NEPLP izsaka neuzticību diviem LR valdes locekļiem un atsauc tos no amata

02.03.2017 15:29
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2. marta sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu izteikt neuzticību VSIA „Latvijas Radio“ (LR) valdes priekšsēdētājam Aldim Pauliņam un LR valdes loceklim nodrošinājuma jautājumos Uldim Lavrinovičam. Abi minētie LR valdes locekļi ir atsaukti no amatiem ar šā gada 2. martu.

NEPLP uzdeva LR valdes loceklei Sigitai Roķei nodrošināt abiem no amata atsauktajiem valdes locekļiem atalgojuma izmaksu par februārī un martā nostrādātajām dienām un nodrošināt A. Pauliņa un U. Lavrinoviča spēkā esošo prokūru atsaukšanu. NEPLP ir lūgusi S. Roķei tuvāko divu mēnešu laikā sagatavot priekšlikumus par LR pārvaldību un uzņēmuma attīstību.

„LR valdes locekļi ir zaudējuši padomes uzticību, jo esam konstatējuši, ka valdes locekļi nespēj savstarpēji sadarboties un nodrošināt LR vadību, kas traucē LR sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Abi uzticību zaudējušie valdes locekļi nespēja NEPLP sniegt pārliecinošu LR attīstības redzējumu un argumentēt, kā tiks panākti uzlabojumi uzņēmuma pārvaldībā. Mūsu mērķis ir attīstīt LR kā mūsdienīgu uzņēmumu, kam ir vajadzīga spēcīga un vienota vadības komanda,“ norāda NEPL padomes loceklis Ivars Āboliņš.

Izvērtējot vairākus scenārijus par esošo LR pārvaldību un iespējamajiem pārvaldības modeļiem nākotnē, NEPLP konstatēja, ka LR nav izpildījusi vai ir izpildījusi tikai daļēji ievērojamu daļu no 2015. gadā un 2016. gadā apstiprinātajiem LR valdes mērķiem un uzdevumiem. Tostarp, nav pienācīgi veikti pasākumi, kas nodrošinātu pilnvērtīgu LR Latgales multimediju studijas iekārtošanu un darbību; LR revīzijas komisijas sēdē, kuras laikā tika izvērtēti LR 2016.gada finanšu un saimnieciskās darbības operatīvie rezultāti un sabiedriskā pasūtījuma izpilde, cita starpā ir konstatēts, ka līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums nav pārskatāmi salīdzināms ar 2016. gada 4. augustā padomei iesniegto izdevumu tāmi; no 2017. gada 2. marta LR revīzijas komisijas ziņojuma izriet, ka LR apgrozāmo līdzekļu koeficients uz šā gada 1.janvāri ir 0,78 (liecina par to, ka LR 2016. gadā nevarēja nosegt īstermiņa kreditoru parādus).

Konstatējot iespējamās problēmsituācijas LR pārvaldībā un darbībā kopumā, NEPLP 8. februārī nosūtīja LR vēstuli, kurā lūdza tās valdei līdz 13. februārim iesniegt Padomei šādu informāciju:

  • katra valdes locekļa individuāls situācijas novērtējums par LR valdes darbību, savstarpējo sadarbību, valdes darba ietekmi uz LR darbību, attīstību;
  • detalizēts skaidrojums par LR valdes 2017. gada 30. janvāra lēmuma Nr.1-5/A1-7 2.punktā noteikto līdzekļu 175 tūkstošu eiro apmērā plānoto izlietojumu;
  • skaidrojums par situāciju LR darba kolektīvā, īpaši skaidrojot publiskajā telpā izskanējušo informāciju par LR darbinieku neapmierinātību ar LR valdes darbu.

A. Pauliņa 13. februāra atbildes vēstulē padomei norādīts, ka jau kopš valdes darbības pirmajiem mēnešiem ir iezīmējusies atšķirīga izpratne starp valdes locekļiem par pienākumu un atbildības jomu sadalījumu, galvenokārt saistībā ar saturu veidojošo struktūrvienību pārraudzību. A. Pauliņš vēstulē nesniedz LR attīstības redzējumu kopumā. Tiek norādīts uz problēmām, savukārt risinājums netiek piedāvāts, kā arī netiek saskatītas neatbilstības, nepilnības paša darbā attiecībā uz organizācijas vadību. Līdz ar to arī netiek piedāvāts to novēršanas redzējums. Iepazīstoties ar LR valdes priekšsēdētāja vēstulē minēto un, uzklausot viņu 15. februāra padomes sēdē, kuras laikā viņš būtiski nepapildināja atbildes vēstulē minēto, NEPLP secina, ka A. Pauliņam kā vidēja lieluma valsts kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam nav sabiedrības attīstības redzējuma kopumā.

LR valdes loceklis nodrošinājuma jautājumos U.Lavrinovičs atbildes vēstulē padomei norāda, ka viņam netiek dotas pietiekamas pilnvaras organizēt un vadīt valdes darbu. U.Lavrinovičs atbildes vēstulē nesniedz konkrētu redzējumu situācijas uzlabošanai LR pārvaldībā un LR darbībā, kā arī nesniedz redzējumu par LR attīstību kopumā.

LR valdes locekles programmu attīstības jautājumos S.Roķes atbildes vēstulē padomei norādīts, ka valdes darba organizācija ir nepietiekama, nenotiek valdes darba koordinācija, valdē pietiekamā apmērā nenotiek diskusijas par LR attīstības jautājumiem, un valdes priekšsēdētāja darbības nav vērstas uz valdes vienota skatījuma panākšanu operatīvos un stratēģiskos jautājumos, kā arī uz vienotas izpratnes veidošanu par radošas industrijas uzņēmuma vadības metodēm un darbības prioritātēm. Vēstulē arī norādīts, ka pašreizējā vadības struktūra un koleģialitātes trūkums būtiski apgrūtina LR pamatfunkciju – programmu veidošanu. Vēstulē tiek vērsta uzmanība uz to, ka netiek vadīts un attīstīts uzņēmums kopumā, bet katrs vadītājs attīsta savu uzraudzības jomu, turklāt veidojot striktu budžeta sadalījumu starp valdes locekļiem, bet neveidojot attīstības budžetu, tādā veidā kavējot uzņēmuma attīstību. S. Roķe LR darbinieku neapmierinātību skaidro ar valdes darba problēmām, kas attiecīgi negatīvi ietekmē arī radošā darba procesu.

Lēmums pieejams šeit.