā, ka SIA „Voxell Baltic“ apraides atļaujā noteikts, ka 70% no nedēļas raidlaika jānodrošina latviešu valodā, bet 30% - svešvalodās, NEPLP konstatēja EPLL pārkāpumu. SIA „Voxell Baltic“ pārstāvis Arnis Kuprišs sēdē atzina programmā pieļauto pārkāpumu un norādīja, ka galvenā TV kanāla auditorija ir NVS valstis (aptuveni 12 miljoni mājsaimniecību). Uzņēmums ir apņēmies Latvijā tirgū nodrošināt apraides atļaujā noteikto valodas proporciju. NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt SIA „Voxell Baltic“ administratīvo sodu – naudas sodu 1000 eiro apmērā, kā arī vienojās noslēgt administratīvo līgumu ar SIA „Voxell Baltic“ par minētā pārkāpuma novēršanu.

Pārbaudot LR programmas „Latvijas Radio 2“ 2015. gada 13. oktobra ierakstus, NEPLP konstatēja, ka raidījumā „Autodroms“ tiek popularizēts viens konkrēts uzņēmums, proti, tiek detalizēti aprakstīta uzņēmuma darbība, vairākkārt pieminēts tā nosaukums, uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi, akcijas. Paziņojums nav nepārprotami nodalīts no citām programmas daļām. LR savos paskaidrojumos atzīst, ka minētā intervija satur reklāmas pazīmes, kas uzskatāms par darba un disciplīnas un LR normatīvo aktu pārkāpuma, taču LR rīcībā nav informācijas, ka šī būtu bijusi iecerēta kā reklāma un LR nepiekrīt tam, ka intervija būtu kvalificējama kā slēpts audio komerciāls paziņojums. LR informē, ka civiltiesiskās attiecības ar attiecīgā raidījuma autoru ir pārtrauktas. Par slēpta audio komerciāla paziņojuma izplatīšanu NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt LR administratīvo sodu – naudas sodu 700 eiro apmērā.

Groza retranslācijas un apraides atļaujas

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „M.L.Grupa“ izsniegtajā apraides atļaujā programmas „Ģimenes TV“ raidīšanai.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Kopideja“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā.

NEPLP anulēja elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Multitone Balt“ izsniegto retranslācijas atļauju.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Infonet Sistēmas“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi februārī

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “4.vara” (programma „Sportacentrs.com TV“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada februārī.  Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu februārī realizētie darbi tiks kompensēti 35 546 eiro apmērā.

NEPLP apstiprināja daļu no sabiedriskā pasūtījuma, ko februārī izpildījis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS “TV Latvija” (programma “Rīga TV24”). NEPLP apstiprināja izpildītos darbus 9 925 eiro apmērā, kā arī nolēma kompensēt izmaksas 13 452 eiro apmērā par dokumentālās filmas „Okupācijas muzejs“ sagatavošanu.

NEPLP piešķir apraides atļauju „TV-21“, apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi, lemj par radio frekvencēm

10.03.2016 14:45

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 10. marta sēdē izskatīja SIA „TV-21R“ iesniegumu par pārrobežu programmas „TV-21“ izveidošanu un piešķīra tai apraides atļauju. Līdz šim „TV-21“ programma tika raidīta, balstoties uz Krievijā izsniegtu masu informācijas līdzekļa licenci un apraides atļauju. Kā NEPLP sēdē informēja „TV-21“ komercdirektors Valdis Zvīdris, filmu kanāls „TV-21“ ir dibināts 1996. gadā Krievijā, tas ik gadu pārraida 250 līdz 330 mākslas filmas. „TV-21“ aptveršanas zona aptver Latviju, Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju, Ukrainu, Krieviju, Moldovu, Gruziju, Armēniju, Azerbaidžānu, Turkmenistānu, Tadžikistānu, Kazahstānu, Kirgīziju, Uzbekistānu. Filmu kanālam ir aptuveni 7,8 miljoni abonentu.

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “4.vara” (programma „Sportacentrs.com TV“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada janvārī.  Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu janvārī realizētie darbi tiks kompensēti 35 700 eiro apmērā. Saskaņā ar NEPLP iesniegto atskaiti, „Sportacentrs.com TV“ programmā janvārī demonstrētas dažādu sporta veidu sacensības, piemēram, “Elvi” florbola virslīgas, “Triobet” Baltijas basketbola līgas, FIBA eirokausa basketbolā sievietēm, Latvijas hokeja virslīgas, Baltijas volejbola līgas un citas spēles.

Pamatojoties uz VAS „Elektroniskie sakari“ sniegto informāciju par aktuālo stāvokli FM frekvenču izmantošanā, NEPLP pieņēma lēmumu, ka radio frekvences Liepājā 88,9 MHz, Ventspilī 106,0 MHz, Pāvilostā 99,7 MHz, Tukumā 89,6 MHz, Valkā 104,5 MHz, Lielvārdē 97,9 MHz un Rucavā 98,6 MHz tiek izmantotas nacionālo vai reģionālo komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas aptveršanas zonas palielināšanai. Pieteikumi par radio programmu aptveršanas zonu palielināšanu jāiesniedz līdz 11. aprīlim.

Izsludina konkursu uz divām LTV valdes locekļu vietām

03.03.2016 17:19

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 3. marta sēdē izsludināja konkursu uz diviem VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu amatiem: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. NEPLP apstiprināja nolikumu konkursam uz LTV valdes locekļu amatiem, ko ir izskatījusi un apstiprinājusi LTV valdes locekļu kandidātu Nominācijas komisija.

Pieteikumi konkursam pretendentiem NEPLP jāiesniedz līdz 17. marta plkst. 16.00. Papildu citiem dokumentiem, pretendentiem uz valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos jāiesniedz sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas turpmākajiem pieciem gadiem, bet pretendentiem uz valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos – redzējumu par sabiedriskās televīzijas finansēšanas modeli, modelējot iespējamo LTV iziešanu no reklāmas tirgus.

Konkursa nolikums paredz, ka pretendentu vērtēšana var notikt vairākās kārtās. Pretendentu vērtēšanas termiņus Nominācijas komisija nosaka brīvi pēc saviem ieskatiem, bet tas nevar būt ilgāks par 31. martu. NEPLP, pieņemot gala lēmumu, Nominācijas komisijas rekomendētos atbilstošākos kandidātus aicinās uz interviju slēgtā Padomes sēdē.

Konkursa nolikumā fiksētas šādas prasības pretendentiem:

 • valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • atbilstoša augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā:
  • valdes loceklim programmu attīstības jautājumos – augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komunikācijas zinātnē, mediju, komunikācijas vai kultūras vadībā;
  • valdes loceklim finanšu jautājumos – augstākā izglītība biznesa vadībā, ekonomikā vai finansēs.
 • vismaz 5 gadus ilga darba pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā vai uzņēmumu vadībā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā.
 • nevainojama reputācija.
 • spēja garantēt LTV darbības politisko neitralitāti un redakcionālo neatkarību, prasme strādāt ar radošiem cilvēkiem, izpratne par modernajām tehnoloģijām un mediju industriju, prasme veidot uzņēmuma stratēģiju un pārvaldīt tā finanšu resursus, spēja formulēt, skaidrot un pārstāvēt LTV viedokli gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • profesionālās kompetences valdes loceklim programmu attīstības jautājumos:
  • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību;
  • izpratne par mediju sabiedrisko atbildību un sabiedriskajiem medijiem (misija, vīzija, mērķi un darbības specifika);
  • izpratne par organizāciju pārvaldību;
  • izpratne par sabiedriskā medija misiju un lomu demokrātiskā sabiedrībā;
  • satura un programmu plānošanas, veidošanas un izplatīšanas, finanšu, personāla, administratīvo resursu vadības un attīstības procesu vadība;
  • darba, mērķu plānošanas, organizēšanas, kontroles funkciju vadība;
  • komandas veidošanas un attīstības spējas;
  • spēja vadīt cilvēkus un procesus;
  • organizācijas pārstāvēšana valsts iestādēs, sabiedriskās organizācijās Latvijā un ārzemēs;
  • prasme lietot modernos multimediju (audio, video) rīkus.
 • profesionālās kompetences valdes loceklim finanšu vadības jautājumos:
  • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību;
  • izpratne par mediju sabiedrisko atbildību un sabiedriskajiem medijiem (misija, vīzija, mērķi un darbības specifika);
  • izpratne par organizāciju pārvaldību;
  • izpratne par sabiedriskā medija misiju un lomu demokrātiskā sabiedrībā;
  • biznesa, finanšu, personāla un administratīvo resursu vadības un attīstības procesu un funkciju vadība;
  • darba, mērķu plānošanas, organizēšanas, kontroles funkciju vadība;
  • komandas veidošanas un attīstības spējas;
  • spēja vadīt cilvēkus un procesus;
  • organizācijas pārstāvēšana valsts iestādēs, sabiedriskās organizācijās Latvijā un ārzemēs;
  • prasme lietot modernās multimediju sakaru iekārtas un biznesa vadības IT sistēmas.
  • sociālās kompetences: augsta atbildības sajūta un precizitāte, labas komunikācijas spējas, radoša pieeja darbam, mērķtiecība, stratēģiskā un konceptuālā domāšana, labas saskarsmes un prezentācijas prasmes.

Kā jau ziņots, Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt LTV valdes kandidātus un izvirzīt kandidātus ievēlēšanai katra valdes locekļa amatā.

Nominācijas komisijā ir iekļauti: NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja); NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska, Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders, Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekle Baiba Strautmane, LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis. Komisijā iekļauts arī neatkarīgais eksperts ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne.

Kā jau ziņots, NEPLP 24. februāra sēdē pieņēma vienbalsīgu lēmumu izsludināt konkursu uz divām LTV valdes locekļu vietām: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

Esošās LTV valdes pilnvaru termiņš noslēdzas šā gada 8. aprīlī.

Konkursa nolikums

Informācija par NEPLP sēdi 3. martā

03.03.2016 16:54

Apstiprina papildinātu LTV statūtu redakciju

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 3.marta sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) statūtus, kas papildināti ar vairākiem jauniem punktiem. Jaunajā LTV statūtu redakcijā noteikts, ka uzņēmuma uzdevums ir sabiedrībai paredzēta plaša un daudzveidīga programmu kopuma, kuru finansē un uzrauga sabiedrība, veidošana un publiska izplatīšana. Noteikts, ka LTV valde trīs cilvēku sastāvā tiek ievēlēta uz pieciem gadiem. Par valdes locekli var ievēlēt personu, kurai ir laba reputācija, augstākā izglītība un vismaz piecu gadu ilga profesionālā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā vai uzņēmuma vadībā. Papildus ierobežojumiem, kas likumos noteikti valsts amatpersonām, LTV valdes loceklis nedrīkst darboties politiskā partijā vai apvienībā un nedrīkst būt neviena elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks.

Pagarina termiņu iTV darbības uzsākšanai

NEPLP pieņēma lēmumu pagarināt SIA „Riga Pictures Company“ programmas „iTV“ darbības (raidīšanas) uzsākšanas termiņu līdz šā gada 31.decembrim. „Riga Pictures Company“ līdz 2017.gada 10.janvārim jāiesniedz NEPLP apliecinājums par programmas darbības uzsākšanu. Ja šāds apliecinājums netiks iesniegts, NEPLP anulēs minētajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim izsniegto apraides atļauju.

NEPLP 3.marta sēdē apstiprināja grozījumus SIA „Latvijas Mobilais Telefons“, SIA „Scintilla“, SIA „ARTS“, SIA „OSTKOM“, SIA „LIVAS KTV“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

Pagarina termiņu "Celmlauža balvas" pretendentu pieteikšanai līdz 4. martam

29.02.2016 14:53

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aicina ikvienu TV skatītāju un radio klausītāju iesūtīt savu nomināciju “Celmlauža balvai”, kas ik gadu tiek piešķirta par radošu inovāciju televīzijas un radio jomā. “Celmlauža balva” ir NEPLP iedibināts apbalvojums elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozarē, ko šogad pasniegs jau ceturto gadu (iepriekš balvu ir saņēmuši Latvijas jaunatklāšanas raidījums “TE!”, sabiedrisko mediju portāls LSM.lv un televīziju kanāls Re:TV).

 Nominē savu Celmlauža balvas pretendentu:

Iesūtītās nominācijas vērtēs NEPL padome.

“Celmlauža balva” tiks pasniegta 8. aprīlī Spīķeru koncertzālē – ikgadējās Radio un televīzijas dienas ietvaros. Balvu var piešķirt Latvijā reģistrētam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, neatkarīgajam producentam vai individuālam pretendentam.

“Celmlauža balvas” piešķiršanas nolikums.

 

Informācija par Radio un televīzijas dienu 2015

Izveido LTV valdes locekļu kandidātu nominācijas komisiju

29.02.2016 13:52

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 29. februāra sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu kandidātu nominācijas komisijas sastāvu. Tajā iekļauti:

 • NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja);
 • NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska (komisijas locekle);
 • NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);
 • NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekle Baiba Strautmane (komisijas locekle);
 • LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis).

Komisijā iekļauts arī neatkarīgais eksperts ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne.

Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt LTV valdes kandidātus un izvirzīt kandidātu ievēlēšanai katra valdes locekļa amatā.

Nominācijas komisija:

 • detalizēti definē valdes kandidātu novērtēšanas kritērijus, pamatojoties uz valdes locekļiem nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, kā arī kandidātu atbilstības novērtēšanas metodes;
 • pieņem lēmumu par kandidātu atbilstības novērtēšanas kārtību;
 • ir tiesīga īstenot kandidātu novērtēšanas procesu vairākās kārtās, ietverot sākotnējo pārbaudi, lai pārliecinātos par kandidātu atbilstību pamatprasībām, un kompetenču un profesionālās pieredzes novērtēšanu saskaņā ar nominācijas komisijā apstiprināto kritēriju sarakstu;
 • aizpilda kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapu un apkopo rezultātus;
 • novērtē NEPLP iesniegtā kandidātu sarakstā iekļauto personu atbilstību un sagatavo priekšlikumus par ieteicamajiem kandidātiem katram valdes locekļu amatam.

Kā jau ziņots, NEPLP 24. februāra sēdē pieņēma vienbalsīgu lēmumu izsludināt konkursu uz divām LTV valdes locekļu vietām: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

Esošās LTV valdes pilnvaru termiņš noslēdzas šā gada aprīlī.

Atkārtoti izsludina konkursus par radio un TV raidījumu veidošanu Latgalē krievu valodā

25.02.2016 16:01

NEPLP 24. februāra sēdē izsludināja konkursu par raidījumu veidošanu krievu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas, kā arī konkursu par raidījumu veidošanu krievu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas.

Konkursa par radio programmu veidošanu mērķis ir ziņu, diskusiju un analītisko raidījumu veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida Latgalē, krieviski runājošās auditorijas sasniegšanai. Šī konkursa finansējums ir 11 813 eiro.

Konkursa par TV programmu veidošanu mērķis ir sabiedriski politisku raidījumu veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas Latgalē. Konkursu finansējums ir 20 tūkstoši eiro.

Konkursā var piedalīties reģionālie un vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas nodrošina oriģinālu audio un TV programmu veidošanu un raidīšanu krievu valodā Latgalē, kā arī producenti vai producentu grupas, kas noslēgušas vienošanos par raidlaiku reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos Latgalē.

Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 7. martam, pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiks līdz 24. martam.

Radio konkursa nolikums pieejams šeit.

Televīzijas konkursa nolikums pieejams šeit.

Informācija par NEPLP sēdi 24. februārī

24.02.2016 15:24

Apstiprina LTV sabiedriskā pasūtījuma izpildi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 24. februāra sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2015. gadā. Saskaņā ar LTV iesniegto pārskatu, visi NEPLP izvirzītie sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi ir izpildīti. Sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi un to izpilde 2015. gadā:

Noturēt LTV kanālu kopējo skatīšanās laika daļu (CSOV%4+) lielāku par 17%.

Uzdevums izpildīts daļēji. LTV kanālu skatīšanās laika daļa 2015.g. ir 16,6%.

Noturēt programmas LTV1 skatīšanās laika daļu auditorijā 35–64 lielāku par 9%.

Uzdevums izpildīts ar uzviju. LTV1 skatīšanās laika daļa auditorijā 35–64 ir 9,6%.

Līdz 2015.g. beigām palielināt LTV interneta platformu (LTV.lv + LSM.lv) sasniegto interneta auditoriju līdz 240 000 unikālajiem lietotājiem mēnesī.

Uzdevums izpildīts ar uzviju. LTV interneta platformu sasniegtā auditorija 2015.g. novembrī un decembrī – attiecīgi 275 000 un 250 000 unikālo lietotāju.

Palielināt LTV auditorijas apmierinātību ar satura kvalitāti līdz 70%.

Uzdevums izpildīts ar uzviju. 2015.g. ar satura kvalitāti apmierināti bija 75% LTV auditorijas.

Finansējuma pieaugums attiecībā pret LTV 2014.g. + 7%, palielinot reklāmas ieņēmumus un sponsoru ieņēmumus par 15% attiecībā pret 2014.g.

Uzdevums izpildīts daļēji. Pēc provizoriskajiem datiem, ieņēmumi no reklāmas un sponsoriem pieauga par 8%. Budžeta dotācija 2015.g. palielinājās par 8% (ieskaitot t.s. jauno politikas iniciatīvu piešķīrumus). Kopējais finansējums LTV samazinājās par 11%, jo samazinājās budžeta dotācijas vienreizējām aktivitātēm.

Kā pārskatā norāda LTV, 2015. gadā LTV1 ir izdevies kļūt par otro skatītāko TV kanālu Latvijā, sasniedzot 9,7% lielu skatīšanās laiku. Kopējais LTV kanālu rezultāts ir nedaudz sliktāks par plānoto – skatīšanās laika daļa sasniegusi 16,6% plānoto 17% vietā. LTV norāda, ka tas noticis objektīvu iemeslu dēļ – par 1,5% ir samazinājusies LTV7 skatīšanās laika daļa (samazinājās sporta raidījumu apjoms, jo 2015. gadā nenotika Olimpiskās spēles, Pasaules kauss futbolā, KHL Jaunatnes līgas spēļu translācijas pārgāja pie komercmedijiem, samazinājās basketbola saturs).

Izvērtējot LTV veidotā oriģinālsatura apjomu un budžeta izpildi 2015. gadā, LTV abās programmās izveidojusi saturu 2521 stundas garumā, bet budžets oriģinālsatura veidošanai sasniedza 8,49 miljonus eiro (neskaitot sporta spēļu pārraides). Salīdzinājumam – 2014. gadā oriģinālsatura apjoms sasniedza 2420 stundas, bet budžets sasniedza 7 miljonus eiro (neskaitot sporta spēļu pārraides). Pieaugumu kopējā oriģinālsatura apjomā LTV neļāva sasniegt sporta spēļu translāciju apjoma samazinājums par 363,5 stundām, kas pamatā saistīts ar Olimpisko spēļu un Pasaules kausa futbolā translācijām LTV7 programmā 2014. gadā, norāda LTV.

Vērtējot dažādus satura virzienus, piemēram, ziņu raidījumu apjoms 2015. gadā kopumā sasniedza 1227 stundas, bet budžets – 2,33 miljoni eiro (2014. gadā 1006 stundas un 2,47 miljoni eiro). Informatīvi analītisko programmu apjoms pērn sasniedza 414 stundas, bet budžets – 1,6 miljoni eiro (2014. gadā 378 stundas un 1,19 miljoni eiro). Bērnu un pusaudžu programmu apjoms 2015. gadā ir sasniedzis 151 stundu, šo raidījumu budžets – 783 tūkstoši eiro (2014. gadā 51 stunda un 299 tūkstoši eiro).

NEPLP sēdē iepazinās ar LTV finanšu un saimnieciskās darbības operatīvajiem rezultātiem 2015. gadā. NEPLP uzklausīja LTV valdes ziņojumu, kā arī LTV auditora – SIA „KPMG Baltics“ – starpziņojumu par 2015. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu un NEPLP revīzijas komisijas ziņojumu.

Atkārtoti izsludina konkursus par radio un TV raidījumu veidošanu Latgalē krievu valodā

NEPLP 24. februāra sēdē izsludināja konkursu par raidījumu veidošanu krievu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas, kā arī konkursu par raidījumu veidošanu krievu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas.

Konkursa par radio programmu veidošanu mērķis ir ziņu, diskusiju un analītisko raidījumu veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida Latgalē, krieviski runājošās auditorijas sasniegšanai. Šī konkursa finansējums ir 11 813 eiro.

Konkursa par TV programmu veidošanu mērķis ir sabiedriski politisku raidījumu veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas Latgalē. Konkursu finansējums ir 20 tūkstoši eiro.

Konkursā var piedalīties reģionālie un vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas nodrošina oriģinālu audio un TV programmu veidošanu un raidīšanu krievu valodā Latgalē, kā arī producenti vai producentu grupas, kas noslēgušas vienošanos par raidlaiku reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos Latgalē.

Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 7. martam, pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiks līdz 24. martam.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “TV Latvija” sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi š.g. janvārī.

NEPLP lemj sludināt konkursu uz divām LTV valdes locekļu vietām un pagarināt līgumu ar Ivaru Belti

24.02.2016 14:44

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 24. februāra sēdē izvērtēja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes priekšsēdētāja Ivara Beltes, valdes locekļa programmu attīstības jautājumos Sergeja Ņesterova un valdes locekļa finanšu un tehnoloģiju jautājumos Māra Skujiņa darbību LTV valdē no 2103. līdz 2016. gadam. Esošās LTV valdes pilnvaru termiņš noslēdzas šā gada aprīlī.

Ņemot vērā LTV sabiedriskā pasūtījuma izpildi, LTV attīstību kopumā, sasniegto auditoriju, zīmola attīstību, LTV darbinieku pausto viedokli š.g. 18. februārī, kā arī neatkarīgā eksperta (Vidzemes Augstskolas pētnieks Dr. sc. comm. Jānis Buholcs) atzinumu, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu izsludināt konkursu uz divām LTV valdes locekļu vietām: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos.

Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

Kā sēdē norādīja par LTV darbības pārraudzību atbildīgā NEPL padomes locekle Dace Ķezbere: „Atbalstu līguma pagarināšanu ar valdes priekšsēdētāju, jo redzu viņa vīziju LTV turpmākajai attīstībai, novērtēju līdz šim sasniegto un ņemu vērā arī viņam pausto kolektīva atbalstu. Turklāt, LTV ir uzsākti vairāki nozīmīgi projekti, kuri ir jāturpina un te ļoti būtisks ir un būs esošā LTV vadītāja ieguldījums.“

Kā jau ziņots š.g. 18. februārī notika NEPLP izbraukuma sēde LTV, kurā LTV Arodbiedrība pauda atbalstu I.Beltem darba turpināšanai LTV valdes priekšsēdētāja amatā.

Informācija par NEPLP sēdi 22. februārī

22.02.2016 16:55

Konkursā par radio raidījumu veidošanu Latgalē krievu valodā uzvar SWH+ un Ef-Ei

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. februāra sēdē apstiprināja uzvarētājus konkursā par radio raidījumu veidošanu krievu valodā 2016.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Par konkursa uzvarētājiem NEPLP atzina “Radio SWH+ Latgale” un “Ef-Ei” piedāvājumus.

“Radio SWH+ Latgale” piedāvājums paredz veidot Latgales reģiona notikumu apskatus (divas reizes nedēļā) un nedēļas intervijas, ko veidos “Radio SWH+” Latgales studijas žurnālisti un producenti. “Radio SWH+ Latgale” veidotie raidījumi līdz gada beigām izmaksās 19 149 eiro (ieskaitot PVN).

Radio “Ef-Ei” piedāvājums paredz veidot trīs raidījumus: “Latvija – mūsu valsts” (reizi nedēļā), “Jurista bezmaksas konsultācijas” (reizi nedēļā) un “Kultūras ziņas” (reizi nedēļā). Radio “Ef-Ei” veidotie raidījumi līdz gada beigām izmaksās 20 tūkstošus eiro (ieskaitot PVN).

Ņemot vērā, ka konkursa finansējums kopumā ir 51 tūkstotis eiro, par atlikušo summu NEPLP var izsludināt jaunu konkursu.

Kā jau ziņots, konkursā par radio raidījumu veidošanu latviešu valodā uzvarēja producentu grupa SIA „Lietišķā Latgale“, kas veidos raidījumus „Pi myusium Latgolā“ latviešu un latgaliešu valodās. Raidījumus iecerēts pārraidīt vietējās un reģionālajās radiostacijās („Latgales Radio“, „Ef-Ei“, „Divu Krastu Radio“, „Radio Marija Latvija“), kā arī internetā.

Sludinās jaunu konkursu par TV raidījumu veidošanu Latgalē

NEPLP pieņēma lēmumu nākamajā sēdē izsludināt jaunu konkursu par TV raidījumu veidošanu krievu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Šāds lēmums tika pieņemts, iepazīstoties ar konkursa vienīgā pretendenta – SIA “Dautkom TV” – iesniegto piedāvājumu. NEPLP secināja, ka konkursanta piedāvājums neatbilst izsludinātā konkursa mērķim – sabiedriski politisku raidījumu veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas Latgalē.

Kā jau ziņots, šī konkursa finansējums ir 20 tūkstoši eiro. Sabiedriskais pasūtījums paredzēts reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un producentu grupām Latgales reģionā.

Kā jau ziņots, NEPLP 11. februārī apstiprināja uzvarētāju konkursā par TV raidījumu veidošanu latviešu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Par konkursa uzvarētāju NEPLP atzina neatkarīgās producentu grupas SIA “Studija 3KM” piedāvājumu, kas šogad veidos 15 izglītojošus raidījumus ciklā “Sajūti Latgali” (katru – 27 minūšu garumā).

Izsludinot četrus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē, NEPLP šā gada sākumā uzsāka ieviest “Latgales elektronisko mediju programmu,” kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

Apvieno radiostacijām izsniegtās apraides atļaujas

NEPLP atbalstīja radio programmu „Radio TEV“ (SIA „Mans Radio“), „Radio SWH Gold“, „Radio SWH Plus“, „Radio Skonto Vidzeme“, „Radio Skonto Kurzeme“ izsniegto apraides atļauju apvienošanu vienā apraides atļaujā katrai radiostacijai.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi

Saskaņā ar „Re:TV“ iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi par janvāri tiks kompensēti 27 505 eiro apmērā.

 

Uzklausa LTV valdes atskaiti par paveikto trīs gadu laikā

18.02.2016 15:02

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izbraukuma sēdē Latvijas Televīzijā (LTV) uzklausīja LTV valdes locekļu Ivara Beltes, Sergeja Ņesterova un Māra Skujiņa atskaiti par paveikto aizvadīto trīs gadu laikā.

Uzrunājot LTV kolektīvu, NEPLP un Sabiedriskās konsultatīvās padomes pārstāvjus, Ivars Belte uzsvēra, ka kopš 2013. gada ir izdevies paveikt nozīmīgas pārmaiņas, stiprinot LTV saturu un zīmolu, žurnālistu profesionalitāti, piesaistot skatītāju uzmanību.

„Man ir lepnums par ziņu dienesta darbu, par darba organizāciju, uzdrīkstēšanos, par sarežģītām tiešraidēm, ko esam nodrošinājuši, par jaunajiem seriāliem, balvu „Kilograms kultūras“ kopā ar Latvijas Radio, par mūsu veidotajām dokumentālajām filmām, par LTV darbinieku atbildību,“ uzrunā sacīja I.Belte. Viņaprāt, papildu LTV satura un tehnoloģiskajai attīstībai, nozīmīgākās vērtības, par kurām arī turpmāk jārūpējas LTV vadībai, ir ziņu dienesta redakcionālā neatkarība un LTV zīmols - uzticamība, auditorijas piesaiste zīmolam.

S.Ņesterovs savā uzrunā norādīja, ka LTV trīs gadu laikā ir godam pildījusi un turpina pildīt galveno sabiedriskā medija uzdevumu – kalpot Latvijas sabiedrības interesēm. Paveikto darbu satura stiprināšanā pierāda, ka no ceturtās vietas Latvijā skatītāko TV kanālu topā, LTV ir izdevies nostiprināties otrajā vietā, uzsvēra S.Ņesterovs.

LTV Arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Sarmīte Plūme sēdes dalībniekus informēja, ka arodbiedrības valdes sēdes darba kārtībā izskatīti divi jautājumi - par atbalsta izteikšanu darba turpināšanai LTV valdes locekļiem Ivaram Beltem un Sergejam Ņesterovam. Arodbiedrības septiņi valdes locekļi vienbalsīgi atbalstījuši to, lai LTV valdes priekšsēdētāja amatā darbu turpinātu I.Belte, bet S.Ņesterova turpmāko darbību valdē atbalstījuši daži no arodbiedrības valdes locekļiem.

Ņemot vērā, ka šā gada aprīlī noslēdzas esošās LTV valdes pilnvaru termiņš, NEPLP šobrīd veic nepieciešamos priekšdarbus, lai nepieciešamības gadījumā, likumā noteiktā kārtībā, tiktu izraudzīta jauna LTV valde. 24. februārī NEPLP tiksies ar LTV valdes locekļiem, lai vērtētu katra valdes locekļa darbu.

Konkursā par TV raidījumu veidošanu Latgalē latviešu valodā uzvar Studija 3KM

11.02.2016 15:42

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 11. februāra sēdē apstiprināja uzvarētāju konkursā par TV raidījumu veidošanu latviešu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Par konkursa uzvarētāju NEPLP atzina neatkarīgās producentu grupas SIA “Studija 3KM” piedāvājumu.

“Studija 3KM” konkursā piedāvā veidot 15 izglītojošus raidījumus ciklā “Sajūti Latgali” (katru – 27 minūšu garumā), kas līdz gada beigām būs skatāmi televīzijā Re:TV un internetā. Raidījumos iecerēts atspoguļot šādas tēmas: latgaliešu valoda, sabiedriski aktuālie notikumi Latgalē, uzņēmēju veiksmes stāsti, Latgales tradīcijas, neparastie latgalieši u.c. Raidījumu cikla mērķis ir veicināt sabiedrības saliedēšanu un stiprināt valsts valodas pozīcijas, kā arī iespējami plaši informēt par Latgali un latgaliešiem.

Kā jau ziņots, šī konkursa finansējums ir 35 571 eiro. Sabiedriskais pasūtījums paredzēts reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un producentu grupām Latgales reģionā. Finansējuma mērķis ir sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu īstenošana, lai panāktu Latvijas identitātes un piederības sajūtas stiprināšanu caur reģionālās un vietējās identitātes apzināšanos un veicināšanu, šajā procesā iesaistot Latgales reģiona pārstāvjus, kā mediju satura veidotājus un izplatītājus.

Izsludinot četrus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē, NEPLP šā gada sākumā uzsāka ieviest “Latgales elektronisko mediju programmu,” kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

Informācija par NEPLP sēdi 11. februārī

11.02.2016 15:39

LSM.lv pārvaldi īstenos LTV

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 11. februāra sēdē apstiprināja VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) un VSIA “Latvijas Radio” (LR) valdes vienošanos, kas paredz, ka LTV un LR vienotā ziņu portāla LSM.lv administratīvo un finanšu pārvaldi īsteno LTV.

Šī lēmuma izpildei NEPLP vērsīsies Finanšu ministrijā ar apropriācijas lūgumu par valsts dotācijas līdzekļu 142 568 eiro apmērā pārcelšanu no LR budžeta uz LTV budžetu, kas nepieciešams LSM.lv funkciju nodrošināšanai. LTV un LR valdēm uzdots iesniegt NEPLP LSM.lv darbinieku struktūras un darba attiecību izmaiņu plānu.

Organizējot LSM.lv saturisko darbību, plānojot LSM.lv attīstību un stratēģiskos jautājumus, LTV un LR valdēm uzdots ievērot sekojošus principus, nepieciešamības gadījumā pārskatot savstarpējās sadarbības līgumu:

 • LSM.lv ir LTV un LR kopīga platforma, kura piedāvā interneta lietotājiem sabiedrisko mediju (LTV un LR) veidoto saturu dažādās interneta platformās – audio, video, teksta un vizuālajā formā;
 • LSM.lv ir primārā un prioritārā vieta LTV un LR saturam internetā. LSM.lv ir arī prioritārā platforma LTV un LR saražotajam papildu saturam, kurš nav raidīts – izplatīts publiskai uztveršanai;
 • LSM.lv saturiski tiek organizēts kā daļa no LTV un LR sabiedriskā pasūtījuma. Tas sevī ietver gan redakcionālo, gan marketinga gan arī tehnoloģisko vienotību ar attiecīgajām LTV un LR struktūrvienībām un resursiem.

Atbalsta LR pieprasījumu par papildu finansējumu Olimpiskajām spēlēm

NEPLP atbalstīja valsts SIA „Latvijas Radio“ pieprasījumu par papildu finansējuma pieprasījumu 35 tūkstošu eiro apmērā XXXI Vasaras Olimpisko spēļu Riodažaneiro atspoguļošanai radio programmās. Finansējums paredzēts radio raidījumu veidošanai gan pirms olimpiādes, gan tās laikā un pēc spēļu noslēguma.

Izvērtēs LTV valdes darbu

NEPLP pieņēma lēmumu veikt valsts SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu Ivara Beltes, Sergeja Ņesterova un Māra Skujiņa darbības izvērtējumu. Saskaņā ar NEPLP lēmumu, līdz šā gada 24. februārim:

 • tiks veikta LTV finanšu rādītāju analīze, t.sk. pārbaudot naudas plūsmas atbilstību plānam, peļņas un zaudējumu aprēķinu u.c. informāciju (veiks LTV revīzijas komisija);
 • tiks izvērtēts valdes locekļu pilnvaru termiņā paveiktais sabiedriskā pasūtījumā plānošanā un izpildē atbilstoši NEPLP izvirzītajiem uzstādījumiem (neatkarīgu ekspertīzi, balstoties uz LTV sabiedriskā pasūtījuma plāniem un to izpildi, LTV valdei izvirzītajiem mērķiem un to izpildi, kā arī auditorijas pētījumiem, veiks Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks Dr.sc.comm. Jānis Buholcs);
 • NEPLP izbraukuma sēdē Latvijas Televīzijā š.g. 18. februārī uzklausīs LTV valdes locekļu atskaiti par paveikto aizvadīto trīs gadu laikā un atbildes uz LTV darbinieku jautājumiem.

LTV valdes locekļu darbības izvērtējumu NEPLP noslēgs 24. februāra padomes sēdē.

Apstiprina LTV budžetu

NEPLP apstiprināja LTV budžetu 2016. gadam. Dotācija no valsts budžeta LTV plānota 12,2 miljonu apmērā (samazinājums par 374 tūkstošiem eiro salīdzinot ar 2015. gadu), bet plānotie LTV pašas ieņēmumi pārsniedz 4 miljonus eiro. LTV izdevumi plānoti 16,7 miljonu eiro apmērā.

Pagarina apraides atļaujas, groza retranslācijas atļaujas

NEPLP pieņēma lēmumu atjaunot apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „TV3 Latvia“ programmas „TV3“ raidīšanai.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA „LIVAS KTV“, SIA „Baltcom“, SIA „OSTKOM“ un SIA „OTTV“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

Informācija par NEPLP sēdi 4. februārī

04.02.2016 16:05

Brīdina SIA „Krievu hītu radio“ par valodas nosacījumu pārkāpumu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 4. februāra sēdē pieņēma lēmumu izteikt brīdinājumu SIA „Krievu hītu radio“ par apraides atļaujas noteikumu pārkāpšanu, neievērojot programmai „Krievijas hītu radio“ apraides atļaujas darbības pamatnosacījumos noteikto valodas proporciju. Konstatētie pārkāpumi radiostacijai jānovērš mēneša laikā. Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, NEPLP ir tiesības anulēt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim izsniegto apraides atļauju, ja mēneša laikā pēc brīdinājuma izteikšanas, elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nepārtrauc attiecīgā noteikuma pārkāpšanu vai attiecīgo noteikumu pārkāpj atkārtoti.

Kā jau ziņots, NEPLP 2015. gada 10. decembrī pieņēma lēmumu sodīt „Krievijas hītu radio“ par apraides atļaujas darbības pamatnosacījumos noteiktā latviešu valodas apjoma (50%) pārkāpumiem.

Izskata LTV un LR budžetus

NEPLP iepazinās ar valsts SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un valsts SIA „Latvijas Radio“ (LR) plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2016. gadā. Saskaņā ar LTV budžetu, finansējums no valsts budžeta plānots 12,2 miljonu apmērā (samazinājums par 374 tūkstošiem eiro salīdzinot ar 2015. gadu), bet plānotie LTV pašas ieņēmumi pārsniedz 4 miljonus eiro. LR finansējums no valsts budžeta šogad plānots 7,3 miljonu eiro apmērā (samazinājums par 108 tūkstošiem eiro), bet plānotie LR pašu ieņēmumi pārsniedz 1,6 miljonus eiro.

NEPLP 4. februāra sēdē apstiprināja LR valdes mērķu un uzdevumu izpildi 2015. gadā.

Labākais radio un TV 2015. gadā: NEPLP aicina iesūtīt nominācijas „Celmlauža balvai“

01.02.2016 10:56

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aicina ikvienu TV skatītāju un radio klausītāju iesūtīt savu nomināciju “Celmlauža balvai”, kas ik gadu tiek piešķirta par radošu inovāciju televīzijas un radio jomā. “Celmlauža balva” ir NEPLP iedibināts apbalvojums elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozarē, ko šogad pasniegs jau ceturto gadu (iepriekš balvu ir saņēmuši Latvijas jaunatklāšanas raidījums “TE!”, sabiedrisko mediju portāls LSM.lv un televīziju kanāls Re:TV).

 Nominē savu Celmlauža balvas pretendentu:

Iesūtītās nominācijas vērtēs NEPL padome.

“Celmlauža balva” tiks pasniegta 8. aprīlī Spīķeru koncertzālē – ikgadējās Radio un televīzijas dienas ietvaros. Balvu var piešķirt Latvijā reģistrētam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, neatkarīgajam producentam vai individuālam pretendentam.

“Celmlauža balvas” piešķiršanas nolikums.

 

Informācija par Radio un televīzijas dienu 2015

Informācija par NEPLP sēdi 28. janvārī

28.01.2016 15:21

Konkursā par radio raidījumu veidošanu Latgalē uzvar "Lietišķā Latgale"

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 28. janvāra sēdē apstiprināja uzvarētāju konkursā par radio raidījumu veidošanu latviešu valodā 2016.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Konkursā uzvarēja producentu grupa SIA „Lietišķā Latgale“, kas piedāvā veidot radio raidījumus „Pi myusium Latgolā“ latviešu un latgaliešu valodās. Raidījumus iecerēts pārraidīt vietējās un reģionālajās radiostacijās („Latgales Radio“, „Ef-Ei“, „Divu Krastu Radio“, „Radio Marija Latvija“), kā arī internetā.

Producentu grupa sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidos divus raidījumus nedēļā ar kopējo oriģinālsatura garumu – 40 minūtes (iknedēļas raidījums par kultūru un vēsturi, kā arī raidījums par sabiedriski politiskām tēmām). Konkursa finansējums šim gadam ir 35 571 eiro.

Kā jau ziņots, konkursu par raidījumu veidošanu latviešu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas NEPLP izsludināja 7. janvārī. Konkursā bija aicināti piedalīties reģionālie un vietējie radio, un producenti vai producentu grupas, kas atrodas Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā.

Izsludinot četrus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē, NEPLP šā gada sākumā uzsāka ieviest “Latgales elektronisko mediju programmu,” kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

Palielina LTV un LR valdes atalgojumu

Ņemot vērā, ka ir stājušies spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi „Par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru,“ NEPLP pieņēma lēmumu palielināt valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV), valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) valdes locekļu mēneša atlīdzības apmēru par 25%. Papildu budžets šim mērķim nebūs nepieciešams.

Lemjot par LTV un LR valdes locekļu atalgojumu, NEPLP vadījās no MK noteikumiem, kas paredz pārskatīt valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzību, ņemot vērā atalgojumu, ko saņem līdzīgu kapitālsabiedrību valdes locekļi. Saskaņā ar SIA „Fontes Vadības konsultācijas“ veikto pētījumu par valdes locekļu atalgojumu Latvijā, LTV un LR vales locekļu atlīdzība ir aptuveni 40% līmenī no vidējā vadošu darbinieku atalgojuma līdzīga izmēra uzņēmumos. Trīs valdes locekļu LTV un trīs valdes locekļu LR atlīdzība pašlaik ir aptuveni 3000 eiro („uz papīra“, jeb ietverot visus nodokļus).

NEPLP un abu sabiedrisko mediju valdes locekļu noslēgtajos darba līgumos noteikts, ka atalgojuma līmenis tiek pārskatīts vienu reizi gadā, ņemot vērā likumu izmaiņas, kas regulē atalgojuma līmeni. 

NEPLP 28.janvāra sēdē apstiprināja grozījumus TV kanāla Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“) 2016. gada sabiedriskajā pasūtījumā.

Apstiprina sabiedrisko pasūtījumu LTV, LR un LSM.lv

28.01.2016 15:18

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 28. janvāra sēdē apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2016. gadā īstenos valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV), valsts SIA “Latvijas Radio” (LR), kā arī sabiedrisko mediju portāls LSM.lv.

Latvijas Televīzija

Saskaņā ar sabiedriskā pasūtījuma plānu 2016.gadam, LTV uzdevumi ir saglabāt LTV kanālu kopējo skatīšanās laika daļu lielāku par 16%; saglabāt LTV1 kanāla skatīšanās laika daļu auditorijā no 35-64 gadiem lielāku par 8%; nodrošināt interneta platformai LSM.lv vidējo mēneša unikālo apmeklētāju skaitu virs 220 tūkstošiem cilvēku; saglabāt LTV skatītāju apmierinātību ar satura kvalitāti virs 70% līmenī; nodrošināt LTV reklāmas ieņēmumu saglabāšanu 2015. gada līmenī.

LTV sabiedriskā pasūtījuma plānā norāda: “LTV, valsts simtgadei tuvojoties, ir nostiprinājusi pozīciju tirgū, jūtami palielinājusi Latvijā ražotā satura apjomu un kvalitāti, un izkopusi tēlu – tā ir atbildīga, uzticama un draudzīga televīzija, kas kalpo savam darba devējam – Latvijas sabiedrībai. Atbildība auditorijas priekšā ir turpmākās LTV attīstības stūrakmens. (..) “Valsts finansējums 2016. gadā ir par 1,78 mlj. EUR mazāka nekā 2014. gadā un par 0,34 mlj. EUR mazāka nekā 2015. gadā. Šāds finansējuma samazinājums nevar neatsaukties uz LTV veidotā oriģinālsatura apjomu, kas ar 3207 stundām 2016. gadā atgriezīsies 2014. gada līmenī un būs par 244 stundām vai 7% mazāks nekā 2015. gadā. Tomēr arī turpmāk LTV veidotā satura stūrakmeņi būs tādas vērtības kā radošums, analītiskā domāšana, klātbūtnes efekts un drosme. Šo raksturlielumu kombinācija ļaus Latvijas sabiedriskajai televīzijai turpināt būt par standartu noteicēju kvalitatīvai, sabiedrības interesēs balstītai žurnālistikai Latvijā.”

Vērtējot LTV satura budžeta plānoto izlietojumu, 27% plānots novirzīt ziņu raidījumiem, 18% - informatīvi analītiskajām programmām, 15% - sporta raidījumiem, 9% - kultūras raidījumiem, bet pārējo budžeta daļu izglītības un zinātnes raidījumiem, bērnu un pusaudžu programmām, izklaides raidījumiem, reliģiskas ievirzes raidījumiem, kā arī filmu slejām.

Latvijas Radio

LR sabiedriskā pasūtījuma plānā norāda, ka 2016.gadā turpinās pildīt sabiedriskā medija uzdevumu – stiprināt Latvijas informatīvo telpu, akcentējot demokrātiskās vērtības, nacionālo identitāti, saliedētību un sabiedrības uzrunāšanu ar LR piedāvāto saturu. Ņemot vērā sabiedriskā medija īpašo lomu un atbildību esošajā ģeopolitiskajā situācijā par īpaši nozīmīgu vērtējama ziņu un informatīvi analītiskās informācijas attīstība, kam tiks pievērsta īpaša uzmanība. LR apņemas paplašināt reģionālās informācijas apjomu, īpaši pievēršoties valsts austrumu reģionam.

Saskaņā ar LR sabiedrisko pasūtījumu šim gadam, LR veido radio programmas sešos kanālos, kuru pozicionējums ir:

Informatīvi analītiskas programmas:

 • Latvijas Radio 1 - informējoša, analizējoša, kompetenta programma visplašākai sabiedrībai, kas pievēršas arī tēmām, kuras neapskata vai nepietiekami atspoguļo komerciālās raidstacijas. Notikumi un aktuālākais Latvijā, Eiropā un pasaulē.
 • Latvijas Radio 4 (Doma laukums) - programma Latvijas krieviski runājošajai auditorijai, atvēlot vietu arī citu mazākumtautību raidījumiem. Latvijas notikumi un aktualitātes, Latvija pasaulē un pasaule Latvijā. Vērsta uz integrācijas veicināšanu un piederības sajūtas Latvijai veidošanu.

Mūzikas formāta programmas:

 • Latvijas Radio 2 - latviešu mūzikas programma („Dziesmas dzimtajā valodā”) ar tajā ietvertiem satura raidījumiem. Saturs - praktisks, dzīves kvalitāti veicinošs un izklaidējošs. Aktuālais Latvijā, Latvija pasaulē. Apliecina atbildību par līdzcilvēkiem, piederību latviskajai kultūras telpai, līdzdalību un sadarbību kopējo vērtību uzturēšanā.
 • Latvijas Radio 3 (Klasika) - kvalitatīva kultūras un klasiskās mūzikas programma izglītotai auditorijai ar atsevišķiem satura raidījumiem. Latviešu un pasaules mūzikas aptvērums. Padziļināts skats uz svarīgākajām kultūras un sabiedrības norisēm.
 • Latvijas Radio 5 (PIECI.LV) – multimediāla mūsdienu latviešu un ārzemju populārās mūzikas programma ar tajā ietvertiem satura raidījumiem. Aktīvs un dinamisks formāts, kas sniedz gan izklaidējošu saturu, gan izglītojošu informāciju.
 • Latvijas Radio 6 (Radio NABA) – brīva un atvērta formāta kvalitatīvas mūsdienu, tai skaitā alternatīvās, mūzikas un satura programma.

Apstiprinot LR sabiedrisko pasūtījumu šim gadam, NEPLP vienlaikus uzdeva LR līdz šā gada 15. martam iesniegt koncepciju par multimediālas programmas LR5 – Pieci.lv attīstību turpmākajiem gadiem.

LSM.lv

2015. gadā portāls LSM.lv ir uzrādījis labus izaugsmes rādītājus, veicinot LR un LTV sabiedriskā pasūtījuma mērķu izpildi digitālajā vidē. 2014. gada decembrī portālu mēneša laikā apmeklēja 194 tūkstoši lietotāju, bet 2015. gada decembrī šis skaitlis ir pieaudzis līdz 250 tūkstošiem lietotāju.

Atbilstoši sabiedriskajam pasūtījumam ir izveidotas stabili strādājošas angļu un krievu valodas redakcijas, līdz ar to nodrošinot LR un LTV ziņu digitālo pieejamību plašam interesentu lokam.

LSM.lv tiek attīstīts kā ziņu, analītikas un citu informatīvu žanru portāls, tā mērķa auditorijas ir:

 • Latvijas iedzīvotāji, kurus portāls uzrunā latviešu un krievu valodās, stiprinot Latvijas informatīvo telpu, akcentējot demokrātiskās vērtības, veicinot sabiedrības saliedētību.
 • No Latvijas emigrējušie pilsoņi, kurus portāls uzrunā latviešu un krievu valodās, tādējādi neļaujot zaudēt saiti ar Latviju un informējot par jaunākajām reemigrācijas iespējām.
 • Ārvalstu mediji un citas iestādes, kurām portāls sniedz nepastarpinātu objektīvu informāciju par notiekošo Latvijā angļu valodā.

LTV un LR sadarbības projekti

Starp projektiem, kas tiks īstenoti sadarbojoties LTV un LR, jāmin sabiedrisko mediju interneta portāls LSM.lv; jauniešu multimediju radio PIECI.LV (LR telpās tiks izveidota jauna multimediju satura studija, kas ļaus paplašināt multiplatforumu satura klāstu un nodrošināt arī raidījumu tiešraižu producēšanu); LTV un LR plāno sadarbība aktuālās informācijas raidījumu jomā; sadarbība kultūras raidījumu jomā (piemēram, kopīga sabiedrisko mediju gada izcilāko kultūras notikumu konkurss “1kg kultūras”); sadarbība labdarības akciju jomā (2015. gada decembrī Pieci.lv un LTV sadarbībā ar Ziedot.lv veiksmīgi sadarbojās labdarības akcijas "Dod pieci!" ietvaros. Veiksmīgo sadarbību šī projekta ietvaros plānots turpināt arī 2016. gadā. Tāpat, 2015. gadā Pieci.lv piedalījās LTV ilggadējā labdarības akcijā "Top Likteņdārzs!", arī šo sadarbību ir plānots turpināt 2016. gadā).

NEPLP iedzīvina Latgales elektronisko mediju programmu

21.01.2016 16:14

NEPLP iedzīvina Latgales elektronisko mediju programmu

Izsludinot četrus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir sākusi ieviest “Latgales elektronisko mediju programmu,” kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

Kā norāda NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartāns, “Latgales mediju programma ir pasākumu un aktivitāšu kopums, kas balstās uz sabiedrisko pasūtījumu sabiedriskajiem un komercmedijiem, kā arī ietver tehniskos risinājumus apraides uzlabošanai. Īpaša uzmanība šajā programmā tiks pievērsta satura ražošanas atbalstam vietējās radiostacijās, kas Latgalē joprojām ir nozīmīgs informācijas avots un sasniedz ievērojamu auditoriju.”

Satura ražošanai reģionālo un vietējo radio un TV programmu veidošanai konkursu kārtībā NEPLP šogad kopumā novirzīs 142 000 eiro. Lielākā daļa no šīs summas domāta Latgales komerciālo radiostaciju kapacitātes stiprināšanai, ziņu, diskusiju un analītisko raidījumu veidošanai latviešu, latgaliešu un krievu valodā. NEPLP “Latgales elektronisko mediju programma” paredz arī vietējo un reģionālo TV atbalstu, taču šim mērķim finansējumu pilnā apjomā netika piešķirts.

2016. gadam ir nodrošināts finansējums iknedēļas raidījumam latgaliski Latvijas Radio pirmajā programmā, kā arī NEPLP veicinājusi LTV7 programmas ziņu krievu valodā translāciju Daugavpils vietējā kabeļtelevīzijā Dautkom TV.

Dainis Mjartāns: “Valsts drošība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik kvalitatīvs un sabiedrību uzrunājošs ir pašmāju mediju ražots saturs. Lai mazinātu ārvalstu informācijas avotu ietekmi uz Latvijas sabiedrību, ir jāstiprina pašmāju plašsaziņas līdzekļi, - primāri tas jādara tur, kur mēs esam visvairāk ievainojami un tas ir Latvijas pierobežā, Latgalē.” 

„Latgales elektronisko mediju programma” tiek īstenota sadarbojoties NEPLP, Kultūras ministrijai, Latvijas Valsts radio un televīzijas centram, VAS „Elektroniskie sakari” un citām valsts institūcijām.

Latvijas radio (LR) Latgales multimediju studijas projekts

Otrs nozīmīgs pasākums „Latgales elektronisko mediju programmas” ietvaros ir LR multimediju studijas izveide Latgalē. Šim mērķim Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija vienojās pārdalīt budžeta finansējumu no Latvijas TV, 2016. gadā paredzot šim mērķim 155 000 eiro. Studijas uzdevums būs nodrošināt reģionālās informācijas plūsmu visām LR programmām, veidot un pārraidīt reģionālo saturu LR4 programmā, veidot saturu portālam LSM.lv, kā arī attīstīt kopprojektus ar LTV.

Dainis Mjartāns: “Latvijas Radio studijas izveide jāskata kopumā ar tiem soļiem, kurus NEPLP sadarbībā ar citām institūcijām sistemātiski ir veikusi informatīvās telpas stiprināšanai Latgalē. Palielināta apraides jauda, kā arī nodrošināta LR4 programmas dzirdamība visā Latgales teritorijā. Vairākus gadus pēc kārtas esam novirzījuši 71 tūkstoti eiro gadā satura veidošanai Latgales vietējās un reģionālajās televīzijās un radiostacijās, kā arī producentu grupu atbalstam, kas gatavo programmas latviešu un latgaliešu valodā.”

Ņemot vērā, ka Latgalē krasi izjūtama divu atšķirīgu informatīvo telpu esamība, ko pastiprina brīvi uztveramās kaimiņvalstus televīziju programmas, un iedzīvotāji ir pakļauti atšķirīgai informācijai un interpretācijai par nacionālajiem, starptautiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem un kultūras procesiem LR studija kalpos tam, lai pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji pastiprināti tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību. Studija ir priekšnoteikums tam, lai palielinātu sabiedrisko mediju auditoriju Latgalē, kā arī, lai stiprinātu latgaliešu identitāti un valodu.

NEPLP ir lūgusi LR valdi šomēnes nākt klajā ar Latgales studijas koncepciju, paredzot arī iespēju izveidot mobilu studiju, lai pēc iespējas aptvertu satura ražošanai visu Latgales teritoriju, arī apdzīvotās vietas pierobežā.

LR studija, kur saturu veidos finansiāli un tehnoloģiski nodrošināti žurnālisti, padomes skatījumā būs ieguldījums neatkarīgas žurnālistikas attīstībai Latgalē.

Ņemot vērā, ka NEPLP "Latgales elektronisko mediju programma" paredz veicināt žurnālistikas apguvi un mediju speciālistu sagatavošanu Latgales reģionālajās augstskolās, NEPLP atzinīgi novērtē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lēmumu no nākamā mācību gada piedāvāt akadēmisko maģistra studiju programmu "Reģionālie mediji un komunikācija".

Par NEPLP pieņemtajiem lēmumiem 21. janvāra sēdē

21.01.2016 15:55

Par NEPLP pieņemtajiem lēmumiem

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. janvāra sēdē atjaunoja elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Radio Rēzekne“ izsniegto apraides atļauju (apraides atļaujas darbības termiņš – 2026. gada 20. janvāris). NEPLP apstiprināja grozījumu SIA „Pikal un Partneri“ apraides atļaujā radio programmas „Radio PIK“ raidīšanai.

NEPLP uzklausīja valsts SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un „Latvijas Radio“ (LR) vadības pārstāvju ziņojumus par 2016. gada LTV, LR un LSM.lv sabiedriskā pasūtījuma plānu izstrādes gaitu. Pilnveidotus sabiedriskā pasūtījuma plānus NEPLP iecerēts izskatīt 28. janvāra sēdē.

NEPLP 21. janvāra sēdē apstiprināja Padomes rīcības plānu 2016. gadam, kā arī izvērtēja 2015. gada rīcības plāna izpildi. Ar NEPLP rīcības plānu var iepazīties šeit

Informācija par NEPLP sēdi 14. janvārī

14.01.2016 13:56

NEPLP lemj sagaidīt Satversmes tiesas spriedumu pirms lemt par valodu maiņu radio programmās

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14. janvāra sēdē pieņēma lēmumu atlikt komerciālo radiostaciju iesniegumu izskatīšanu par valodas proporciju maiņu radio programmās (gadījumos, kad esošās apraides atļaujas nosaka latviešu valodas un svešvalodu proporciju 50%/50%) līdz Satversmes tiesa pieņems nolēmumu lietā, kas ierosināta pēc SIA “Krievu Hītu radio” pieteikuma.

Šis NEPLP lēmums attiecas uz radiostacijām, kurām spēkā esošajās apraides atļaujās programmas valodas proporcija ir noteikta – svešvaloda 50%, latviešu valoda 50%, un, kuras vēlas pāriet uz 100% vienas valodas lietojumu savās programmās.

„Saeima ir lēmusi par grozījumiem likumā, kas teorētiski no nākamā gada ļauj vairākiem radio pilnībā pāriet uz raidīšanu svešvalodā. NEPLP pagaidām atturēsies pieņemt lēmumus par valodu maiņu radiostacijām, kas pašlaik raida 50% latviešu un 50% svešvalodā, jo jautājums par likuma atbilstību Satversmei pašlaik tiek skatīts Satversmes tiesā. Vēlamies sagaidīt tiesas nolēmumu, kas ļaus NEPLP pieņemt tiesiski izsvērtus un pamatotus lēmumus,“ norāda NEPL priekšsēdētāja Aija Dulevska.

Izsludina konkursu par apraides tiesību piešķiršanu

NEPLP 14. janvāra sēdē izsludināja konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai – vietējās TV programmas veidošanai Daugavpilī. Konkursa mērķis ir īstenot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2012. - 2017. gadam un veicināt tādu elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kas savu programmu veido Latvijā.

Konkursa dalībniekiem izvirzītas prasības veidot informatīvi izklaidējošus raidlaiku vismaz sešas stundas diennaktī, nodrošināt latviešu valodas lietojumu programmā vismaz 40% apmērā, veidot ziņas ne mazāk kā 105 minūtes nedēļas raidlaika (15 minūtes dienā). Darbība programmai jāuzsāk 15 mēnešu laikā no dienas, kad stāsies spēkā lēmums par konkursa rezultātiem.

Vietējo TV programmu Daugavpilī var veidot izmantojot 24. televīzijas kanāla frekvences piešķīrumu. Konkursa nolikumā norādīts, ka šajā frekvencē ir iespējams veidot līdz piecām programmām, līdz ar to ir iespējama raidītāja kopēja izmantošana vairākiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

Anulē un groza retranslācijas un apraides atļaujas

NEPLP 14. janvāra sēdē anulēja retranslācijas atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim „KTV Serviss“, kā arī apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA „Aquarelle“, SIA „Radio Capital FM Liepāja“ un SIA „Radio Jūrmala“ izsniegtajās apraides atļaujās.

NEPLP izsludina konkursus par radio un TV raidījumu veidošanu Latgalē

14.01.2016 13:54

Konkurss par TV raidījumu veidošanu Latgalē latviešu valodā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14. janvāra sēdē izsludināja konkursu par raidījumu veidošanu latviešu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas. Konkursa priekšmets ir sabiedriski politisku televīzijas raidījumu (latviski/latgaliski) veidošana Latgales reģionā.

Konkursa finansējums ir 35 571 eiro. Sabiedriskais pasūtījums paredzēts reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un producentu grupām Latgales reģionā. Finansējums mērķis ir sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu īstenošana, lai panāktu Latvijas identitātes un piederības sajūtas stiprināšanu caur reģionālās un vietējās identitātes apzināšanos un veicināšanu, šajā procesā iesaistot Latgales reģiona pārstāvjus, kā mediju satura veidotājus un izplatītājus.

Konkursa nolikums paredz, ka raidījumi tiek veidoti izplatīšanai zemes apraides, satelīta, kabeļu, interneta un citos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos (televīzijās) laika posmā no 2016.gada februāra līdz 2016.gada 31.decembrim (10 mēnešu periods).

Saskaņā ar konkursa nolikumu, pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 29.janvārim, pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiks līdz 11.februārim.

Konkursā aicinātas piedalīties reģionālās un vietējās televīzijas, kas atrodas (juridiskā adrese) Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā un producenti vai producentu grupas, kas noslēgušas vienošanos par raidlaiku reģionālajos un vietējos radio, kas atrodas (juridiskā adrese) Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā.

Konkurss par radio un TV raidījumu veidošanu Latgalē krievu valodā

NEPLP 14. janvāra sēdē izsludināja konkursu par raidījumu veidošanu krievu valodā 2016.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas, kā arī konkursu par raidījumu veidošanu krievu valodā 2016.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas.

Konkursa par radio programmu veidošanu mērķis ir ziņu, diskusiju un analītisko raidījumu veidošana komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida Latgalē, krieviski runājošās auditorijas sasniegšanai. Konkursa par TV programmu veidošanu mērķis ir sabiedriski politisku raidījumu veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas Latgalē.

Konkursu finansējums ir 20 tūkstoši eiro (TV raidījumu veidošanai) un 51 tūkstotis eiro (radio raidījumu veidošanai).

Konkursā var piedalīties reģionālie un vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas nodrošina audio un TV programmu veidošanu un raidīšanu krievu valodā Latgalē, kā arī producenti vai producentu grupas, kas noslēgušas vienošanos par raidlaiku reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos Latgalē.

Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 29.janvārim, pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiks līdz 11.februārim.

Par NEPLP priekšsēdētāja vietnieci apstiprina Daci Ķezberi

07.01.2016 16:57

Par NEPLP priekšsēdētāja vietnieci apstiprina Daci Ķezberi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 7. janvāra sēdē Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā apstiprināja Daci Ķezberi, kura NEPL padomes locekles amatā nodrošina VSIA „Latvijas Televīzija” (LTV) pārraudzību.

Izsludina konkursu par radio raidījumu veidošanu Latgalē

NEPLP 7. janvāra sēdē izsludināja konkursu par raidījumu veidošanu latviešu valodā 2016.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas. Konkursa priekšmets ir kultūras un sabiedriski politisku radio raidījumu (latviski/latgaliski) veidošana Latgales reģionā.

Konkursa finansējums ir 35 571 eiro. Sabiedriskais pasūtījums paredzēts reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un producentu grupām Latgales reģionā.

“Minētais finansējums ir puse no 71 tūkstoša eiro, kas piešķirti sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu īstenošanai Latgalē. Otra finansējuma puse būs paredzēta televīzijas raidījumu veidošanai Latgalē, - par to NEPLP sludinās atsevišķu konkursu nākamajā sēdē,” norāda NEPL priekšsēdētāja Aija Dulevska.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 20.janvārim, pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiks līdz 4.februārim.

Konkursā aicināti piedalīties reģionālie un vietējie radio, kas atrodas (juridiskā adrese) Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā un producenti vai producentu grupas, kas noslēgušas vienošanos par raidlaiku reģionālajos un vietējos radio, kas atrodas (juridiskā adrese) Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā.

“Dautkom TV” rīcībā nodod LTV7 raidījumus

NEPLP atbalstīja LTV priekšlikumu 2016.gadā nodot SIA „Dautkom TV“ bezatlīdzības lietošanā LTV7 raidījumus krievu valodā „Šovakar“. Nodevuma mērķis ir stiprināt Latvijas informatīvo telpu krievvalodīgo auditorijā un nodrošināt objektīvu un vispusīgu informāciju par notikumiem Latvijā un pasaulē. Nododamo ziņu krievu valodā skaits ir 255 ziņu raidījumi. „Dautkom TV“ ir vienīgais vietējais televīzijas kanāls Daugavpilī.

Informācija par NEPLP sēdi 4. janvārī

04.01.2016 13:51

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 4. janvāra sēdē Padomes priekšsēdētāja amatā apstiprināja Aiju Dulevsku, kura līdz šim bija NEPLP priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja. NEPLP priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana iekļauta nākamajā NEPLP sēdē.

NEPLP vienbalsīgi vienojās par šādu atbildības jomu sadalījumu starp padomes locekļiem:

Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska koordinē NEPLP darbību, pārrauga grozījumu projektu izstrādi normatīvajos aktos, kas skar elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kā arī nodrošina pārraudzību pār komerciālo audioelektronisko plašsaziņas līdzekļu (komercradio) jomu.

Padomes locekle Dace Ķezbere nodrošina VSIA „Latvijas Televīzija” (LTV) pārraudzību.

Padomes loceklis Dainis Mjartāns nodrošina VSIA „Latvijas Radio” (LR) pārraudzību.

Padomes loceklis Ivars Zviedris nodrošina komerciālo vietējo un reģionālo audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu un kabeļtelevīziju uzraudzību.

Padomes loceklisAinārs Dimants pārrauga un koordinē sabiedrisko mediju – LR un LTV – kopprojektus, kā arī nodrošina komerciālo nacionālo un pārrobežu audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu (komerctelevīzijas) darbības pārraudzību.

Apstiprina grozījumus EPL attīstības stratēģijā

NEPLP 4. janvāra sēdē apstiprināja grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu (EPL) nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017. gadam. Stratēģija papildināta ar punktu, kas nosaka, ka apraides atļaujas NEPLP „prioritāri piešķir tādiem vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un pārrobežu EPL, kuri apraidi veic galvenokārt latviešu valodā un kuru programmas darbības pamatnosacījumi paredz lielākoties Latvijā veidotu saturu (izņemot audio programmas). Piešķirot apraides atļauju, tiek ņemta vērā mediju īpašnieka reputācija un darbības ilgtspēja, kā arī valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana.“

Tāpat NEPLP papildināja stratēģiju ar punktu, kas nosaka, ka „NEPLP atbalsta vienam komersantam izsniegto vairāku vietējo un reģionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri saņēmuši apraides atļaujas radio programmas veidošanai, bet veido vienu radio programmu saslēgšanos tīklā vienas apraides atļaujas ietvaros. Ja apraides atļaujās, pirms saslēgšanās vienotā tīklā, ir noteikts pienākums par vietējās informācijas iekļaušanu, tad papildinātās apraides atļaujas ietvaros šis pienākums tiek saglabāts.“ Tas nozīmē, ka radio, kas veido vienu radio programmu, bet agrāk saņēmuši vairākas apraides atļaujas, varēs tās apvienot vienā apraides atļaujā.

Informācija par NEPLP sēdi 30. decembrī

30.12.2015 13:33

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 30. decembra sēdē apstiprināja grozījumus vairāku elektronisko plašsaziņas līdzekļu apraides atļaujās.

Atbilstoši iesniegumiem, ko NEPLP ir saņēmusi no elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ir apstiprināti grozījumi SIA „4.VARA“ (programma „Sportacentrs.com TV“), SIA „Baltkom Radio“ (programma „Baltkom Radio“),  SIA „MANS RADIO“ (programma „Radio TEV“) un SIA „Radio Skonto Kurzeme“ (programma „Radio Skonto“) apraides atļaujās.

Informācija par NEPLP sēdi 23.decembrī

23.12.2015 13:27

Apstiprina grozījumus apraides atļaujās

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23. decembra sēdē apstiprināja grozījumus vairāku elektronisko plašsaziņas līdzekļu apraides atļaujās.

Atbilstoši iesniegumiem, ko NEPLP ir saņēmusi no elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ir apstiprināti grozījumi radiostaciju apraides atļaujās:

 • AS „Radio SWH“ (programma „Radio SWH Gold“), nosakot, ka programma 100% tiek veidota valsts valodā;
 • AS „Radio SWH“ (programma „Radio SWH Plus“), nosakot, ka programma 100% tiek veidota svešvalodā;
 • SIA „Radio Vidzeme“ (programma „Radio Skonto Vidzeme“), nosakot, ka programma 100% tiek veidota valsts valodā;
 • SIA „Radio Skonto Vidzeme“ (programma „Radio Skonto Plus“), nosakot, ka programma 100% tiek veidota svešvalodā;
 • SIA „RNR Ltd“ (programma „Radio Mix FM“), nosakot, ka programma 100% tiek veidota svešvalodā.

NEPLP apstiprināja grozījumus arī SIA „FIT FM“ (programma „Radio 99,5“), SIA „AD Serviss“ (programma „Radio 88,6 FM“) apraides atļaujās, kā arī pieņēma lēmumu anulēt SIA „Radio Skonto Kurzeme“ un SIA „Radio Vidzeme“ retranslācijas atļaujas.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi

NEPLP 23. decembra sēdē apstiprināja TV programmuRīga TV24“ un „Re:TV“ sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada decembrī.

Saskaņā ar „Rīga TV24“ iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi par decembri tiks kompensēti 19 955 eiro apmērā, kā arī tiks kompensētas papildu izmaksas 5726 eiro apmērā par raidījumu „Tete-a-Tete ar Rīgu“ sagatavošanu un pārraidīšanu.

 

Saskaņā ar „Re:TV“ iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi par decembri tiks kompensēti 20 629 eiro apmērā, kā arī tiks kompensētas izmaksas 7341 eiro apmērā par raidījumu „Atvērti pasaulei“  jauniešu auditorijai sagatavošanu un pārraidīšanu.

NEPLP apstiprina sabiedrisko pasūtījumu Re:TV

21.12.2015 12:45

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. decembra sēdē apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2016. gadā veidos TV programma Re:TV. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros Re:TV turpinās veidot raidījumu ciklu “Latvijas stāsti”.

Informācija par NEPLP sēdi 16. decembrī

16.12.2015 13:18

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16. decembra sēdē apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2016. gadā veidos TV programmaRīga TV24. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros Rīga TV24 turpinās veidot raidījumus „Preses klubs“, „Globuss“, kā arī nozīmīgu notikumu tiešraides „Te un tagad“ un dokumentālās filmas par izcilām personībām Latvijas mākslā.

NEPLP 16. decembra sēdē apstiprināja TV programmuRīga TV24 un Re:TV sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada novembrī.

Saskaņā ar Rīga TV24 iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi par novembri tiks kompensēti 26 393 eiro apmērā, kā arī tiks kompensētas izmaksas 7052 eiro apmērā par četru raidījumu „Tete-a-Tete ar Rīgu“ sagatavošanu un pārraidīšanu.

Saskaņā ar Re:TV iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi par novembri tiks kompensēti 29 893 eiro apmērā, kā arī tiks kompensētas izmaksas 7341 eiro apmērā par četru raidījumu „Atvērti pasaulei“ jauniešu auditorijai sagatavošanu un pārraidīšanu.

NEPLP apstiprina vadlīnijas Latvijas Radio sabiedriskā pasūtījuma izstrādei

30.04.2014 16:23

NEPLP apstiprina vadlīnijas Latvijas Radio sabiedriskā pasūtījuma izstrādei

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) apstiprinājusi vadlīnijas valsts SIA „Latvijas Radio” (LR) 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanai. NEPLP lēmumā noteikts, ka LR sabiedriskā pasūtījuma plānošanā jāvadās no koncepcijā par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi ietvertajiem mērķiem. Tie ir:

 • nacionālās identitātes, latviešu valodas, kultūras un sociālās atmiņas stiprināšana,
 • demokrātiskas un saliedētas sabiedrības veidošana,
 • piederība pie Eiropas un starptautiskās kopienas,
 • izglītības un zināšanu izplatīšana,
 • radošuma un uzņēmības veicināšana,
 • bērnu un jauniešu iesaiste.

Kā norāda NEPLP loceklis Dainis Mjartāns, vadlīniju izstrādāšanā NEPLP ņēmusi vērā Sabiedriskās konsultatīvās padomes ieteikumus. NEPLP apstiprinātās vadlīnijās ieteikts turpināt izstrādāt un ieviest LR programmu savstarpējās sadarbības un mijiedarbības modeli, kas veicinātu resursu lietojuma, raidījumu satura veidošanas un satura savstarpējo izmantošanu. Vadlīnijas paredz nodrošināt diasporas latviešu kultūras un sociālekonomiskās tematikas iekļaušanu LR programmas dažādu formātu un dažādas tematikas raidījumos, kā arī turpināt reemigrācijas jautājuma risināšanu dažādas tematikas raidījumos.

Ar mērķi nodrošināt sabiedrības interešu līdzvērtīgu atspoguļošanu, vadlīnijās noteikti šādi uzdevumi:

 • Dažādas tematikas raidījumos iekļaut informāciju par aktualitātēm Latvijas zinātnē.
 • Izstrādāt jaunu raidījuma koncepciju sabiedrības zināšanu paaugstināšanai darba tiesībās un sociāli ekonomiskos jautājumos.
 • Veicināt reģionālo identitāti, attīstot raidījuma formātu, kurā iekļauta lībiešu valoda un Latvijā izplatītās izloksnes.
 • Veicināt sabiedrības izpratni invaliditātes jautājumos dažādas tematikas raidījumos.

Vērtējot konkrētu LR programmu attīstību, NEPLP apstiprinātajās vadlīnijās izvirzīti šādi uzdevumi:

 Nodrošināt kvalitatīvas žurnālistikas attīstību turpinot palielināt pētniecisko raidījumu īpatsvaru LR1 un LR4 programmā.

 • Pilnveidot formātu un tematisko daudzveidību tradicionālās kultūras jomai veltītajos raidījumos LR1 un LR5 programmā.
 • Nodrošināt plašāku tradicionālās mūzikas, folkloras, postfolkloras un dziesminieku festivālu atspoguļošanu Latvijas Radio programmās.
 • LR4 raidījumos mazākumtautību valodās ievērot nepieciešamību veicināt sabiedrības integrāciju un saliedētību uz latviešu valodas pamata un veicināt cieņu pret valsts valodu.
 • Izstrādāt jaunu koncepciju LR1 programmas latgaliešu raidījumam, ietverot Latgales reģionam būtisku politisko, ekonomisko, sociālo un citu jautājumu risināšanu.
 • Nodrošināt reģionālās informācijas kāpināšanu LR2 un LR4 programmā.
 • Palielināt Latvijas vēstures, kultūras un politikas izziņu caur izklaides saturu LR 2 programmā.
 • Palielināt mūzikas stilu daudzveidību LR2 programmā. Nodrošināt plašāku latviešu oriģinālmūzikas žanru (rokmūzika, postfolklora, folkmūzika) integrāciju LR2 programmā.
 • LR2 programmā ietvert specializētus mūzikas raidījumus, kas atspoguļotu dažādu mūzikas stilu veidošanās vēsturi Latvijā.
 • Nodrošināt LR5 programmas saturisko attīstību jauniešu mērķauditorijas sasniegšanai, vadoties pēc mērķauditorijas izpētes (fokusa grupas) iegūtajiem datiem.
 • Pilnveidot LR5 ziņu plūsmu atbilstoši mērķauditorijai.
 • Integrēt neatkarīgo producentu sagatavotos raidījumus LR5 kopīgajā programmā.
 • Palielināt LR5 programmā latviešu mūzikas īpatsvaru, kā tas paredzēts „Koncepcijā par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi”.
 • LR5 nodrošināt Latvijas augstskolu studentu un neatkarīgo producentu gatavoto sižetu iekļaušanu dažādas tematikas raidījumos.
 • Kāpināt reģionālās informācijas daudzumu un dažādību LR5 programmā.

Vadlīnijas LR 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanai paredz attīstīt LR un valsts SIA „Latvijas Televīzija” kopējo interneta ziņu portālu Lsm.lv; veicināt LR un LTV ziņu un informatīvi analītisko raidījumu krievu valodā veidotāju pieredzes apmaiņu un sadarbību, tajā skaitā kopīgā resursu plānošanā; veikt pasākumus, lai sabiedriskajā pasūtījumā mazinātu sponsorēto raidījumu klāstu un citus uzdevumus.

NEPLP soda „Krievu hītu radio“ par valodas nosacījumu pārkāpumu

10.12.2015 11:27

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 10.decembra sēdē pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Krievu hītu radio“ (KHR) par apraides atļaujas darbības pamatnosacījumos noteiktā latviešu valodas apjoma (50%) pārkāpumiem. Konstatējot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārkāpumus, NEPLP pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli, uzliekot administratīvo sodu 650 eiro apmērā.

Elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim KHR ir saistoša 2011.gada 5.decembrī izsniegtā apraides atļauja, kuras pamatnosacījumos noteikta programmas valoda – 50% latviešu valodā, 50% krievu valodā. Pārbaudot KHR iesniegtās radio programmas ierakstus par šā gada 17.jūliju, NEPLP konstatēja, ka latviešu valodas daļa veido tikai 3,8% no programmas tekstuālās daļas.

Kritēriji, pēc kuriem NEPLP nosaka valodas proporciju ir noteikti NEPLP 2013.gada 5.decembrī apstiprinātajā „Instrukcijā par valodas kvotas uzskaites veikšanu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kuri veido un izplata radio programmas,“ kas izriet no Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma.

Par NEPLP 7.decembra sēdē pieņemtajiem lēmumiem

07.12.2015 14:45

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 7.decembra sēdē iepazinās ar revīzijas komisijas ziņojumiem par VSIA „Latvijas Televīzija“ un VSIA „Latvijas Radio“ saimniecisko darbību 2015.gada deviņos mēnešos.

Atļauj uzsākt nekomerciāla kristīgā radio darbību

NEPLP apstiprināja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu SIA „Radio Augšdaugava“, SIA „QBS“ un SIA „RETRO FM Liepāja“ izsniegtajās apraides atļaujās. Visi trīs minētie grozījumi paredz radio programmas nosaukuma maiņu uz „Radio Marija Latvija“, kas ir nekomerciāla radiostacija. „Radio Marija“ misija pasaulē un Latvijā ir darīt klausītājiem pieejamu saturu, kas rodams baznīcas vidē. „Radio Marija“ programmā paredzētas regulāras dievkalpojumu translācijas, kā arī dažādi informatīvie un ziņu raidījumi. „Radio Marija Latvija“ īpašnieks ir biedrība „Radio Marija Latvija“, radiostacija tiks pilnībā finansēta no ziedojumiem. „Radio Marija“ ir kristīgā radio tīkls, kas raida visā pasaulē.

Pirms lēmuma pieņemšanas NEPLP konsultējās ar Latvijas Raidorganizāciju asociāciju un citām elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares organizācijām par izmaiņu izdarīšanu radiostacijas apraides atļaujā, kas paredz pāreju no komerciāla uz nekomerciālu darbības modeli.

Noslēdzas konkurss par novadu ziņu sižetu veidošanu

NEPLP 7.decembra sēdē apstiprināja konkursa „Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2016.gadā“ rezultātus. Iepazīstoties ar saņemtajiem pieteikumiem, NEPLP par konkursa uzvarētājiem atzina SIA “Skrundas TV” (Kurzemē), SIA “Valmieras TV” (Vidzemē), SIA “Latgales Reģionālā televīzija” (Latgalē) un SIA “Televīzijas studija “TV Spektrs”” (Zemgalē).

Komersantu pieteikumi tika vērtēti, ņemot vērā šādus kritērijus:

 • novadu TV ziņu saturiskais piedāvājums;
 • novadu TV ziņu vizuālais piedāvājums t.sk. iepriekšējā dienā veidots ziņu sižets, kas tiek prezentēts sēdes laikā;
 • finansiālā kapacitāte;
 • plānotais finansējuma izlietošanas plāns;
 • novadu TV ziņu tehnoloģiskais nodrošinājums.

Konkursa mērķis ir pasūtīt ziņu sižetus no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma realizācijai valsts SIA „Latvijas Televīzija“. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro (t.sk. PVN).

Novadu TV ziņu sižeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodrošinot latgaliešu valodas lietošanu). Konkursa finansējums ir paredzēts kopumā 301 sižeta izveidei vidēji 2 minūšu garumā.

Atver pieteikumus uz konkursu „Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2016.gadā”

30.11.2015 12:52

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 30.novembrī atvēra četrus saņemtos pieteikumus konkursam „Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2016.gadā“. NEPLP sēdē tika konstatēts, ka visi no iesniegtajiem pieteikumiem atbilst konkursa nolikuma prasībām un ir virzāmi vērtēšanai.

Ir saņemti četri pietiekumi – no SIA “Skrundas TV” (Kurzeme), SIA “Valmieras TV” (Vidzeme), SIA “Latgales Reģionālā televīzija” (Latgale), “SIA Televīzijas studija “TV Spektrs”” (Zemgale).

NEPLP 5.novembra sēdē izsludināja konkursu „Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2016.gadā“ un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkursa mērķis ir pasūtīt ziņu sižetus no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma realizācijai valsts SIA „Latvijas Televīzija“. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro (t.sk. PVN).

Novadu TV ziņu sižeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodrošinot latgaliešu valodas lietošanu). Konkursa finansējums ir paredzēts kopumā 301 sižeta izveidei vidēji 2 minūšu garumā.

Konkursa uzvarētāji tiks noteikti ar NEPLP balsojumu ne vēlāk kā līdz 10.decembrim.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi

25.11.2015 12:24

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25. novembra sēdē apstiprināja TV programmuRīga TV24 sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada oktobrī. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi kompensēti 21 436 eiro apmērā.

NEPLP sēdē apstiprināja grozījumus 2015.gada sabiedriskā pasūtījuma plānā, ko realizē elektroniskais plašsaziņas līdzeklis Rīga TV24. Saskaņā ar grozījumiem, tiek palielināts raidījuma „Preses klubs“ garums un samazināts raidījumu skaits (kopējais minūšu skaits paliek nemainīgs).

Reģionālās televīzijas apspriež satura kvalitātes uzlabošanas iespējas

23.11.2015 14:13

Pagājušās nedēļas nogalē, 21. un 22. novembrī, norisinājās Reģionālo un vietējo televīziju seminārs, kurā piedalījās 50 televīziju pārstāvji no deviņām reģionālām televīzijām, divām studentu televīzijām un producentu grupām. Semināru organizēja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) sadarbībā ar Reģionālo televīziju asociāciju un Re:TV. Semināra mērķis – apspriest reģionālo un vietējo televīziju veidoto sižetu kvalitāti un kopīgi nonākt pie konkrētiem risinājumiem satura uzlabošanai.

Semināra pirmā diena sākās ar Latgales, Zemgales, Vidusdaugavas, Vidzemes un Kurzemes reģionālo televīziju sagatavoto analītisko sižetu analīzi. Darbus vērtēja mediju jomas profesionāļi – Komunikoloģisko pētījumu centra pārstāvis Aleksandrs Mirlins, televīzijas režisore Dita Torstere, LTV Ziņu dienesta raidījumu vadītāja un ziņu producente Sandra Zviedre un filmu producents Bruno Aščuks.

Pirmās dienas noslēgumā TV operatoriem bija iespēja izmēģināt savas prasmes strādājot daudzkameru filmēšanas režīmā. Semināra otrajā dienā, tā dalībnieki apmeklēja Re:TV studiju, kur notika montāžas režisora Pētera Sudakova lekcija par skaņas un montāžas programmām.

Reģionālo televīziju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Galviņš pēc pasākuma uzsvēra, ka semināra dalībnieku veikums šoreiz saņēma īpaši profesionālu un dziļu vērtējumu no piesaistītajiem ekspertiem.

NEPL padomes loceklis I.Zviedris: “Vietējo un reģionālo televīziju piedāvātā satura reitingi LTV un RE:TV kanālos, liecina par to, ka šāds saturs Latvijas iedzīvotājiem ir vajadzīgs. Taču, strādājot ar mazajām televīzijām, esmu sapratis, ka ir iespēja ar esošo spēles noteikumu ietvaros darbu uzlabot. Tas arī bija semināra galvenais mērķis, kurš pateicoties pašu televīziju atsaucībai un sadarbībai ar ekspertiem tika realizēts sekmīgi.”

Šādu semināru NEPLP organizē jau trešo gadu pēc kārtas.

NEPLP iepazīstas ar sabiedriskā pasūtījuma izpildi trešajā ceturksnī

19.11.2015 13:30

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 19. novembra sēdē iepazinās ar ekspertu vērtējumiem par elektronisko plašsaziņas līdzekļu Rīga TV24 un Re:TV sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2015.gada trešajā ceturksnī.

Novērtējot Rīga TV24 paveikto, publicists un Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Artūrs Vaiders norāda, ka TV kanālam kopumā ir izdevies izpildīt sabiedriskā pasūtījuma izvirzīto uzdevumu – informēt sabiedrību par pasaules un vietējiem notikumiem. „Uzteicama ir kanāla vēlme būt operatīviem, būt klāt sabiedrībai nozīmīgos un interesantos notikumos,“ norāda A. Vaiders. Viņaprāt, būtu jāturpina stiprināt atsevišķu raidījumu vadītāju un žurnālistu profesionālās prasmes.

Novērtējot Re:TV paveikto sabiedriskā pasūtījuma ietvaros šā gada trešajā ceturksnī (raidījumu sērija „Latvijas stāsti“), TV producente un SIA „HansaMedia“ valdes locekle Gundega Tabaka norāda, ka sabiedriskā pasūtījuma mērķis kopumā ir izpildīts. G. Tabaka atzinīgi izsakās par raidījumu veidotāju rīcību, izvēloties sarunu biedrus, kuri ir mazāk redzami publiskajā telpā. „Tiek rādīti īstie darba darītāji, kuriem svarīgs ir pats darba process, nevis spozme,“ norāda G. Tabaka.

NEPLP 19. novembra sēdē apstiprināja TV programmuRīga TV24 un Re:TV sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada oktobrī. Saskaņā ar iesniegtajām tāmēm un darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem realizētie darbi kompensēti 7926 eiro apmērā (papildu sabiedriskā pasūtījuma daļa Rīga TV24); 31 995 eiro (pamata sabiedriskā pasūtījuma daļa Re:TV) un 7341 eiro apmērā (papildu sabiedriskā pasūtījuma daļa Re:TV).

Komerctelevīziju realizēto sabiedriskā pasūtījuma daļuNEPLP vērtē katru mēnesi (finanšu dokumenti, katra medija veidoto raidījumu un sižetu atbilstība konkursa par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komercmedijiem nolikumam, sižetu un raidījumu atbilstība sabiedriskā pasūtījuma gada plānam un raidījumu koncepcijām), bet reizi ceturksnī, piesaistot neatkarīgus ekspertus, tiek vērtēta TV programmu satura kvalitāte.

NEPLP tiekas ar Raidorganizāciju asociāciju, vienojas kopīgi strādāt pie likumdošanas iniciatīvām

16.11.2015 09:43

Ar mērķi panākt kopīgu izpratni par vairākiem nozīmīgiem jautājumiem, kas skar elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību un attīstību, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 12.novembrī tikās ar komercmedijus pārstāvošās Latvijas Raidorganizāciju asociācijas vadību. Ar NEPL padomes locekļiem tikās Latvijas Raidorganizāciju asociācijas valdespriekšsēdētāja Baiba Zūzena, valdes loceklis Filips Rubenis un Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka.

Diskusijas ietvaros tika pārrunāts pēdējā laikā plaši apspriestie grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL), kas skar valodas lietojumu radio ēterā un vērsti uz latviešu valodas stiprināšanu; nesen politiķu aktualizētā ideja par pāreju reklāmu latviešu valodā radio ēterā; jautājums par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus; sabiedriskā pasūtījuma piešķiršanas principi elektroniskajiem medijiem.

Kā sarunā uzsvēra B. Zūzena, Latvijas Raidorganizāciju asociācija (LRA) ir gatava kopā ar NEPLP strādāt pie tādām likumdošanas iniciatīvām un priekšlikumiem, kas stiprinātu mediju nozari un būtu ieguvums sabiedrībai, tai skaitā, stiprinātu Latvijas nacionālās intereses.

Kā viens no sekmīgiem NEPLP un LRA sadarbības piemēriem ir bijis darbs pie aktuālo EPLL grozījumu redakcijas, par tā saucamās “slēptās retranslācijas” ierobežošanu, kā arī par plaši apspriesto “ valodas jautājumu” radio ēterā.   

Padomes locekļi atkārtoti uzsvēra, ka NEPLP atbalsta pērn Saeimā akceptētos EPLL grozījumus (sīkāk par šo jautājumu, lūdzu, skatīt šeit)

Runājot par radio nozares attīstību, F. Rubenis aicināja ievērot konsekvenci, izstrādājot likumdošanas iniciatīvas un vēlāk tās aizstāvot Saeimā, jo radio stacijām kā komercuzņēmumiem ir ļoti būtiska nozares regulējuma prognozējamība. Arī G. Līdaka diskusijā uzsvēra, ka mediju nozare sagaida no mediju politikas veidotājiem skaidri definētus un vienotus spēles noteikumus visiem medijiem.

NEPL padomes loceklis Dainis Mjartāns aicināja asociāciju aktīvāk strādāt pie ieteikumiem un norādīja, ka padome jau tagad iestājas par atbalstu komercradio nozarei īstenojot Latgales elektronisko mediju programmu.

Puses vienojās par abpusēju konsultāciju turpināšanu sakarā ar deputātu nupat rosinātajiem grozījumiem likumā, kas liktu visām radiostacijām pāriet uz reklāmu latviešu valodu. NEPLP par šīs iniciatīvas prognozējamo ietekmi uz reklāmas tirgu konsultēsies arī ar Latvijas Reklāmas asociāciju.

Arī jautājumā par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, kas būs viena no nozīmīgākajām reformām mediju tirgū, NEPLP aicināja LRA rakstiski paust savu viedokli, tai skaitā, identificējot potenciālās problēmas un to risinājumus. Kā sarunā uzsvēra B.Zūzena, vispirms nepieciešama diskusija par to, kas tiek sagaidīts no sabiedriskajiem medijiem un tikai pēc tam var runāt par kompensējamā finansējuma apjomu.

Puses tikšanās laikā vienojās arī paust kopīgu nostāju sakarā ar valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kritērijiem mediju nozarei.

„Sportacentrs.com TV“ piedāvājums uzvar bezmaksas virszemes apraides konkursā

12.11.2015 13:51

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 12.novembra sēdē iepazinās ar pretendentu pieteikumiem NEPLP izsludinātajā konkursā par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi raidījumu veidošanai par aktīvu dzīvesveidu.

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī uzklausot pretendentu piedāvājumus par iecerēm attiecībā uz sabiedriskā pasūtījuma izpildi, NEPLP pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt sporta TV kanāla „Sportacentrs.com TV“ (SIA „4.VARA“) iesniegto pieteikumu. Pretendents savā pieteikumā norāda, ka 2016.gadā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros paredzēts nodrošināt 260 sporta pasākumu tiešraides (Latvijas un Baltijas līmeņa čempionāti dažādos sporta veidos).

Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts uz vienu gadu – līdz 2016.gada beigām - ar iespēju to pagarināt.

NEPLP pretendentus vērtēja pēc šādiem kritējiem (tos pieteikumus, kas bija sagatavoti atbilstoši nolikuma prasībām):

 • 2106.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāns par raidījumu apjomu un laika grafiku, ieskaitot sabiedriskā pasūtījuma raidījumu saturisko koncepciju;
 • sabiedriskā pasūtījuma raidījumu vizuālais (grafiskais) piedāvājums;
 • sasniedzamā auditorija;
 • finanšu izmantošanas plāns, salīdzinot ar citām līdzīgu sabiedriskā pasūtījuma raidījumu izmaksām;
 • tehniskais nodrošinājums.

Konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim NEPLP izsludināja 27. augusta sēdē. Konkurss tika izsludināts, lai Latvijas iedzīvotājiem virszemes apraidē bez maksas tiktu nodrošināta iespēja skatīties vēl vienu TV kanālu.

Paredzētais finansējums 2016. gadam ir 348 603 eiro, līdzīgs finansējuma apjoma paredzēts arī nākamajiem diviem gadiem, taču tas var tikt samazināts atbilstoši kopējam sabiedriskā pasūtījuma izpildei atvēlētajam budžetam.

Saskaņā ar apstiprināto konkursa nolikumu, jaunajai TV programmai jābūt orientētai uz aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Pretendenta veidotās un izplatītās programmas vidējās diennakts raidlaiks nedēļas ietvaros nedrīkst būt mazāks par 18 stundām, un vismaz 20% no nedēļas raidlaika apjoma ir jābūt Latvijā veidotiem raidījumiem valsts valodā.

Konkursā tika pieņemti pieteikumi no juridiskām personām – komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas reģistrēti Latvijā.

Kā jau ziņots, NEPLP 2. jūlijā pieņēma lēmumu izslēgt SIA “Ogres Televīzija” (programma „Ogres TV“) no galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta, ņemot vērā no VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) saņemto informāciju par pirmstermiņa līguma izbeigšanu ar SIA “Ogres Televīzija”. LVRTC pieņēma šādu lēmumu, jo „Ogres TV“ bija izveidojies ievērojams parāds par saņemtajiem apraides pakalpojumiem. Šobrīd virszemes apraidē bez maksas Latvijā ir skatāmi četri televīzijas kanāli: LTV1, LTV7, „Re:TV“ un „RīgaTV 24.”

NEPLP: radio valodu regulējumam atbalstām pērn Saeimā pieņemtos likuma grozījumus

10.11.2015 14:11

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) uzskata, ka Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa lēmums neizsludināt grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL), kas skar valodas lietojumu radio programmās, ir pārdomāts un pamatots.

“Iepazīstoties ar daudzajiem lūgumiem neizsludināt Saeimas pieņemto likumu, likuma izstrādes materiāliem, kā arī likuma otrreizējai caurlūkošanai veltītajā sanāksmē izskanējušajiem viedokļiem, Valsts prezidents secinājis, ka Saeima nav veikusi pienācīgu lēmuma ietekmes izvērtējumu,” norādīts Valsts prezidenta publicētajā paziņojumā pēc šim jautājumam veltītās sanāksmes š.g. 7.novembrī, kurā tika uzklausīti dažādu pušu viedokļi un piedalījās arī NEPLP.

NEPLP atkārtoti pauž atbalstu Saeimas 2014.gada 23.oktobrī pieņemtajai EPLL grozījumu redakcijai, kas paredz pāreju uz radio programmu apraidi vienā valodā – valsts valodā vai svešvalodā. NEPLP nav saprotams atsevišķu Saeimas deputātu rīcības motīvs, kuri agrāk pieņemtajā likuma redakcijā (tā stāsies spēkā jau 2016.gada 1.janvārī) pēkšņi veica nozīmīgus labojumus, kas būtībā izmainīja sākotnējo likuma grozījumu ieceri un mērķi.

NEPLP pauž neizpratni un nožēlu par viena no Saeimas deputātiem izteikumiem publiskajā telpā, ka saistībā ar grozījumiem EPLL, esot konstatējama korupcija NEPLP darbībā.

„Mēs kategoriski noraidām šādas spekulācijas, aizdomu gadījumā tā ir tiesībsargājošo iestāžu kompetence. NEPLP rīcībā ir visa informācija par šī likuma grozījumu tapšanu un esam gatavi sniegt savus komentārus, un apsvērumus par to, kāpēc un kā šis likums tapa,“ uzsver NEPL Padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Aija Dulevska.

Likuma grozījumu mērķis – aktīvāka latviešu valodas izmantošana

Atgādinām, ka EPLL grozījumu mērķis ir bijis un paliek – stiprināt latviešu valodas statusu un mazināt  t.s.  "slēpto" retranslāciju.  Līdzīgu nostāju paudis arī R. Vējoņa kungs, uzsverot, ka “Latvijas  ģeopolitiskajā situācijā ir jāmazina ārvalstu informatīvās telpas ietekmi uz Latviju. Ir nepieciešama noteikta un skaidra valsts politika attiecībā uz valsts valodas un svešvalodu lietojumu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.”[1]

Līdz likuma grozījumiem, EPLL un radiostacijām izsniegtajās apraides atļaujās bija (un šobrīd – ir) noteikta valodu lietošanas proporcija radio ēterā. Piemēram, ja apraides atļaujā noteikts 30% latviešu valodas lietojums nelatviešu auditorijai paredzētajā radiostacijā, tad trešdaļai no diennakts ētera (neskaitot mūziku) ir jāskan latviski.

“No integrācijas politikas viedokļa tas izklausās loģiski, taču realitātē viss nenotiek tā, kā noteikts „uz papīra”. Radiostacijas var izpildīt apraides atļaujā noteikto latviešu valodas proporciju, piemēram, raidījumus latviešu valodā iekļaujot laikā, kad ir vismazāk klausītāju. Likums un apraides atļauja formāli ir ievēroti, bet faktiskais likuma mērķis – sekmēt latviešu valodas plašāku skanējumu – nav ticis un netiek pildīts,” uzsver NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartāns.

NEPLP par to pērn diskutēja ar radio nozares pārstāvjiem, Latvijas Raidorganizāciju asociāciju, Latvijas Reklāmas asociāciju, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību un secināja, ka labāk visiem definēt skaidrus spēles noteikumus nekā turpināt šādu neskaidru praksi. Atgādinām, ka likuma grozījumu tapšanā aktīvi iesaistījās arī likumdevējs – NEPLP vairākkārt konsultējās ar Saeimas Nacionālās drošības komisiju un darbojās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba grupā.

Izmaiņas neattiecas uz mūziku!

Aktualizētie likuma grozījumi nosaka vienu valodas standartu – vai nu tā ir latviešu valodā, vai arī svešvalodā raidoša stacija. Būtiski - šie nosacījumi neattiecas uz mūziku!

Pārejot uz jauno modeli, par latviešu valodā raidošām pārtop visas tās radiostacijas, kurām apraides atļaujā noteikts raidīt latviski vismaz 50% no diennakts laika. Ja apraides atļaujā paredzēta mazāka latviešu valodas proporcija, radiostacija var pāriet uz pilnībā svešvalodā raidošas stacijas modeli, kas atļauj neierobežoti ēterā lietot arī latviešu valodu.

Neskatoties uz paredzētajām izmaiņām no 2016. gada 1. janvāra, programmās varēs būt gan raidījumi, gan reklāma svešvalodā, tikai tiem būs jānodrošina tulkojums latviešu valodā saskaņā ar EPLL 28.panta 2.1 daļu, kas jau ir spēkā šobrīd. Līdz ar to, ja pat ir nepieciešams tekstuālo daļu veidot svešvalodā, to varēs darīt. Līdztekus dzirdams teksta skanējums gan svešvalodā, gan latviešu valodā, nodrošinātu ātrāku valsts valodas apguvi cilvēkiem, kuriem latviešu valoda nav valsts valoda, savukārt šādas valsts valodas apguves veicināšanas tālākās sekas būtu uzskatāmas par valsts valodas nozīmes stiprināšanu sabiedrībā.


[1] Avots: http://www.president.lv/pk/content/?art_id=23550

Sveicam dzimšanas dienā Latvijas Televīziju

06.11.2015 11:01

Sveicam dzimšanas dienā!

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas Latvijas Televīzija ir kļuvusi par ietekmīgāko un uzticamāko informācijas avotu ikvienam mūsu valsts cilvēkam. Īpaši šajā gadā ir jūtams, ka Televīzija pilda ne vien izglītotāja un informētāja lomu, bet ir uzņēmusies atbildību arī par sabiedrības kopīgo interešu aizstāvību. Kļuvusi par dienas kārtības veidotāju. Televīzijas sasniegumus šajā jomā apliecina gan programmu un raidījumu reitings, gan skatītāju uzticamība sabiedriskajam medijam kopumā.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sveic Latvijas Televīzijas kolektīvu dzimšanas dienā un vēl saglabāt pozitīvo pārmaiņu gaisotni arī turpmāk!

Ar cieņu,

NEPLP

Informācija par NEPLP sēdi 5. novembrī

05.11.2015 14:38

Par NEPLP sēdē pieņemtajiem lēmumiem

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 5.novembra sēdē apstiprināja grozījumus vairākām radio stacijām izsniegtajās apraides atļaujās.

NEPLP apstiprināja grozījumus:

 • SIA „Radio Enterprise“ (programma „TOP Radio“) izsniegtajā apraides atļaujā, piešķirot tam nacionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa statusu.
 • SIA „Solergo“ (programmas „CAPITAL FM 94,9“ un „CAPITAL FM Valmiera“) izsniegtajās apraides atļaujās, fiksējot pāreju uz raidīšanu tikai latviešu valodā no 2016.gada 1.janvāra.
 • SIA „1. Business radio“ (programma „1. Biznesa Radio“) izsniegtajā apraides atļaujā, fiksējot tajā valdes locekļa nomaiņu.
 • SIA „Radio Capital FM Liepāja“ (programma „Radio Capital FM Liepāja“) izsniegtajā apraides atļaujā, fiksējot pāreju uz raidīšanu tikai latviešu valodā no 2016.gada 1.janvāra.
 • SIA „Ef-Ei“ (programma „Radio „Ef-Ei““) izsniegtajā apraides atļaujās, fiksējot pāreju uz raidīšanu svešvalodā no 2016.gada 1.janvāra.
 • AS „Kurzemes Radio“ (programma „Kurzemes Radio“) izsniegtajā apraides atļaujā, fiksējot pāreju uz raidīšanu tikai latviešu valodā no 2016.gada 1.janvāra.

NEPLP apstiprināja grozījumus arī SIA „Latviešu radio“ (programma „Super FM“), AS „SUPER FM“ (programma „Eiropas Hītu Radio“), SIA „MG Latgolas Bolss“ (programma „Latgales radio“) un „Saldus Radio“ (programma „Par zemi starp Skrundu un Zemgali“) izsniegtajās apraides atļaujās.

NEPLP izsniedza retranslācijas atļauju elektroniskajiem plašsaziņas līdzeklim SIA „Pirmais Baltijas Kanāls“.

Konkurss par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu

NEPLP 5.novembra sēdē izsludināja konkursu „Par novadu televīzijas ziņu sižetu veidošanu 2016.gadā“ un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkursa mērķis ir pasūtīt ziņu sižetus no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma realizācijai valsts SIA „Latvijas Televīzija“. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro (t.sk. PVN).

Novadu TV ziņu sižeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodrošinot latgaliešu valodas lietošanu). Konkursa finansējums ir paredzēts kopumā 301 sižeta izveidei vidēji 2 minūšu garumā.

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.novembrim, bet to atvēršana NEPLP sēdē notiks ne vēlāk kā līdz 30.novembrim. Konkursa uzvarētāji tiks noteikti ar NEPLP balsojumu.

Piemēro sodu par likuma pārkāpumiem

NEPLP 5.novembra sēdē pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Krievijas Hītu Radio“ par konstatētajiem pārkāpumiem 2015.gada 22.maija pārraidē.

SIA „Krievijas Hītu Radio“ NEPLP piemēroja administratīvo sodu 700 eiro apmērā par konstatētajiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) pārkāpumiem, proti, programmā pārraidītās „Jelgavas ziņas“ atbilst slēpta audio komerciāla paziņojuma pazīmēm. Programmā nav ievērota likuma prasība, ka komerciālus paziņojumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās ir jāatdala no citām programmas daļām tā, lai šie paziņojumi būtu „uzreiz atpazīstami un viegli identificējami“.

Turklāt, minētajā programmā NEPLP konstatēja EPLL noteiktā reklāmas apjoma ierobežojumu pārkāpumu (reklāmai atvēlētais laiks radio programmās katrā raidstundā nedrīkst pārsniegt 20%, jeb 12 minūtes, kas programmā tika pārsniegts).

NEPLP soda PBK par pārkāpumiem ziņu raidījumos

22.10.2015 15:18

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. oktobra sēdē pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Pirmais Baltijas kanāls“ (PBK) par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu laika posmā no 2015.gada 16. līdz 22.februārim. Par konstatētajiem pārkāpumiem PBK piemērots naudas sods 10 tūkstošu eiro apmērā.

Pārbaudot NEPLP veiktos programmas ierakstus par laika posmu no 2015.gada 16. līdz 22.februārim, tika konstatēts, ka virknē PBK ziņu raidījumu sižetos par karadarbību Ukrainā informācija tiek pasniegta vienpusēji.

Tā, piemēram, 16.februāra PBK ziņu raidījuma sižetā par karadarbību Ukrainā, Donbasā, kurā tā dēvētās “Doņeckas tautas republikas” (DTR) pārstāvji pārmet Ukrainas valdības (dēvēta par “Huntu”) spēkiem pamiera noteikumu neievērošanu. Ukrainas valdības pārstāvju viedoklis, ne arī atšķirīgs viedoklis sižetā un visās ziņās netiek atspoguļots.

17.februāra ziņu raidījumā “Laiks” pārraidīts sižets, kurā stāstīts par 2014.gada 2.maija notikumiem Odesā. Autori ziņu formā pauž viedokli par minēto notikumu kā “Maidana pretinieku masveida slepkavība”, “rūpīgi iepriekš izplānota ar labi sagatavotiem provokatoriem” no Ukrainas valdību atbalstošo spēku puses. Minētā versija tiek pasniegta kā neapšaubāmi pierādīta, bez citu viedokļu atspoguļošanas. Sižeta veidotāji pauž pārliecību, ka Ukrainas varasiestādes nav ieinteresētas patiesības noskaidrošanā.

20.februāra sižetā par Ukrainu stāstīts par Maidana notikumu gadadienas piemiņas mītiņu Kijevā, iedzīvotājiem prasot no varasiestādēm aktīvāk izmeklēt Maidana upuru nogalināšanas apstākļus. Tiek stāstīts, ka varasiestādes it kā veicot izmeklēšanu, bet gada laikā izmeklēšana stāvot uz vietas. Tiek atspoguļoti viedokļi par to, ka izmeklēšana slēpj “patiesību, kas var apdraudēt esošo režīmu” – snaiperi, kuri šāvuši uz demonstrantiem esot bijuši nevis valdības spēki, bet gan provokatori. Tiek pausts viedoklis, ka izmeklēšanas komisijas vadītājs saistīts ar šiem snaiperiem. Ukrainas valdības izvirzītās versijas (piemēram par snaiperu saistību ar Kremli) sižeta veidotājs dēvē par “murgainām”, norādot, ka tam neesot zināmi pierādījumi. Tālāk sižetā tiek stāstīts par spiedienu uz tiesu, kura nav paturējusi apcietinājumā bijušo Reģionu partijas deputātu. Turpinājumā stāstīts par Ukrainā esošajām “nacionālistu bandām”, par kurām Ukrainas vēstniekam jautājuši Vācijas žurnālisti. Tiek atspoguļoti Maidanu notikumus nosodoši viedokļi. Atsevišķi viedokļi tiek pasniegti ziņu formā. Citi viedokļi šajos jautājumos netiek atspoguļoti, ne šajā, ne citos raidījuma sižetos.

Arī citos NEPLP pārbaudītajos PBK ziņu raidījumos no 16. līdz 22. februārim ir konstatēti līdzīgi pārkāpumi, proti, sižetos par konfliktu Ukrainā, Ukrainas puses viedoklis atspoguļots netiek.

NEPLP secina, ka minētajos raidījumos nav ievērots Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) 24.panta ceturtajā daļā noteiktais: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, veicinot viedokļu apmaiņu, un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. Komentārus un viedokļus atdala no ziņām un nosauc viedokļa vai komentāra autoru.”

Pārbaudītajos raidījumos ir konstatējama:

 • viedokļu daudzveidības neesamība, kad pretrunīgos, neviennozīmīgi vērtētos jautājumos tiek atspoguļots vienas iesaistītās puses viedoklis, neatspoguļojot, vai acīmredzami negatīvi, tendenciozi atspoguļojot otras puses viedokli;
 • ziņu nenodalīšana no viedokļiem, kad ziņas formā tiek sniegts vērtējums;
 • atsevišķos gadījumos - ziņu avota nenorādīšana.

Turklāt pārbaudes ietvaros NEPLP konstatējusi, ka raidījumos latviešu valodā (vai starp latviešu valodā ieskaņotiem raidījumiem) ir reklāmas krievu valodā. EPLL 28.panta sestajā daļā noteikts, ka raidījumos ievieto reklāmu raidījuma valodā vai valsts valodā. Saskaņā ar NEPLP konstatēto, šis noteikums laika posmā no 2015.gada 16.februāra līdz 22.februārim sistemātiski nav ievērots, ievietojot reklāmu krievu valodā filmās un citos raidījumos, kuru valoda (saskaņā ar EPLL 32.panta ceturto daļu) ir latviešu valoda, vai starp raidījumiem, kuru valoda ir latviešu valoda.

NEPLP secina, ka SIA “Pirmais Baltijas kanāls” ir pārkāpusi EPLL 24.panta ceturto daļu un 28.pantu, izdarot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta piektajā un devītajā daļā paredzētos pārkāpumus. Nosakot soda apmēru, NEPLP ņēma vērā to, ka PBK gada laikā ir atkārtoti izdarījusi līdzīgs pārkāpumu, par kuru ir jau administratīvi sodīta.

Informācija par NEPLP sēdi 22. oktobrī

22.10.2015 14:06

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. oktobra sēdē apstiprināja nolikumu par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem. Nolikums nosaka kārtību, kādā veidojama sabiedriskā pasūtījuma daļa komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās. Nolikumā noteikts, kāda informācija komercmedijiem jāietver konkursa pieteikumos, piedaloties konkursos par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, kā arī noteikti sabiedriskā pasūtījuma izpildes vērtēšanas principi.

NEPLP apstiprināja arī nolikumu par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, izlietojuma principiem. Ar šo dokumentu tiek noteikti vienoti finanšu izlietojuma pārraudzības nosacījumi komercmedijiem, kas īsteno sabiedrisko pasūtījumu.

NEPLP 22. oktobra sēdē apstiprināja komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem SIA “Vidzemes televīzija” nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada septembrī 27 506 eiro apmērā. NEPLP apstiprināja arī papildu izmaksas 7341 eiro apmērā par raidījumu “Atvērti pasaulei” jauniešu auditorijai izveidošanu šā gada septembrī.

NEPLP apstiprināja komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem AS “TV Latvija” nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada septembrī 22 169 eiro apmērā.

NEPLP pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” (PBK) ar naudas sodu 700 eiro apmērā par programmā “Pirmais Baltijas Kanāls Igaunija” pieļautajiem pārkāpumiem. Pārbaudot “Pirmais Baltijas Kanāls Igaunija” programmu laika posmā no 2015.gada 11.maija līdz 17.maijam, NEPLP konstatēja, ka programmā izplatīti televīzijas veikala skatlogi, kuri nav likumā noteiktā kārtībā skaidri ar vizuāliem un akustiskiem līdzekļiem identificējami kā televīzijas veikala skatlogi (pārkāpta Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma43.panta pirmā daļa). NEPLP ir saņēmusi PBK paskaidrojumu, kurā televīzija atzīst administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.

Informācija par NEPLP sēdi 15. oktobrī

15.10.2015 17:08

Izsniedz apraides atļauju jaunai TV programmai, apstiprina sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15. oktobra sēdē izsniedza apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Media 360“ (īpašnieks SIA „Lattelecom Technology“) programmas „STV Pirmā!“ raidīšanai.

NEPLP apstiprināja komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzekliem AS “TV Latvija” nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada septembrī 9098 eiro apmērā par raidījumu “Tete-a-Tete ar Rīgu” sagatavošanu un pārraidīšanu TV kanālā “RīgaTV 24”.

NEPLP atzina par spēku zaudējušiem:

 • 2013. gada 24. oktobra lēmumu par 89,6 MHz frekvences piešķīrumu Tukumā nacionālā tīkla paplašināšanai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS „SUPER FM“;
 • 2012. gada 8. novembra lēmumu par frekvences piešķīrumu Tukumā nacionālā tīkla paplašināšanai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Latviešu radio“;
 • 2014. gada 6. Februāra lēmumu par 101,1 MHz frekvences Salacgrīvā piešķīrumu reģionālā tīkla paplašināšanai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „bizness radio“.

 Iepazīstas ar LTV sabiedriskā pasūtījuma izpildi

NEPLP 15. oktobra sēdē iepazinās ar VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) nodotā sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2015. gada pirmajā pusgadā.

LTV satura vērtēšana tiek veikta divos līmeņos – redakciju un satura vadītāju Mākslinieciskās padomes līmenī. Vērtēšana tiek veikta, balstoties uz konkrētiem kritērijiem, kas atbilst katra darbinieka profesionālajiem pienākumiem. Izvērtējot 39 raidījumu ciklus (tie veido 70% no oriģinālsatura apjoma), Mākslinieciskā padome visaugstāk novērtējusi LTV raidījumus Panorāma, Aizliegtais paņēmiens, Province, Kilograms kultūras. Gada balvas pasniegšana, Īstas Latvju saimnieces, Supernova, Gudrs, vēl gudrāks, Sporta ziņas un LTV sporta diskusija. Virknei raidījumu ieteikti konkrēti uzlabojumi gan attiecībā uz saturu, gan uz raidījumu formu.

Sabiedriskajā pasūtījumā iekļautā LTV satura izvērtējums Mākslinieciskajā padomē notiek divas reizes gadā: jūnijā, jūlijā un novembrī, decembrī.

Izvērtējot LTV sabiedriskā pasūtījuma izpildi šā gada pirmajā pusgadā, NEPLP sēdē piedalījās arī Sabiedriskās konsultatīvās padomes pārstāvji.

Informācija par NEPLP sēdi 1. oktobrī

01.10.2015 13:18

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 1. oktobra sēdē pieņēma lēmumu par apraides atļaujas izsniegšanu elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS „Radio SWH“ programmas „Radio SWH Plus“ raidīšanai Ventspilī 87,9 MHz frekvencē.

NEPLP pieņēma lēmumu administratīvi sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Radio Jūrmala“ par konstatētajiem pārkāpumiem 2014.gada 1., 3., 5. un 7.septembra raidījumos nenodrošinot latviešu valodas apjomu radio programmā vismaz 50% apmērā (programmas valodas lietojums noteikts izsniegtajā apraides atļaujā). Par konstatēto pārkāpumu SIA „Radio Jūrmala“ piemērots sods 400 eiro apmērā.

NEPLP sēdē anulēja elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „IZZI“ izsniegto retranslācijas atļauju, jo SIA „IZZI“ ir izbeidzis TV programmu izplatīšanu.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA „Baltcom TV“, SIA „LIVAS KTV“ un SIA „OSTKOM“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

NEPLP brīdina “Rossija RTR”: atkārtotu pārkāpumu gadījumā iespējami programmas retranslācijas ierobežojumi

24.09.2015 12:20

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), izpildot Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, ir nosūtījusi informatīvu vēstuli Eiropas Komisijai, TV programmas “Rossija RTR” veidotājiem un Zviedrijas mediju regulatoram, kurā brīdina par iespēju ierobežot “Rossija RTR” retranslāciju Latvijā, ja programmā tiks pieļauti atkārtoti pārkāpumi. Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 10.marta “Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva” nosaka kārtību, kādā ierobežojama naidu kurinoša satura izplatīšana ES valstu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

NEPLP informē, ka, veicot “Rossija RTR” monitoringu, ir konstatējusi, ka 2015.gada 18. un 19.janvāra, kā arī 2015.gada 6.jūlija raidījumos ir saskatāmas naida kurināšanas pazīmes.

Tā 2015.gada 18. un 19.janvāra raidījumos par notikumiem Ukrainā, raidījumu autori mērķtiecīgi cenšas auditoriju pārliecināt par noteiktu, raidījuma dalībnieku vairākuma pārstāvēto uzskatu pareizību. Šādu “diskusiju” rezultātā raidījuma auditorijai tiek pasniegts acīmredzami vienpusīgs faktu atspoguļojums un “diskusijas” dalībnieku tendenciozā atlase pati par sevi acīmredzami neatbilst vispārpieņemtiem žurnālistikas un ētikas principiem. Vairākās raidījuma epizodēs mērķtiecīgi izskan viedokļi par to, ka Ukraina ir fašistiska valsts, Ukrainā pie varas ir noziedznieki/fašisti, kuru neleģitīmi sagrābuši varu, Ukraina ir deģenerējusies valsts, Ukraina vērš genocīdu pret krieviem un pret citiem savas valsts iedzīvotājiem, Ukraina ir agresors, ar Ukrainu nav iespējamas nekādas sarunas – tādēļ to nepieciešams militāri iznīcināt, rietumu valstis atbalsta fašismu Ukrainā. Tai pašā laikā raidījuma vadītājs oponē viedokļiem par to, ka Ukrainā nacisti/fašisti esot tikai pie varas un Ukrainas tauta viņus neatbalstot. Tādējādi raidījuma vadītājs acīmredzami cenšas panākt, lai par ienaidniekiem tiek uzskatīti visi Ukrainas pilsoņi. Ņemot vērā minēto, gan raidījuma vadītājs, gan raidījuma dalībnieki mērķtiecīgi cenšas auditorijai veidot pret Ukrainu un Rietumu valstīm (Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīm) naidīgu viedokli.

Savukārt 2015.gada 6.jūlijā ziņu raidījumā izplatīts sižets par sadzīves konfliktu Jūrmalā. No raidījumu vadītāju sižeta pieteikuma secināms, ka sižeta mērķis ir skaidrot, vai etniska rakstura konflikti ir izplatīta problēma Latvijā. Sižetā atspoguļots tikai vienas no konfliktā iesaistītajām pusēm paustais viedoklis, kura sižetā attēlota kā cietusī puse. Vienīgais viedokļa sniegšanai pieaicinātais eksperts sižetā norāda, ka Latvijā pastāv ilgstošs etnisks konflikts un valsts mērķtiecīgi izraisa šādu konfliktu, kā arī norāda uz to, ka šādu politiku Latvijas valstij uzspiežot amerikāņi. Tai pašā laikā sižetā norādīts, ka Latvijā kāds ārsts atteicis sniegt palīdzību krievvalodīgajam tā iemesla dēļ, ka pacients nav pārzinājis latviešu valodu. Sižetā paustie apgalvojumi nav apliecināti ar faktiem, turklāt sižeta veidotāju izteikumi pauž atbalstu konfliktā iesaistītajai pusei, kura attēlota kā cietusī puse. Līdz ar to sižetiskā struktūra un sižeta vēstījums krieviski runājošiem Latvijas iedzīvotājiem (arī citai programmas auditorijai) var radīt iespaidu, ka Latvijā gan valsts, gan latviski runājošie iedzīvotāji sistemātiski uz krieviski runājošiem iedzīvotājiem izdara spiedienu etnisku apsvērumu dēļ. Šāds sižeta saturs un formāts krieviski runājošos Latvijas iedzīvotājos var radīt naidīgu attieksmi gan pret līdzcilvēkiem – latviski runājošiem Latvijas iedzīvotājiem – gan Latvijas valsti un tās rietumu sabiedrotajiem.

Abos minētajos gadījumos ir konstatējamas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) 26.panta 3.punkta pārkāpumu pazīmes, proti, ir izplatīts mudinājums uz naida kurināšanu, bet 2015.gada 18. un 19.janvāra pārraidēs konstatējamas arī EPLL 26.panta 4.punkta – aicinājuma uz karu vai militāra konflikta izraisīšanu – pārkāpumu pazīmes.

Tā kā Latvijas teritorijā retranslētā “Rossija RTR” programma atrodas Zviedrijas jurisdikcijā, Latvija, konstatējot EPLL pārkāpumus, nevar veikt aktīvas darbības minētā satura ierobežošanai vai sodīt programmas veidotāju par Latvijas likumam neatbilstoša satura izplatīšanu. Tomēr NEPLP ir tiesības ierobežot programmas “Rossija RTR” retranslāciju Latvijas teritorijā. Veicot retranslācijas ierobežošanas pasākumus jāņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 10.marta Direktīva 2010/13/ES “Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva”. Tajā noteikts, ka dalībvalsts var uz laiku pārtraukt televīzijas retranslāciju no citām valstīm, ja raidorganizācija gada laikā vismaz divas reizes ir pārkāpusi Direktīvas nosacījumus (ierobežot retranslāciju var pēc trešā pārkāpuma).

NEPLP vēstulē aicina programmas “Rossija RTR” veidotāju NCP “RUSSMEDIACOM” nodrošināt EPLL un Direktīvas noteikumu ievērošanu turpmākajā programmas veidošanā.

Noslēdzas konkurss par radio frekvenci Ventspilī

10.09.2015 15:35

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 10. septembra sēdē izskatīja iesniegtos pieteikumus konkursā par apraides tiesību piešķiršanu komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas veidošanai Ventspilī 87,9 MHz frekvencē. Konkursā, kas paredz programmas veidošanu krievu valodā, par labāko NEPLP atzina AS „Radio SWH“ piedāvājumu (programma radio SWH+).

NEPLP izšķīrās par labu SWH+ piedāvājumam, ņemot vērā, ka SWH+ piedāvājums paredz iespējami plašas un daudzveidīgas auditorijas uzrunāšanu, kā arī šī medija līdzšinējo darbības pieredzi un auditorijas rādītājus. Radio SWH+ piedāvājums paredz izmantot studiju Ventspilī, kur tiks veidoti lokālie ziņu raidījumi. SWH+ piedāvātais radio saturs tiek veidots Latvijā un nodrošina pastāvīgu krievvalodīgās auditorijas uzrunāšanu un iesaisti.

Konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas veidošanai Ventspilī 87,9 MHz frekvencē NEPLP izsludināja 16. jūnijā, bet pieteikumi bija jāiesniedz līdz 16. jūlijam.

NEPLP soda LTV par pārkāpumiem raidījumā „Zili brīnumi“

10.09.2015 14:16

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 10. septembra sēdē pieņēma lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu 5000 eiro apmērā VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) par pieļautajiem reklāmas pārkāpumiem raidījumos „Zili brīnumi“. Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, NEPLP konstatē, ka LTV1 pārraidītajos raidījumos „Zili brīnumi“ (raidījumi bija ēterā no 2014. gada oktobra līdz šā gada februārim) pieļauti vairāki pārkāpumi:

 • Raidījumu vizuālais noformējums atgādina zinātkāres centra „Zili brīnumi“ noformējumu, raidījuma pauzēs tiek pārraidīts raidījuma nosaukums ar Zinātkāres centra „Zili brīnumi” vizuālo fonu (no VID sniegtās informācijas, kā arī no publiski pieejamās informācijas izriet, ka biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” struktūrvienība Zinātkāres centrs “Zili brīnumi” veic saimniecisku darbību - sniedz pakalpojumus, kuru mērķauditorija ir bērni). Zinātkāres centru “Zili Brīnumi” identificējoša vizuālā fona raidījumos “Zili Brīnumi” izmantošana uzskatāma par slēptu audiovizuālu komerciālu paziņojumu;
 • Vairākos raidījumos redzami dažādi produkti un produktu zīmoli, to demonstrēšana vērtējama kā slēpti audiovizuāli komerciāli paziņojumi (atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma sniegtajai slēptu audiovizuālu komerciālu paziņojumu definīcijai).

LTV savos paskaidrojumos norāda, ka raidījumu „Zili brīnumi“ veido neatkarīgais producents SIA „Brīvdienas“, kurš uzvarēja LTV rīkotajā konkursā „Par populārzinātniska raidījuma bērniem izveidi LTV“. Saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem, neatkarīgais producents atbild par raidījumu atbilstību likumdošanas prasībām t.sk. neatkarīgajam producentam nav tiesību saņemt no fiziskām vai juridiskām personām samaksu par piedalīšanos raidījumos, neatkarīgais producents nedrīkst pieļaut raidījumos slēptās reklāmas izvietošanu un neatkarīgajam producentam jāizvairās iekļaut raidījumos tādu preču, pakalpojumu, preču ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju vārda, firmas zīmes vai darbības attēlojumu, kas varētu maldināt auditoriju.

LTV norāda, ka nav noslēgusi nekādu līgumu par produktu izvietošanu raidījumos “Zili brīnumi”, kā arī nav izvietojusi šādus uzrakstus. Šādus uzrakstus raidījumā izvietojis raidījuma producents, tādējādi pārkāpjot raidījuma izveides līgumu.

No neatkarīgā producenta sniegtajiem paskaidrojumiem izriet, ka Zinātkāres centrs ar saviem materiāliem (ierīcēm un podestiem) ir devis materiālu ieguldījumu raidījuma tapšanā. Neatkarīgais producents ir atzinis, ka raidījumā “Zili Brīnumi” izmantots Zinātkāres centru „Zili brīnumi” identificējošs vizuālais fons (logotips), jo zinātkāres centrs ir viens no raidījuma satura veidotājiem.

NEPLP savā lēmumā uzsver, ka EPLL 25.pantā ir noteikta elektronisko plašsaziņas līdzekļu redakcionālā atbildība, - efektīva kontrole gan attiecībā uz raidījumu izvēli, gan attiecībā uz to organizāciju programmās un katalogos (izņemot retranslāciju). Tādējādi elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir noteikts pienākums efektīvi kontrolēt raidījumu saturu, gan to organizāciju savās pārraidītajās programmās un katalogos. Līdz ar to, LTV ir redakcionāli atbildīga par konstatētajiem EPLL pārkāpumiem raidījumos “Zili brīnumi”.

Lemjot par soda apmēru, NEPLP vadījās no šādiem apsvērumiem:

 • Pārkāpumi ir veikti ilgstošā laika posmā, reizi nedēļā pārraidītos 15 raidījumos, laika posmā no 2014.gada 25.oktobra līdz 2015.gada 7.februārim. līdz ar to tie uzskatāmi par ilgstošiem pārkāpumiem, kuriem ir sistemātisks raksturs;
 • Pārkāpumi veikti raidījumos, kuru galvenā mērķauditorija ir bērni, tie ir saistīti ar raidījuma auditorijas maldināšanu, izvietojot raidījumos slēptus audiovizuālus komerciālos paziņojumus;
 • Lietā nav būtiskas nozīmes tam, vai LTV bija apzināti iecerējusi konstatētos slēptos audiovizuālos komerciālos paziņojumus, vai arī nepietiekami kontrolējusi raidījumu saturu. Likumā noteikto pienākumu neievērošana, pieļaujot pārkāpumus savu programmu saturā, nevar tikt uzskatīta par pamatu, lai mīkstinātu administratīvo atbildību;
 • Par konstatētajiem pārkāpumiem LTV ir saucama pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta devītajā daļā paredzētās administratīvās atbildības. Par šajā pantā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu juridiskām personām ir paredzēts administratīvais sods – naudas sods no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt eiro;
 • Saskaņā ar NEPLP vadlīnijām sankciju piemērošanā par administratīvajiem un reklāmas pārkāpumiem, konkrētais pārkāpums vērtējams kā smags un par to vadlīnijās noteiktā administratīvā soda amplitūda ir naudas sods no 4200 līdz 7100 eiro.

NEPLP soda LR par rupjībām LR5 ēterā

27.08.2015 15:57

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. augusta sēdē pieņēma lēmumu sodīt VSIA “Latvijas Radio” (LR), uzliekot administratīvo sodu – naudas sodu 1500 eiro apmērā par muzikālu darbu ar rupju un nepieklājīgu saturu izplatīšanu programmas „Latvijas Radio 5 – Pieci.lv“ (LR5) raidījuma „Beidz ar pieci“ rubrikā „3:30 klubs“. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) un LR Rīcības kodeksa pārkāpumi konstatēti 26.maija, 7., 8., 9. un 16. jūnija raidījumos.

NEPLP konstatē, ka minētajos raidījumos izplatīti muzikāli darbi ar rupju un nepieklājīgu tekstu, pārkāpjot EPLL 66.panta otro daļu un izdarot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta piektajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu. LR savos paskaidrojumos pārkāpumu ir atzinusi un ir NEPLP informējusi par satura kvalitātes un vadības kontroles nodrošināšanas procesa ieviešanu.

Minētie muzikālie darbi programmā izskanēja akcijas “Beidz ar pieci” rubrikā “3:30 klubs”. Muzikālie darbi nav programmas patstāvīgi veidots saturs, bet kā atsevišķas dziesmas bija klausāmas naktī laikā no plkst. 3:30 līdz 4:00. Šajā laikā programmas auditorija ir skaitliski neliela, pēc TNS Latvia 2015.gada pavasara datiem (reach) laika posmā no plkst. 1:00 līdz plkst. 5:00 auditorija nepārsniedz vienu tūkstoti klausītāju. Šos apsvērumus NEPLP ņēma vērā, lemjot par LR piemērojamo soda apmēru.

Abi NEPLP lēmumi saistībā ar administratīvajiem pārkāpumiem LR5 atrodas šeit. Lēmumos ir citēti radio ēterā izskanējušo raidījumu un mūzikas teksti, kas satur necenzētu leksiku.

NEPLP izsludina konkursu uz piekto bezmaksas TV programmu

27.08.2015 13:53

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. augusta sēdē izsludināja konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas veido televīzijas programmas, un apstiprināja konkursa nolikumu. Šāds konkurss tiek izsludināts, lai Latvijas iedzīvotājiem zemes apraidē bez maksas tiktu nodrošināta iespēja skatīties vēl vienu TV kanālu.

Saskaņā ar apstiprināto konkursa nolikumu jaunajai TV programmai jābūt orientētai uz aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Pretendenta veidotās un izplatītās programmas vidējās diennakts raidlaiks nedēļas ietvaros nedrīkst būt mazāks par 18 stundām un vismaz 20% no nedēļas raidlaika apjoma ir jābūt Latvijā veidotiem raidījumiem valsts valodā.

Konkurss tiek izsludināts uz laika posmu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, paredzot iespēju līgumu pagarināt uz vēl diviem gadiem. Paredzētais finansējums 2016. gadam ir 348 603 eiro. Līdzīgs finansējuma apjoma paredzēts arī nākamajiem diviem gadiem, taču tas var tikt samazināts atbilstoši kopējam sabiedriskā pasūtījuma izpildei atvēlētajam budžetam.

Konkursā tiek pieņemti pieteikumi no juridiskām personām – komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas reģistrēti Latvijā. Pieteikumi konkursa dalībniekiem jāiesniedz līdz šā gada 16. oktobrim, bet pieteikumu izvērtēšana tiks veikta līdz 16. novembrim.

Konkursa finansējumu NEPLP konkursa kārtībā var nodod komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas no 2016. gada 1. janvāra savu programmu veidos kā nacionālu programmu un nodrošinās tās raidīšanu zemes apraidē ciparu formātā neaizsargāta jeb nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā, kā arī atbilst šādiem kritērijiem:

 • veic apraidi galvenokārt valsts valodā;
 • darbības pamatnosacījumi paredz vismaz 51% no raidlaika Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā, veidotu programmu saturu;
 • apliecina darbības ilgtspēju;
 • nodrošina detalizētas un juridiski apstiprinātas informācijas pieejamību attiecībā uz elektroniskā plašsaziņas līdzekļa īpašnieku/iem un patiesā labuma guvējiem;
 • nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmēju.

Kā jau ziņots, NEPLP 2. jūlijā pieņēma lēmumu izslēgt SIA “Ogres Televīzija” (programma Ogres TV) no galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta, ņemot vērā no VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) saņemto informāciju par pirmstermiņa līguma izbeigšanu ar SIA “Ogres Televīzija”. LVRTC pieņēma šādu lēmumu, jo Ogres TV bija izveidojies ievērojams parāds par saņemtajiem apraides pakalpojumiem. Šobrīd virszemes apraidē bez maksas Latvijā ir skatāmi četri televīzijas kanāli.

Konkursa nolikums pieejams šeit

 

Informācija par NEPLP sēdi 13. augustā

13.08.2015 13:53

NEPLP vērtē komerctelevīziju realizēto sabiedriskā pasūtījuma daļu šā gada jūlijā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 13. augusta sēdē apstiprināja programmasRīga TV24 (AS „TV Latvija“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada jūlijā. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi kompensēti 27 363 eiro apmērā.

NEPLP apstiprināja programmasRe:TV (SIA „Vidzemes televīzija“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada jūlijā. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi kopumā kompensēti 29 608 eiro apmērā.

Komerctelevīziju realizēto sabiedriskā pasūtījuma daļuNEPLP vērtē katru mēnesi (finanšu dokumenti, katra medija veidoto raidījumu un sižetu atbilstība konkursa par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komercmedijiem nolikumam, sižetu un raidījumu atbilstība sabiedriskā pasūtījuma gada plānam un raidījumu koncepcijām), bet reizi ceturksnī, piesaistot neatkarīgus ekspertus, tiek vērtēta TV programmu satura kvalitāte.

Izveido darba grupu LTV un LR sadarbībai, pieņem lēmumu par studijas izbūvi Doma laukumā 8

NEPLP 13. augusta sēdē izveidoja darba grupu SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un SIA „Latvijas Radio“ (LR) sadarbībai, kurā iekļauti NEPL padomes locekle Dace Ķezbere (darba grupas vadītāja), NEPL padomes loceklis Dainis Mjartāns, LTV un LR valdes locekļi un pārstāvji no LR5 un sabiedrisko mediju ziņu portāla LSM.lv.

NEPLP atcēla agrāk pieņemto lēmumu par multimediju studijas izbūvi Zaķusalā un atbalstīja LR valdes iniciatīvu veidot multimediju studiju LR5 un citu programmu satura veidošanai Doma laukumā 8, kā arī pieņēma lēmumu lūgt Finanšu ministriju LTV piešķirto valsts dotāciju studijas izveidei pārcelt LR budžetā.

Prēmē LTV valdi par uzdevumu izpildi 2014. gadā

Ņemot vērā valsts LTV darbības rezultātus 2014. gadā, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar tai definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, NEPLP atbalstīja lēmuma projektu par prēmiju noteikšanu LTV valdes locekļiem. Šādu lēmumu NEPLP pieņēma, ņemot vērā LTV valdei izvirzīto uzdevumu izpildi 2014. gadā.

LTV 2014. gada Sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi un to izpildes rezultāti:

 • LTV kanālu skatīšanās laika daļas pieaugums 4+ par 10% (CSOV%). Uzdevums izpildīts daļēji. LTV kanālu skatīšanās laika daļa ir augusi par 4%.
 • LTV kanālu skatīšanās laika daļas pieaugums 35-64 par 15% (CSOV%). Uzdevums izpildīts daļēji. LTV kanālu skatīšanās laika daļa auditorijā 35–64 ir augusi par 8%.
 • Līdz 2014. gada beigām palielināt LTV interneta platformu (LTV.lv + LSM.lv) sasniegto interneta auditoriju līdz 120 000 unikālajiem lietotājiem mēnesī. Uzdevums izpildīts ar uzviju. LTV interneta platformu sasniegtā auditorija 2014. gada decembrī – 194 000 unikālo lietotāju.
 • Palielināt LTV auditorijas apmierinātību ar satura kvalitāti līdz 65%. Uzdevums izpildīts ar uzviju. LTV auditorijas apmierinātība ar saturu ir augusi no 52% 2012. gadā līdz 70% 2014. gadā.
 • Panākt LTV reklāmas ieņēmumu palielinājumu par 17%. Uzdevums izpildīts ar uzviju. Pēc provizoriskajiem datiem reklāmas ieņēmumi 2014. gadā pieauguši par 31%.

Bez augstāk minētajiem kopējiem LTV vadības mērķiem, NEPLP bija izvirzījusi uzdevumus arī satura uzlabošanā, mārketingā un pašreklāmā, finansējuma pieaugumā (LTV pašu ieņēmumi 2014. gadā pieauga par 10%, jeb 470 tūkstošiem eiro).

Pārskats par LTV Sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2014. gadā pieejams šeit.

Lemj par LR dividendēm

NEPLP pieņēma lēmumu par LR 2014. gada peļņas izlietojumu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ar mērķi saglabāt dividendes kapitālsabiedrības rīcībā. Saskaņā ar gada pārskatu, 2014. gadu LR ir noslēgusi ar 147 877 eiro peļņu. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām“ un Ministru kabineta Noteikumu Nr. 1471 nosacījumiem, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa (90% no peļņas) ir 133 089 eiro.

Piemēro administratīvos sodus LTV un OTV

NEPLP pieņēma lēmumu sodīt LTV par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 201.5 panta piektajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu un uzlika administratīvo sodu – naudas sodu 2500 eiro apmērā. Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, NEPLP konstatēja, ka šā gada 25. jūnijā demonstrētā dokumentālā filma „Gambija – otra Jamaika“ satur sižetus, kas neatbilst Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam (sižeti par marihuānas audzēšanu un lietošanu). LTV neapstrīd šajā administratīvajā lietā konstatētos faktus.

NEPLP pieņēma lēmumu sodīt SIA „Ogres Televīzija“ par LAPK 166.13 panta otrajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu programmā „OTV“ un uzlika administratīvo sodu – naudas sodu 5000 eiro apmērā. Pārbaudot programmas „OTV“ ierakstus par laika posmu no 2015. gada 17. februāra līdz 14. aprīlim, NEPLP konstatē, ka programmā vairākkārt reklamēts azartspēļu pakalpojumu sniedzējs „OPTIBET“.

NEPLP soda LR par rupjiem izteicieniem radio ēterā

30.07.2015 17:43

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 30. jūlija sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu sodīt VSIA “Latvijas Radio” (LR), uzliekot administratīvo sodu – naudas sodu 8000 eiro apmērā par rupju un nepieklājīgu izteicienu izplatīšanu programmas “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” raidījumu “Pilnīgs Vakars” rubrikā “Pieliec punktu”. Pārbaudot raidījuma “Pilnīgs Vakars” 2015. gada 14., 21. un 28. aprīļa, 5., 12., 19. un 26. maija, 2., un 9. jūnija ierakstus, NEPLP konstatēja, ka raidījumu “Pilnīgs vakars” rubrikā “Pieliec Punktu”, izplatīti rupji un nepieklājīgi izteicieni.

NEPLP konstatē, ka minētajos radio raidījumos ir pārkāpta Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 66.panta otrā daļu, un ir izdarīts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta piektajā daļā paredzētais administratīvais pārkāpums. LR savos paskaidrojumos nenoliedz NEPLP sākotnēji konstatēto raidījumu saturu un to, ka raidījuma “Pilnīgs Vakars” rubrikā “Pieliec punktu” izplatīti rupji un nepieklājīgi izteicieni.

LR savos paskaidrojumos izdarījusi šādus secinājumus:

 • Ņemot vērā raidījuma “Pilnīgs Vakars” definēto mērķi, auditorijas vecuma spektru, arī Latvijas Radio 5 rubrikas definētos noteikumus un pašas rubrikas jēgu, rubrika izveidota pietiekamā mērā nenodrošinot satura kvalitātes prasības.
 • Pirms rubrikas izskanējušo brīdinājumu nevar uzskatīt par pietiekamu un pamatotu darbību, lai nodrošinātu LR kā medija atbildīgu rīcību.
 • LR norāda, ka turpmāk raidījumu veidošanā notiks sevišķa kvalitātes prasību izvērtēšana, piemēram, papildinot iekšējos normatīvos aktus ar noteikumiem par necenzētas un aizvainojošas leksikas lietojumu, jaunu raidījumu un rubriku apstiprināšanas kārtību, kā arī stiprinot satura kvalitātes uzraudzības mehānismus un uzlabojot programmu vadību.

NEPLP priekšsēdētājs 25.jūnijā pieņēma lēmumu uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta piektajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu. Pārbaude uzsākta pamatojoties uz NEPLP 25.jūnija atzinumu, kurā secināts, ka sabiedriskā medija raidījumos izplatot rupjus un nepieklājīgus izteicienus, iespējams, tiek pārkāpti Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 66.panta otrajā daļā sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem noteiktie programmu veidošanas principi.

Atsaucoties uz Valsts valodas aģentūras pausto, NEPLP secina, ka nenormēta valoda, tai skaitā rupji un nepieklājīgi izteicieni pēc sava rakstura un būtības nav savienojami ar LR Rīcības kodeksā iekļauto prasību izklaides raidījumos ievērot vispārpieņemtas pieklājības normas, jo šādus izteicienus (lamu vārdus) lieto, lai savu neapmierinātību, sašutumu izteiktu rupjā, nepieklājīgā veidā vai lai kādu apvainotu, nozākātu vai šādu vārdu lietojums nav pieņemams māņticības, aizspriedumu vai pieklājības normu dēļ.

Vērtējot šo jautājumu, NEPLP ņēma vērā arī LR rīcības kodeksu, kas nosaka, ka radio ēterā nav pieļaujama žargona, vulgāru un rupju izteicienu lietošana.

Informācija par NEPLP sēdi 30. jūlijā

30.07.2015 17:40

Apstiprina konkursa rezultātus par bērnu un jauniešu raidījumiem

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 30. jūlija sēdē apstiprināja konkursa rezultātus sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanai nacionālajiem komerciālajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido TV programmas un nodrošina to apraidi bērnu un jauniešu raidījumu veidošanai 2015. gadā. Konkursā tika apstiprināti SIA „Vidzemes televīzija“ un AS „TV Latvija“ piedāvājumi.

 • SIA „Vidzemes televīzija“ (programma Re:TV) piedāvājums paredz no šā gada 9. augusta veidot jaunu studijas diskusiju raidījumus „Atvērti pasaulei“, kurā tiks risinātas sarunas par bērniem un jauniešiem interesējošām tēmām un jautājumiem. Raidījumos tiks demonstrēti arī pašu jauniešu veidoti video un foto materiāli. Raidījumi būs redzami svētdienās no pulksten 20:30 līdz 21:00. Kopumā šogad iecerēts izveidot 20 raidījumus.
 • AS „TV Latvija“ (programma Rīga TV24) piedāvājums paredz veidot raidījumu „Tete-a-tete ar Rīgu“. Raidījuma mērķis ir izglītot un iepazīstināt Latvijas jauniešus ar kultūras daudzveidību, cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri iedvesmo citus attīstībai. Šogad plānots izveidot 20 raidījumus (26 min katrs), tie būs redzami svētdienās ar atkārtojumiem pirmdienās un sestdienās.

Saskaņā ar konkursa nolikumu tā mērķis ir sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošana nacionālajiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem bērnu un jauniešu raidījumu veidošanai.

Kā jau ziņots, NEPLP 2. jūlija sēdē pieņēma lēmumu izslēgt SIA “Ogres Televīzija” (programma Ogres TV) no galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta, ņemot vērā no VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) saņemto informāciju par pirmstermiņa līguma izbeigšanu ar SIA “Ogres Televīzija”. Šādu lēmumu LVRTC valde pieņēma, jo pēdējā gada laikā SIA “Ogres Televīzija” izveidojies ievērojams parāds par saņemtajiem apraides pakalpojumiem. No šā gada 2. jūlija virszemes apraidē bez maksas Latvijā ir skatāmi četri televīzijas kanāli.

Atver pieteikumus radio programmas veidošanai Ventspilī

NEPLP atvēra pieteikumus konkursā par apraides tiesību piešķiršanu komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās radio programmas veidošanai Ventspilī 87,9 MHz frekvencē. Iepazīstoties ar pieteikumiem, NEPLP pieņēma lēmumu tālākai izskatīšanai virzīt SIA „Radio Enetrprise“ (TOP Radio) un AS „Radio SWH“ pieteikumus. Ņemot vērā, ka netika iesniegti visi konkursa nolikumā noteiktie dokumentu, tālāk netiek skatīts SIA „Venstpils Radio“ pieteikums.

Apstiprina LR gada pārskatu, izsniedz un groza apraides atļaujas

NEPLP 30. jūlija sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) 2014. gada finanšu pārskatu.

NEPLP izsniedza apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „ArtLab“ pārrobežu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai, programmas „NuArt TV“ raidīšanai.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Lattelecom“ izsniegtajā apraides atļaujā programmas „360TV“ raidīšanai.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicina pieteikt kandidātus NEPLP locekļa amatam

28.07.2015 12:04

Ņemot vērā, ka Saeima š.g. 8.jūlija ārkārtas sesijas sēdē atbalstīja Aināra Dimanta atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicina pieteikt kandidātus apspriešanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatam.

Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56.panta pirmajai un otrajai daļai NEPLP sastāvā ir pieci locekļi, kurus ievēlē Saeima, savukārt šīs padomes locekļu kandidātus izvirza Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.

Plašāka informācija par kandidātu izvirzīšanu var atrast Saeimas mājas lapā.

 

Informācija par NEPLP sēdi 23. jūlijā

23.07.2015 14:35

NEPLP apstiprina Aiju Dulevsku par NEPLP priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23. jūlija sēdē apstiprināja NEPL padomes priekšsēdētāja vietnieci Aiju Dulevsku par NEPL padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz brīdim, kad amatā tiks apstiprināts piektais NEPL padomes loceklis.

NEPLP sēdē vienojās par darba pienākumu sadalījumu starp esošajiem padomes locekļiem līdz brīdim, kad amatā tiks apstiprināts piektais NEPL padomes loceklis. Saskaņā ar šo vienošanos:

 • NEPL padomes loceklis Ivars Zviedris veic komerciālo vietējo un reģionālo audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomas pārraudzību, kabeļtelevīziju un elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma jomas pārraudzību;
 • NEPL padomes loceklis Dainis Mjartāns veic valsts SIA „Latvijas Radio“ un komerciālo audio elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomas pārraudzību;
 • NEPL padomes locekle Aija Dulevska veic komerciālo nacionālo un pārrobežu audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomas pārraudzību un atbild par grozījumu projektu Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā izstrādi atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai 2012.–2017.gadam;
 • NEPL padomes locekle Dace Ķezbere veic valsts SIA „Latvijas Televīzija“ pārraudzību.

Apstiprina grozījumus LR un LTV revīzijas komisijās

NEPLP 23. jūlija sēdē apstiprināja izmaiņas Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzijas (LTV) revīzijas komisjās, apstiprinot NEPL padomes locekli Daci Ķezberi par LTV revīzijas komisijas priekšsēdētāju un par LR revīzijas komisijas locekli.

Groza apraides un retranslācijas atļaujas

NEPLP 23. jūlija sēdē apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Radio Enterprise“ apraides atļaujā programmas „TOP RADIO“ raidīšanai, kā arī apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA „NAMSAIMNIEKS“ un SIA „EDAN“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

NEPLP 23. jūlija sēdē apstiprināja komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2015.gadā SIA „Ogres Televīzija“ (līdz šā gada jūnijam) un AS „TV Latvija“ (par dokumentālās filmas izveidi).

NEPLP izsaka pateicību medijiem par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atspoguļošanu

14.07.2015 12:00

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pateicas visiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par ieguldīto darbu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atspoguļošanā, kas veicinājusi lepnumu par Latvijas nākotni un radījusi iespēju ikvienam gan mūsu zemē, gan pasaulē būt līdzdalīgam svētkos!

Informācija par NEPLP sēdi 13. jūlijā

13.07.2015 17:13

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 13. jūlija sēdē izsludināja konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmas un nodrošina to apraidi virszemes apraidē ciparformātā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu tā mērķis ir sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošana nacionālajiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem bērnu un jauniešuraidījumu veidošanai. Raidījumu veidošana paredzēta līdz brīdim, kad būs aizpildīta brīvā televīzijas programmas vieta bezmaksas televīzijas programmu izplatīšanas tīklā. Konkursa finansējums ir EUR 14 684,00 mēnesī.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz 2015. gada Sabiedriskā pasūtījuma gada plāns, raidījumu vizuālais piedāvājums, sasniedzamā auditorija, finansējuma izmantošanas tāme, kā arī cita informācija.

Piedāvājumus konkursā var iesniegt līdz šā gada 27. jūlijam, plkst. 10.00, Rīgā, Doma laukumā 8A, pretendentu izvērtēšana notiks ne vēlāk kā līdz 7. augustam.

Kā jau ziņots, NEPLP 2. jūlija sēdē pieņēma lēmumu izslēgt SIA “Ogres Televīzija” (programma Ogres TV) no galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta, ņemot vērā no VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) saņemto informāciju par pirmstermiņa līguma izbeigšanu ar SIA “Ogres Televīzija”. Šādu lēmumu LVRTC valde pieņēma, jo pēdējā gada laikā SIA “Ogres Televīzija” ir izveidojies ievērojams parāds par saņemtajiem apraides pakalpojumiem un ar SIA “Ogres Televīzija” nav izdevies vienoties par tādu parāda atmaksas grafiku, kas apmierinātu abas puses. No šā gada 2. jūlija virszemes apraidē bez maksas Latvijā ir skatāmi četri televīzijas kanāli.

Uzzinot par saistību uzkrāšanos, NEPLP ir vairākkārt rosinājusi SIA “Ogres Televīzija” meklēt risinājumus saistību segšanai. Jūnijā notika trīspusējas tikšanās ar NEPLP, LVRTC un SIA “Ogres Televīzija” pārstāvju dalību, taču tajās netika gūts ilgtspējīgs un visām pusēm pieņemams risinājums. Par nepieciešamību risināt finanšu plūsmas jautājumus, NEPLP SIA “Ogres Televīzija” brīdināja jau pagājušā gada 31.jūlijā.

NEPLP ir sākusi darbu pie ilgtermiņa risinājumiem, lai Latvijas sabiedrība arī turpmāk varētu bez maksas saņemt pilnvērtīgu un kvalitatīvu informāciju virszemes apraidē.

Konkursa nolikums ir atrodams šeit.

Apstiprina LTV gada pārskatu

NEPLP apstiprināja valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV) 2014. gada pārskatu. Aizvadītajā gadā ir veiktas pārmaiņas LTV organizatoriskajā struktūrā un programmu piedāvājumā ar mērķi uzlabot programmu piedāvājuma kvalitāti sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Kā norādīts LTV gada pārskatā, 2014. gadā LTV veiksmīgi turpināja orģinālsatura palielināšanu, ar kura palīdzību ir izdevies uzlabot pozīcijas gan pēc sasniegtās auditorijas, gan pēc satura kvalitātes vērtējuma.

Ar LTV 2014. gada pārskatu var iepazīties šeit.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi jūnijā

NEPLP apstiprināja programmas Rīga TV24 (AS “TV Latvija“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi par šā gada jūniju. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi kopumā tiks kompensēti 22 928 eiro apmērā.

NEPLP apstiprināja programmas Re:TV (SIA “Vidzemes Televīzija”) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada jūniju. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu realizētie darbi kopumā tiks kompensēti 27 506 eiro apmērā.

Apstiprina grozījumus retranslācijas atļaujās

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA “LIVAS KTV” izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu ar programmām “FightBox”, “ARTV” un “Chaula TV”.

 

NEPLP uzsver nepieciešamību stiprināt latgaliešu valodas izmantošanu elektroniskajos medijos

07.07.2015 14:56

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 7. jūlija sēdē apstiprināja grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012. – 2017. gadam, par vienu no prioritātēm izvirzot nepieciešamību nodrošināt sabiedrisko pasūtījumu raidījumus latgaliešu valodā, kā arī īstenot NEPLP Latgales elektronisko mediju programmu.

Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem minētā mērķa izpildei ir VSIA „Latvijas Radio“ un VSIA „Latvijas Televīzija“ apvienotas reģionālās multimediju studijas izveide un darbības nodrošināšana Latgalē. Šādas studijas izveidi NEPLP ir iesniegusi valdībā kā vienu no pasākumiem jauno politikas iniciatīvu sarakstā.

Kā norāda NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartāns: „Šāda iniciatīva tiek virzīta ar mērķi veicināt reģionālā satura veidošanu un reģionālo programmu attīstību latgaliešu valodā. Šī ir bijusi un būs viena no NEPLP darbības prioritātēm, kas izpaužas gan kā satura veicināšanas pasākumi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, gan šobrīd – kā mērķtiecīgs darbs pie radio un TV studijas tapšanas Latgalē. Ja mūsu iniciatīva valdībā tiks atbalstīta, studija varēs sākt darbu jau no nākamā gada sākuma.“

Paredzams, ka apvienotā Latgales studija būs kā atbalsta punkts reģionāla satura tapšanai un izplatīšanai gan radio un TV, gan arī internetā. Turklāt, īpaša uzmanība tiks veltīta tai auditorijas daļai, kas atrodas Krievijas informatīvās telpas ietekmē.

Papildu tam, NEPLP lūdz turpināt valdības atbalstu sabiedriskā pasūtījuma piešķiršanai reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem medijiem un producentu grupām Latgales reģionā (konkursa kārtībā), kas veido saturu latgaliešu valodā radio un televīzijā. 

Informācija par NEPLP sēdi 7. jūlijā

07.07.2015 14:15

Papildina nozares attīstības stratēģiju

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 7. jūlija sēdē apstiprināja grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012. – 2017. gadam, kas paredz:

 • Sadarbībā ar Kultūras ministriju sagatavot un virzīt grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL) par Sabiedrisko mediju padomes izveidi sabiedrisko mediju pārraudzībai un pārējo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tirgus uzraudzības funkciju nodalīšanu NEPLP. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu tirgus uzraudzības tirgus funkciju pārdale divu padomju kompetencē ir nepieciešama, lai izvairītos no interešu konflikta situācijām elektronisko plašsaziņas līdzekļu tirgus regulatoram, kurš vienlaikus ir arī sabiedrisko mediju kapitāla daļu turētājs.
 • Veikt grozījumus EPLL, lai precizētu pārrobežu televīzijas definīciju un izvērtēt iespējas atteikties no elektronisko plašsaziņas līdzekļu iedalījuma pēc aptveršanas zonas. NEPLP rosina iespēju izvērtēt iespēju izstrādāt jaunu likumu, vadoties no tehnoloģiju neitralitātes principa un programmas satura.
 • Piesaistīt papildu līdzekļus sabiedriskajam pasūtījumam, lai atbilstoši EPLL varētu tos piešķirt arī komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, primāri vietējiem un reģionāliem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ieskaitot lokāla satura veidošanai un izplatīšanai lokālai mērķauditorijai.
 • Nodrošināt sabiedrisko pasūtījumu raidījumiem latgaliešu valodā un īstenot NEPLP Latgales elektronisko mediju programmu.
 • Veikt zemes ciparu skaņas apraides testu, lai pārbaudītu tehnoloģiskos aspektus un veiktu ekonomiskos aprēķinu nolūkā aprēķināt visas digitalizācijas izmaksas.

Izsniedz apraides atļaujas, groza retranslācijas atļaujas

NEPLP 7. jūlija sēdē izsniedza apraides atļauju AS „Radio SWH“ programmas „Radio SWH GOLD“ raidīšanai Ventspilī 93,7 MHz frekvencē. NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA „KTV Universs“ un SIA „EIKATIK“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

Piemēro sodu par valodas apjoma nosacījumu pārkāpumiem

NEPLP 7. jūlija sēdē pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Radio Enterprise“ par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.5 panta ceturtajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu laika posmā no 2105. gada 5. janvāra līdz 11. janvārim, nenodrošinot SIA „Radio Enterprise“ izsniegtajā apraides atļaujā noteikto latviešu valodas apjomu programmā „Top Radio“.

Ņemot vērā, ka SIA „Radio Enterprise“ iepriekš nav administratīvi sodīta, NEPLP par minēto pārkāpumu uzlika SIA „Radio Enterprise“ naudas sodu 500 eiro apmērā. Par identisku pārkāpumu NEPLP piemēroja administratīvo naudas sodu 500 eiro apmērā par valodas apjoma nosacījumu pārkāpumiem SIA „Radio Enterprise“ Cēsu vietējā programmā.

NEPLP pieņem lēmumu par OTV izslēgšanu no bezmaksas virszemes apraides

02.07.2015 12:40

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2. jūlija sēdē pieņēma lēmumu izslēgt SIA “Ogres Televīzija” (programma OTV) no galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta, ņemot vērā no VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) saņemto informāciju par pirmstermiņa līguma izbeigšanu ar SIA “Ogres Televīzija”. Šādu lēmumu LVRTC valde pieņēmusi, jo pēdējā gada laikā OTV ir izveidojies ievērojams parāds par saņemtajiem apraides pakalpojumiem un ar OTV nav izdevies vienoties par tādu parāda atmaksas grafiku, kas apmierinātu abas puses. No šā gada 2. jūlija virszemes apraidē bez maksas Latvijā būs skatāmi četri televīzijas kanāli.

Uzzinot par saistību uzkrāšanos, NEPLP ir vairākkārt rosinājusi SIA “Ogres Televīzija” meklēt risinājumus saistību segšanai. Jūnijā notika trīspusējas tikšanās ar NEPLP, LVRTC un OTV pārstāvju dalību, taču tajās netika gūts ilgtspējīgs un visām pusēm pieņemams risinājums. Par nepieciešamību risināt finanšu plūsmas jautājumus, NEPLP SIA “Ogres Televīzija” brīdināja jau pagājušā gada 31.jūlijā.

Ņemot vērā izveidojušos situāciju, NEPLP jau sākusi darbu pie risinājumiem, lai SIA “Ogres Televīzija” izslēgšana no galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta neradītu negatīvu ietekmi uz pārējo virszemes apraidē esošo televīzijas kanālu darbību, tai skaitā, lai nepieaugtu apraides izmaksas par TV programmu izplatīšanu, un Latvijas sabiedrība arī turpmāk varētu bez maksas saņemt pilnvērtīgu un kvalitatīvu informāciju.

NEPLP deputātiem skaidro savus lēmumus un darbību, šaubas par Padomes reputāciju – nepamatotas

30.06.2015 09:53

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nosūtījusi izsmeļošu informāciju Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kurā atbild uz Saeimas deputātu iesniegumu par NEPL padomes locekļu atbrīvošanu no amata.

Izvērtējot Saeimas deputātu iesniegumā minētos argumentus, NEPLP nesaskata nedz pierādījumus, nedz iemeslus pamatotām šaubām NEPLP locekļu reputācijas zudumam kopš 2012. gada 2. februāra, kad NEPLP locekļi tika apstiprināti amatā ar Saeimas lēmumu. „NEPLP darbība elektronisko mediju uzraudzības jomā ir bijusi mērķtiecīga un pārdomāta, jo savus lēmumus mēs esam pieņēmuši pēc konsultācijām ar nozari un skaidri apzinoties savu atbildību Latvijas sabiedrības priekšā,” vēstulē skaidro NEPLP priekšsēdētājs Ainārs Dimants.

Iepazīstoties ar atsevišķu Saeimas deputātu iesniegumu, redzams, ka deputātu ierosinājums atlaist NEPLP tiek pamatots ar it kā konstatētiem tādiem normatīvajos aktos noteiktiem apstākļiem, kas liedz attiecīgajai personai būt par Padomes locekli, un šajā konkrētajā gadījumā ar labas reputācijas trūkumu. Savukārt labas reputācijas trūkums tiek pamatots ar Valsts kontroles ziņojumā konstatētajiem trūkumiem, grozījumu veikšanu SIA “Radio Skonto Vidzeme” izsniegtajā apraides atļaujā un Latvijas Radio programmas “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” ēterā izskanējušajiem raidījumiem, kas saturēja necenzētu leksiku.

NEPLP skaidrojums par katru no trim minētajiem jautājumiem.

1) Par elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA ”Radio Skonto Vidzeme” izsniegtās apraides atļaujas darbības termiņa atjaunošanu un grozījumu apstiprināšanu.

NEPLP uzskata, ka lēmums par izmaiņām SIA “Radio Skonto Vidzeme” izsniegtajā apraides atļaujā ir pieņemts, vadoties no nacionālo interešu aspekta, rūpējoties par nacionālajām interesēm atbilstošas informācijas pieejamību svešvalodā runājošiem Latvijas iedzīvotājiem, līdz ar to nav ne mazākā pamata apšaubīt NEPLP locekļu kompetenci un spēju pieņemt kompetentus, Latvijas valsts interesēm atbilstošus lēmumus.

NEPLP locekļi, pieņemot lēmumu par izmaiņām SIA “Radio Skonto Vidzeme” izsniegtajā apraides atļaujā, padziļināti vērtēja informatīvā kara radīto risku un konstatēja sekojošus apstākļus, kas bija par pamatu šā lēmuma pieņemšanai likumā noteiktajā kārtībā:

 • SIA “Radio Skonto Vidzeme” ir Latvijā reģistrēts un Latvijas pilsoņiem piederošs elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kurš ir SIA “Radio Skonto” grupas uzņēmums (īpašnieks SIA “RS Media” – Ivars Embrekts – 40%, Edijs Akolovs – 20% un Baiba Vāvere – 40%);
 • SIA “Radio Skonto Vidzeme”, veidojot programmu “Radio Skonto Plus”, paredz ilgtermiņa attīstību un investīcijas apmēram 100 000 EUR apmērā. Ņemot vērā Radio Skonto grupas uzņēmumu augsto kompetenci un pieredzi, kā arī stabilas pirmās vietas klausītāko radio programmu sarakstā, nav šaubu par  programmas “Radio Skonto Plus” reitingiem un darbības ilgtspēju;
 • ņemot vērā to, ka programma “Radio Skonto Plus” tiks sagatavota Latvijā, līdz ar to tiktu sagatavots konkurētspējīgs produkts – Latvijā ražota programma ar Latvijā ražotām ziņām;
 • programma ”Radio Skonto Plus” veicinātu integrāciju un cilvēku, kuru dzimtā valoda ir svešvaloda, piederības sajūtu Latvijai;
 • programma “Radio Skonto Plus” spētu konkurēt un izkonkurēt tās radio programmas svešvalodās, kuru veidošanā tiek izmantoti ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu gatavotie raidījumi, tādējādi samazinot propagandas rakstura informācijas daudzumu un veicinot Latvijai labvēlīga sabiedriskā viedokļa veidošanu;
 • pašlaik Rīgā ir dzirdama 31 radio programma, no kurām 7 programmas ir krievu valodā. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem uz 2014. gada sākumu Rīgā dzīvo 643 368 iedzīvotāju, no kuriem 45,7% ir latvieši un 38,3% krievi. Līdz ar to šādas krievu valodā raidošas radio stacijas darbība veicinātu Rīgas iedzīvotāju integrāciju;
 • programmā “Radio Skonto Plus” tiks izmantotas kvalitatīvas ziņas, kuras nodrošinās profesionāls ziņu dienests;
 • ņemot vērā 2014. gada 23. oktobrī pieņemtos likuma grozījumus, no 2016. gada 1. janvāra palielināsies elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri veido un izplata radio programmas latviešu valodā, reklāmas tirgus dalībnieku skaits.  SIA “Radio Skonto Vidzeme”, raidot programmu “Radio Skonto Plus”, saglabātu esošo tirgus daļu un varētu turpināt raidīt Latvijā ražotu saturu;
 • SIA “Radio Skonto Vidzeme” pēdējā gada laikā nav ar spēkā stājušos tiesas spriedumu konstatēti likuma pārkāpumi.

2) Par Valsts kontroles Revīzijas ziņojumu “Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2014. gada pārskata sagatavošanas pareizību”.

NEPLP norāda, ka Valsts kontrole neefektīvu rīkošanos ar finanšu līdzekļiem EUR 1 843 070 apmērā saskata sekojošos apstākļos, par kuriem seko secīgi paskaidrojumi:

 1. “Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas rīcībā uz 31.12.2014. ir avansā samaksāti valsts budžeta līdzekļi 1 771 072 euro, kas 2014.gadā bija noteikti konkrētām valsts vajadzībām saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu”;
 2. “Nav nodrošinājusi pietiekamu kontroli pār komerctelevīzijām piešķirtās valsts dotācijas izlietojuma uzraudzību par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, kā rezultātā veikta samaksa par neizpildītu pasūtījumu 54 834 euro apmērā”;
 3. “Noslēdzot līgumus par pakalpojumiem 10 007 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā neveicot iepirkuma procedūru, nav ievērojusi Publisko iepirkumu likuma prasības, tādējādi nav nodrošinājusi iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem”;
 4. “Noslēdzot līgumus par pakalpojumiem jautājumos, kuru risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas darbinieku pienākumos, nav tiesiski un efektīvi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem 7157 euro apmērā.”

Attiecībā uz (1) Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas rīcību ar finanšu līdzekļiem darām zināmu, ka Latvijas Radio un Latvijas Televīzija nav valsts pārvaldes iestādes vai klasiski ražošanas uzņēmumi, tādēļ Eiropas Savienības valstu labajā praksē sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir noteikta speciāla, adekvāta finansēšanas kārtība, atbilstoši sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu definīcijai, nevis vispārējai valsts iestāžu finansēšanas kārtībai, uz ko NEPLP ir vairākkārt norādījusi lēmumu pieņēmējiem (2013. gada 7. janvārī NEPLP apstiprinātā Koncepcija par jauna Latvijas elektroniskā sabiedriskā medija izveidi).

Latvijas Radio un Latvijas Televīzija minētos līdzekļus nebija iztērējusi uz 2014. gada 31. decembri. Atsevišķi maksājumi par 2014. gadā īstenotiem ilgtermiņa projektiem (seriāliem u.tml.) ir veikti 2015. gada sākumā, savukārt atsevišķi projekti tiek un tiks īstenoti līdz 2015. gada beigām, 2016. gada sākumam. Vienlaikus NEPLP saprot un respektē Valsts kontroles burtisko pieeju likuma prasībām – gada ietvaros piešķirtais finansējums ir jāiztērē konkrētā kalendārā gada ietvaros, tomēr pašreizējā situācijā piešķirtie līdzekļi nav iztērēti neefektīvi – tērēšanas pēc, bet atbilstoši labas pārvaldības principam rezervēti plānoto projektu īstenošanai/maksājumu veikšanai attiecīgajā brīdī – pēc rēķinu saņemšanas, pēc iepirkumu procedūras beigām, lietderīgi, efektīvi, atbilstoši radošā procesa vajadzībām un piešķirtajam mērķim.

Attiecībā uz (2) nepietiekamu kontroli pār komerctelevīzijām piešķirtās valsts dotācijas izlietojuma uzraudzību norādām, ka NEPLP atzīst Valsts kontroles uzrādītās nepilnības un jau ir ieviesti jauni kontroles mehānismi. Konkrētajā situācijā būtiski uzsvērt, ka valstij nav radīti zaudējumi, veiktie maksājumi ir atzīti par avansu, kas pašlaik jau ir dzēsts.

Attiecībā uz (3) noslēgtajiem līgumiem bez iepirkuma procedūras NEPLP daļēji piekrīt Valsts kontroles secinājumiem. NEPLP atzīst kļūdu viena līguma noslēgšanā par EUR 4000 pieļaujamo EUR 3999,99 vietā, bet gadījumā par divu līgumu ar kopējo summu EUR 6007,- sasaistīšanu NEPLP nepiekrīt, jo katrs līgums pēc būtības un satura ir ar dažādu līguma priekšmetu – dažādi pakalpojumi, kas savstarpēji nav tieši saistāmi. Turklāt attiecīgie lēmumi tika pieņemti operatīvi, informācijas kara apstākļos (runa šajā gadījumā ir par “Rossija RTR” retranslācijas pārtraukšanu).

Attiecībā uz (4) Valsts kontroles norādīto neefektīvo rīcību, noslēdzot līgumus par pakalpojumiem jautājumos, kuru risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas darbinieku pienākumos, norādām, ka NEPLP administratīvā kapacitāte tika samazināta 2010. gadā, bet kopš tā laika ir būtiski palielinājušās NEPLP funkcijas un pienākumi. Problēmas risināšanai jau kopš 2013. gada esam prasījuši budžeta līdzekļus papildu darbiniekiem un atalgojumam, bet atbalstu neesam saņēmuši, līdz ar to, lai nodrošinātu NEPLP funkcijas kā pakalpojumu sniedzēji ir piesaistīti papildu darbinieki. Ņemot vērā, ka papildu piesaistīto darbinieku pienākumi sakrīt ar sekretariāta darbinieku pienākumiem (juridiskā funkcija), formāli Valsts kontroles atzinums ir pamatots, bet, ņemot vērā NEPLP nepieciešamību pēc papildu darbiniekiem funkciju nodrošināšanai, konkrētā rīcība bija lietderīga un vienīgā iespējamā šādos apstākļos.

Pārējās Valsts kontroles konstatētās nepilnības NEPLP atzīst, bet arī tās nav radījušas valsts finanšu līdzekļu zaudējumus, to novēršanai ar Valsts kontroli ir saskaņotas veicamās darbības – ieteikumu ieviešanas grafiks.

Valsts kontroles konstatētie pārkāpumi nav ļaunprātīgi vai apzināti, tie arī nav radījuši negatīvas sekas. To konstatēšana un attiecīgo trūkumu novēršana ļauj pilnveidot NEPLP darbību, bet tas nerada pamatu apšaubīt NEPLP padomes locekļu kompetenci, spēju efektīvi rīkoties ar tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, kā arī spēju kontrolēt finanšu līdzekļu izlietošanu.

3) Par Pieci.lv raidījumu “Pieliec punktu!”

Latvijas Radio izplatīto programmu satura pārbaude pakļaujas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, Administratīvā procesa likumam un NEPLP normatīvajos aktos noteiktajām procedūrām, termiņiem pārkāpumu konstatēšanā un turpmākajā lietvedībā – ierakstu pieprasīšana, monitorings, juridiskais atzinums, lēmums par lietvedības uzsākšanu, paskaidrojumu pieprasīšana u.c.

Nekavējoties, pēc pirmās sūdzības saņemšanas 2015. gada 10. jūnijā NEPLP pieprasīja visus raidījuma “Pieliec punktu!” ierakstus, kā arī Latvijas Radio satura izvērtēšanas komisijas atzinumu atbilstoši NEPLP 2012.gada 4.oktobra nolikumam “Par sabiedriskā pasūtījuma veidošanas principiem”.

Pēc ierakstu un Latvijas Radio Satura padomes un Ētikas komisijas atzinumu par Pieci.lv projektu “Pieliec punktu!” saņemšanas (attiecīgi 2015. gada 15. un 25. jūnijā) ir veikts programmu monitorings un sagatavots detalizēts juridiskais atzinums, kurā konstatēti iespējamie Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārkāpumi, un uz kura pamata 25. jūnijā ir uzsākta administratīvā lietvedība.

Ņemot vērā līdz šim veiktās darbības, Saeimas deputātu norādītais, ka NEPLP nav veikusi un neveic nekādas normatīvajos aktos paredzētās darbības, neatbilst patiesībai.

NEPLP: „Tas ir uzbrukums mediju neatkarībai!“

17.06.2015 20:30

Dažu Saeimas deputātu ideja atlaist Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļus mums nav pārsteigums. Tiekoties ar deputātiem, ne reizi vien esam saskārušies ar zīmīgiem mājieniem, kas skar to vai citu Latvijas Televīzijas (LTV) sižetu vai Latvijas Radio (LR) raidījumu. Šādas piezīmes parasti esam „laiduši pāri galvai“, jo mediju redakcionālā neatkarība allaž bijusi viena no NEPLP prioritātēm. Iespējams, tieši tas deputātu acīs ir sobojājis mūsu reputāciju tiktāl, ka bez redzama iemesla ir jārosina NEPLP atlaišana.

Mūsuprāt, politiķu rīcības patiesie un galvenie iemesli ir trīs:

Pirmkārt, NEPLP kategoriskā nostāja sabiedrisko mediju – LTV un LR – redakcionālās neatkarības jautājumos. Zīmīgi, ka neapmierinātība ar NEPLP darbu sāka gruzdēt un pieauga līdz ar LTV un LR redakciju nostiprināšanos.

Otrkārt, NEPLP nostāja pret nodokļu maksātāju līdzekļu pārdali par labu komercmedijiem uz sabiedrisko mediju rēķina. Par to neslēpti savu sašutumu ir pauduši un pauž komercmediju lobiji un pēdējo nedēļu „skandāls“ ap LR5 – Pieci.lv raidījumu sakņojas tieši šeit.

Treškārt, NEPLP ir jau gadiem ilgi cīnījusies par NEPLP kā mediju tirgus uzrauga funkciju nodalīšanu no tām funkcijām, kas NEPLP uzticētas kā LTV un LR  kapitāla daļu turētājam. Politiķiem šī problēma ir sen zināma, NEPLP ir piedāvājusi tai risinājumus, taču rīcība nav sekojusi. Un tā ir tieši Saeimas atbildība, ka šī situācija tā arī nav radusi risinājumu. Izskatās pat, ka politiķiem izdevīgāks NEPLP modelis ir tieši tāds, kurā ir iebūvēts interešu konflikts.

Publiski izskanējušie „argumenti“ par NEPLP nelietderīgiem tēriņiem, piesaucot Valsts kontroles atzinumu, ir nepierādīti, absurdi un nepatiesi, jo VK ziņojumā minētie apstākļi skar LTV un LR kā uzņēmumu budžetus, nevis NEPLP kā patstāvīgas iestādes, kura pēdējo gadu laikā savu budžetu ir konsekventi mazinājusi, ieskaitot atteikšanos no iestādes automašīnas, tādējādi ievērojami samazinot transporta izdevumus. Tostarp neviens transporta izdevumu cents vai santīms nav tērēts privātiem mērķiem.

Arī viena LR5 – Pieci.lv raidījuma piesaukšana (NEPLP juristi šo raidījumu vērtē un gatavo attiecīgu ziņojumu Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā paredzētajā kārtībā, un deputātiem tas ir zināms), protams, ir tikai skanīgs iegansts, ne vairāk.

NEPLP ir demokrātiskas un tiesiskas valsts neatkarīgas mediju un it īpaši sabiedrisko mediju sistēmas sastāvdaļa. Tieši tādēļ likums ir noteicis ļoti konkrētus gadījumus, kādos ir iespējams atsaukt NEPLP locekļus. Redzam, ka neviens no tiem nav iestājies. Taču ne jau padome ir galvenais politiķu mērķis. Nākošie „rindā“ būs LTV un LR kā neatkarīgi sabiedriskie mediji, ja vien, protams, neradīsies tādi apstākļi, kas LTV un LR vadību deputātu acīs padarīs par „godavīriem“. Ceram, tas nenotiks! Politiskais uzbrukums NEPLP patiesībā ir mērķēts Latvijas sabiedriskajiem medijiem, jo runa patiesībā ir par LTV un LR naudu, redakcionālo neatkarību un tātad neatkarīgu žurnālistiku. Esam pārliecināti, ka par to sardzē stāvēs arī Eiropas Raidorganizāciju apvienība EBU un kopumā Latvijas partneri Eiropas Savienībā un NATO.

Ar cieņu,

Ainārs Dimants, Dainis Mjartāns, Ivars Zviedris, Aija Dulevska

NEPLP vērtē LR5 – Pieci.lv raidījuma atbilstību likumam

16.06.2015 16:58

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) Monitoringa centrs pašlaik vērtē VSIA “Latvijas Radio” programmas LR5 – Pieci.lv raidījumu “Pilnīgs Vakars” atbilstību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam. Ja NEPLP Monitoringa centra juristi raidījuma ierakstos saskatīs likuma pārkāpuma pazīmes, NEPLP uzsāks administratīvo lietvedību, kuras ietvaros tiks pieņemti turpmākie lēmumi attiecībā uz elektronisko plašsaziņas līdzekli. Vienlaikus minēto raidījumu pašlaik vērtē arī Latvijas Radio satura izvērtēšanas komisija, un NEPLP ir jāsagaida tās slēdziens.

Ņemot vērā, ka Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 17. jūnija darba kārtībā ir iekļauts jautājums par minētā raidījuma atbilstību sabiedriskajam pasūtījumam, NEPLP vērš uzmanību, ka sabiedriskā pasūtījuma izstrāde un izpildes vērtēšana ir NEPLP kā patstāvīgas iestādes kompetences jautājums atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam un Satversmes 100. pantam. NEPLP nav uzaicināta sniegt ziņojumu vai atzinumu par šo jautājumu 17. jūnija Saeimas komisijas sēdē. No NEPLP rīcībā esošā uzaicinājuma nav saprotama NEPLP loma sēdē izskatāmā jautājuma kontekstā.

“NEPLP Monitoringa centra juristi pašlaik vēl vērtē minētos raidījumus un tiklīdz mūsu rīcībā būs likumā noteiktajā kārtībā sagatavots atzinums, par to informēsim deputātus un sabiedrību. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma ievērošanu un sabiedriskā pasūtījuma izpildi uzrauga NEPLP, kas ir neatkarīgs un politiski neitrāls elektronisko mediju uzraugs. Tieša deputātu iesaistīšanās mediju jautājumu risināšanā pielīdzināma tiesas spriešanai Saeimas Juridiskajā komisijā, apejot tiesu kā neatkarīgu un profesionālu institūciju,” uzsver NEPL padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimants.

Informācija par NEPLP sēdi 16. jūnijā

16.06.2015 14:21

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16. jūnija sēdē pieņēma lēmumu par brīvajiem radio frekvenču piešķīrumiem, nosakot, ka frekvences Cesvainē (89,6 MHz) un Daugavpilī (106,1 MHz) tiek izmantotas nacionālo vai reģionālo komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas aptveršanas zonas palielināšanai (pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz 16.jūlijam).                                                                                                                          

Apstiprina grozījumus MK noteikumos par interneta radio

NEPLP apstiprināja grozījumu projektu Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.1238 „Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma”, kas paredz piemērot valsts nodevu 142,29 eiro apmērā radiostacijām, kas raida tikai internetā. Pašlaik šādām radiostacijām reģistrējoties būtu jāmaksā 3000 eiro liela valsts nodeva, kas nav savietojams ar šādu staciju biznesa modeli un ieņēmumiem.

Ņemot vērā, ka interneta radio neizmanto ierobežoto valsts resursu – radio frekvences – NEPLP ieskatā tās būtu atbrīvojamas no valsts nodevas nomaksas. Šādu NEPLP iniciatīvu neatbalstīja vairākas  ministrijas, tāpēc NEPLP pieņēma lēmumu rosināt MK noteikumu grozījumus par nodevas 142,29 eiro apmērā piemērošanu.

Pagarina frekvenču darbību, maina retranslācijas un apraides atļaujas

NEPLP pieņēma lēmumu pagarināt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Latviešu radio” (programma “Super FM”) piešķirtās frekvences 95,6 MHz Tukumā darbību uz trīs mēnešiem (līdz šā gada 31.augustam). Ar NEPLP 2012. gada 8. novembra lēmumu piešķirtās frekvences darbība līdz šim nav uzsākta.

NEPLP pieņēma lēmumu pagarināt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS “Super FM” (programma “Eiropas Hītu Radio”) piešķirtās frekvences 89,6 MHz Tukumā darbību uz trīs mēnešiem (līdz šā gada 31.augustam).  Ar NEPLP 2013. gada 24. oktobra lēmumu piešķirtās frekvences darbība līdz šim nav uzsākta.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA “1. Business radio” izsniegtajā apraides atļaujā programmas “1. Biznesa Radio” raidīšanai un apstiprināja grozījumus SIA “Voxell Baltic” izsniegtajā apraides atļaujā programmas “Multimania” raidīšanai.

NEPLP anulēja izsniegtās retranslācijas atļaujas SIA “DOBELES TELESAT” un SIA “IZZI FAO”, kā arī apstiprināja grozījumus SIA “Elektrons S”, SIA “OSTKOM” un SIA “STARNET” izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

NEPLP izludināja konkursu apraides tiesību piešķiršanai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai – vietējas radio programmas veidošanai Ventspilī 87,9 MHz frekvencē krievu valodā. Kā ziņots, 22. maija sēdē, konkursā par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējas radio programmas veidošanai Ventspilī 93,7 MHz frekvencē latviešu valodā, NEPLP par uzvarētāju atzina AS “Radio SWH” (programma “Radio SWH Gold”).

NEPLP apstiprināja komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA “Vidzemes televīzija”, SIA “Ogres televīzija“ un AS “TV Latvija” nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi par 2015. gada maijā.

NEPLP izstrādā likuma grozījumus par elektronisko mediju īpašniekiem

10.06.2015 11:33

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir sagatavojusi grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL), kas nosaka NEPLP pilnvaras elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrācijas vai īpašnieku maiņas gadījumā.

Likuma grozījumi sagatavoti ar mērķi nodrošināt mediju brīvību un daudzveidību, nosakot NEPLP tiesības, lemjot par apraides un retranslācijas atļauju izsniegšanu vai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrāciju, izvērtēt šādas atļaujas izsniegšanas vai reģistrācijas atbilstību EPLL noteiktajām prasībām, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai 2012.–2017.gadam un plašsaziņas līdzekļu daudzveidības nodrošināšanai, kā arī izvērtēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa īpašnieku (tajā skatā patieso labuma guvēju) atbilstību EPLL prasībām (šobrīd likums NEPLP šādas tiesības nenosaka).

Ņemot vērā, elektronisko plašsaziņas līdzekļu īpašnieku lielo nozīmi Latvijas nacionālās mediju vides veidošanā, kā arī to, ka spēkā esošais regulējums nepilnīgi kalpo uzstādītajiem mērķiem panākt caurspīdīguma nodrošināšanu attiecībā uz mediju īpašniekiem un mediju koncentrācijas novēršanu, ir sagatavoti grozījumi EPLL un citos normatīvajos aktos, lai EPL reģistrācijas vai īpašnieku maiņas gadījumā NEPLP tiktu piešķirtas tiesības pēc lēmuma pieņemšanai nepieciešamās finansiālās un juridiskās informācijas saņemšanas apstiprināt darījumu atbilstoši Latvijas nacionālajām interesēm.

EPLL grozījumi nosaka, ka persona, kas vēlas iegūt vai palielināt ievērojamu ietekmi elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī, pirms ievērojamas ietekmes iegūšanas vai palielināšanas iesniedz NEPLP iesniegumu par ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu. NEPLP izvērtē ievērojamas ietekmes iegūšanas vai palielināšanas atbilstību EPLL noteiktajām prasībām, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai, tai skaitā sabiedrības veselībai un drošībai un elektronisko plašsaziņas līdzekļu daudzveidības nodrošināšanai, un ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no sekojošiem lēmumiem:

1) atļaut ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu;

2) atļaut ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu, nosakot ievērojamas ietekmes ieguvējam vai palielinātājam un / vai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim saistošus noteikumus;

3) aizliegt ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu.

NEPLP aizliedz iegūt vai palielināt ievērojamu ietekmi elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vismaz šādos gadījumos:

1) Persona, kura iegūst vai palielina ievērojamu ietekmi, tajā skaitā minētās personas patiesie labuma guvēji, atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem (informācijas iegūšanai NEPLP lūdz attiecīgu Satversmes aizsardzības biroja un Drošības policijas atzinumu):

a) tai ir sabiedrisko drošību apdraudoši sakari ar pie Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas nepiederošu valstu institūcijām vai ar šo valstu personām,

b) tā ir saistīta ar organizētās noziedzības grupējumiem, ārvalstu specdienestiem vai grupējumiem, kas saistīti ar starptautiskām teroristu organizācijām, vai uztur sakarus ar personām, kas pieder pie tiem,

c) tā ir notiesāta par noziegumu pret Latvijas valsts neatkarību, teritoriālo vienotību un konstitucionālo iekārtu.

2) Persona, kura iegūst vai palielina ievērojamu ietekmi, nav iesniegusi NEPLP visu šajā likumā un šāpanta astotajā daļā minētajos noteikumos norādīto informāciju.

Saņemot iesniegumu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrācijai, apraides vai retranslācijas atļaujas izsniegšanai un tam pievienotos dokumentus, NEPLP izvērtē elektroniskā plašsaziņas līdzekļa plānotās darbības atbilstību šajā likumā noteiktajām prasībām, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai, tai skaitā sabiedrības veselībai un drošībai, elektronisko plašsaziņas līdzekļu daudzveidības nodrošināšanai, un pieņem vienu no sekojošiem lēmumiem:

1) reģistrēt elektronisko plašsaziņas līdzekli vai izsniegt apraides vai retranslācijas atļauju;

2) reģistrēt elektronisko plašsaziņas līdzekli vai izsniegt apraides vai retranslācijas atļauju, nosakot elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim un / vai tā īpašniekam vai patiesajam labuma guvējam saistošus noteikumus;

3) nereģistrēt elektronisko plašsaziņas līdzekli vai neizsniegt apraides vai retranslācijas atļauju.

Lai nodrošinātu īpašnieku (līdz fiziskas personas, patiesā labuma guvēja līmenim) atklāšana pienākuma efektīvu izpildi no elektronisko plašsaziņas līdzekļu puses, likums paredz NEPLP pienākumu atteikt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrāciju, apraides vai retranslācijas atļaujas izsniegšanu, kā arī ievērojamas ietekmes iegūšanu vai palielināšanu, ja informācija par īpašnieku (līdz fiziskas personas, patiesā labuma guvēja līmenim) NEPLP nav iesniegta vai ir tikusi iesniegta nepatiesa informācija. Lai nodrošinātu efektīvu paredzētā īpašnieku atklāšanas pienākuma izpildi, NEPLP noteiktas tiesības anulēt apraides vai retranslācijas atļauju, vai arī apturēt reģistrēta elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību (šāds regulējums attiecas, piemēram, uz pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējiem, kuriem ir pienākums tikai reģistrēties NEPLP, nesaņemot apraides vai retranslācijas atļauju), ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nav iesniedzis attiecīgo informāciju, vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.

Ievērojama ietekme EPLL grozījumu izpratnē ir personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūta ietekme, kura izpaužas kā kontrole pār 10 un vairāk procentiem no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita vai ieguldījumu kopsummas; kura izpaužas kā kontrole pār 10 un vairāk procentiem no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa, kas nav komersants; kura, neatkarīgi no tās iegūšanas veida un formas (tajā skaitā, bet ne tikai, tiesības uz aktīviem, tiesības ietekmēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pārvaldes institūciju lēmumu pieņemšanu vai iecelt iepriekšminēto institūciju locekļus, līdzdalības iegūšana kapitāla daļu pirkuma, apvienošanās, saplūšanas, kopuzņēmuma izveidošanas ceļā vai jebkurā citā veidā) dod iespēju personai vai vairākām personām, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, būtiski ietekmēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību vai redakcionālo neatkarību.

Jēdziens “ievērojama ietekme” veidots tā, lai to var attiecināt uz visa veida elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un ar to saistītais regulējums ir līdzīgs finanšu nozarē izmantotajam “būtiskas līdzdalības” jēdzienam.

EPLL grozījumos definēts patiesā labuma guvēja (fiziska persona) jēdziens. Tā ir persona:

 • kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai daļu skaita vai ieguldījumu kopsummas, vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību;
 • kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu, vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība;
 • kuras labā vai interesēs tiešā vai netiešā veidā tiek iegūta vai palielināta ievērojama ietekme elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī;
 • kuras labā vai interesēs tiešā vai netiešā veidā tiek iegūta elektroniskā plašsaziņas līdzekļa apraides un / vai retranslācijas atļauja un / vai tiek reģistrēts elektroniskais plašsaziņas līdzeklis. 

Ziņas par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa patiesajiem labuma guvējiem NEPLP publisko savā mājaslapā internetā, ievērojot fiziskas personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Grozījumi EPL izstrādāti, ņemot vērā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2012.–2017.gadam, kas prasa noteikt NEPLP pilnvaras EPL reģistrācijas vai īpašnieku maiņas gadījumā.

Grozījumu redakcija 04.06.2015.

Anotācija 04.06.2015.

NEPLP piedāvā interneta radio atbrīvot no valsts nodevas

04.06.2015 15:46

Ņemot vērā, ka interneta radio neizmanto ierobežoto valsts resursu – radio frekvences – NEPLP ieskatā tās būtu atbrīvojamas no valsts nodevas nomaksas.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) sagatavoja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.1238 „Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma”, kas paredzēja atbrīvot no valsts nodevas radiostacijas, kas raida tikai internetā. Pašlaik šādām radiostacijām reģistrējoties būtu jāmaksā 3000 eiro liela valsts nodeva, kas vairumā gadījumu nav savietojams ar šādu staciju biznesa modeli un ieņēmumiem.

NEPLP nav izprotama trīs ministriju – Tieslietu, Finanšu un Satiksmes – paustā noraidošā nostāja pret NEPLP ierosinājumu, kas pausta atzinumos par MK noteikumu grozījumu projektu. NEPLP aicina skatīt šo jautājumu pēc būtības, saistībā ar nepieciešamību panākt interneta radio reģistrāciju.

Kā norāda NEPLP loceklis Dainis Mjartāns: „Šādas iniciatīvas mērķis ir panākt, lai interneta radio savu darbību reģistrētu. Šobrīd daudzi interneta radio faktiski darbojas nelegāli, lielā mērā – dēļ augstās valsts nodevas. Pirms vērsties pret nereģistrētiem interneta radio pakalpojuma sniedzējiem, vispirms tiem būtu jādod iespēja saprātīgā veidā savu darbību reģistrēt.“

Lai radītu tiesisku regulējumu šādu mediju reģistrācijai, NEPLP ir iesniegusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas padara interneta radio par šī likuma subjektu.

Grozījumu projekta izstrādes laikā NEPLP ir notikušas konsultācijas ar Latvijas elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri izplata radio programmas interneta vidē.

NEPLP plāno drīzumā virzīt uz MK jaunus priekšlikumus noteikumu grozījumiem.

Informācija par NEPLP sēdi 4. jūnijā

04.06.2015 14:18

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 4. jūnija sēdē papildināja SIA “Ogres televīzija“ (programma “OTV”) sabiedriskā pasūtījuma plānu ar raidījumiem par VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku norisi (svētku dienasgrāmatas, kurās atspoguļots gatavošanās process, svētku aizkulises, koncertu apskati, intervijas ar dalībniekiem) un raidījumiem par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi (svētku dienasgrāmatas un īpaši raidījuma “Nāc TV” speciālizlaidumi).

NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) priekšsēdētāja vietnieka amatā apstiprināja Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras vadītāju, profesori Ingrīdu Veikšu. Saskaņā ar SKP nolikumu, SKP priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku amatā ar balsu vairākumu ievēl SKP, bet otru priekšsēdētāja vietnieku apstiprina NEPLP. SKP priekšsēdētāja amatā ir jau apstiprināts biedrības “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” pārstāvis Toms Meisītis, bet viņa vietnieka amatā – sabiedriskās politikas centra PROVIDUS viena no dibinātājām Vita Anda Tērauda.

Informācija par NEPLP sēdi 28. maijā

28.05.2015 14:19

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 28. maija sēdē apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Krievijas Hīti Rēzekne” izsniegtajā apraides atļaujā programmas “Krievijas Hītu Radio Ludza” raidīšanai, mainot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukumu uz SIA “RADIO RĒZEKNE” un programmas nosaukumu uz “Radio Rēzekne”.

NEPLP apstiprināja grozījumus VSIA “Latvijas Radio” apraides atļaujās un SIA “Baltcom TV” izsniegtajā retranslācijas atļaujā, kā arī pagarināja SIA “1.business radio” piešķirtās frekvences 101,1 MHz Salacgrīvā darbības uzsākšanas termiņu uz 3 mēnešiem.

NEPLP apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi SIA „Ogres televīzija“ par šā gada aprīli.

NEPLP dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

27.05.2015 09:50

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ainārs Dimants 25. un 26. maijā uzstājās seminārā Kijevā Ukrainas Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļiem un darbiniekiem par elektronisko mediju regulāciju, lai kopā ar Polijas un Ungārijas kolēģiem informētu Ukrainas audivizuālo mediju pakalpojumu regulatoru par Eiropas pieredzi šajā jautājumā. Pēc Ukrainas regulatora ielūguma A. Dimants sniedza prezentāciju par NEPLP pilnvarām un tai saistošo tiesisko regulējumu nacionālās informācijas telpas aizsardzībā, kā arī kopā ar Starptautiskās telekomunikāciju savienības (ITU) pārstāvi piedalījās diskusijā par pamācošo pieredzi digitālās televīzijas ieviešanā, kur Ukraina ir tikai procesa sākumā.

NEPLP priekšsētājam A. Dimantam papildus tika sarīkotas tikšanās ar Ukrainas Nacionālās radio un televīzijas padomes priekšsēdētāju Juriju Artjomenko un Ukrainas parlamenta Verhovna Rada Kultūras un garīguma komitejas priekšsēdētāju Mikolu Kņažicki. Puses bija vienprātīgas par produktīvas sadarbības iespējām gan starp abu valstu regulatoriem, gan sabiedriskajiem medijiem un vienojās par pirmajiem sadarbības soļiem. Seminārs notika Eiropas Savienības un Eiropas Padomes kopprojekta informācijas sabiedrības stiprināšanai Ukrainā ietvaros (Joint Programme Between European Union and the Council of Europe. Strengthening Information Society in Ukraine).

Informācija par NEPLP sēdi 22. maijā

22.05.2015 15:41

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. maija sēdē, konkursā par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējas radio programmas veidošanai Ventspilī 93,7 MHz frekvencē, par uzvarētāju atzina AS “Radio SWH” (programma “Radio SWH Gold”). Konkursu par apraides tiesību piešķiršanu vietējās radio programmas veidošanai latviešu valodā Ventspilī NEPLP izsludināja 5. martā.

NEPLP izsniedza apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Latvijas Mobilais Telefons” programmas “LMT Straume” raidīšanai. NEPLP pieņēma lēmumu reģistrēt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA “Latvijas Mobilais Telefons” kā pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzēju.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA “Lattelecom” izsniegtajā apraides atļaujā programmas “360TV” raidīšanai, kā arī apstiprināja grozījumus SIA “Lattelecom” un SIA “Scintilla” izsniegtajās retranslācijas atļaujās.

NEPLP apstiprināja komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA “Vidzemes televīzija” un AS “TV Latvija” nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi par 2015. gada aprīli.

Konkursā par diasporas TV raidījumu veidošanu uzvar IMLO Lat-Ireland Ltd

21.05.2015 15:29

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. maija sēdē apstiprināja konkursa par “Televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu par diasporas tematiku 2015. gadā” rezultātus. NEPLP par konkursa uzvarētāju atzina Īrijas latviešu uzņēmuma IMLO Lat-Ireland Ltd piedāvājumu. Konkursu NEPLP sadarbībā ar Ārlietu ministriju izsludināja šā gada 17. aprīlī.

IMLO Lat-Ireland Ltd piedāvājums paredz veidot septiņus raidījumus par latviešu aktualitātēm Īrijā, Lielbritānijā un ASV. Raidījuma nosaukums - “Piektais novads.” Raidījumu iecerēts iekļaut Latvijas Televīzijas (LTV) un Re:TV programmās, kā arī interneta portālos (www.baltic-ireland.ie; http://latviesiem.co.uk; www.latviesi.com un citos).

Konkursa finansējums ir 23 tūkstoši eiro, tā mērķis ir atbalstīt elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un producentus Latvijas diasporas mītnes zemēs un atbalstīt Latvijas diasporas mītnes zemēs veidotu sižetu un raidījumu par diasporu sagatavošanu nolūkā padarīt tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrībai Latvijas sabiedriskajos un komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī nodrošināt sižetu un raidījumu pieejamību internetā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu sižeti un raidījumi tiek veidoti izplatīšanai zemes apraides, satelīta, kabeļu, interneta un citos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos (televīzijās) laika posmā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.decembrim Latvijas un ārvalstu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī citās raidīšanas platformās nolūkā sasniegt plašāku auditoriju gan Latvijā, gan diasporas mītnes zemēs. Atbilstoši nolikumam plānoto sižetu un raidījumu saturs ir uzskatāms par sabiedrisko pasūtījumu.

Pērn NEPLP un Ārlietu ministrijas kopīgi izsludinātajā konkursā par labākajiem tika atzīti SIA “TV3 Latvia” un IMLO Lat-Ireland Ltd piedāvājumi. TV sižeti tika veidoti par Īriju, Lielbritāniju un Dāniju. Sižetu sērija bija skatāma TV3 ziņu programmā, kā arī LTV un Re:TV (diasporas medija Īrijā veidotā raidījuma “Piektais novads” sižeti).

IMLO Lat-Ireland Ltd veidoto raidījumu “Piektais novads” LTV pērn noskatījās vidēji 100 tūkst. skatītāju (katru raidījumu). Re:TV šos raidījumus noskatījās vidēji no 23 tūkst. līdz 42 tūkst. skatītāju. Savukārt TV3 veidotos raidījumus par latviešu pieredzi Lielbritānijā, Dānijā un Gruzijā vidēji skatījās 163 tūkstoši skatītāju. Abu plašsaziņas līdzekļu veidotās programmas bija pieejamas un tika popularizētas internetā un sociālajos medijos, kas ir būtisks informācijas kanāls diasporas zemēs.

Kā sabiedriskajam medijam sasniegt krievvalodīgo auditoriju?

18.05.2015 10:33

                 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) un “Baltijas – Melnās jūras alianse” (BMJA) aicina Jūs uz ekspertu diskusijuKā sabiedriskajam medijam sasniegt krievvalodīgo auditoriju?

Diskusija notiek Eiropas Savienības Austrumu partnerības (AP) Mediju konferences (notiek no 19. līdz 20. maijam) izskaņā. Mediju konferencē eksperti diskutēs par izaicinājumiem mediju brīvības jomā un meklēs risinājumus mediju integritātes sekmēšanai un mediju vides uzlabošanai AP reģionā. Eiropas Demokrātijas fonds piedāvās ieskatu tā veiktajā priekšizpētē par krievvalodīgajiem medijiem AP reģionā un ārpus tā (Russian Language Media in the Eastern Partnership Region and Beyond – A Sneak Preview of the Feasibility Study by the European Endowment for Democracy).

Turpinot šo tēmu, tiek rīkota diskusija par to, kā Latvijas nacionālajai informācijas telpai sasniegt savu krievvalodīgo auditoriju, kura dzīvo galvenokārt Krievijas informācijas telpā.

Diskusija notiks šā gada 21. maijā, viesnīcas Bergs Stikla zālē no plkst. 9.45 (reģistrācija) līdz 12.30.

Diskusijā piedalīsies Eiropas Demokrātijas fonda direktors Jeržijs Pomianovskis (Jerzy Pomianowski), Igaunijas sabiedriskā medija ERR valdes loceklis Ainārs Rūsārs (Ainar Ruussaar), Latvijas Televīzijas satura redaktore Rita Ruduša, BMJA valdes priekšsēdētāja vietnieks Aleksis Grigorjevs, izdevniecības nama “Vesti” uzraudzības padomes priekšsēdētājs Aleksejs Šeiņins, SIA „Baltijas Mediju Alianse” biznesa attīstības Baltijas valstīs direktore Ginta Krivma, Kultūras ministrijas Mediju politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupas vadītājs Mārtiņš Kaprāns.

Diskusijas rezultātā iecerēts sagatavot rekomendācijas, kas balstīsies uz tajā izskanējušiem secinājumiem, mediju auditorijas pieprasījumu un sabiedrisko mediju līdzšinējo veikumu un iespējām. Šīs rekomendācijas tiks izstrādātas Latvijas informācijas telpas un starptautiskās sadarbības kontekstā un atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktajiem sabiedriskā pasūtījuma uzstādījumiem. Tās būs izmantojamas, lai sabiedriskie mediji kā komunikācijas platforma ne tikai ar Latvijas Radio 4. programmu un sabiedrisko mediju vienoto ziņu portālu Lsm.lv, bet tuvākajā nākotnē arī ar televīziju sasniegtu savas valsts krievvalodīgo auditoriju, tostarp īstenojot un pilnveidojot NEPLP uzdevumā izstrādāto koncepciju par trešās programmas krievu valodā izveidi Latvijas Televīzijā (LTV).

Televīzija – galvenais Latvijas krievvalodīgo informācijas avots

Pētījumi rāda, ka mazākumtautību un it īpaši relatīvi lielās krievvalodīgās lingvistiskās minoritātes mediju lietojums ir saistīts ar to kultūras identitāti un tātad valodu, turklāt televīzija šai auditorijai ir galvenais informācijas avots par notikumiem Latvijā (77,4%), citur pasaulē (76,0%) un Krievijā (78,1%; dati no SKDS aptaujas “Attieksme pret televīziju” 2014. gada novembrī). Krievvalodīgie veido aptuveni trešdaļu no Latvijas sabiedrisko mediju potenciālās auditorijas, bet LTV to nesasniedz. Tāpat, ņemot vērā, ka kultūras adaptācijas process ir pakāpenisks un nereti prasa paaudžu nomaiņu, pārskatāmā nākotnē, bet it īpaši saistībā ar sabiedrības saliedētības un līdz ar to nacionālās drošības apdraudējumiem Krievijas agresijā pret Ukrainu izvērstajā informācijas karā, nodokļu maksātāju finansētiem nacionālajiem medijiem ar savām vērtībām, dienas kārtību, naratīviem un vēstījumiem, faktiski – informācijas alternatīvu Krievijas propagandai, ir būtiski sasniegt auditoriju, kuras dzimtā vai ģimenes valoda ir krievu valoda un kura dod priekšroku mediju lietojumam krievu valodā.

Jaunu TV kanālu vēlas 63% krievvalodīgo

Pērn un šogad veiktie socioloģiskie pētījumi – “Attieksme pret televīziju” un “Skatītāju gaidas un pieprasījums jauna, uz sabiedrības saliedētības veicināšanu vērsta TV kanāla izveidei: Rezultāti fokusa grupu diskusijām” (pētījumu un deviņas fokusa grupas veica SKDS), liecina, ka Latvijas sabiedrībā ir pieprasījums pēc jauna TV kanāla krievu valodā. Saskaņā ar SKDS aptaujas datiem jauna krievvalodīga kanāla izveidi atbalsta 53,1% Latvijas iedzīvotāju, kamēr krievvalodīgo vidū šis atbalsts ir vēl lielāks – 63,5%. Ja šāds kanāls būtu pieejams, vēlmi to skatīties izsaka 59,4%.

Notikumi Ukrainā un dažādu Latvijas sabiedrības daļu attieksme aktualizē bīstamu realitāti – Latvijas informācijas telpas polarizēto dabu un neaizsargātību pret turīga, ietekmīga un mērķtiecīga kaimiņa mediju aktivitātēm. Absolūtajam vairākumam nelatviešu galvenais informācijas avots šodien ir retranslētie, Krievijas valdības tiešā ietekmē esošie kanāli (skatītākais krievu televīzijas kanāls, kas bija arī otrs skatītākais kanāls Latvijā 2014. gadā, bija PBK, otrajā vietā bija NTV Mir, TNS dati). Alternatīva, kvalitatīva un Latvijas sabiedrības interesēs balstīta krievu valodas satura trūkums televīzijā nozīmē, ka vienpusīga informācija sekmē viedokļu polarizāciju sabiedrībā un rada nacionālās drošības apdraudējumu. Zīmīgi, ka 43% nelatviešu uzskata, ka Krievijas kanālu ziņas par Ukrainu ir objektīvas (The Sense of Belonging to Latvia, A Survey of Persons Belonging to National Minorities in Latvia, SKDS, 2014).

Situācija krievu valodas satura jomā nedaudz uzlabojās 2014.gada rudenī, kad, saņemot finansējumu no budžeta programmas “Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem”, LTV izveidoja vairākus jaunus raidījumus krievu valodā kanālā LTV7 un paplašināja krievu valodas saturu portālā Lsm.lv. Tādi raidījumi kā “Segodņa utrom” un “Segodņa večerom”, diskusiju raidījums “Točki nad i”, intervija “Bez obid” un pētnieciskais raidījums “Ļičnoje delo” kopš novembra ir uzrādījuši stabilu auditorijas pieaugumu. Piemēram, “Segodņa večerom” auditorija četru mēnešu laikā ir dubultojusies (no 15 līdz 33 tūkstošiem), absolūtais vairākums skatītāju ir nelatvieši, un skatīšanās laika daļa nelatviešu auditorijas vidū ir 10%, kas ir ievērojams sasniegums. Kamēr šie sabiedriski politiskie raidījumi ir pieejami galvenokārt latviešu valodā raidošā kanālā un nav pasniegti atsevišķa kanāla iepakojumā (ar izklaides, kultūras, bērnu u.c. raidījumiem), masveidīga mērķa auditorija informācijas alternatīvai nav sasniedzama.

Tādējādi šāda auditorijas dinamika apliecina, ka pēc Latvijā veidota TV satura krievvalodīgajiem ir stabils pieprasījums un šos ļaudis var un vajag uzrunāt pilnvērtīga TV kanāla ietvaros. Šādi netiek samazināta latviešu valodas lietojamības telpa, bet tieši pretēji – mūsu valsts cilvēkiem tiek piedāvāts aktuāls un daudzpusīgs saturs, kas tapis Eiropas valstij raksturīgā žurnālistikas kvalitātē. Igaunijas pieredze, izveidojot jaunu TV kanālu krievu valodā sabiedriskajā medijā ERR, liecina, ka šis ir efektīvākais ceļš, lai uzrunātu krievvalodīgos, kuri dzīvo citas valsts informatīvajā telpā. Komentējot jaunā krievvalodīgā TV kanāla ETV+ izveides misiju, tā galvenā redaktore Darja Sāra (Darja Saar) uzsver: “Viena trešdaļa no mūsu sabiedrības būtībā nepiedalās Igaunijas dzīvē. Telekanāla mērķis ir ļoti konkrēts: informēt šos ļaudis par to, kas notiek mūsu valstī un iesaistīt viņus Igaunijas sabiedrības dzīvē. Tieši tāpēc, lai šo cilvēku potenciāls tiktu izmantots šī vārda vislabākajā nozīmē.” ETV+ sāks raidīt šā gada septembrī.

Jāatgādina, ka ES līmenī vairākās ekspertu grupās norit darbs pie pretdarbības stratēģijas Krievijas kanālu propagandai Eiropas valstīs. LTV satura eksperti ir iesaistīti šajās darba grupās un viens no pirmajiem šo darba grupu secinājumiem ir vietējā satura krievu valodā nozīme katras valsts līmenī. Līdz ar to LTV ir būtiski izveidot savu kanālu krievu valodā arī tāpēc, lai nākotnē satura jomā varētu sadarboties ar augstākminētās pretdarbības stratēģijas ietvaros izveidotiem satura ražotājiem.

 

Papildu informācija:

Evita Gaide

E-pasts: evita.gaide@bbsa.lv

Tel.: +371 22424220

Informācija par NEPLP sēdi 14. maijā

18.05.2015 10:28

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14. maija sēdē apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem SIA “ARDI”, un SIA “NOVA” izsniegtajās retranslācijas atļaujās, kā arī apstiprināja grozījumus SIA “Alise Plus” izsniegtajā apraides atļaujā programmas “Alise Plus” raidīšanai.

Sabiedriskā labuma tests: augusi auditorijas apmierinātība un uzticēšanās LTV un LR saturam

14.05.2015 18:18

Latvijas Televīzijas (LTV) skatītāji un Latvijas Radio (LR) klausītāji ir novērtējuši pozitīvās pārmaiņas, kas gada laikā notikušas abu sabiedrisko mediju saturā – to apliecina „GfK Retail and Technology Baltic“ veiktais pētījums. Apmierinātības indekss ar LTV saturu audzis no 70% līdz 75% (regulārie LTV skatītāji, kuri skatās kādu no LTV kanāliem vismaz reizi nedēļā), bet apmierinātība ar LR saturu augusi no 85% līdz 88% (regulārie LR klausītāji, kuri klausās kādu no LR programmām vismaz reizi nedēļā).

 Uzticēšanās indekss LTV audzis no 69% pērn līdz 74% (regulārie LTV skatītāji), bet uzticēšanās indekss LR pieaudzis no 79% līdz 84% (regulārie LR klausītāji).

 Sabiedriskā labuma tests veikts no šā gada 15.janvāra līdz 12.martam, aptaujājot 2000 iedzīvotājus visā Latvijā (no 15 līdz 74 gadiem). Pētījums tiek veikts, lai noskaidrotu auditorijas apmierinātības un uzticēšanās sabiedriskajiem medijiem dinamiku. Šāds, regulārs auditorijas mērījums ir uzsākts līdz ar “Koncepcijas par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi,” ko Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pieņēma 2013.gada 7.janvārī. Sabiedriskā labuma testi ir plaši izplatīta prakse visā pasaulē, lai noskaidrotu cilvēki viedokli par sabiedrisko mediju darbības kvalitāti, gūtu priekšstatu par auditorijas vēlmēm.

 LTV skatītāji apmierināti ar sporta pārraidēm, kultūras un analītiskajiem raidījumiem

 

 

Saskaņā ar pētījuma datiem, 64% no LTV regulārajiem skatītājiem (skatās vismaz reizi nedēļā) ir apmierināti ar piedāvāto saturu, bet 11% atbildējuši, ka ir „ļoti apmierināti.“ Neitrāls vērtējums bijis 21% regulāro skatītāju, bet negatīvs – 4%. Vērtējot respondentu demogrāfiju, izteikti pozitīvāks vērtējums ir latviešu auditorijā (71%), kamēr nelatviešu auditorijā pozitīvi LTV vērtē 36% skatītāju (pērn LTV pozitīvi vērtēja 41% nelatviešu). No visiem LTV veidotajiem raidījumiem visaugstāk novērtētas sporta pārraides, kultūras, analītiskie un dokumentālie raidījumi, kā arī ziņas.

 Apskatot dažādu TV kanālu atpazīstamību, var secināt, ka LTV7 kopējā atpazīstamība sasniedz 87%, bet LTV1 kopējā atpazīstamība – 84%. Gandrīz puse (47%) no respondentiem atzinuši, ka vismaz reizi nedēļā skatās LTV7 un 41% aptaujāto norādījuši, ka regulāri skatās LTV1. Skatītākie LTV raidījumi ir ziņas, sporta pārraides, ārvalstu kinofilmas, analītiskie un dokumentālie raidījumi, kā arī šovi un izklaides raidījumi.

 Vērtējot LTV1 saturu, visvairāk skatītāju uzskata, ka šis TV kanāls skatītājus labi informē (66%), ir zinošs (61%), kā arī palīdz izglītoties un attīstīties (59%). Attiecībā uz LTV7 visvairāk pieaugušas tādas kanālu raksturojošas īpašības kā „ceļ iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par Latvijas valsti“, „rūpējas par cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā“ un „taisnīgs“.

 

 

 

Novērtējot skatītāju uzticēšanos LTV saturam – no regulārajiem skatītājiem tam uzticas 74%, bet no retāk LTV kanālus aplūkojušajiem – 35% respondentu.

 Latvijas Radio saglabā ļoti augstu auditorijas uzticamību un apmierinātību

 

 LR ir izdevies saglabāt ļoti augstu apmierinātības rādītāju starp klausītājiem, kuri regulāri klausās LR programmas – 88% ir apmierināti, vai ļoti apmierināti ar piedāvāto saturu. Starp neregulāriem LR klausītājiem pozitīvu vērtējumu devuši 42%, abās minētajās respondentu grupās ir zems negatīvi noskaņotu klausītāju skaits (attiecīgi 1,5% un 4%). No regulārajiem LR klausītājiem, augsts šī medija veidotā satura vērtējums ir gan latviešu (90%), gan nelatviešu (82%) auditorijās.

 

 

 Pētījums liecina, ka LR programmu saturam uzticas 84% regulāro klausītāju (pērn – 79%) un 44% no klausītājiem, kuri LR klausās retāk nekā reizi nedēļā (pērn – 46%).

 Vērtējot dažādu radio staciju kopējo atpazīstamību, var secināt, ka augstāko pozīciju Latvijā saglabā Latvijas Radio 2 (69% respondentu), kam seko komerc radio stacijas. No pārējām LR programmām, LR1 kopējā atpazīstamība ir saglabājusies 66% līmenī, seko LR4 (37%), LR3 „Klasika“ (28%) un LR5 – Pieci.lv (13%). Vismaz reizi nedēļā LR2 klausās 33% respondentu, LR1 – 17%, LR4 – 9%, LR 3 „Klasika“ un arī LR5 – Pieci.lv klausās 2% respondentu katru.

 Pēc pētījuma rezultātiem var secināt, ka no visiem LR raidījumiem un tēmām visaugstākais vērtējums sniegts populārajai mūzikai, ziņām un aktualitātēm, tautas un klasiskajai mūzikai, sportam.

 Trīs komerctelevīziju vērtējums: TV kanāli kļuvuši atpazīstamāki, saturu vērtē kritiskāk

 Vērtējot trīs komerctelevīziju, kas pilda sabiedrisko pasūtījumu, atpazīstamību, secināms, ka visaugstāko kopējo atpazīstamību (48%) sasniedzis TV kanāls „RīgaTV 24“, kam seko Re:TV (45%) un OTV (35%). Vismaz reizi nedēļā Re:TV skatās 12% respondentu un apmierinātības indekss ar šī TV kanāla veidoto saturu ir 66% regulāro skatītāju (pērn – 80%). „RīgaTV 24“ vismaz reizi nedēļā skatās 10% respondentu un 61% no regulārajiem skatītājiem ir apmierināti ar šī TV kanāla veidoto saturu (pērn – 77%). Savukārt, OTV regulāri skatās 5% respondentu un apmierināti ar šī TV kanāla veidoto saturu ir 57% no regulārajiem skatītājiem (pērn – 59%).

 

 

 Re:TV nodrošinājusi visaugstāko uzticēšanās indeksu (70% no regulārajiem skatītājiem; pērn – 80%). „RīgaTV 24“ uzticas 55% skatītāju (pērn – 74%), bet OTV – 58% no regulārajiem skatītājiem (pērn – 73%). No šo trīs televīziju raidījumiem, visvairāk skatītie ir „Latvijas stāsti. Personības!“ un „Latvijas stāsti. Iedvesmai!“ (Re:TV), kā arī „Preses klubs“ un „Rīga TV24 tiešraides“ („RīgaTV 24“).

 

 

Saskaņā ar pētījuma datiem, Re:TV ir sasniedzis reģionu skatītājus – starp šīs TV programmas iknedēļas skatītājiem vairāk ir skatītāji no reģioniem (īpaši Vidzemes un Kurzemes) nekā no Rīgas. Re:TV iknedēļas skatītāju vērtējumā Re:TV tēls visvairāk atbilst apgalvojumam „Atspoguļo norises Latvijas reģionos“ (tā vērtē 81% no Re:TV iknedēļas skatītājiem), kā arī augstāk nekā OTV un „RīgaTV 24“ novērtēta Re:TV objektivitāte, patiesums (58% iknedēļas skatītāju vērtējumā) un spēja iedvesmot (43% iknedēļas skatītāju vērtējumā).

 „RīgaTV 24“ tiešraides tiek augstu vērtētas kā raidījumi, kas informē par sabiedrībai svarīgiem notikumiem, ir objektīvi, patiesi un aktuāli. Arī diskusiju raidījums „Preses klubs“ atbilstoši sabiedriskajā pasūtījumā solītajam tiek vērtēts kā tāds, kas atspoguļo dažādus veidokļus un risina sabiedrībai svarīgus jautājumus.

 Sabiedriskajā pasūtījumā OTV bija definējis sevi kā TV programmu, kas specializējas raidījumu veidošanā bērniem un jauniešiem, t.sk. iesaistot viņus raidījumu veidošanā. Šo virzienu, kā piemītošu OTV ir novērtējis katrs piektais, kurš OTV skatās vismaz vienu reizi nedēļā.

  VSIA „Latvijas Televīzija”, VSIA „Latvijas Radio” un trīs komertctelevīziju auditoriju uztveres pētījums tika veikts no 2015.gada 15.janvāra līdz 12.martam. Pētījumā tika aptaujāti 2000 respondenti, vecuma grupā 15 – 74 gadi. Pētījuma metode – tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Pētījumu veica “GfK Retail and Technology Baltic.”

Saņemti četri pieteikumi konkursam par diasporas tematikas atspoguļošanu televīzijā

07.05.2015 15:18

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir saņēmusi četrus pieteikumus dalībai konkursā par televīzijas sižetu un raidījumu veidošanu par diasporas tematiku 2015.gadā. Konkursu NEPLP sadarbībā ar Ārlietu ministriju izsludināja šā gada 17. aprīlī. Iesniegto pieteikumu vērtēšana notiks līdz šā gada 22. maijam.

Konkursa finansējums ir 23 tūkstoši eiro, tā mērķis ir atbalstīt elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un producentus Latvijas diasporas mītnes zemēs un atbalstīt Latvijas diasporas mītnes zemēs veidotu sižetu un raidījumu par diasporu sagatavošanu nolūkā padarīt tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrībai Latvijas sabiedriskajos un komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī nodrošināt sižetu un raidījumu pieejamību internetā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, sižeti un raidījumi tiek veidoti izplatīšanai zemes apraides, satelīta, kabeļu, interneta un citos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļ