Jāpārtrauc izplatīt programma “Rossija RTR”

14.04.2016 09:54
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nosūtījusi vēstuli televīzijas pakalpojumu sniedzējiem, kurā informē, ka 12. aprīlī ir stājies spēkā NEPLP 2016. gada 7. aprīļa lēmums par TV programmas “Rossija RTR” izplatīšanas ierobežošanu Latvijā. Minētais lēmums 11. aprīlī ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ir stājies spēkā, tāpēc visiem TV pakalpojumu sniedzējiem jāpārtrauc “Rossija RTR” retranslācija un izplatīšana. Minētais NEPLP lēmums attiecas uz visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā – kabeļoperatoriem, satelīta un interneta televīzijas pakalpojumu sniedzējiem.

NEPLP lūdz visiem komersantiem līdz 18. aprīlim iesniegt (elektroniski vai rakstiski) padomē apliecinājumu par programmas “Rossija RTR” retranslācijas pārtraukšanu, kā arī izsaka pateicību tiem TV programmu izplatītājiem, kuri to jau ir izdarījuši.

No dažiem TV pakalpojumu sniedzējiem NEPLP ir saņēmusi lūgumu to retranslācijas programmu sarakstā iekļaut programmu “RTR Planeta”. NEPLP uzsver, ka šādu lēmumu var pieņemt (vai lūgumu noraidīt) NEPLP sēdē, pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas. Līdz tam komersantiem nav tiesības retranslēt ar NEPLP lēmumu neapstiprinātas programmas. Programmu retranslācija bez NEPLP atļaujas ir Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) pārkāpums, par kuru paredzēta administratīvā atbildība.

Turklāt NEPLP rīcībā ir informācija, ka “RTR Planeta” ir ietverti tie paši vai līdzīga satura raidījumi, kādi bija programmā “Rossija RTR”. Ņemot vērā, ka šī programma atrodas Krievijas Federācijas jurisdikcijā (atšķirībā no “Rossija RTR”, kas reģistrēta Zviedrijā), NEPLP atgādina, ka pilna atbildība par programmas saturu būs jāuzņemas Latvijas jurisdikcijā esošajam komersantam, kurš retranslē konkrēto programmu. EPLL nosaka, ka “par tādu retranslējamo programmu satura atbilstību šā likuma prasībām, uz kuru sākotnējo izplatīšanu neattiecas ES dalībvalstu vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstu jurisdikcija, atbild Latvijas jurisdikcijā esošs elektronisko sakaru komersants, kas saņēmis attiecīgās programmas retranslācijas atļauju”

Kā jau ziņots, NEPLP 7. aprīlī pieņēma lēmumu aizliegt retranslēt un izplatīt TV programmu “Rossija RTR” Latvijas teritorijā sešus mēnešus no lēmuma spēkā stāšanās dienas. NEPLP 2015. gada laikā atkārtoti konstatēja rupjus pārkāpumus televīzijas kanāla “Rossija RTR” pārraidītajos raidījumos, kur pārkāpts gan EPLL, gan arī ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu Direktīva.