Apstiprina grozījumus elektronisko mediju nozares stratēģijā

23.03.2016 15:36
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23. marta sēdē apstiprināja grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam.

Stratēģijā ietverts punkts par Latvijas sabiedrisko mediju vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes vadlīnijām. VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) ir jāizveido plānošanas dokuments – vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018. gadam izvērtējot situāciju mediju nozarē, izvirzot vidēja termiņa darbības stratēģijas ietvaros sasniedzamos mērķus un uzdevumus, kā arī, nosakot rezultatīvos rādītājus uzdevumu novērtēšanai. Sabiedriskā medija vidēja termiņa darbības stratēģiju jāizstrādā atbilstoši likumā noteiktajiem uzdevumiem sabiedriskajiem medijiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam darbības plānošanas triju gadu periodam. Vidēja termiņa darbības stratēģijas projekts jāizstrādā, savstarpēji sadarbojoties NEPLP, Sabiedriskajai konsultatīvajai padomei, LR un LTV valdēm.

Stratēģijā noteikts, ka NEPLP līdz 2017. gada 1. jūlijam ir jāizstrādā regulējums, kas paredz televīzijas pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanās kārtību. Sadarbībā ar Kultūras ministriju paredzēts sagatavot un virzīt grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL), nodrošinot NEPLP funkciju pārdali. NEPLP kompetencē tiktu atstātas regulatora funkcijas, bet neatkarīga sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kompetencē būtu Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldība un sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšana.

Saskaņā ar jauno stratēģijas redakciju, lemjot par programmu apraides aptveršanas zonu palielināšanu nacionālajiem vai reģionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, NEPLP vērtē tikai to mediju pieteikumus, kuru veidotās programmas ir 100% latviešu valodā vai svešvalodā. Netiek vērtēti to mediju pieteikumi, kuri pēdējā gada laikā ir administratīvi sodīti par būtiskiem pārkāpumiem vai ir tikuši sodīti par programmas darbības neatbilstību izsniegtās apraides atļaujas pamatnosacījumiem. Gadījumos, kad ir saņemti vairāki pieteikumi aptveršanas zonu palielināšanai, NEPLP priekšroku dod tām programmām, kurās lielāks ir Latvijā veidota satura īpatsvars, kā arī tiek vērtēta pašreizējās programmas koncepcijas piemērotība etniskajai, sociālajai un demogrāfiskajai situācijai konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā.

Apstiprina sabiedrisko mediju darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas

NEPLP apstiprināja sabiedrisko mediju - LR un LTV vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas. Tās izstrādātas, lai LR un LTV kā atsevišķas sabiedrisko mediju organizācijas izveidotu katra savu, bet vienlaikus savstarpēji saskaņotu plānošanas dokumentu – vidēja termiņa darbības stratēģiju galveno sabiedriskā labuma mērķrezultātu (nacionālās identitātes, valodas, kultūras un sociālās atmiņas stiprināšana; demokrātiskas un saliedētas sabiedrības veidošana; piederība Eiropas un starptautiskai kopienai; izglītības un zināšanu izplatīšana; radošuma un uzņēmības veicināšana; bērnu un jauniešu iesaiste) un operatīvākai mērķauditoriju sasniegšanai, iespējami lietderīgi izmantojot resursus mediju tehnoloģiskās saplūšanas apstākļos.

NEPLP noteikusi šādus papildu uzdevumi un prioritātes LR:

 • Veikt LR organizatoriskās struktūras izmaiņas (ietverot pamatojumu un nepieciešamo ieguldījumu novērtējumu) programmu plānošanas un programmu satura veidošanas funkciju turpmākai attīstībai.
 • Izstrādāt LR tehniskās modernizācijas plānu.
 • Izstrādāt LR programmu attīstības koncepciju iziešanai no reklāmas tirgus.
 • Ietvert Latvijas simtgades programmu LR satura plānošanā.
 • Palielināt reģionālās informācijas plūsmu LR programmās.
 • Ietvert koncepciju sporta tematikai veltītās informācijas palielināšanai.
 • Ietvert LR5–Pieci.lv programmas attīstības koncepciju.
 • Paplašināt satura piedāvājumu diasporas latviešu auditorijai.

NEPLP noteikusi šādus papildu uzdevumi un prioritātes LTV:

 • Izstrādāt jaunu LTV7 programmas koncepciju 2017.–2019. gadam kontekstā ar multimediju satura platformas izveidi interneta vidē jauniešu un ekonomiski aktīvu iedzīvotāju auditorijai krievu valodā, eventuāli sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem.
 • Izveidot LTV programmu diasporai pasaulē uz interneta platformas bāzes.
 • Īstenot Latvijas simtgades programmu kā galveno satura prioritāti.
 • Izstrādāt un īstenot LTV videoarhīvu digitalizēšanas, tālākas izmantošanas un pieejamības programmu.
 • Izstrādāt LTV programmu attīstības koncepciju iziešanai no reklāmas tirgus.
 • Attīstīt LTV satura izplatību visās iespējamās tehnoloģiskajās platformās.
 • Izstrādāt investīciju plānu tehnoloģisko iekārtu un aparatūras atjaunošanai.
 • Izstrādāt un realizēt LTV īpašumā esošo ēku apsaimniekošanas un tālākas racionālas izmantošanas plānu.