Jautājumi un atbildes par Valsts kontroles revīzijas ziņojumā ietverto informāciju

17.05.2016 13:21
Izdrukāt:

VK revīzijas ziņojumā apgalvots, ka NEPLP nepietiekami kontrolē sabiedriskos medijus, to finanses. Vai tā ir?

Valsts kontroles (VK) 2016. gada 29. aprīļa revīzijas ziņojumā par NEPLP 2015. gada pārskatu ietvertie secinājumi rada maldīgu priekšstatu par NEPLP darbību. NEPLP nepiekrīt virknei secinājumu, kas iekļauti revīzijas ziņojumā un vēstulē VK ir detalizēti skaidrojusi savu nostāju.

NEPLP stingri noraida VK revīzijas ziņojuma secinājumus par to, ka NEPLP it kā neesot nodrošinājusi efektīvu sabiedriskā pasūtījuma izpildes un piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību. Sabiedriskā pasūtījuma kontroles procedūras esam vairākkārt VK skaidrojuši, arī NEPLP vēstulē par VK revīzijas ziņojuma projektu par šiem jautājumiem sniegts detalizēts skaidrojums.

NEPLP ir veicis un turpina veikt sabiedriskā pasūtījuma tapšanu un pārraudzību – sākot no sabiedriskā pasūtījuma plānošanas un ieceru saskaņošanas ar SKP, līdz sabiedriskā pasūtījuma izpildes kontrolei, kas notiek nepārtraukti. NEPLP uzrauga un ir informēta par finanšu izlietojumu, par sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušā satura atbilstību plānotajam, par sabiedrisko mediju valžu darbību, par auditorijas apmierinātību un uzticēšanos sabiedriskajiem medijiem.

Vai NEPLP ir savlaicīgi sniegusi visu informāciju VK?

Pieļaujam, ka daļa no negatīvajiem secinājumiem varēja rasties arī NEPLP vainas dēļ, proti, no NEPLP puses VK revīzijai nepieciešamā informācija ne vienmēr tika iesniegta savlaicīgi un pilnā apjomā. Ar atbildīgo NEPLP darbinieku, kura nolaidības dēļ VK nav savlaicīgi un pilnā apjomā VK iesniegta visa nepieciešamā informācija, darba attiecības ir pārtrauktas. NEPLP apņemas turpmāk uzlabot sadarbību ar VK.

Par visām revīzijas ziņojumā iekļautajām piezīmēm, NEPLP ir sniegusi VK savus apsvērumus un skaidrojumus, – gan rakstiski, gan mutiski, tiekoties ar VK darbiniekiem. Ja arī kāds no dokumentiem nav bijis VK rīcībā vai nonācis VK novēloti, tas nenozīmē, ka NEPLP savus pienākumus sabiedrisko mediju pārraudzības jomā nav veikusi.

Kāda īsti ir NEPLP loma sabiedrisko mediju pārraudzībā?

NEPLP kā sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētājs pilda uzrauga funkcijas un Padomes kapacitāte (viens finanšu jomas speciālists) ļauj sekot līdzi mediju darbam, paļaujoties uz neatkarīgu auditoru veiktajiem gada pārskatu auditiem. Atsevišķa Latvijas Televīzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) finanšu darbības pārbaude (ārpus NEPLP jau veiktajām ceturkšņu revīzijām) būtu veicama neatkarīgi, piemēram, VK tieši revidējot LTV un (vai) LR darbību.

Mediji ir specifiska darbības joma, kur finanšu plūsma, atskaites un citi birokrātiskie dokumenti ir pakārtoti radošai darbībai. Lai sasniegtu augstvērtīgu māksliniecisko rezultātu, nereti nākas koriģēt plānus. Tāpēc rodas pārpratumi līgumu izpildēs, sekunžu un stundu uzskaitē un finanšu dokumentos, ja tos skata tikai un vienīgi kā ciparu virkni. NEPLP nevar savu un sabiedrisko mediju darbu pakārtot VK revīziju norises grafikam.

Kā notiek LTV un LR kontrole?

NEPLP regulāri kontrolē sabiedrisko mediju (LTV un LR), kā arī komercmediju darbu gan no valsts dotācijas izlietojuma viedokļa, gan no sabiedriskā pasūtījuma izpildes viedokļa.

Par sabiedriskā pasūtījuma izpildi ik gadu atskaitās LTV un LR valdes, iesniedzot NEPLP pārskatu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, vērtējot gan datus par auditoriju, gan par veidoto saturu, gan arī sabiedrisko mediju finansējumu un tā izlietošanas efektivitāti.

Sabiedriskā pasūtījuma izpildes kvalitāti nosaka, veicot sabiedriskā labuma testus, kuros vērtē datus par:

 • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu (EPL) satura mērķiem un to īstenošanu;
 • sabiedrisko EPL auditoriju dinamiku;
 • uzticēšanos EPL veidotajam saturam;
 • konkrētu programmu atpazīstamību un apmierinātību ar tām;
 • sabiedrisko EPL reputāciju.

Sabiedriskā pasūtījuma izpildi visa gada garumā uzrauga NEPLP izveidota revīzijas komisija. Tās locekļi gan kopīgi, gan atsevišķi savas kompetences ietvaros analizē saņemtos dokumentus, organizē nepieciešamās papildu informācijas pieprasīšanu, konsultē un informē NEPLP. Revīzijas komisiju locekļi ir caurskatījuši un apstiprinājuši ikmēneša valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pieņemšanas – nodošanas aktus, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju vai skaidrojumus.

2015. gadā kopā notika 54 NEPLP sēdes, no kurām 41 tika skatīti jautājumi par sabiedriskajiem un komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma izpildi, organizēšanu, plānošanu vai kontroli.

Informācija par LTV darbības pārraudzību un sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu izpildes kontroli:

 • 2016. gada 24. februārī Padome apstiprināja LTV 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma izpildi, kā arī vienlaicīgi uzklausīja Revīzijas komisijas ziņojumu par LTV darbību 2015. gadā kopumā, kas tapa sadarbībā ar piesaistītu konsultantu, kā arī sēdē piedalījās LTV gada pārskata auditējošās kompānijas SIA “KPMG Baltics” pārstāvji. LTV auditēto finanšu pārskatu ir paredzēts apstiprināt 2016. gada 26. maijā.
 • Atzīstam, ka saistībā ar bijušā Padomes locekļa Ginta Grūbes pilnvaru nolikšanu, atsevišķi netika skatīti 2015. gada 1. ceturkšņa saimnieciskās darbības rādītāji, bet 27. augusta Padomes sēdē tika skatīti Revīzijas komisiju ziņojumi par LR un LTV darbību 2015. gada 1. pusgadā, savukārt 7. decembrī tika skatīti LR un LTV rezultatīvās darbības rādītāji 2015. gada 9 mēnešos.
 • Revīzijas ziņojumā iekļautā norāde, ka NEPLP, nenosakot izlietojuma mērķi, papildus pārskaitīja LTV valsts budžeta dotāciju EUR 134 454 apmērā, ir nepamatota. Šie līdzekļi ar NEPLP 2015. gada 27. augusta sēdes protokollēmumu tika piešķirti LTV, lai kompensētu virszemes bezmaksas apraides izmaksu sadārdzinājumu, kas radās dēļ SIA “OTV” programmas iziešanas no bezmaksas virszemes apraides. To esam VK skaidrojuši.
 • Skaidrojums par VK norādi, kas saistīta ar LTV 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma izpildes apjomu mazākā apmērā.

Mediju satura ražošanas specifika nosaka, ka izmaiņas stundās, ne vienmēr ir saistītas ar izmaiņām naudā un otrādi. 2015. gada atskaitē redzam, ka finansēti tiek projekti, kuru “stundu atskaite” tehniski būs iespējama tikai 2016. gadā, proti, projekts tiek veidots 2015. gadā, bet ēterā tas būs redzams tikai 2016. gadā.

Kā piemērus varam minēt Olimpiāžu atspoguļošanas licenču iegādi, kur maksājumi tiek veikti vairākus gadus pirms raidīšanas fakta, vai, piemēram, gadu mijas lielā šova veidošanu, kuras programma juridiski „sadalās“ divos gados un liela ražošanas darbu izmaksu daļa veidojas pēc raidījuma, nākamajā gadā. Vai Latvijas mērogam lielbudžeta seriāls “Saplēstā krūze”, kuru ražoja 2015. gadā, bet ētera laiks ir 2016. gadā, kā arī, piemēram, citu valstu seriāli, kuri tiek pirkti gadu vai pat vairākus gadus uz priekšu, kā tas bija BBC seriāla “Karš un miers” gadījumā, kad iegāde notika 2015. gadā, bet ēters – 2016. gadā.

Komentējot VK publiski pausto viedokli par sabiedriskā pasūtījuma neizpildi 2015. gadā par 421 stundu, vēlamies uzsvērt, ka Sabiedriskā pasūtījuma izpildes atskaitē viss augstāk minētais ir skaidrots un NEPLP ir akceptējusi LTV 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma izpildi.

Padome savas kompetences ietvaros ir pārliecinājusies, ka finanses izlietotas LTV vajadzībām atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pieļaujamajam valsts budžeta dotācijas izlietojumam.

 • Skaidrojums par finanšu izlietojumu sadaļā “Citi izdevumi”.

Kā jau esam VK informējuši, LTV 2015. gada sabiedriskā pasūtījuma Pielikuma Nr. 1. sadaļā “Citi izdevumi” ir iekļautas LTV filmu slejas un mērķdotācijas, kas saistītas ar raidījumu pieejamības nodrošināšanu, nosakot raidījumu hronometrāžu 1469,7 stundas un paredzamās izmaksas EUR 1 075 196 apmērā. Šīs sadaļas aktivitāšu faktiskās izmaksas 2015. gadā bija EUR 1 154 347,16, kas par 79 151,16 eiro pārsniedz plānotās izmaksas. Vienlaicīgi, filmu sleju pirmizrāžu raidapjoms 2015.gadā sasniedza 1680 stundas, kas par 210,3 stundām pārsniedz plānoto raidījumu hronometrāžu.

Par LR darbības pārraudzību un sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu izpildes kontroli:

 • Padome 2016. gada 14. aprīļa sēdē skatīja un apstiprināja LR sabiedriskā pasūtījuma izpildi un tā finanšu rādītājus 2015. gadā, bet sabiedriskā pasūtījuma finanšu darbība rādītāji par 2015. gadu jau kopš 2016. gada 19. janvāra bija NEPLP rīcībā. Padome to ātrāk nevarēja skatīt sēdē, jo LR valde nebija iesniegusi atskaiti par sabiedriskā pasūtījuma saturisko pusi. Par šo situāciju jau informējām iepriekš. Neskatoties uz to, Padome arī ņēma vērā vienu būtisku argumentu (sabiedriskā labuma tests) termiņa neievērošanai, un pagarināja sabiedriskā pasūtījuma iesniegšanu līdz aprīlim, tas ļāva sabiedriskā pasūtījuma atskaitē iekļaut SIA “GFK Latvija” neatkarīgo ekspertīzi – sabiedriskā labuma testa rezultātus, kas kopumā gan Padomei, gan sabiedrībai sniedz pilnvērtīgu ieskatu par LR sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2015. gadā.
 • Jau kopš 2016. gada 19. janvāra NEPLP rīcībā ir LR finanšu darbība rādītāji 2015. gadā. NEPLP rīcība nekādi neliecina par kontroles trūkumu, kā arī finanšu dokumentu esamība ļāva veikt finanšu izlietojumu pārbaudi (kaut vai provizorisku), un šajā situācijā nav korekti norādīt, ka Padome nav kontrolējusi un nepārzin LR dotācijas izlietojumu.

Vai tiesa, ka NEPLP nebija sagatavojusi revīzijas komisijas ziņojumus?

NEPLP sekretariāta darbiniece, kurai bija uzdots sagatavot revīzijas komisijas ziņojumus, tos nebija korekti noformējusi, bet tas nenozīmē, ka nav noticis revīzijas komisiju darbs! Visi minētie ziņojumi šobrīd ir sagatavoti.

VK piezīmes skar arī komercmedijus. Arī tie pilda sabiedrisko pasūtījumu. Kā notiek komercmediju kontrole?

NEPLP nepiekrīt VK revīzijas ziņojumā iekļautajiem secinājumiem par komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma kontroli un uzraudzību.

Piemēram, NEPLP nepiekrīt revīzijas ziņojumā norādītajam, ka NEPLP nav sasaucis nevienu līgumu izpildes kontroles sapulci. Tā, 2015. gada 19. novembra sēdē tika uzaicināti gan eksperti, kas sniedz atzinumus par komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma izpildi, gan arī paši komersanti.

Par nozari atbildīgie Padomes locekļi uztur nepārtrauktu kontaktu ar komersantiem. Tiem tiek sniegta informācija, saistībā ar regulārajiem (reizi ceturksnī) saņemtajiem ekspertu atzinumiem.

NEPLP Monitoringa centra 1. ceturkšņa plānā tika ietvertas visu komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas pilda sabiedrisko pasūtījumu, darbības pārbaudes, t.sk. pārbaudes uzņemto saistību ietvaros. Pārbaudēs pārkāpumi vai līgumu neizpildes pazīmes netika konstatētas, līdz ar to atsevišķu sapulču sasaukšana nebija nepieciešama.

Gan 2015. gadā, gan 2016. gadā Padome pasūtīja neatkarīgus pētījumus par virszemes bezmaksas apraidē esošo televīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Arī šo pētījumu rezultāti apliecina, ka sabiedriskais pasūtījums tiek pildīts, sasniedz tam noteiktos uzstādījumus, līdz ar to Padome neredzēja nepieciešamību regulārām sapulcēm, bet tas kopumā apliecina sistemātisku, plānotu un koordinētu kontroles mehānismu.

Kāpēc pērn esat pārmaksājuši par SIA “Lietišķā Latgale” pakalpojumiem?

SIA “Lietišķā Latgale” 2015. gadā pilnā apmērā neizpildīja komerciālajiem elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim uzticēto sabiedrisko pasūtījumu (pasūtījums netika izpildīts 2102 eiro apmērā, nesagatavojot raidījumus 117 minūšu apjomā), jo pirmajā nedēļā pēc līguma noslēgšanas fiziski nebija iespējams uzsākt raidījumu translāciju, savukārt gada nogalē raidījumu translēšanas laiki iekrita svētku laikā.

NEPLP ir vienojies ar SIA “Lietišķā Latgale”, ka sabiedriskais pasūtījums attiecīgajā apjomā tiks izpildīts 2016. gadā.